โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๓. มีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) : 166

ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ : 1 ฉบับ

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

มีการดำเนินการตามขั้นตอนวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ครบถ้วนและ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0443 : ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔))

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0444 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการออกประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร)