โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

4. ร้อยละความสำเร็จในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน : 184

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน ได้แก่ การกำหนดจุดจอดจักรยาน สาธารณะ การจัดทำป้าย/เครื่องหมาย การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยในการจอดรถจักรยาน ฯลฯ เพื่อให้ปประชาชนมีความสะดวก สบาย และปลอดภัยในการใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง หรือจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0328 : ข้อมูลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน จำแนกตามประเภท และเส้นทาง ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : ข้อมูลจุดที่จอดจักรยาน

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน จำแนกตามประเภทและเส้นทางปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี

idbike_pkn_idspecific_code_bike_pknlocation_bike_pkntype_bike_pknname_userdate_bike_pknorganizationasset_id_status_bike_pkncoordinateadddateupdatedate
11296-214-01-D-2562214/1-2562 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.ศรีนครินทร์ 12แบบ Dnucharee6/25/2016 9:30กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.641524,13.738007,0]2020-05-142020-05-14
22078-043-01-D-2562043/1-2562 นวมินทร์ 137แบบ Dnucharee6/25/2016 9:30กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.655033,13.821572,0]2020-05-142020-05-14
33099-062-02-D-2562062/2-2562 ตรงข้ามซอยบางกระดี่ 32แบบ Dkrongsiri7/9/2018 9:39กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.40332474,13.60641773,0]2020-05-142020-05-14
44037-022-01-D-2562022/1-2562 ซ.ฉลองกรุง 41 ถ.ฉลองกรุงแบบ Dkrongsiri7/9/2018 10:48กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.801213,13.760517,0]2020-05-142020-05-14
55288-208-01-D-2562208/1-2562 หน้าวัดเสมียนนารี ถ.วิภาวดีรังสิต แบบ Dkrongsiri7/9/2018 11:29กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.557345,13.839139,0]2020-05-142020-05-14
66289-208-02-D-2562208/2-2562 หน้าวัดเสมียนนารี ถ.วิภาวดีรังสิตแบบ Dkrongsiri7/9/2018 11:30กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.55736646,13.83931089,0]2020-05-142020-05-14
77070-038-01-D-2562038/1-2562 ซ.เทียนทะเล 26 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเลแบบ Dkrongsiri7/9/2018 10:06กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.434735,13.605144,0]2020-05-142020-05-14
88293-212-01-D-2562212/1-2562 ถ.ศรีนครินทร์ โตเกียวมารีนแบบ Dkrongsiri7/9/2018 10:31กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.647047,13.692574,0]2020-05-142020-05-14
99041-024-02-D-2562024/2-2562 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 53แบบ Dkrongsiri7/9/2018 10:45กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67563664,13.69997326,0]2020-05-142020-05-14
1010287-207-03-D-2562207/3-2562 ซอยวิภาวดี 17แบบ Dkrongsiri7/9/2018 11:15กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.557871,13.824708,0]2020-05-142020-05-14
1111286-207-02-D-2562207/2-2562 ซอยวิภาวดี 17แบบ Dkrongsiri7/9/2018 11:18กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.55785759,13.82490073,0]2020-05-142020-05-14
1212294-212-02-D-2562212/2-2562 ถ.ศรีนครินทร์ โตเกียวมารีนแบบ Dkrongsiri7/9/2018 10:34กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.64695044,13.69199026,0]2020-05-142020-05-14
1313295-213-01-D-2562213/1-2562 ถ.ศรีนครินทร์ ปั๊มเอสโซ่แบบ Dkrongsiri7/9/2018 10:36กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.646225,13.682264,0]2020-05-142020-05-14
1414040-024-01-D-2562024/1-2562 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 53แบบ Dkrongsiri7/9/2018 10:43กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67559908,13.70007749,0]2020-05-142020-05-14
1515012-010-01-D-2562010/1-2562 หน้า สนง.เขตบางแค ถ.กาญจนาภิเษกแบบ Dkrongsiri7/9/2018 11:35กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.407787,13.69636,0]2020-05-142020-05-14
1616010-007-02-D-2562007/2-2562 สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน 3แบบ Dkrongsiri7/9/2018 13:03กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.53274587,13.82116732,0]2020-05-142020-05-14
1717001-001-01-D-2562001/1-2562 ท่าเรือเทเวศน์แบบ Dkrongsiri7/9/2018 13:12กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.503044,13.77013,0]2020-05-142020-05-14
1818008-006-01-D-2562006/1-2562 สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อนแบบ Dkrongsiri7/9/2018 12:59กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.532878,13.822354,0]2020-05-142020-05-14
1919009-007-01-D-2562007/1-2562 สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี 2แบบ Dkrongsiri7/9/2018 13:01กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.53273799,13.82125072,0]2020-05-142020-05-14
2020005-004-01-D-2562004/1-2562 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 5แบบ Dkrongsiri6/20/2019 15:25กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.69506624,13.74400424,0]2020-05-142020-05-14
2121002-001-03-D-2562002/1-2562 ซอยกรุงเทพกรีฑา 18แบบ Dkrongsiri6/20/2019 15:12กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67650647,13.7421823,0]2020-05-142020-05-14
2222003-003-01-D-2562003/1-2562 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 14แบบ Dkrongsiri6/20/2019 15:19กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.6951923,13.74292038,0]2020-05-142020-05-14
2323004-003-02-D-2562003/2-2562 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 14แบบ Dkrongsiri6/20/2019 15:20กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.69520571,13.74296468,0]2020-05-142020-05-14
2424006-004-02-D-2562004/2-2562 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 5แบบ Dkrongsiri6/20/2019 15:25กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.69510916,13.743986,0]2020-05-142020-05-14
2525007-005-01-D-2562005/1-2562 สถานี BTS วงศ์สว่างแบบ Dkrongsiri6/20/2019 15:28กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.52621353,13.83033902,0]2020-05-142020-05-14
2626016-011-04-D-2562011/4-2562 หมู่บ้านสุขสันต์ 6แบบ Dkrongsiri6/21/2019 13:41กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.40713639,13.69604647,0]2020-05-142020-05-14
2727024-015-03-D-2562015/3-2562 ซอยคู้บอน 4แบบ Dkrongsiri6/21/2019 14:12กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.66221487,13.84067922,0]2020-05-142020-05-14
2828035-020-03-D-2562020/3-2562 สนง.เขตหลักสี่แบบ Dkrongsiri6/21/2019 14:33กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.57798912,13.88642964,0]2020-05-142020-05-14
2929014-011-02-D-2562011/2-2562 หมู่บ้านสุขสันต์ 6แบบ Dkrongsiri6/21/2019 13:39กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.40711493,13.6962784,0]2020-05-142020-05-14
3030026-016-02-D-2562016/2-2562 ห้างบิ๊กซีคู้บอนแบบ Dkrongsiri6/21/2019 14:15กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.66234093,13.84150218,0]2020-05-142020-05-14
3131032-019-04-D-2562019/4-2562 สวนสิรินธราพฤกษาพรรณแบบ Dkrongsiri6/21/2019 14:27กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.46581667,13.74622133,0]2020-05-142020-05-14
3232034-020-02-D-2562020/2-2562 สนง.เขตหลักสี่แบบ Dkrongsiri6/21/2019 14:33กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.57794621,13.88644787,0]2020-05-142020-05-14
3333011-008-01-D-2562008/1-2562 สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน 3แบบ Dkrongsiri6/21/2019 13:30กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.53274726,13.82139804,0]2020-05-142020-05-14
3434020-014-01-D-2562014/1-2562 อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพแบบ Dkrongsiri6/21/2019 13:59กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.55285303,13.80942445,0]2020-05-142020-05-14
3535025-016-01-D-2562016/1-2562 ห้างบิ๊กซีคู้บอนแบบ Dkrongsiri6/21/2019 14:15กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.66232752,13.8414501,0]2020-05-142020-05-14
3636030-019-02-D-2562019/2-2562 สวนสิรินธราพฤกษาพรรณแบบ Dkrongsiri6/21/2019 14:26กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.46627801,13.74635681,0]2020-05-142020-05-14
3737031-019-03-D-2562019/3-2562 สวนสิรินธราพฤกษาพรรณแบบ Dkrongsiri6/21/2019 14:26กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.46607417,13.74627343,0]2020-05-142020-05-14
3838015-011-03-D-2562011/3-2562 หมู่บ้านสุขสันต์ 6แบบ Dkrongsiri6/21/2019 13:40กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.40712566,13.69610901,0]2020-05-142020-05-14
3939023-015-02-D-2562015/2-2562 ซอยคู้บอน 4แบบ Dkrongsiri6/21/2019 14:12กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.66219341,13.84061671,0]2020-05-142020-05-14
4040039-023-01-D-2562023/1-2562 สังฆประชา (วัดลำผักชี)แบบ Dkrongsiri6/21/2019 14:35กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.8262272,13.78783509,0]2020-05-142020-05-14
4141013-011-01-D-2562011/1-2562 หมู่บ้านสุขสันต์ 6แบบ Dkrongsiri6/21/2019 13:39กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.40711761,13.69633834,0]2020-05-142020-05-14
4242018-013-01-D-2562013/1-2562 สวนรถไฟแบบ Dkrongsiri6/21/2019 13:53กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.55292813,13.81263861,0]2020-05-142020-05-14
4343029-019-01-D-2562019/1-2562 สวนสิรินธราพฤกษาพรรณแบบ Dkrongsiri6/21/2019 14:25กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.46648186,13.74641933,0]2020-05-142020-05-14
4444033-020-01-D-2562020/1-2562 สนง.เขตหลักสี่แบบ Dkrongsiri6/21/2019 14:32กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.57791,13.88647,0]2020-05-142020-05-14
4545042-025-01-D-2562025/1-2562 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7แบบ Dkrongsiri6/24/2019 14:46กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65035011,13.67782078,0]2020-05-142020-05-14
4646043-026-01-D-2562026/1-2562 สวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธรแบบ Dkrongsiri6/24/2019 14:50กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67722493,13.67701836,0]2020-05-142020-05-14
4747044-026-02-D-2562026/2-2562 สวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธรแบบ Dkrongsiri6/24/2019 14:54กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67717665,13.67689848,0]2020-05-142020-05-14
4848058-030-01-D-2562030/1-2562 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 19แบบ Dkrongsiri6/25/2019 9:48กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.84871,13.82783,0]2020-05-142020-05-14
4949060-032-01-D-2562032/1-2562 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 22แบบ Dkrongsiri6/25/2019 9:56กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.84468132,13.82057773,0]2020-05-142020-05-14
5050064-033-02-D-2562033/2-2562 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 25แบบ Dkrongsiri6/25/2019 10:34กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.8462221,13.82295699,0]2020-05-142020-05-14
5151072-038-03-D-2562038/3-2562 ซ.เทียนทะเล 26 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเลแบบ Dkrongsiri6/25/2019 11:07กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.43462503,13.60493284,0]2020-05-142020-05-14
5252075-041-02-D-2562041/2-2562 นวมินทร์ 105แบบ Dkrongsiri6/25/2019 11:11กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.64790207,13.805436,0]2020-05-142020-05-14
5353059-031-01-D-2562031/1-2562 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 20แบบ Dkrongsiri6/25/2019 9:52กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.8448959,13.82109083,0]2020-05-142020-05-14
5454063-033-01-D-2562033/1-2562 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 25แบบ Dkrongsiri6/25/2019 10:34กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.84633743,13.82316535,0]2020-05-142020-05-14
5555065-034-01-D-2562034/1-2562 ซอยบุญอยู่แบบ Dkrongsiri6/25/2019 10:36กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.54549586,13.76359375,0]2020-05-142020-05-14
5656081-046-01-D-2562046/1-2562 นวมินทร์ 42แบบ Dkrongsiri6/25/2019 11:25กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65136822,13.79521507,0]2020-05-142020-05-14
5757084-048-01-D-2562048/1-2562 นวมินทร์ 69แบบ Dkrongsiri6/25/2019 11:29กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65232498,13.79259727,0]2020-05-142020-05-14
5858056-029-01-D-2562029/1-2562 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 16แบบ Dkrongsiri6/25/2019 9:45กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.8453898,13.82206651,0]2020-05-142020-05-14
5959057-029-02-D-2562029/2-2562 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 16แบบ Dkrongsiri6/25/2019 9:45กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.84528787,13.82183471,0]2020-05-142020-05-14
6060073-039-01-D-2562039/1-2562 สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรีแบบ Dkrongsiri6/25/2019 11:08กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.52989,13.72303,0]2020-05-142020-05-14
9292111-068-03-A-2562068/2-2562 ซอยประชาชื่น 37แบบ Duserinput7/4/2019 13:33กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.5414644,13.84143783,0]2020-05-142020-05-14
6161062-032-03-D-2562032/3-2562 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 22แบบ Dkrongsiri6/25/2019 10:00กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.84479666,13.82081214,0]2020-05-142020-05-14
6262087-051-02-D-2562051/2-2562 นิมิตใหม่ 1แบบ Dkrongsiri6/25/2019 11:32กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.73745843,13.83167079,0]2020-05-142020-05-14
6363061-032-02-D-2562032/2-2562 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 22แบบ Dkrongsiri6/25/2019 9:56กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.8447296,13.82069493,0]2020-05-142020-05-14
6464066-035-01-D-2562035/1-2562 ชุมชน นปอ. ถ.เดชะตุงคะแบบ Dkrongsiri6/25/2019 10:37กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.5783,13.94225,0]2020-05-142020-05-14
6565067-036-01-D-2562036/1-2562 สำนักงานเขตบางนาแบบ Dkrongsiri6/25/2019 10:48กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.59198,13.68103,0]2020-05-142020-05-14
6666068-036-02-D-2562036/2-2562 สำนักงานเขตบางนาแบบ Dkrongsiri6/25/2019 10:49กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.59199207,13.6809453,0]2020-05-142020-05-14
6767071-038-02-D-2562038/2-2562 ซ.เทียนทะเล 26 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเลแบบ Dkrongsiri6/25/2019 11:06กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.43467331,13.60503712,0]2020-05-142020-05-14
6868074-041-01-D-2562041/1-2562 นวมินทร์ 105แบบ Dkrongsiri6/25/2019 11:10กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.64789,13.80538,0]2020-05-142020-05-14
6969086-051-01-D-2562051/1-2562 นิมิตใหม่ 1แบบ Dkrongsiri6/25/2019 11:31กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7375,13.83162,0]2020-05-142020-05-14
7070022-015-01-D-2562015/1-2562 ซอยคู้บอน 4แบบ Dkrongsiri6/25/2019 13:35กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.66218,13.84073,0]2020-05-142020-05-14
7171079-044-01-D-2562044/1-2562 นวมินทร์ 34แบบ Dkrongsiri6/25/2019 15:14กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65248536,13.79294494,0]2020-05-142020-05-14
7272082-047-01-D-2562047/1-2562 นวมินทร์ 63แบบ Dkrongsiri6/26/2019 15:26กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65130708,13.78982437,0]2020-05-142020-05-14
7373088-052-01-D-2562052/1-2562 นิมิตใหม่ 40แบบ Dkrongsiri6/27/2019 10:49กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7319,13.88375,0]2020-05-142020-05-14
7474089-053-01-D-2562053/1-2562 นิมิตใหม่ 57แบบ Dkrongsiri6/27/2019 10:53กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.73623,13.90643,0]2020-05-142020-05-14
7575090-054-01-D-2562054/1-2562 รร.สุเหร่าคลองสามวาแบบ Dkrongsiri6/27/2019 11:18กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72848426,13.90643946,0]2020-05-142020-05-14
7676092-056-01-D-2562056/1-2562 ซอยบรมราชชนนี 74แบบ Dkrongsiri6/27/2019 11:31กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.35612012,13.78871996,0]2020-05-142020-05-14
7777093-056-02-D-2562056/2-2562 ซอยบรมราชชนนี 74แบบ Dkrongsiri6/27/2019 11:31กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.35602088,13.78873298,0]2020-05-142020-05-14
7878091-055-01-D-2562055/1-2562 รร.สุเหร่าคลองสามวาแบบ Dkrongsiri6/27/2019 11:18กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72847353,13.90637698,0]2020-05-142020-05-14
7979095-059-01-D-2562059/1-2562 ตรงข้ามเซนทรัลปิ่นเกล้าแบบ Dkrongsiri6/27/2019 13:02กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.47693,13.77884,0]2020-05-142020-05-14
8080101-064-01-D-2562064/1-2562 บางกระดี่ 32แบบ Dkrongsiri6/27/2019 13:30กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.40323,13.60674,0]2020-05-142020-05-14
8181104-066-02-D-2562066/2-2562 บางขุนเทียน 14แบบ Dkrongsiri6/27/2019 13:45กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.42885402,13.66347439,0]2020-05-142020-05-14
8282097-061-01-D-2562061/1-2562 รพ.เจ้าพระยาแบบ Dkrongsiri6/27/2019 13:15กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.47851,13.77667,0]2020-05-142020-05-14
8383098-062-01-D-2562062/1-2562 ตรงข้ามซอยบางกระดี่ 32แบบ Dkrongsiri6/27/2019 13:26กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.40330889,13.60650971,0]2020-05-142020-05-14
8484102-064-02-D-2562064/2-2562 บางกระดี่ 32แบบ Dkrongsiri6/27/2019 13:34กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.40321525,13.60669959,0]2020-05-142020-05-14
8585103-066-01-D-2562066/1-2562 บางขุนเทียน 14แบบ Dkrongsiri6/27/2019 13:36กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.42885,13.66352,0]2020-05-142020-05-14
8686100-063-01-D-2562063/1-2562 บางกระดี่ 25แบบ Dkrongsiri6/27/2019 13:29กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.40203012,13.61724212,0]2020-05-142020-05-14
8787105-067-01-D-2562067/1-2562 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80แบบ Duserinput7/4/2019 11:23กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.46841338,13.77117311,0]2020-05-142020-05-14
8888106-067-02-D-2562067/2-2562 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80แบบ Duserinput7/4/2019 11:24กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.46835437,13.77127731,0]2020-05-142020-05-14
8989107-067-03-D-2562067/3-2562 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80แบบ Duserinput7/4/2019 11:25กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.46829536,13.77138152,0]2020-05-142020-05-14
9090108-067-04-D-2562067/4-2562 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80แบบ Duserinput7/4/2019 11:26กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.46823636,13.77148572,0]2020-05-142020-05-14
9191109-067-05-D-2562067/5-2562 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80แบบ Duserinput7/4/2019 11:27กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.46818271,13.77155866,0]2020-05-142020-05-14
9393117-074-01-D-2562074/1-2562 ประดิพัทธิ์ 15แบบ Duserinput7/4/2019 13:57กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.54228989,13.79108194,0]2020-05-142020-05-14
9494126-081-01-D-2562081/1-2562 พระรามที่ 2 ซอย 3แบบ Duserinput7/4/2019 14:11กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.48142,13.68253,0]2020-05-142020-05-14
9595144-099-01-D-2562099/1-2562 วัดยางสุทธารามแบบ Duserinput7/4/2019 14:54กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.47294,13.75505,0]2020-05-142020-05-14
9696122-079-01-D-2562079/1-2562 สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบแบบ Duserinput7/4/2019 14:06กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.51903,13.68628,0]2020-05-142020-05-14
9797125-079-04-D-2562079/4-2562 สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบแบบ Duserinput7/4/2019 14:08กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.51873496,13.68645982,0]2020-05-142020-05-14
9898133-087-01-D-2562087/1-2562 พระรามที่ 2 ซอย 31แบบ Duserinput7/4/2019 14:29กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.46621,13.67822,0]2020-05-142020-05-14
9999137-091-01-D-2562091/1-2562 พระรามที่ 2 ซอย 76แบบ Duserinput7/4/2019 14:37กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.40598364,13.63926687,0]2020-05-142020-05-14
100100141-096-01-D-2562096/1-2562 ลงจากสะพานข้ามข้ามถนนกาญจนาภิเษก ขาออกแบบ Duserinput7/4/2019 14:51กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.4063,13.63871,0]2020-05-142020-05-14
101101148-103-03-D-2562103/1-2562 ปั๊มเอสโซ่แบบ Duserinput7/4/2019 15:05กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60579688,13.89130762,0]2020-05-142020-05-14
102102112-069-01-D-2562069/1-2562 สวนสุขภาพประชานุกูลแบบ Duserinput7/4/2019 13:35กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.53884,13.82998,0]2020-05-142020-05-14
103103118-075-01-D-2562075/1-2562 BTS พญาไทแบบ Duserinput7/4/2019 14:01กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.53377,13.75703,0]2020-05-142020-05-14
104104128-082-02-D-2562082/2-2562 พระรามที่ 2 ซอย 100แบบ Duserinput7/4/2019 14:12กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.38217895,13.61534496,0]2020-05-142020-05-14
105105132-086-01-D-2562086/1-2562 พระรามที่ 2 ซอย 30แบบ Duserinput7/4/2019 14:25กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.46198,13.67643,0]2020-05-142020-05-14
106106138-092-01-D-2562092/1-2562 พระรามที่ 2 ซอย 8แบบ Duserinput7/4/2019 14:38กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.48127,13.68314,0]2020-05-142020-05-14
107107140-095-01-D-2562095/1-2562 พระรามที่ 2 ซอย 87แบบ Duserinput7/4/2019 14:48กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.38455,13.61669,0]2020-05-142020-05-14
108108115-072-01-D-2562072/1-2562 ซอยประชาอุทิศ 16แบบ Duserinput7/4/2019 13:47กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.50300953,13.66364176,0]2020-05-142020-05-14
109109116-073-01-D-2562073/1-2562 ซอยประชาอุทิศ 27แบบ Duserinput7/4/2019 13:48กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.50168,13.6604,0]2020-05-142020-05-14
110110124-079-03-D-2562079/3-2562 สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบแบบ Duserinput7/4/2019 14:07กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.51883688,13.68640248,0]2020-05-142020-05-14
111111127-082-01-D-2562082/1-2562 พระรามที่ 2 ซอย 100แบบ Duserinput7/4/2019 14:12กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.3819,13.61498,0]2020-05-142020-05-14
112112142-097-01-D-2562097/1-2562 เลยเซ็นทรัลพระราม 2แบบ Duserinput7/4/2019 14:52กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.44022125,13.66328048,0]2020-05-142020-05-14
113113113-070-01-D-2562070/1-2562 ธนาคารธนชาติแบบ Duserinput7/4/2019 13:39กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.49356851,13.72714306,0]2020-05-142020-05-14
114114120-077-01-D-2562077/1-2562 ห้างเซนจูรี่แบบ Duserinput7/4/2019 14:03กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.53658,13.76169,0]2020-05-142020-05-14
115115129-083-01-D-2562083/1-2562 พระรามที่2 ซอย 18แบบ Duserinput7/4/2019 14:14กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.47177,13.68067,0]2020-05-142020-05-14
116116131-085-01-D-2562085/1-2562 พระรามที่ 2 ซอย 29แบบ Duserinput7/4/2019 14:22กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.47198,13.68015,0]2020-05-142020-05-14
117117134-088-01-D-2562088/1-2562 พระรามที่ 2 ซอย 40แบบ Duserinput7/4/2019 14:31กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.45584036,13.67275511,0]2020-05-142020-05-14
118118135-089-01-D-2562089/1-2562 พระรามที่ 2 ซอย 43แบบ Duserinput7/4/2019 14:33กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.45681937,13.67259222,0]2020-05-142020-05-14
119119143-098-01-D-2562098/1-2562 สนง.เขตบางขุนเทียนแบบ Duserinput7/4/2019 14:53กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.43553,13.66048,0]2020-05-142020-05-14
120120146-101-01-D-2562101/1-2562 กรุงไทย สาขาสะพานใหม่แบบ Duserinput7/4/2019 15:01กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60425,13.88876,0]2020-05-142020-05-14
121121119-076-01-D-2562076/1-2562 BTS ราชเทวีแบบ Duserinput7/4/2019 14:02กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.53156,13.75123,0]2020-05-142020-05-14
122122121-078-01-D-256078/1-2562 พระรามที่ 3 ซอย 3แบบ Duserinput7/4/2019 14:04กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.50119,13.69295,0]2020-05-142020-05-14
123123123-079-02-D-2562079/2-2562 สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบแบบ Duserinput7/4/2019 14:07กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.51892808,13.68632952,0]2020-05-142020-05-14
124124130-084-01-D-2562084/1-2562 พระรามที่ 2 ซอย 27แบบ Duserinput7/4/2019 14:17กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.47228,13.68023,0]2020-05-142020-05-14
125125139-093-01-D-2562093/1-2562 พระรามที่ 2 ซอย 82แบบ Duserinput7/4/2019 14:39กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.40006437,13.63340081,0]2020-05-142020-05-14
126126151-107-02-D-2562107/1-2562 พหลโยธิน 33แบบ Dkrongsiri7/13/2019 12:50กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.56931554,13.82928778,0]2020-05-142020-05-14
127127150-105-01-D-2562105/1-2562 พหลโยธิน 27แบบ Dkrongsiri7/13/2019 12:47กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.56671,13.82485,0]2020-05-142020-05-14
128128155-112-01-D-2562112/1-2562 พหลโยธิน 55แบบ Dkrongsiri7/13/2019 13:08กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.59387566,13.8711224,0]2020-05-142020-05-14
129129154-111-02-D-2562111/2-2562 พหลโยธิน 49/2แบบ Dkrongsiri7/13/2019 13:06กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.5904595,13.86525677,0]2020-05-142020-05-14
130130152-108-01-D-2562108/1-2562 พหลโยธิน 35แบบ Dkrongsiri7/13/2019 12:51กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.57064,13.83149,0]2020-05-142020-05-14
131131153-111-01-D-2562111/1-2562 พหลโยธิน 49/2แบบ Dkrongsiri7/13/2019 13:05กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.59043,13.86515,0]2020-05-142020-05-14
132132156-113-01-D-2562113/1-2562 พหลโยธิน 67/1แบบ Dkrongsiri7/15/2019 9:58กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60329,13.88704,0]2020-05-142020-05-14
133133162-119-01-D-2562119/1-2562 สี่แยกทศกัณฐ์แบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:13กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.39512636,13.74546329,0]2020-05-142020-05-14
