โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

4. กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว : 172

ค่าเป้าหมาย ระบบ : 1

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ระบบสารสนเทศ คือ ระบบพื้นฐานของการทำงานต่าง ๆ ในรูปแบบของการเก็บ (input) การประมวลผล (processing) เผยแพร่ (output) และการจัดเก็บข้อมูล (storage) - กรุงเทพมหานครควรมีระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการใช้งาน และทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น สถิตินักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ สินค้าและบริการของแต่ละแหล่ง และผลการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0506 : ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว)