โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๓. มูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ (Idle Assets) ต่อมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร : 168

ค่าเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 20 : น้อยกว่าร้อยละ 20

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ทรัพย์สินหมายถึงที่ดินของกรุงเทพมหานครและครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน + ครุภัณฑ์ฯ) ที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ หาร มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน + ครุภั้ณฑ์ฯ) ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร คูณ 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0532 : จำนวนและข้อมูลทรัพย์สินทั้งหมด จำแนกรายเขต)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0531 : จำนวนและข้อมูลทรัพย์สินที่ปล่อยว่าง/ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และผลการพัฒนา จำแนกรายเขต)