134134169-124-01-D-2562124/1-2562 เพชรเกษม 42แบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:27กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.45043,13.71722,0]2020-05-142020-05-14
135135172-127-01-D-2562127/1-2562 เพชรเกษม 50/3แบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:44กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.4396,13.71372,0]2020-05-142020-05-14
136136175-130-01-D-2562130/1-2562 เพชรเกษม 58แบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:50กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.43041159,13.71275444,0]2020-05-142020-05-14
137137176-130-02-D-2562130/2-2562 เพชรเกษม 58แบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:51กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.43050815,13.71275965,0]2020-05-142020-05-14
138138181-136-01-D-2562136/1-2562 เพชรเกษม 92/3แบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:10กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.38965,13.7094,0]2020-05-142020-05-14
139139184-139-01-D-2562139/1-2562 ศูนย์สาธาณะสุข 40แบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:16กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.40017,13.71023,0]2020-05-142020-05-14
140140187-141-02-D-2562141/2-2562 ห้างไอทีแกรนด์แบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:20กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.42482705,13.7122899,0]2020-05-142020-05-14
141141186-141-01-D-2562141/1-2562 ห้างไอทีแกรนด์แบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:20กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.42473586,13.71228469,0]2020-05-142020-05-14
142142194-148-02-D-2562148/2-2562 แยกถนนบึงขวางตัดร่มเกล้าแบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:37กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74622,13.7918,0]2020-05-142020-05-14
143143157-115-03-D-2562115/1-2562 โรงเรียนบางบัวแบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:03กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.58547708,13.8568837,0]2020-05-142020-05-14
144144171-126-01-D-2562126/1-2562 เพชรเกษม 48แบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:42กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.44424,13.71527,0]2020-05-142020-05-14
145145191-147-01-D-2562147/1-2562 แยกเคหะร่มเกล้าแบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:33กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74620843,13.77382958,0]2020-05-142020-05-14
146146198-150-01-D-2562150/1-2562 ร่มเกล้า 20แบบ Dkrongsiri7/15/2019 12:51กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74631,13.7774,0]2020-05-142020-05-14
147147159-116-02-D-2562116/2-2562 หน้า ม.ศรีปทุมแบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:07กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.58426741,13.85417537,0]2020-05-142020-05-14
148148160-117-01-D-2562117/1-2562 ซอยพัฒนาการ 78แบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:08กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65772,13.72461,0]2020-05-142020-05-14
149149161-118-01-D-2562118/1-2562 พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7แบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:09กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.3955,13.72441,0]2020-05-142020-05-14
150150163-119-02-D-2562119/2-2562 สี่แยกทศกัณฐ์แบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:14กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.39508344,13.74574467,0]2020-05-142020-05-14
151151167-122-01-D-2562122/1-2562 เพชรเกษม 110/1แบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:25กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.34802,13.706,0]2020-05-142020-05-14
152152168-123-01-D-2562123/1-2562 เพชรเกษม 29แบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:26กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.4482,13.71628,0]2020-05-142020-05-14
153153177-132-01-D-2562132/1-2562 เพชรเกษม 65แบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:05กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.38501834,13.70858583,0]2020-05-142020-05-14
154154185-140-01-D-2562140/1-2562 หน้าห้างเทสโก้โลตัสแบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:18กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.4193,13.71181,0]2020-05-142020-05-14
155155189-146-01-D-2562146/1-2562 ซอยสุเหร่าอั๊ดตั๊กวาแบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:24กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74561,13.79603,0]2020-05-142020-05-14
156156193-148-01-D-2562148/1-2562 แยกถนนบึงขวางตัดร่มเกล้าแบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:34กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74621,13.79232,0]2020-05-142020-05-14
157157195-148-03-D-2562148/3-2562 แยกถนนบึงขวางตัดร่มเกล้าแบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:40กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74621939,13.79188629,0]2020-05-142020-05-14
158158173-128-01-D-2562128/1-2562 เพชรเกษม 52แบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:45กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.43803,13.71327,0]2020-05-142020-05-14
159159174-129-01-D-2562129/1-2562 เพชรเกษม 56แบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:48กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.43348,13.71291,0]2020-05-142020-05-14
160160178-132-02-D-2562132/2-2562 เพชรเกษม 65แบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:06กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.38512563,13.70862232,0]2020-05-142020-05-14
161161180-134-01-D-2562134/1-2562 เพชรเกษม 76/1แบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:08กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.41278,13.71126,0]2020-05-142020-05-14
162162182-137-01-D-2562137/1-2562 เพชรเกษม 96แบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:12กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.38503,13.709,0]2020-05-142020-05-14
163163183-138-01-D-2562138/1-2562 เพชรเกษม 98แบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:15กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.38286669,13.70888275,0]2020-05-142020-05-14
164164164-120-01-D-2562120/1-2562 BTS บางหว้าแบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:21กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.45731,13.72056,0]2020-05-142020-05-14
165165165-120-02-D-2562120/2-2562 BTS บางหว้าแบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:22กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.45713834,13.72052352,0]2020-05-142020-05-14
166166166-121-01-D-2562121/1-2562 เพชรเกษม 102/1แบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:23กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.37837,13.70845,0]2020-05-142020-05-14
167167170-125-01-D-2562125/1-2562 เพชรเกษม 44แบบ Dkrongsiri7/15/2019 10:41กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.44965,13.71696,0]2020-05-142020-05-14
168168179-133-01-D-2562133/1-2562 เพชรเกษม 67แบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:07กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.38013,13.70833,0]2020-05-142020-05-14
169169188-145-01-D-2562145/1-2562 ข้างร้านเป็ดย่างฮะเซ้งแบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:22กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7466,13.74898,0]2020-05-142020-05-14
170170190-146-02-D-2562146/2-2562 ซอยสุเหร่าอั๊ดตั๊กวาแบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:25กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74560464,13.79598181,0]2020-05-142020-05-14
171171192-147-02-D-2562147/2-2562 แยกเคหะร่มเกล้าแบบ Dkrongsiri7/15/2019 11:28กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74622318,13.77377618,0]2020-05-142020-05-14
172172196-149-01-D-2562149/1-2562 ร่มเกล้า 15แบบ Dkrongsiri7/15/2019 12:49กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74651,13.77819,0]2020-05-142020-05-14
173173202-151-01-D-2562151/1-2562 ร่มเกล้า 25/1แบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:28กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74665,13.74243,0]2020-05-142020-05-14
174174206-154-01-D-2562154/1-2562 ร่มเกล้า 44แบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:37กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74642,13.74858,0]2020-05-142020-05-14
175175209-154-02-D-2562154/4-2562 ร่มเกล้า 44แบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:37กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74640659,13.74853441,0]2020-05-142020-05-14
176176208-154-03-D-2562154/3-2562 ร่มเกล้า 44แบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:37กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74640391,13.74847969,0]2020-05-142020-05-14
177177207-154-04-D-2562154/2-2562 ร่มเกล้า 44แบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:38กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74640927,13.7484354,0]2020-05-142020-05-14
178178210-155-01-D-2562155/1-2562 ร่มเกล้า 48แบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:40กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74641,13.74515,0]2020-05-142020-05-14
179179215-158-03-D-2562158/3-2562 อาคารสวัสดิการกองบัญชาการแบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:48กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74629927,13.75135104,0]2020-05-142020-05-14
180180223-162-07-D-2562162/7-2562 ถ.รัชดาภิเษก สวนเบญจกิติแบบ Dkrongsiri7/15/2019 14:27กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.55505,13.72758,0]2020-05-142020-05-14
181181225-162-09-D-2562162/9-2562 ถ.รัชดาภิเษก สวนเบญจกิติแบบ Dkrongsiri7/15/2019 14:31กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.55474,13.72755,0]2020-05-142020-05-14
182182197-149-02-D-2562149/2-2562 ร่มเกล้า 15แบบ Dkrongsiri7/15/2019 12:50กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74651979,13.77796021,0]2020-05-142020-05-14
183183213-158-01-D-2562158/1-2562 อาคารสวัสดิการกองบัญชาการแบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:47กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74631,13.75148,0]2020-05-142020-05-14
184184218-162-02-D-2562162/2-2562 ถ.รัชดาภิเษก สวนเบญจกิติแบบ Dkrongsiri7/15/2019 14:20กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.55464,13.72713,0]2020-05-142020-05-14
185185221-162-05-D-2562162/5-2562 ถ.รัชดาภิเษก สวนเบญจกิติแบบ Dkrongsiri7/15/2019 14:24กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.55457,13.72753,0]2020-05-142020-05-14
186186201-150-04-D-2562150/4-2562 ร่มเกล้า 20แบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:26กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74630254,13.77724643,0]2020-05-142020-05-14
187187205-153-02-D-2562153/2-2562 ร่มเกล้า 40แบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:36กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74629122,13.75168383,0]2020-05-142020-05-14
188188214-158-02-D-2562158/2-2562 อาคารสวัสดิการกองบัญชาการแบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:48กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74632,13.75141,0]2020-05-142020-05-14
189189217-162-01-D-2562162/1-2562 ถ.รัชดาภิเษก สวนเบญจกิติแบบ Dkrongsiri7/15/2019 14:18กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.55519,13.72715,0]2020-05-142020-05-14
190190219-162-03-D-2562162/3-2562 ถ.รัชดาภิเษก สวนเบญจกิติแบบ Dkrongsiri7/15/2019 14:21กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.55516,13.72754,0]2020-05-142020-05-14
191191220-162-04-D-2562162/4-2562 ถ.รัชดาภิเษก สวนเบญจกิติแบบ Dkrongsiri7/15/2019 14:23กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.55482,13.72715,0]2020-05-142020-05-14
192192224-162-08-D-2562162/8-2562 ถ.รัชดาภิเษก สวนเบญจกิติแบบ Dkrongsiri7/15/2019 14:28กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.55491,13.72756,0]2020-05-142020-05-14
193193199-150-02-D-2562150/2-2562 ร่มเกล้า 20แบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:06กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74630254,13.77735454,0]2020-05-142020-05-14
194194200-150-03-D-2562150/3-2562 ร่มเกล้า 20แบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:26กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74630254,13.77729853,0]2020-05-142020-05-14
195195203-152-01-D-2562152/1-2562 ร่มเกล้า 32แบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:33กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7462,13.76231,0]2020-05-142020-05-14
196196204-153-01-D-2562153/1-2562 ร่มเกล้า 40แบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:34กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74631,13.75162,0]2020-05-142020-05-14
197197211-156-01-D-2562156/1-2562 ร่มเกล้า 6แบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:41กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74559,13.79609,0]2020-05-142020-05-14
198198212-157-01-D-2562157/1-2562 ร่มเกล้า 8/1แบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:43กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7461,13.78752,0]2020-05-142020-05-14
199199222-162-06-D-2562162/6-2562 ถ.รัชดาภิเษก สวนเบญจกิติแบบ Dkrongsiri7/15/2019 14:26กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.555,13.72716,0]2020-05-142020-05-14
200200216-159-04-D-2562159/1-2562 ถ.รัชดาภิเษก ใกล้ซอยสาธุประดิษฐ์ 31แบบ Dkrongsiri7/15/2019 13:57กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.53295,13.69438,0]2020-05-142020-05-14
201201226-163-01-D-2562163/1-2562 ถ.ราชพฤกษ์ BTS ตลาดพลูแบบ Dkrongsiri7/18/2019 12:53กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.47824,13.71484,0]2020-05-142020-05-14
202202227-163-02-D-2562163/2-2562 ถ.ราชพฤกษ์ BTS ตลาดพลูแบบ Dkrongsiri7/18/2019 12:54กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.47785,13.71477,0]2020-05-142020-05-14
203203238-172-01-D-2562172/1-2562 รามคำแหง 174 ซ.29แบบ Dkrongsiri7/18/2019 13:27กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72114,13.78304,0]2020-05-142020-05-14
204204228-164-01-D-2562164/1-2562 ถ.ราชพฤกษ์ BTS ตลาดพลูแบบ Dkrongsiri7/18/2019 12:55กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.47851,13.71519,0]2020-05-142020-05-14
205205229-164-02-D-2562164/2-2562 ถ.ราชพฤกษ์ BTS ตลาดพลูแบบ Dkrongsiri7/18/2019 12:57กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.47812,13.71477,0]2020-05-142020-05-14
206206233-167-01-D-2562167/1-2562 ถ.ราชพฤกษ์ BTS วุฒนกาศแบบ Dkrongsiri7/18/2019 13:09กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.46981,13.71274,0]2020-05-142020-05-14
207207237-171-01-D-2562171/1-2562 ถ.รามคำแหง ซ.รามคำแหง 174 ซ.25แบบ Dkrongsiri7/18/2019 13:25กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72018,13.78329,0]2020-05-142020-05-14
208208240-174-02-D-2562174/2-2562 ถ.รามคำแหง ซ.รามคำแหง21แบบ Dkrongsiri7/18/2019 13:31กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.61091586,13.75439555,0]2020-05-142020-05-14
209209252-185-01-D-2562185/1-2562 ถ.ราษฎร์นิมิต ประตูระบายน้ำแบบ Dkrongsiri7/18/2019 15:08กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72886,13.91191,0]2020-05-142020-05-14
210210253-186-01-D-2562186/1-2562 ถ.ราฎร์พัฒนา ซ.ราฎร์พัฒนา 5แบบ Dkrongsiri7/18/2019 15:09กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.70551,13.78478,0]2020-05-142020-05-14
211211230-165-01-D-2562165/1-2562 ถ.ราชพฤกษ์ BTS บางหว้าแบบ Dkrongsiri7/18/2019 13:01กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.45741,13.72273,0]2020-05-142020-05-14
212212231-166-01-D-2562166/1-2562 ถ.ราชพฤกษ์ BTS โพธิ์นิมิตรแบบ Dkrongsiri7/18/2019 13:06กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.48505,13.71924,0]2020-05-142020-05-14
213213232-166-02-D-2562166/2-2562 ถ.ราชพฤกษ์ BTS โพธิ์นิมิตรแบบ Dkrongsiri7/18/2019 13:07กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.48506,13.71924,0]2020-05-142020-05-14
214214234-168-01-D-2562168/1-2562 ถ.รามคำแหง ซ.รามคำแหง 16แบบ Dkrongsiri7/18/2019 13:14กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.61201,13.75373,0]2020-05-142020-05-14
215215239-174-01-D-2562174/1-2562 ถ.รามคำแหง ซ.รามคำแหง21แบบ Dkrongsiri7/18/2019 13:30กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.61094,13.75432,0]2020-05-142020-05-14
216216241-175-01-D-2562175/1-2562 ถ.รามอินทรา ร้านโรงนาอีสานแบบ Dkrongsiri7/18/2019 13:35กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.66179606,13.83915634,0]2020-05-142020-05-14
217217246-179-02-D-2562179/2-2562 ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา 21แบบ Dkrongsiri7/18/2019 14:05กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.61685825,13.86341052,0]2020-05-142020-05-14
218218248-182-01-D-2562182/1-2562 ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา 67แบบ Dkrongsiri7/18/2019 14:53กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65298484,13.84386057,0]2020-05-142020-05-14
219219250-183-05-D-2562183/1-2562 ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา 69แบบ Dkrongsiri7/18/2019 14:57กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65698,13.8417,0]2020-05-142020-05-14
481481477-06-50-D-2562แยกเตาปูนแบบ Dkrongsiri1/3/2020 10:20กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.5322166,13.8060221,0]2020-05-142020-05-14
220220243-177-01-D-2562177/1-2562 ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา 121แบบ Dkrongsiri7/18/2019 13:54กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.70940225,13.81300274,0]2020-05-142020-05-14
221221247-180-01-D-2562180/1-2562 ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา25แบบ Dkrongsiri7/18/2019 14:07กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.62248,13.86041,0]2020-05-142020-05-14
222222249-182-02-D-2562182/2-2562 ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา 67แบบ Dkrongsiri7/18/2019 14:50กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65304653,13.84381109,0]2020-05-142020-05-14
223223251-184-02-D-2562184/1-2562 ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา 86แบบ Dkrongsiri7/18/2019 15:00กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.71062738,13.81255233,0]2020-05-142020-05-14
224224235-168-02-D-2562168/2-2562 ถ.รามคำแหง ซ.รามคำแหง 16แบบ Dkrongsiri7/18/2019 13:16กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.61198586,13.75369743,0]2020-05-142020-05-14
225225236-169-01-D-2562169/1-2562 ถ.รามคำแหง ซ.รามคำแหง 160แบบ Dkrongsiri7/18/2019 13:18กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.70296,13.79305,0]2020-05-142020-05-14
226226242-175-02-D-2562175/2-2562 ถ.รามอินทรา ร้านโรงนาอีสานแบบ Dkrongsiri7/18/2019 13:36กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.66187653,13.83914072,0]2020-05-142020-05-14
227227245-179-01-D-2562179/1-2562 ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา 21แบบ Dkrongsiri7/18/2019 14:04กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.6167,13.86346,0]2020-05-142020-05-14
228228244-178-01-D-2562178/1-2562 ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา 123แบบ Dkrongsiri7/18/2019 13:56กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.71217029,13.81298191,0]2020-05-142020-05-14
229229254-187-01-D-2562187/1-2562 ราษฎร์อุทิศ 26แบบ Dkrongsiri7/19/2019 11:39กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.76963802,13.83010251,0]2020-05-142020-05-14
230230255-188-01-D-2562188/1-2562 ราษฎร์อุทิศ 26แบบ Dkrongsiri7/19/2019 11:40กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.76955414,13.83007344,0]2020-05-142020-05-14
231231256-189-01-D-2562189/1-2562 ราษฎร์อุทิศ 46แบบ Dkrongsiri7/19/2019 11:42กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78173,13.83774,0]2020-05-142020-05-14
232232257-190-01-D-2562190/1-2562 ราษฎร์อุทิศ 48แบบ Dkrongsiri7/22/2019 12:05กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78301111,13.83842005,0]2020-05-142020-05-14
233233259-191-02-D-2562191/2-2562 ราษฎร์อุทิศ 48แบบ Dkrongsiri7/22/2019 12:05กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.783223,13.83854245,0]2020-05-142020-05-14
234234258-191-01-D-2562191/1-2562 ราษฎร์อุทิศ 48แบบ Dkrongsiri7/22/2019 12:05กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78318009,13.83851641,0]2020-05-142020-05-14
235235268-195-02-D-2562195/2-2562 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.ราษฎร์อุทิศ58แบบ Dkrongsiri8/6/2019 9:20กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7886869,13.84146091,0]2020-05-142020-05-14
236236270-196-02-D-2562196/2-2562 ถ.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง3แบบ Dkrongsiri8/6/2019 9:30กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.73897455,13.72264345,0]2020-05-142020-05-14
237237273-197-02-D-2562197/2-2562 ถ.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง11แบบ Dkrongsiri8/6/2019 9:37กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.76888388,13.72184782,0]2020-05-142020-05-14
238238260-192-01-D-2562192/1-2562 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.ราษฎร์อุทิศ54แบบ Dkrongsiri8/6/2019 8:59กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78623,13.84019,0]2020-05-142020-05-14
239239265-194-01-D-2562194/1-2562 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.ราษฎร์อุทิศ54แบบ Dkrongsiri8/6/2019 9:16กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78599665,13.84008452,0]2020-05-142020-05-14
240240274-198-01-D-2562198/1-2562 ถ.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง14/1แบบ Dkrongsiri8/6/2019 9:41กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.71628633,13.72202401,0]2020-05-142020-05-14
241241275-199-01-D-2562199/1-2562 ถ.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 16แบบ Dkrongsiri8/6/2019 9:53กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.71777227,13.72201359,0]2020-05-142020-05-14
242242261-192-02-D-2562192/2-2562 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.ราษฎร์อุทิศ54แบบ Dkrongsiri8/6/2019 9:04กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78617367,13.84017047,0]2020-05-142020-05-14
243243266-194-02-D-2562194/2-2562 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.ราษฎร์อุทิศ54แบบ Dkrongsiri8/6/2019 9:17กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78595373,13.84004546,0]2020-05-142020-05-14
244244276-200-01-D-2562200/1-2562 ถ.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 24แบบ Dkrongsiri8/6/2019 10:03กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.73079,13.72224,0]2020-05-142020-05-14
245245262-192-03-D-2562192/3-2562 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.ราษฎร์อุทิศ54แบบ Dkrongsiri8/6/2019 9:05กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78612271,13.84015224,0]2020-05-142020-05-14
246246264-193-02-D-2562193/2-2562 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.ราษฎร์อุทิศ54แบบ Dkrongsiri8/6/2019 9:15กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78604761,13.84010275,0]2020-05-142020-05-14
247247267-195-01-D-2562195/1-2562 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.ราษฎร์อุทิศ58แบบ Dkrongsiri8/6/2019 9:18กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78884,13.84158,0]2020-05-142020-05-14
248248271-196-03-D-2562196/3-2562 ถ.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง3แบบ Dkrongsiri8/6/2019 9:31กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.73911939,13.72265908,0]2020-05-142020-05-14
249249272-197-01-D-2562197/1-2562 ถ.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง11แบบ Dkrongsiri8/6/2019 9:36กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.76879,13.72184,0]2020-05-142020-05-14
250250263-193-01-D-2562193/1-2562 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.ราษฎร์อุทิศ54แบบ Dkrongsiri8/6/2019 9:14กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78609321,13.84013401,0]2020-05-142020-05-14
251251269-196-01-D-2562196/1-2562 ถ.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง3แบบ Dkrongsiri8/6/2019 9:27กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.73865,13.72262,0]2020-05-142020-05-14
252252277-201-01-D-2562201/1-2562 ถ.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 24/1แบบ Dkrongsiri8/6/2019 11:05กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.73317,13.7223,0]2020-05-142020-05-14
253253284-206-02-D-256206/2-2562 ถ.เลียบวารี ซ.เลียบวารี 85แบบ Dkrongsiri8/6/2019 13:26กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.80214569,13.84892979,0]2020-05-142020-05-14
254254278-202-01-D-2562202/1-2562 ถ.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 40แบบ Dkrongsiri8/6/2019 11:06กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.76254,13.72159,0]2020-05-142020-05-14
255255279-203-01-D-2562203/1-2562 ถ.ลาดกระบัง สวนพระนครแบบ Dkrongsiri8/6/2019 11:08กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.77928,13.72046,0]2020-05-142020-05-14
256256280-203-02-D-2562203/2-2562 ถ.ลาดกระบัง สวนพระนครแบบ Dkrongsiri8/6/2019 11:11กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.77924245,13.72054599,0]2020-05-142020-05-14
257257281-204-01-D-2562204/1-2562 ถ.ลาดกระบัง สามแยกสุวรรณภูมิแบบ Dkrongsiri8/6/2019 11:15กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.77617,13.72158,0]2020-05-142020-05-14
258258282-205-01-D-2562205/1-2562 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 12แบบ Dkrongsiri8/6/2019 13:23กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.56754,13.80934,0]2020-05-142020-05-14
259259290-209-01-D-2562209/1-2562 ถ.วิภาวดี หมวดการทางหลักสี่แบบ Dkrongsiri8/6/2019 13:45กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.58223,13.88454,0]2020-05-142020-05-14
260260292-211-01-D-2562211/1-2562 ถ.วุฒากาศ ซ.วุฒากาศ 42แบบ Dkrongsiri8/6/2019 13:48กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.466974,13.70454,0]2020-05-142020-05-14
261261283-206-01-D-2562206/1-2562 ถ.เลียบวารี ซ.เลียบวารี 85แบบ Dkrongsiri8/6/2019 13:24กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.80243,13.84906,0]2020-05-142020-05-14
262262285-207-01-D-2562207/1-2562 ซอยวิภาวดี 17แบบ Dkrongsiri8/6/2019 13:33กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.55784513,13.82507031,0]2020-05-142020-05-14
263263297-215-01-D-2562215/1-2562 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.ศรีนครินทร์ 30แบบ Dkrongsiri8/6/2019 14:07กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.64533828,13.70530632,0]2020-05-142020-05-14
264264299-217-01-D-2562217/1-2562 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.ศรีนครินทร์ 45แบบ Dkrongsiri8/6/2019 14:10กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.64676,13.70051,0]2020-05-142020-05-14
265265291-210-01-D-2562210/1-2562 ถ.วิภาวดี หมู่บ้านพิพรพงษ์ 2แบบ Dkrongsiri8/6/2019 13:46กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.61673,13.94671,0]2020-05-142020-05-14
266266302-219-02-D-2562219/2-2562 ถ.สรงประภา หน้าวัดดอนเมืองแบบ Dkrongsiri8/6/2019 14:14กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60169933,13.92277521,0]2020-05-142020-05-14
267267298-216-02-D-2562216/1-2562 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.ศรีนครินทร์ 44แบบ Dkrongsiri8/6/2019 14:09กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.64671099,13.68804927,0]2020-05-142020-05-14
268268300-218-01-D-2562218/1-2562 ถ.ศรีนครินทร์ สะพานลอยพาราไดซ์แบบ Dkrongsiri8/6/2019 14:12กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.64699,13.68815,0]2020-05-142020-05-14
269269301-219-01-D-2562219/1-2562 ถ.สรงประภา หน้าวัดดอนเมืองแบบ Dkrongsiri8/6/2019 14:13กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60193,13.92277,0]2020-05-142020-05-14
270270303-219-03-D-2562219/3-2562 ถ.สรงประภา หน้าวัดดอนเมืองแบบ Dkrongsiri8/6/2019 14:15กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60144184,13.92286893,0]2020-05-142020-05-14
271271304-221-01-D-2562221/1-2562 สังฆสันติสุข ใต้สะพานกลับรถแบบ Dkrongsiri8/7/2019 13:16กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.86549,13.85456,0]2020-05-142020-05-14
272272306-222-01-D-2562222/1-2562 ถ.สายไหม ซ.สายไหม 33แบบ Dkrongsiri8/7/2019 13:20กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.6519974,13.92163568,0]2020-05-142020-05-14
273273308-223-01-D-2562223/1-2562 ถ.สายไหม ซ.สายไหม 43แบบ Dkrongsiri8/7/2019 13:41กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65854418,13.92136503,0]2020-05-142020-05-14
274274323-234-03-D-2562234/3-2562 ถ.สุขุมวิท BTS แบริ่งแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:21กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60216353,13.66178386,0]2020-05-142020-05-14
275275324-234-04-D-2562234/4-2562 ถ.สุขุมวิท BTS แบริ่งแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:22กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.6021823,13.66183598,0]2020-05-142020-05-14
276276326-235-02-D-2562235/2-2562 ถ.สุขุมวิท BTS แบริ่งแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:26กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60206965,13.66214092,0]2020-05-142020-05-14
277277328-236-01-D-2562236/1-2562 ถ.สุขุมวิท BTS ปุณณวิถีแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:29กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60908679,13.68944396,0]2020-05-142020-05-14
278278335-239-02-D-2562239/2-2562 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 101แบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:55กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60860012,13.69039264,0]2020-05-142020-05-14
482482483-12-50-D-2562อ่อนนุช 36แบบ Dkrongsiri1/3/2020 10:25กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.6262023,13.7097673,0]2020-05-142020-05-14
279279338-242-01-D-2562242/1-2562 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 57แบบ Dkrongsiri8/7/2019 15:03กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.58031,13.72309,0]2020-05-142020-05-14
280280305-221-02-D-2562221/2-2562 สังฆสันติสุข ใต้สะพานกลับรถแบบ Dkrongsiri8/7/2019 13:18กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.86542697,13.85457432,0]2020-05-142020-05-14
281281310-225-01-D-2562225/1-2562 ถ.สายไหม ซ.สายไหม 51แบบ Dkrongsiri8/7/2019 13:46กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.6700037,13.92131159,0]2020-05-142020-05-14
282282311-226-01-D-2562226/1-2562 สายไหม 58/1แบบ Dkrongsiri8/7/2019 13:48กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.66526424,13.92106167,0]2020-05-142020-05-14
283283313-228-01-D-2562228/1-2562 ถ.สายไหม ซ.สายไหม77แบบ Dkrongsiri8/7/2019 13:57กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.68256629,13.92155833,0]2020-05-142020-05-14
284284314-229-01-D-2562229/1-2562 ถ.สิรินธร ตรงข้ามตั้งฮั้วเส็งแบบ Dkrongsiri8/7/2019 13:59กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.48351962,13.78844391,0]2020-05-142020-05-14
285285316-231-01-D-2562231/1-2562 BTS ทองหล่อแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:01กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.57895,13.72387,0]2020-05-142020-05-14
286286327-235-03-D-2562235/3-2562 ถ.สุขุมวิท BTS แบริ่งแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:27กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60205356,13.66208619,0]2020-05-142020-05-14
287287331-237-03-D-2562237/3-2562 ถ.สุขุมวิท BTS อ่อนนุชแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:45กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60157399,13.70483186,0]2020-05-142020-05-14
288288337-241-01-D-2562241/1-2562 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 53แบบ Dkrongsiri8/7/2019 15:02กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.5775309,13.72510717,0]2020-05-142020-05-14
289289339-243-01-D-2562243/1-2562 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 65แบบ Dkrongsiri8/7/2019 15:10กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.58806,13.71755,0]2020-05-142020-05-14
290290341-245-01-D-2562245/1-2562 ซอยสุขุมวิท 97แบบ Dkrongsiri8/7/2019 15:16กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60537875,13.69715873,0]2020-05-142020-05-14
291291346-247-04-D-2562247/4-2562 อุทยานเบญจสิริแบบ Dkrongsiri8/7/2019 15:27กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.56710472,13.73213978,0]2020-05-142020-05-14
292292321-234-01-D-2562234/1-2562 ถ.สุขุมวิท BTS แบริ่งแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:21กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60212061,13.66167178,0]2020-05-142020-05-14
293293332-238-01-D-2562238/1-2562 ถ.สุขุมวิท BTS เอกมัยแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:47กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.58560601,13.71903694,0]2020-05-142020-05-14
294294334-239-01-D-2562239/1-2562 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 101แบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:52กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60864303,13.69033791,0]2020-05-142020-05-14
295295336-240-01-D-2562240/1-2562 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 47แบบ Dkrongsiri8/7/2019 15:00กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.57414058,13.72748609,0]2020-05-142020-05-14
296296342-246-01-D-2562246/1-2562 ถ.สุขุมวิท แยกอุดมสุขตัดสุขุมวิทแบบ Dkrongsiri8/7/2019 15:20กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60914685,13.67870018,0]2020-05-142020-05-14
297297343-247-01-D-2562247/1-2562 อุทยานเบญจสิริแบบ Dkrongsiri8/7/2019 15:22กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.56744,13.73196,0]2020-05-142020-05-14
298298344-247-02-D-2562247/2-2562 อุทยานเบญจสิริแบบ Dkrongsiri8/7/2019 15:23กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.56731394,13.73200429,0]2020-05-142020-05-14
299299307-222-02-D-2562222/2-2562 ถ.สายไหม ซ.สายไหม 33แบบ Dkrongsiri8/7/2019 13:21กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65206178,13.92163828,0]2020-05-142020-05-14
300300319-232-02-D-2562232/2-2562 ถ.สุขุมวิท BTS บางจากแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:06กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60500426,13.69792202,0]2020-05-142020-05-14
301301320-233-01-D-2562233/1-2562 ถ.สุขุมวิท BTS บางนาแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:08กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60494,13.66863,0]2020-05-142020-05-14
302302345-247-03-D-2562247/3-2562 อุทยานเบญจสิริแบบ Dkrongsiri8/7/2019 15:24กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.56721201,13.73206162,0]2020-05-142020-05-14
303303309-224-01-D-2562224/1-2562 ถ.สายไหม ซ.สายไหม 44แบบ Dkrongsiri8/7/2019 13:43กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65092647,13.9215032,0]2020-05-142020-05-14
304304315-230-01-D-2562230/1-2562 ถ.สิรินธร หน้าตั้งฮั้วเส็งแบบ Dkrongsiri8/7/2019 13:59กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.4833265,13.78803233,0]2020-05-142020-05-14
305305317-231-02-D-2562231/2-2562 BTS ทองหล่อแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:03กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.57809,13.72461,0]2020-05-142020-05-14
306306325-235-01-D-2562235/1-2562 ถ.สุขุมวิท BTS แบริ่งแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:24กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60208843,13.66219826,0]2020-05-142020-05-14
307307330-237-02-D-2562237/2-2562 ถ.สุขุมวิท BTS อ่อนนุชแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:44กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60153376,13.70490482,0]2020-05-142020-05-14
308308333-238-02-D-2562238/2-2562 ถ.สุขุมวิท BTS เอกมัยแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:47กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.585547,13.71907602,0]2020-05-142020-05-14
309309318-232-01-D-2562232/1-2562 ถ.สุขุมวิท BTS บางจากแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:04กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60505656,13.69782691,0]2020-05-142020-05-14
310310322-234-02-D-2562234/2-2562 ถ.สุขุมวิท BTS แบริ่งแบบ Dkrongsiri8/7/2019 14:14กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60213,13.66173,0]2020-05-142020-05-14
311311340-244-01-D-2562244/1-2562 ซอยสุขุมวิท 95/1แบบ Dkrongsiri8/7/2019 15:12กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60513143,13.69764091,0]2020-05-142020-05-14
312312347-248-01-D-2562248/1-2562 ถ.สุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 11แบบ Dkrongsiri8/8/2019 14:30กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.79125,13.81162,0]2020-05-142020-05-14
313313348-249-01-D-2562249/1-2562 ถ.สุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 13แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:00กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.79226,13.81147,0]2020-05-142020-05-14
314314357-250-09-D-2562250/9-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:18กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.76999252,13.80343184,0]2020-05-142020-05-14
315315359-250-11-D-2562250/11-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:18กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.76990669,13.80339798,0]2020-05-142020-05-14
316316365-250-17-D-2562250/17-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:20กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.76967066,13.80328858,0]2020-05-142020-05-14
317317366-250-18-D-2562250/18-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:21กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.76963311,13.80326514,0]2020-05-142020-05-14
318318368-250-20-D-2562250/20-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:21กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.76954996,13.80322086,0]2020-05-142020-05-14
319319371-253-01-D-2562253/1-2562 ถ.เสรีไทย ซ.เสรีไทย 50แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:51กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.69152533,13.7953388,0]2020-05-142020-05-14
320320349-250-01-D-2562250/1-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:03กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.77036,13.80356,0]2020-05-142020-05-14
321321353-250-05-D-2562250/5-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:16กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.77015345,13.80349175,0]2020-05-142020-05-14
322322356-250-08-D-2562250/8-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:17กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.77003544,13.80344487,0]2020-05-142020-05-14
323323363-250-15-D-2562250/15-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:20กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7697538,13.80332244,0]2020-05-142020-05-14
324324351-250-03-D-2562250/3-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:16กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.77025001,13.80352301,0]2020-05-142020-05-14
325325355-250-07-D-2562250/7-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:17กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.77007031,13.8034657,0]2020-05-142020-05-14
326326358-250-10-D-2562250/10-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:18กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.76994961,13.80341361,0]2020-05-142020-05-14
