โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

4. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่ใช้บริการรถรับ-ส่ง : 197

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่ใช้บริการรถรับ-ส่ง หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งกรุงเทพมหานครมอบหมาย บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากผู้สูงอายุและคนพิการผู้ใช้บริการโครงการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หารด้วยจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0363 : ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่ใช้บริการรถรับ-ส่ง)