โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

4. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทั้ง จับ-ปรับ ของสำนักงานเขต : 182

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. การออกตรวจจุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับ หมายถึง การออกตรวจจุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักเทศกิจ 2. จุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับ หมายถึง สถานที่ที่สำนักงานเขตกำหนด ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำอยู่ที่จุดพร้อมอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ (ตามหนังสือที่ กท 1403/3091 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2552 เรื่อง มาตรการทิ้งจับ-ปรับ) 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกเชิงบวกของประชาชนต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สำนักงานเขตของเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ ระดับความพึงพอใจได้จากการทำแบบสอบถามประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณที่กำหนดเป็นจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 500 ชุด โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับของสำนักงานเขต กำหนดระดับความพึงพอใจฯ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 4. การสำรวจ หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการทิ้งขยะในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสอบถามความคิดเห็นจากแต่ละคนผ่านช่องทางต่าง ๆ 5. ผลการสำรวจ หมายถึง การสรุปผลโดยการจำแนกตามลักษณะต่างของผู้ตอบความคิดเห็น เช่น ระดับความรู้ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ศาสนาที่นับถือ พื้นที่ที่อยู่อาศัย ลักษณะการดำเนินชีวิต เป็นต้น ขั้นตอนและวิธีการในการสำรวจความคิดเห็น ได้แก่ 1. การกำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ในการสำรวจความคิดเห็น 2. การกำหนดขอบเขตของการสำรวจ 3. การเตรียมและวางแผน การกำหนดวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการสร้างแบบสำรวจความคิดเห็น 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 5. การประมวลผลและการวิเคราะห์ความคิดเห็น 6. การนำเสนอผลการสำรวจและจัดทำรายงาน พร้อมทั้งเผยแพร่อย่างน้อย 1 ช่องทาง

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. ระดับความพึงพอใจฯ คิดจากการค่าหาเฉลี่ย ดังนี้ 1.1 การหาค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจแต่ละหัวข้อ x ̅_i=(∑_(i=1)^5▒〖w_i x_i 〗)/n_i x ̅_i คือ ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจแต่ละหัวข้อ Wi คือ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละระดับความพึงพอใจ Xi คือ ค่าระดับความพึงพอใจแต่ละระดับ ดังนี้ 5 คือ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4 คือ ระดับความพึงพอใจมาก 3 คือ ระดับความพึงพอใจปานกลาง 2 คือ ระดับความพึงพอใจน้อย 1 คือ ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ni คือ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละหัวข้อ 1.2 การหาค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจรวม x ̅=(∑_(i=1)^n▒x ̅_i )/N x ̅ คือ ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจรวม Ʃ คือ ผลรวมของค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจแต่ละหัวข้อทั้งหมด N คือ ผลรวมจำนวนหัวข้อทั้งหมด โดยกำหนดค่าเฉลี่ยออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักเทศกิจ/สำนักงานเขต

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0316 : ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการออกตรวจจุดกวดขันทั้ง จับ-ปรับ ของสำนักงานเขต)