327327361-250-13-D-2562250/13-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:19กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.76982622,13.80336151,0]2020-05-142020-05-14
328328350-250-02-D-2562250/2-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:12กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.77030329,13.80354152,0]2020-05-142020-05-14
329329352-250-04-D-2562250/4-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:16กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.77020442,13.80350998,0]2020-05-142020-05-14
330330367-250-19-D-2562250/19-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:21กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.76959556,13.80323909,0]2020-05-142020-05-14
331331372-253-02-D-2562253/2-2562 ถ.เสรีไทย ซ.เสรีไทย 50แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:51กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.69162189,13.79538048,0]2020-05-142020-05-14
332332354-250-06-D-2562250/6-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:17กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.77011054,13.80347873,0]2020-05-142020-05-14
333333360-250-12-D-2562250/12-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:19กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.76986378,13.80337714,0]2020-05-142020-05-14
334334362-250-14-D-2562250/14-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:19กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.76979404,13.80334588,0]2020-05-142020-05-14
335335364-250-16-D-2562250/16-2562 ถ.สุวินทวงศ์ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:20กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.76970821,13.80330421,0]2020-05-142020-05-14
336336370-252-02-D-2562252/1-2562 ถ.เสรีไทย ซ.เสรีไทย 46แบบ Dkrongsiri8/9/2019 14:48กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.68733036,13.7935675,0]2020-05-142020-05-14
337337383-257-09-D-2562257/8-2562 ถ.เสรีไทย สวนเสรีไทยแบบ Dkrongsiri8/13/2019 10:01กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67398842,13.78572418,0]2020-05-142020-05-14
338338394-263-01-D-2562263/1-2562 ถ.อ่อนนุช ซ.อ่อนนุช 25แบบ Dkrongsiri8/13/2019 10:53กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.62367432,13.70959362,0]2020-05-142020-05-14
339339374-255-01-D-2562255/1-2562 ถ.เสรีไทย ซ.เสรีไทย63แบบ Dkrongsiri8/13/2019 9:37กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.68106,13.7911,0]2020-05-142020-05-14
340340386-257-12-D-2562257/11-2562 ถ.เสรีไทย สวนเสรีไทยแบบ Dkrongsiri8/13/2019 9:57กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67400183,13.78560175,0]2020-05-142020-05-14
341341392-260-01-D-2562260/1-2562 ถ.หนองแขม-บางบอน หมู่บ้านเพชรสยาม 2แบบ Dkrongsiri8/13/2019 10:50กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.35216,13.66148,0]2020-05-142020-05-14
342342395-264-01-D-2562264/1-2562 ถ.อ่อนนุช ซ.อ่อนนุช 40แบบ Dkrongsiri8/13/2019 10:55กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.62748,13.70984,0]2020-05-142020-05-14
343343373-254-02-D-2562254/1-2562 ถ.เสรีไทย ซ.เสรีไทย52แบบ Dkrongsiri8/13/2019 9:36กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.69618567,13.79737968,0]2020-05-142020-05-14
344344378-257-04-D-2562257/3-2562 ถ.เสรีไทย สวนเสรีไทยแบบ Dkrongsiri8/13/2019 9:47กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67398432,13.78595248,0]2020-05-142020-05-14
345345380-257-06-D-2562257/5-2562 ถ.เสรีไทย สวนเสรีไทยแบบ Dkrongsiri8/13/2019 9:53กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67399111,13.78584922,0]2020-05-142020-05-14
346346382-257-08-D-2562257/7-2562 ถ.เสรีไทย สวนเสรีไทยแบบ Dkrongsiri8/13/2019 9:55กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67398842,13.78574762,0]2020-05-142020-05-14
347347387-257-13-D-2562257/12-2562 ถ.เสรีไทย สวนเสรีไทยแบบ Dkrongsiri8/13/2019 9:57กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67399915,13.78554965,0]2020-05-142020-05-14
348348388-257-15-D-2562257/13-2562 ถ.เสรีไทย สวนเสรีไทยแบบ Dkrongsiri8/13/2019 9:58กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67399915,13.78548713,0]2020-05-142020-05-14
349349390-258-01-D-2562258/1-2562 ถ.แสมดำ ถ.แสมดำตัดพระราม 2แบบ Dkrongsiri8/13/2019 10:47กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.38285,13.61443,0]2020-05-142020-05-14
350350391-258-02-D-2562258/2-2562 ถ.แสมดำ ถ.แสมดำตัดพระราม 2แบบ Dkrongsiri8/13/2019 10:49กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.38293583,13.61468547,0]2020-05-142020-05-14
351351393-261-01-D-2562261/1-2562 ตรงข้ามตลาดเทิดไทแบบ Dkrongsiri8/13/2019 10:51กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.63662,13.71089,0]2020-05-142020-05-14
352352396-266-01-D-2562266/1-2562 ถ.อิสรภาพ ซ.อิสรภาพ33แบบ Dkrongsiri8/13/2019 10:57กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.48038,13.74507,0]2020-05-142020-05-14
353353397-267-02-D-2562267/1-2562 ถ.อิสรภาพ หน้าร.ร ชิโรรสแบบ Dkrongsiri8/13/2019 10:59กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.47931,13.74798,0]2020-05-142020-05-14
354354398-268-01-D-2562268/1-2562 ถนนเอกชัย หน้าหมู่บ้านวโรชาแบบ Dkrongsiri8/13/2019 11:01กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.37627,13.64184,0]2020-05-142020-05-14
355355375-256-01-D-2562256/1-2562 ถ.เสรีไทย ท้ายซ.เสรีไทย53แบบ Dkrongsiri8/13/2019 9:38กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67311,13.78621,0]2020-05-142020-05-14
356356381-257-07-D-2562257/6-2562 ถ.เสรีไทย สวนเสรีไทยแบบ Dkrongsiri8/13/2019 9:54กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67399111,13.78579712,0]2020-05-142020-05-14
357357385-257-11-D-2562257/10-2562 ถ.เสรีไทย สวนเสรีไทยแบบ Dkrongsiri8/13/2019 9:57กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67399379,13.78565124,0]2020-05-142020-05-14
358358376-257-01-D-2562257/1-2562 ถ.เสรีไทย สวนเสรีไทยแบบ Dkrongsiri8/13/2019 9:39กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67396877,13.78605269,0]2020-05-142020-05-14
359359377-257-03-D-2562257/2-2562 ถ.เสรีไทย สวนเสรีไทยแบบ Dkrongsiri8/13/2019 9:45กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67398306,13.78598988,0]2020-05-142020-05-14
360360389-257-17-D-2562257/14-2562 ถ.เสรีไทย สวนเสรีไทยแบบ Dkrongsiri8/13/2019 9:59กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67399647,13.78542982,0]2020-05-142020-05-14
361361399-269-01-D-2562269/1-2562 ถนนเอกชัย ซ.เอกชัย 78แบบ Dkrongsiri8/13/2019 11:02กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.41334,13.66743,0]2020-05-142020-05-14
362362379-257-05-D-2562257/4-2562 ถ.เสรีไทย สวนเสรีไทยแบบ Dkrongsiri8/13/2019 9:53กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67398842,13.78589871,0]2020-05-142020-05-14
363363384-257-10-D-2562257/9-2562 ถ.เสรีไทย สวนเสรีไทยแบบ Dkrongsiri8/13/2019 9:56กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.67399111,13.78569552,0]2020-05-142020-05-14
364364312-227-01-D-2562227/1-2562 ถ.สายไหม ซ.สายไหม 69แบบ Dkrongsiri8/15/2019 9:34กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.6801456,13.92149715,0]2020-05-142020-05-14
365365158-116-01-D-2562116/1-2562 หน้า ม.ศรีปทุมแบบ Dkrongsiri8/15/2019 9:35กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.58429767,13.85422266,0]2020-05-142020-05-14
366366110-068-01-D-2562068/1-2562 ซอยประชาชื่น 37แบบ Dkrongsiri8/15/2019 9:45กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.54142819,13.84123297,0]2020-05-142020-05-14
367367096-060-01-D-2562060/1-2562 ตรงข้ามโลตัสปิ่นเกล้าแบบ Dkrongsiri8/15/2019 9:48กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.47186,13.78389,0]2020-05-142020-05-14
368368329-237-01-D-2562237/1-2562 ถ.สุขุมวิท BTS อ่อนนุชแบบ Dkrongsiri8/16/2019 10:25กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60150292,13.70497388,0]2020-05-142020-05-14
369369038-022-02-D-2562022/2-2562 ฉลองกรุง 41แบบ Dkrongsiri10/18/2019 11:44กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.80124,13.76048,0]2020-05-142020-05-14
370370405-271-02-D-2562271/1-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 33แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:12กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.79843015,13.75662828,0]2020-05-142020-05-14
371371412-275-01-D-2562275/1-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 53แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:22กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.81185854,13.77204773,0]2020-05-142020-05-14
372372418-277-01-D-2562277/1-2562 ถนนฉลองกรุง ทางเข้าวัดอู่ตะเภาแบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:29กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.82517,13.78667,0]2020-05-142020-05-14
373373419-278-01-D-2562278/1-2562 ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 40 (หน้า ธ.กรุงไทย)แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:30กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.57887,13.8451,0]2020-05-142020-05-14
374374423-284-01-D-2562284/1-2562 ถนนร่มเกล้า ซอยร่มเกล้า 5แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:36กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7462451,13.7944079,0]2020-05-142020-05-14
375375429-285-02-D-2562285/1-2562 ถนนร่มเกล้า ซอยร่มเกล้า 6/1แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:43กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74600638,13.79385828,0]2020-05-142020-05-14
376376430-285-03-D-2562285/2-2562 ถนนร่มเกล้า ซอยร่มเกล้า 6/1แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:44กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74600638,13.79377492,0]2020-05-142020-05-14
377377434-292-01-D-2562292/1-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 166แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:55กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.71144292,13.79734623,0]2020-05-142020-05-14
378378435-292-02-D-2562292/2-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 166แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:56กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.71133387,13.79729262,0]2020-05-142020-05-14
379379436-292-03-D-2562292/3-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 166แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:57กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.71123195,13.79724573,0]2020-05-142020-05-14
380380437-294-01-D-2562294/1-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 180แบบ Dkrongsiri10/18/2019 14:06กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72102,13.80215,0]2020-05-142020-05-14
381381400-270-01-D-2562270/1-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 2แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:05กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78768,13.73575,0]2020-05-142020-05-14
382382409-272-02-D-2562272/2-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 4แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:16กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7881528,13.73617095,0]2020-05-142020-05-14
383383410-273-01-D-2562273/1-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 43แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:19กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.80225,13.762,0]2020-05-142020-05-14
384384411-274-01-D-2562274/1-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 45แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:21กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.80293,13.76301,0]2020-05-142020-05-14
385385416-276-02-D-2562276/2-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 8แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:27กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7913056,13.74069938,0]2020-05-142020-05-14
386386421-280-01-D-2562280/1-2562 ถนนร่มเกล้า ซอยร่มเกล้า 10 (ม.เพรสซิเด็นท์โฮม ร่มเกล้า)แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:33กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74621,13.78402,0]2020-05-142020-05-14
387387422-281-01-D-2562281/1-2562 ถนนร่มเกล้า ซอยร่มเกล้า 12แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:34กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74632,13.78156,0]2020-05-142020-05-14
388388427-284-05-D-2562284/5-2562 ถนนร่มเกล้า ซอยร่มเกล้า 5แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:40กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74621962,13.79418779,0]2020-05-142020-05-14
389389432-290-01-D-2562290/1-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 127แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:52กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.663,13.77099,0]2020-05-142020-05-14
390390439-294-03-D-2562294/3-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 180แบบ Dkrongsiri10/18/2019 14:07กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72085035,13.80204896,0]2020-05-142020-05-14
391391440-295-01-D-2562295/1-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 188แบบ Dkrongsiri10/18/2019 14:08กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7249349,13.80411414,0]2020-05-142020-05-14
392392401-270-02-D-2562270/2-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 2แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:07กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78764916,13.73569138,0]2020-05-142020-05-14
393393404-270-05-D-2562270/5-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 2แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:09กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78753114,13.73552462,0]2020-05-142020-05-14
448448019-013-02-D-2562013/2-2562 สวนรถไฟแบบ Dkrongsiri11/1/2019 14:41กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.55292472,13.81270372,0]2020-05-142020-05-14
394394408-272-01-D-2562272/1-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 4แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:15กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78819706,13.73620613,0]2020-05-142020-05-14
395395415-276-01-D-2562276/1-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 8แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:26กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.79135656,13.74080881,0]2020-05-142020-05-14
396396420-279-01-D-2562279/1-2562 ถนนร่มเกล้า ซอยร่มเกล้า 19/1แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:32กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74639,13.76978,0]2020-05-142020-05-14
397397424-284-02-D-2562284/2-2562 ถนนร่มเกล้า ซอยร่มเกล้า 5แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:38กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74623035,13.79434408,0]2020-05-142020-05-14
398398446-296-03-D-2562296/3-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 190แบบ Dkrongsiri10/18/2019 14:19กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72724876,13.80667367,0]2020-05-142020-05-14
399399449-296-06-D-2562296/6-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 190แบบ Dkrongsiri10/18/2019 14:22กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72714415,13.80655385,0]2020-05-142020-05-14
400400402-270-03-D-2562270/3-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 2แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:08กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78761429,13.73562884,0]2020-05-142020-05-14
401401417-276-03-D-2562276/3-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 8แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:27กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.79126805,13.74057953,0]2020-05-142020-05-14
402402425-284-03-D-2562284/3-2562 ถนนร่มเกล้า ซอยร่มเกล้า 5แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:39กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74622499,13.79428938,0]2020-05-142020-05-14
403403426-284-04-D-2562284/4-2562 ถนนร่มเกล้า ซอยร่มเกล้า 5แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:40กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7462223,13.79425031,0]2020-05-142020-05-14
404404428-284-06-D-2562284/6-2562 ถนนร่มเกล้า ซอยร่มเกล้า 5แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:41กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74622499,13.79414091,0]2020-05-142020-05-14
405405433-291-01-D-2562291/1-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 164แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:53กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7094,13.79642,0]2020-05-142020-05-14
406406438-294-02-D-2562294/2-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 180แบบ Dkrongsiri10/18/2019 14:07กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72093082,13.80209584,0]2020-05-142020-05-14
407407441-295-02-D-2562295/2-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 188แบบ Dkrongsiri10/18/2019 14:11กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72485757,13.80406504,0]2020-05-142020-05-14
408408442-295-03-D-2562295/3-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 188แบบ Dkrongsiri10/18/2019 14:12กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7247771,13.80401294,0]2020-05-142020-05-14
409409443-295-04-D-2562295/4-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 188แบบ Dkrongsiri10/18/2019 14:12กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72468591,13.80396606,0]2020-05-142020-05-14
410410444-296-01-D-2562296/1-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 190แบบ Dkrongsiri10/18/2019 14:13กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72733295,13.80675758,0]2020-05-142020-05-14
411411445-296-02-D-2562296/2-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 190แบบ Dkrongsiri10/18/2019 14:19กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72729168,13.80672055,0]2020-05-142020-05-14
412412403-270-04-D-2562270/4-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 2แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:09กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78756332,13.73557934,0]2020-05-142020-05-14
413413406-271-03-D-2562271/2-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 33แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:12กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7983926,13.75657878,0]2020-05-142020-05-14
414414407-271-04-D-2562271/3-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 33แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:13กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.79835504,13.75653188,0]2020-05-142020-05-14
415415413-275-02-D-2562275/2-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 53แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:24กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.81189475,13.7720803,0]2020-05-142020-05-14
416416414-275-03-D-2562275/3-2562 ถนนฉลองกรุง ซอยฉลองกรุง 53แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:24กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.81193498,13.77211677,0]2020-05-142020-05-14
417417447-296-04-D-2562296/4-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 190แบบ Dkrongsiri10/18/2019 14:20กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72721121,13.80663981,0]2020-05-142020-05-14
418418448-296-05-D-2562296/5-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 190แบบ Dkrongsiri10/18/2019 14:21กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72717902,13.80659553,0]2020-05-142020-05-14
419419450-297-01-D-2562297/1-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 42แบบ Dkrongsiri10/18/2019 14:23กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.63986,13.76196,0]2020-05-142020-05-14
420420431-286-01-D-2562286/1-2562 ถนนร่มเกล้า ซอยร่มเกล้า 54 (โชว์รูมTOYOTA)แบบ Dkrongsiri10/18/2019 13:51กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.74639,13.73525,0]2020-05-142020-05-14
421421464-306-01-D-2562306/1-2562 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 97แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:43กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.6247,13.77761,0]2020-05-142020-05-14
422422451-298-01-D-2562298/1-2562 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 60/3แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:22กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.64999,13.76336,0]2020-05-142020-05-14
423423453-300-02-D-2562300/2-2562 ถนนรามคำแหง หน้าหอพักรามอพาร์ท เม้นท์ ซอยรามคำแหง 190/1-2แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:25กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72754544,13.80704271,0]2020-05-142020-05-14
424424458-304-02-D-2562304/2-2562 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 87แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:33กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.61773114,13.78152814,0]2020-05-142020-05-14
425425466-308-01-D-2562308/1-2562 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดีรังสิต 35 (ทางเข้า ม.ธนินทร)แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:47กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.61250685,13.94019356,0]2020-05-142020-05-14
426426452-300-01-D-2562300/1-2562 ถนนรามคำแหง หน้าหอพักรามอพาร์ท เม้นท์ ซอยรามคำแหง 190/1-2แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:24กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7275,13.80701,0]2020-05-142020-05-14
427427454-300-03-D-2562300/3-2562 ถนนรามคำแหง หน้าหอพักรามอพาร์ท เม้นท์ ซอยรามคำแหง 190/1-2แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:26กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72758031,13.80707396,0]2020-05-142020-05-14
428428461-304-05-D-2562304/5-2562 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 87แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:35กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.61797254,13.78139789,0]2020-05-142020-05-14
429429462-304-06-D-2562304/6-2562 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 87แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:36กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.61806373,13.78136143,0]2020-05-142020-05-14
430430463-305-01-D-2562305/1-2562 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 91แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:42กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.61945,13.78053,0]2020-05-142020-05-14
431431470-310-01-D-2562310/1-2562 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 66/1แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:50กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.60926172,13.67966303,0]2020-05-142020-05-14
432432455-300-04-D-2562300/4-2562 ถนนรามคำแหง หน้าหอพักรามอพาร์ท เม้นท์ ซอยรามคำแหง 190/1-2แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:26กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72762054,13.80710782,0]2020-05-142020-05-14
433433465-307-01-D-2562307/1-2562 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 98/1แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:45กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.61297758,13.78393353,0]2020-05-142020-05-14
434434456-300-05-D-2562300/5-2562 ถนนรามคำแหง หน้าหอพักรามอพาร์ท เม้นท์ ซอยรามคำแหง 190/1-2แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:27กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.72766077,13.80714429,0]2020-05-142020-05-14
435435457-304-01-D-2562304/1-2562 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 87แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:32กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.61765872,13.78159327,0]2020-05-142020-05-14
436436459-304-03-D-2562304/3-2562 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 87แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:34กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.6178116,13.78148646,0]2020-05-142020-05-14
437437460-304-04-D-2562304/4-2562 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 87แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:34กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.6179028,13.78143957,0]2020-05-142020-05-14
438438467-308-02-D-2562308/2-2562 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดีรังสิต 35 (ทางเข้า ม.ธนินทร)แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:48กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.61246796,13.94013498,0]2020-05-142020-05-14
439439468-308-03-D-2562308/3-2562 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดีรังสิต 35 (ทางเข้า ม.ธนินทร)แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:49กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.61242773,13.94007251,0]2020-05-142020-05-14
440440469-308-04-D-2562308/4-2562 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดีรังสิต 35 (ทางเข้า ม.ธนินทร)แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:49กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.61239554,13.94002825,0]2020-05-142020-05-14
441441471-311-01-D-2562311/1-2562 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 65แบบ Dkrongsiri10/18/2019 15:53กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65703,13.72699,0]2020-05-142020-05-14
442442017-012-01-D-2562012/1-2562 ทางเข้าสวนสมเด็จพระนางเจ้าฯแบบ Dkrongsiri11/1/2019 14:39กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.54827,13.80552,0]2020-05-142020-05-14
443443080-045-01-D-2562045/1-2562 นวมินทร์ 40แบบ Dkrongsiri11/1/2019 14:53กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65144,13.79507,0]2020-05-142020-05-14
444444145-100-01-D-2562100/1-2562 BTS อารีย์แบบ Dkrongsiri11/1/2019 15:07กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.54447,13.7795,0]2020-05-142020-05-14
445445047-027-03-D-2562027/3-2562 สวนหลวง ร.9 ประตู4(ดาวเรือง)แบบ Dkrongsiri11/1/2019 15:41กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.66946,13.68983,0]2020-05-142020-05-14
