โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง - พลังงานไฟฟ้า - พลังงานเชื้อเพลิง : 17

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : ไฟฟ้าไม่เกินร้อยละ1.22 เชื้อเพลิงไม่เกินร้อยละ1.18

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1) ปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 77 หน่วยงาน ประกอบด้วย - ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) - ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง (หน่วย) ได้แก่ น้ำมันดีเซล (ลิตร) แก็สโซฮอล์ (ลิตร) และก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) 2) ปีฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 272,273,223.64 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 42,251,392.75 หน่วย

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1) ร้อยละของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง = [ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณปัจจุบัน - ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ปีฐาน] / ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ปีฐาน] ทั้งหมดคูณ 100 ≤ 1.22 2) ร้อยละของปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลง = [ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ปีงบประมาณปัจจุบัน - ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ปีฐาน] / ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ปีฐาน] ทั้งหมดคูณ 100 ≤ 1.18

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ระบบข้อมูลการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร (http://energy.bangkok.go.th:8080/energy/pages/forms0A.php) กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0349 : สถิติการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำแนกรายปีงบประมาณ)

ตาราง : การใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : แหล่งที่มา http://203.155.220.141:8080/energy/

idye_armon_thelectric_2562_kwhelectric_2563_kwhelectric_2562_bahtelectric_2563_bahtelectric_increase_decrease_percentoil_2562_litreoil_2563_litregasohol_2562_litregasohol_2563_litrenatural_gas_2562_kknatural_gas_2563_kkfuel_2562_bahtfuel_2563_bahtfuel_increase_decrease_percentadddateupdatedate
15พ.ย.19,444,304.0918,776,329.0970,053,564.2567,561,008.16-3.443,197,356.283,224,886.6944,013.8036,598.40-137.0090,474,851.4881,945,934.010.622020-09-152020-09-15
16ธ.ค.18,688,362.3214,655,836.1966,742,589.0278,262,490.61-21.582,828,180.753,890,607.5341,089.6433,169.35--75,930,813.62221,657,171.2736.752020-09-152020-09-15
18ก.พ.16,646,327.7116,212,760.7362,856,954.7959,806,783.96-2.602,747,536.473,053,309.7543,293.7842,529.40--72,616,512.4178,736,148.1310.932020-09-152020-09-15
19มี.ค.17,730,945.7616,192,385.6868,309,109.5362,376,171.09-8.682,930,821.643,168,961.6244,381.2141,459.66149.00-81,414,164.4372,784,280.007.902020-09-152020-09-15
20เม.ย.17,032,665.9615,837,532.5466,002,789.3260,502,207.63-7.022,957,091.882,869,125.2335,792.0639,878.6034.00-80,910,554.4269,095,739.22-2.802020-09-152020-09-15
21พ.ค.18,254,270.328,884,413.5669,883,432.8036,113,613.96-51.333,198,795.462,256,582.0156,790.7630,675.47--76,342,153.4644,808,225.25-29.742020-09-152020-09-15
22มิ.ย.21,595,101.357,424,026.7577,463,524.0029,039,707.47-65.623,062,442.442,115,839.4743,123.4030,771.31-34.0081,313,463.4445,678,900.60-30.882020-09-152020-09-15
25ก.ย.25,437,388.21087,481,513.240-1002,887,722.50035,558.89000191,509,711.860-1002020-09-152020-09-15
26รวม206,448,762.17129,427,190.51755,700,555.14523,496,312.75-37.3133,124,748.7529,270,217.65536,179.85370,663.71185.501,356,262.801,056,812,389.92843,602,242.65-7.912020-09-152020-09-15
23ก.ค.21,187,482.182,992,091.8671,471,114.6112,935,057.91-85.883,237,821.511,679,681.52108,530.8625,950.66--231,253,881.2836,970,620.19-49.032020-09-152020-09-15
24ส.ค.18,055,195.32620,60168,000,144.302,927,019.98-96.563,223,869.93614,666.5041,549.365,967.50-1,356,008.80103,636,509.5211,644,579.92-39.472020-09-152020-09-15
172563ม.ค.9,886,945.3315,665,224.1742,487,277.1860,919,789.9158.442,580,785.263,220,383.1934,956.5745,357.00-83.0067,378,689.0596,724,721.7324.852020-09-152020-09-15
142562ต.ค.27,927,161.8312,165,988.9492,430,055.3453,052,462.07-56.443,160,047.123,176,174.1542,658.4238,306.362.50-95,540,796.8183,555,922.340.372020-09-152020-10-15ตาราง : การใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : แหล่งที่มา http://203.155.220.141:8080/energy/

idye_armon_thelectric_2559_kwhelectric_2560_kwhelectric_2559_bahtelectric_2560_bahtelectric_increase_decrease_percentoil_2559_litreoil_2560_litregasohol_2559_litregasohol_2560_litrenatural_gas_2559_kknatural_gas_2560_kkfuel_2559_bahtfuel_2560_bahtfuel_increase_decrease_percentadddateupdatedate
2พ.ย.21,805,274.5922,891,559.1979,158,940.4677,987,059.674.983,350,763.203,443,828.5352,471.0655,238.741,097.687,746.5780,720,192.0986,593,830.023.012020-06-242020-06-24
3ธ.ค.21,002,843.0619,196,427.1077,048,535.1666,659,611.48-8.63,332,467.833,471,595.9446,725.9856,432.50972.96684.6775,838,467.7489,717,412.674.392020-06-242020-06-24
5ก.พ.17,520,639.5316,539,378.1964,308,431.3359,590,017.98-5.63,252,367.883,238,755.3148,993.1257,228.731,148.46604.1968,761,670.7386,921,142.43-0.182020-06-242020-06-24
6มี.ค.16,265,402.0717,957,343.6364,225,507.5467,107,592.5510.43,440,364.663,519,392.7746,902.7251,872.331,985.26221.7979,039,641.3591,443,039.622.362020-06-242020-06-24
7เม.ย.15,882,022.1318,185,986.5962,437,678.3763,933,565.9814.513,229,557.363,282,870.3242,061.7143,615.11785.94741.6575,671,494.8486,237,625.011.682020-06-242020-06-24
8พ.ค.16,236,842.0028,707,908.8162,246,197.24112,186,424.9576.813,358,969.743,604,338.0445,327.1059,127.19875.2218,279.4883,650,326.7492,520,315.318.122020-06-242020-06-24
9มิ.ย.25,588,263.4227,077,570.4187,230,060.0692,349,676.865.823,375,676.593,556,415.4149,331.6261,777.561,140.58959.5584,664,455.3385,832,962.145.632020-06-242020-06-24
10ก.ค.20,704,105.6826,315,716.9665,239,078.6989,494,956.6927.13,338,072.053,835,217.1747,772.2759,375.26755.03203.7383,494,398.99100,695,752.8515.012020-06-242020-06-24
11ส.ค.27,786,889.2526,644,756.5992,019,088.7989,442,275.51-4.113,428,644.513,362,074.5449,914.7966,251.21896.74873.1389,867,137.4785,184,427.79-1.442020-06-242020-06-24
12ก.ย.24,142,276.7329,573,523.8581,196,973.7998,549,644.7522.53,485,926.283,298,140.4151,959.4763,810.501,065.55572.2179,508,992.5486,023,447.78-4.992020-06-242020-06-24
13รวม242,215,725.53272,318,223.64875,123,308.03955,148,128.4312.4340,213,993.7741,538,249.21573,980.33680,971.1114,173.5032,172.43955,963,891.431,070,038,660.803.552020-06-242020-06-24
42560ม.ค.13,232,700.2916,867,835.7454,193,038.6560,264,625.4327.473,291,740.373,390,511.0546,954.6153,631.521,131.84626.6468,945,740.5091,163,431.873.142020-06-242020-09-15
12559ต.ค.22,048,466.7822,360,216.5885,819,777.9577,582,676.581.413,329,443.303,535,109.7245,565.8852,610.462,318.24658.8285,801,373.1187,705,273.316.252020-06-242020-10-15ตาราง : การใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : แหล่งที่มา http://203.155.220.141:8080/energy/

idye_armon_thelectric_2561_kwhelectric_2562_kwhelectric_2561_bahtelectric_2562_bahtelectric_increase_decrease_percentoil_2561_litreoil_2562_litregasohol_2561_litregasohol_2562_litrenatural_gas_2561_kknatural_gas_2562_kkfuel_2561_bahtfuel_2562_bahtfuel_increase_decrease_percentadddateupdatedate
2พ.ย.22,634,258.7819,444,304.0975,120,059.5670,053,564.25-14.093,028,144.933,201,458.2849,131.1344,106.80511.2081,869,757.2290,815,650.465.452020-06-242020-06-24
3ธ.ค.18,784,906.8318,688,362.3265,870,331.2666,742,589.02-0.513,103,825.562,828,180.7549,149.4141,089.641,958.26076,353,905.5475,930,813.62-9.052020-06-242020-06-24
42562ม.ค.16,414,070.169,886,945.3360,598,094.7542,487,277.18-39.773,087,678.352,580,785.2647,178.4234,956.57516.91082,926,892.5667,378,689.05-16.572020-06-242020-06-24
5ก.พ.20,539,789.4016,646,327.7170,665,424.4362,856,954.79-18.962,972,491.852,747,536.47592,648.6443,293.78759.43076,816,196.1272,616,512.41-21.742020-06-242020-06-24
6มี.ค.20,253,247.9617,730,945.7673,072,270.6268,309,109.53-12.453,238,056.252,930,821.6450,335.8344,381.211,093.5014986,102,653.8181,414,164.43-9.552020-06-242020-06-24
7เม.ย.20,810,335.5316,888,839.9673,192,134.4765,359,678.41-18.843,043,786.962,802,213.8851,567.9935,498.06639.193478,194,435.0176,621,275.41-8.342020-06-242020-06-24
8พ.ค.22,451,104.5518,117,251.3278,698,332.7669,274,985.08-19.33,191,638.773,039,347.4647,748.1456,193.761,299.190104,132,550.9671,829,154.32-4.482020-06-242020-06-24
9มิ.ย.20,799,151.5221,625,446.4774,796,335.1976,611,846.283.973,175,119.032,905,129.9449,431.7042,654.40639.94089,785,360.7976,228,754.75-8.62020-06-242020-06-24
10ก.ค.25,399,272.0021,057,917.1887,881,973.1270,887,837.56-17.093,117,430.313,019,760.5149,021.95107,816.86660.16084,213,115.46225,381,111.45-1.252020-06-242020-06-24
11ส.ค.11,955,072.4017,869,027.3282,295,818.9067,176,967.3149.473,227,832.713,008,930.4348,718.7340,801.36694.30258,152,493.6397,987,259.02-6.942020-06-242020-06-24
12ก.ย.28,605,754.6525,437,388.2193,592,936.0987,481,513.24-11.083,082,764.432,887,722.5045,273.5435,558.899.04086,434,689.50191,509,711.86-6.552020-06-242020-06-24
13รวม262,169,607.20231,319,917.50943,328,620.50839,672,377.99-11.7737,427,271.8535,114,832.241,148,584.10569,207.749,306.44185.51,188,756,822.301,223,587,351.93-7.522020-06-242020-06-24
12561ต.ค.33,522,643.4227,927,161.83107,544,909.3592,430,055.34-16.693,158,502.693,162,945.1268,378.6142,856.42525.332.583,774,771.7295,874,255.15-0.672020-06-242020-10-15ตาราง : การใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : แหล่งที่มา http://203.155.220.141:8080/energy/

idye_armon_thelectric_2560_kwhelectric_2561_kwhelectric_2560_bahtelectric_2561_bahtelectric_increase_decrease_percentoil_2560_litreoil_2561_litregasohol_2560_litregasohol_2561_litrenatural_gas_2560_kknatural_gas_2561_kkfuel_2560_bahtfuel_2561_bahtfuel_increase_decrease_percentadddateupdatedate
3ธ.ค.19,196,427.1018,784,906.8366,659,611.4865,870,331.26-2.143,471,595.943,103,825.5656,432.5049,149.41684.671,958.2689,717,412.6776,353,905.54-10.592020-06-242020-06-24
5ก.พ.16,539,378.1920,539,789.4059,590,017.9870,665,424.4324.193,238,755.312,972,491.8557,228.73592,648.64604.19759.4386,921,142.4376,816,196.128.172020-06-242020-06-24
6มี.ค.17,957,343.6320,253,247.9667,107,592.5573,072,270.6212.793,519,392.773,238,056.2551,872.3350,335.83221.791,093.5091,443,039.6286,102,653.81-7.92020-06-242020-06-24
7เม.ย.18,185,986.5920,810,335.5363,933,565.9873,192,134.4714.433,282,870.323,043,786.9643,615.1151,567.99741.65639.1986,237,625.0178,194,435.01-6.952020-06-242020-06-24
8พ.ค.28,707,908.8122,451,104.55112,186,424.9578,698,332.76-21.793,604,338.043,191,638.7759,127.1947,748.1418,279.481,299.1992,520,315.31104,132,550.96-11.982020-06-242020-06-24
9มิ.ย.27,077,570.4120,799,151.5292,349,676.8674,796,335.19-23.193,556,415.413,175,119.0361,777.5649,431.70959.55639.9485,832,962.1489,785,360.79-10.892020-06-242020-06-24
10ก.ค.26,315,716.9625,399,272.0089,494,956.6987,881,973.12-3.483,835,217.173,117,430.3159,375.2649,021.95203.73660.16100,695,752.8584,213,115.46-18.682020-06-242020-06-24
11ส.ค.26,644,756.5911,955,072.4089,442,275.5182,295,818.90-55.133,362,074.543,227,832.7166,251.2148,718.73873.13694.385,184,427.79258,152,493.63-4.432020-06-242020-06-24
12ก.ย.29,573,523.8528,605,754.6598,549,644.7593,592,936.09-3.273,298,140.413,082,764.4363,810.5045,273.54572.219.0486,023,447.7886,434,689.50-6.972020-06-242020-06-24
13รวม272,318,223.64262,169,607.20955,148,128.43943,328,620.50-3.7341,538,249.2137,427,271.85680,971.111,148,584.1032,172.439,306.441,070,038,660.801,188,756,822.30-8.682020-06-242020-06-24
12560ต.ค.22,360,216.5833,522,643.4277,582,676.58107,544,909.3549.923,535,109.723,158,502.6952,610.4668,378.61658.82525.3387,705,273.3183,774,771.72-10.062020-06-242020-08-10
42561ม.ค.16,867,835.7416,414,070.1660,264,625.4360,598,094.75-2.693,390,511.053,087,678.3553,631.5247,178.42626.64516.9191,163,431.8782,926,892.56-8.982020-06-242020-09-15
2พ.ย.22,891,559.1922,634,258.7877,987,059.6775,120,059.56-1.123,443,828.533,028,144.9355,238.7449,131.137,746.57511.286,593,830.0281,869,757.22-12.232020-06-242020-10-15