446446052-027-08-D-2562027/8-2562 สวนหลวง ร.9 ประตู5(มณฑารพ)แบบ Dkrongsiri11/1/2019 15:46กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65805,13.68815,0]2020-05-142020-05-14
447447053-027-09-D-2562027/9-2562 สวนหลวง ร.9 ประตู6(เฟื่องฟ้า)แบบ Dkrongsiri11/1/2019 15:46กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.66198,13.67999,0]2020-05-142020-05-14
449449036-020-04-D-2562020/4-2562 สนง.เขตหลักสี่แบบ Dkrongsiri11/1/2019 14:46กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.57803364,13.88640615,0]2020-05-142020-05-14
450450069-037-01-D-2562037/1-2562 หน้าวัดโคนอนแบบ Dkrongsiri11/1/2019 14:50กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.4547,13.71388,0]2020-05-142020-05-14
451451049-027-05-D-2562027/5-2562 สวนหลวง ร.9 ประตู4(ดาวเรือง)แบบ Dkrongsiri11/1/2019 15:43กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.66953,13.68981,0]2020-05-142020-05-14
452452027-017-01-D-2562017/1-2562 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57/1แบบ Dkrongsiri11/1/2019 14:44กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.48669,13.77917,0]2020-05-142020-05-14
453453055-028-01-D-2562028/1-2562ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13แบบ Dkrongsiri11/1/2019 14:48กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.85766,13.84524,0]2020-05-142020-05-14
454454076-042-01-D-2562042/1-2562 นวมินทร์ 111แบบ Dkrongsiri11/1/2019 14:51กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.64855,13.80663,0]2020-05-142020-05-14
455455083-047-02-D-2562047/2-2562 นวมินทร์ 63แบบ Dkrongsiri11/1/2019 14:54กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.6513344,13.78988042,0]2020-05-142020-05-14
456456085-049-01-D-2562049/1-2562 นวมินทร์ 95แบบ Dkrongsiri11/1/2019 14:57กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.64861,13.80086,0]2020-05-142020-05-14
457457114-071-01-D-2562071/1-2562ซอยประชาอุทิศ 28แบบ Dkrongsiri11/1/2019 15:00กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.49756,13.65402,0]2020-05-142020-05-14
458458136-090-01-D-2562090/1-2562พระรามที่ 2 ซอย 60แบบ Dkrongsiri11/1/2019 15:02กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.42542,13.65379,0]2020-05-142020-05-14
459459149-104-01-D-2562104/1-2562 พหลโยธิน 14แบบ Dkrongsiri11/1/2019 15:11กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.54719,13.78649,0]2020-05-142020-05-14
460460077-042-02-D-2562042/2-2562 นวมินทร์ 111แบบ Dkrongsiri11/1/2019 14:52กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.64855671,13.80669642,0]2020-05-142020-05-14
461461094-057-01-D-2562057/1-2562 ซอยบรมราชชนนี 123แบบ Dkrongsiri11/1/2019 14:59กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.33954,13.78793,0]2020-05-142020-05-14
462462147-102-01-D-2562102/1-2562 ตรงข้ามโลตัสสะพานใหม่แบบ Dkrongsiri11/1/2019 15:09กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.59922,13.88006,0]2020-05-142020-05-14
463463369-251-01-D-2562251/1-2562 ถ.เสรีไทย ซ.เสรีไทย 39แบบ Dkrongsiri11/1/2019 15:12กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.66679,13.78041,0]2020-05-142020-05-14
464464048-027-04-D-2562027/4-2562 สวนหลวง ร.9 ประตู4(ดาวเรือง)แบบ Dkrongsiri11/1/2019 15:42กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.66951,13.68982,0]2020-05-142020-05-14
465465050-027-06-D-2562027/6-2562 สวนหลวง ร.9 ประตู5(มณฑารพ)แบบ Dkrongsiri11/1/2019 15:43กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65805,13.68812,0]2020-05-142020-05-14
466466051-027-07-D-2562027/7-2562 สวนหลวง ร.9 ประตู5(มณฑารพ)แบบ Dkrongsiri11/1/2019 15:44กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.65805,13.68811,0]2020-05-142020-05-14
467467045-027-01-D-2562027/1-2562 สวนหลวง ร.9 ประตู1(ราชาวดี)แบบ Dkrongsiri11/1/2019 15:39กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.66789,13.68712,0]2020-05-142020-05-14
468468046-027-02-D-2562027/2-2562 สวนหลวง ร.9 ประตู1(ราชาวดี)แบบ Dkrongsiri11/1/2019 15:40กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.66782758,13.68713042,0]2020-05-142020-05-14
469469054-027-10-D-2562027/10-2562 สวนหลวง ร.9 ประตู6(เฟื่องฟ้า)แบบ Dkrongsiri11/1/2019 15:47กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.66197,13.67998,0]2020-05-142020-05-14
470470021-014-02-D-2562014/2-2562 อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพแบบ Dkrongsiri11/6/2019 8:49กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.55287669,13.80945961,0]2020-05-142020-05-14
471471028-018-01-D-2562018/1-2562 เทสโก้โลตัสแบบ Dkrongsiri11/6/2019 9:03กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.50143,13.78881,0]2020-05-142020-05-14
472472472-01-50-D-2562ชุมชนเกาะศาลเจ้าแบบ Dkrongsiri1/3/2020 9:56กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.436145,13.774387,0]2020-05-142020-05-14
473473480-09-50-D-2562ราษฏ์อุทิศ 54แบบ Dkrongsiri1/3/2020 10:23กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7863321,13.840232,0]2020-05-142020-05-14
474474484-13-50-D-2562หน้าห้าง Chic Republicแบบ Dkrongsiri1/3/2020 10:26กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.6191824,13.8089573,0]2020-05-142020-05-14
475475474-03-50-D-2562รามอินทรา25แบบ Dkrongsiri1/3/2020 9:58กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.62253801,13.86038201,0]2020-05-142020-05-14
476476475-04-50-D-2562รามอินทรา25แบบ Dkrongsiri1/3/2020 10:00กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.62258495,13.86035597,0]2020-05-142020-05-14
477477473-02-50-D-2562ชุมชนเกาะศาลเจ้าแบบ Dkrongsiri1/3/2020 10:01กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.43610074,13.77441045,0]2020-05-142020-05-14
478478476-05-50-D-2562รามอินทรา67แบบ Dkrongsiri1/3/2020 10:03กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.653067,13.8438078,0]2020-05-142020-05-14
479479479-08-50-D-2562ลาดพร้าว 101แบบ Dkrongsiri22:40.1กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.6723322,13.9077803,0]2020-05-142020-05-14
480480487-16-50-D-2562BTS พร้อมพงษ์แบบ Dkrongsiri1/3/2020 10:30กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.5687698,13.7312044,0]2020-05-142020-05-14
483483486-15-50-D-2562ฉลองกรุง 8แบบ Dkrongsiri1/3/2020 10:29กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7912898,13.7408169,0]2020-05-142020-05-14
484484478-07-50-D-2562สะพานลอยเคหะออเงินแบบ Dkrongsiri1/3/2020 10:21กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.55556255,13.90278108,0]2020-05-142020-05-14
485485482-11-50-D-2562ลาดพร้าว 101แบบ Dkrongsiri1/3/2020 10:24กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.6290644,13.7751635,0]2020-05-142020-05-14
486486485-14-50-D-2562ฉลองกรุง 4แบบ Dkrongsiri1/3/2020 10:28กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.7881739,13.73626,0]2020-05-142020-05-14
487487489-18-50-D-2562ซอยประชาอุทิศ74/1แบบ Dkrongsiri1/3/2020 13:23กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.50473383,13.62814595,0]2020-05-142020-05-14
488488490-19-50-D-2562ซอยประชาอุทิศ74/1แบบ Dkrongsiri1/3/2020 13:22กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.5047231,13.6282059,0]2020-05-142020-05-14
489489492-21-50-D-2562หน้า รร.ภัคดีธรรมแบบ Dkrongsiri1/3/2020 13:24กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.8129886,13.852314,0]2020-05-142020-05-14
490490491-20-50-D-2562หน้า รร.ภัคดีธรรมแบบ Dkrongsiri1/3/2020 13:25กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.81303956,13.8523114,0]2020-05-142020-05-14
491491494-23-50-D-2562หน้ามัธยิดนูรุสลามแบบ Dkrongsiri1/3/2020 13:27กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.8149594,13.852498,0]2020-05-142020-05-14
492492493-22-50-D-2562ตรวข้าม รร.ภัคดีธรรมแบบ Dkrongsiri1/3/2020 13:26กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.8129906,13.852179,0]2020-05-142020-05-14
493493495-24-50-D-2562ตรงข้ามมัธยิดนูรุสลามแบบ Dkrongsiri1/3/2020 13:28กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.8151013,13.852388,0]2020-05-142020-05-14
494494481-10-50-D-2562ราษฎร์อุทิศ 54แบบ Dkrongsiri1/7/2020 11:36กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.78637501,13.84026976,0]2020-05-142020-05-14
495495488-17-50-D-2562นวมินทร์ 85แบบ Dkrongsiri1/7/2020 11:41กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.6503044,13.7971355,0]2020-05-142020-05-14
496496496-25-50-D-2562หน้ามูลนิธิดารุสลามแบบ Dkrongsiri1/7/2020 11:46กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.8237085,13.8533321,0]2020-05-142020-05-14
497497519-48-50-D-2562ป้ายรถโดยสาร 6แบบ Dkrongsiri1/7/2020 15:01กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.4012628,13.6206422,0]2020-05-142020-05-14
498498520-49-50-D-2562ป้ายรถโดยสาร 6แบบ Dkrongsiri1/7/2020 15:01กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.40126412,13.62058196,0]2020-05-142020-05-14
499499497-26-50-D-2562ตรงข้ามมูลนิธิดารุสลามแบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:38กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.8237684,13.853213,0]2020-05-142020-05-14
500500498-27-50-D-2562เลียบวารี 45แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:39กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.8288512,13.853706,0]2020-05-142020-05-14
501501501-30-50-D-2562เพชรเกษม 63 (1)แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:46กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.3909103,13.709222,0]2020-05-142020-05-14
502502504-33-50-D-2562เพชรเกษม 67/1แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:49สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.3778146,13.708161,0]2020-05-142020-05-14
503503507-36-50-D-2562เพชรเกษม 73/1แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:51กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.3673216,13.70720001,0]2020-05-142020-05-14
504504515-44-50-D-2562ป้ายรถโดยสาร 4แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:58กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.4012315,13.6207898,0]2020-05-142020-05-14
505505517-46-50-D-2562ป้ายรถโดยสาร 5แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:59กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.401302,13.6204495,0]2020-05-142020-05-14
506506499-28-50-D-2562ตรงข้ามเลียบวารี 45แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:44กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.8288206,13.853828,0]2020-05-142020-05-14
507507500-29-50-D-2562เพชรเกษม 36แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:45กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.4552605,13.7193845,0]2020-05-142020-05-14
508508503-32-50-D-2562เพชรเกษม 65แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:48สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.3850638,13.7087648,0]2020-05-142020-05-14
509509506-35-50-D-2562เพชรเกษม 73/1แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:50กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.3673408,13.7073132,0]2020-05-142020-05-14
510510518-47-50-D-2562ป้ายรถโดยสาร 5แบบ Dkrongsiri1/7/2020 15:00กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.40131508,13.62039167,0]2020-05-142020-05-14
511511521-50-50-D-2562ป้ายรถโดยสาร 7แบบ Dkrongsiri1/7/2020 15:02กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.401341,13.6202571,0]2020-05-142020-05-14
512512502-31-50-D-2562เพชรเกษม 63 (2)แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:47กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.3904552,13.7092103,0]2020-05-142020-05-14
513513505-34-50-D-2562เพชรเกษม 71แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:49กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.3689298,13.707326,0]2020-05-142020-05-14
514514508-37-50-D-2562หน้า รร.วัดน้อยแบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:51กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.5173086,13.822417,0]2020-05-142020-05-14
515515512-41-50-D-2562ป้ายรถโดยสาร 2 (1)แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:56กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.4005085,13.625752,0]2020-05-142020-05-14
516516514-43-50-D-2562ป้ายรถโดยสาร 3แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:58กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.4006233,13.6230977,0]2020-05-142020-05-14
517517509-38-50-D-2562หน้า รร.วัดน้อยแบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:52กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.51742125,13.82237533,0]2020-05-142020-05-14
518518511-40-50-D-2562ป้ายรถโดยสาร 1แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:55กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.40016709,13.62889483,0]2020-05-142020-05-14
519519513-42-50-D-2562ป้ายรถโดยสาร 2 (2)แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:56กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.4005185,13.6255308,0]2020-05-142020-05-14
520520510-39-50-D-2562ป้ายรถโดยสาร 1แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:54กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.400151,13.6290408,0]2020-05-142020-05-14
521521516-45-50-D-2562ป้ายรถโดยสาร 4แบบ Dkrongsiri1/7/2020 14:59กองนโยบายและแผนงานปกติ[100.40124266,13.62073316,0]2020-05-142020-05-14