โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน : 15

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 (จากบริการที่สำรวจ 371 services) : ร้อยละ 50

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงการให้บริการตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมานครในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการประเมินผลการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ในดัชนีบริการออนไลน์ (Online Service Index : OSI) ภายใต้ E-Government Development Index (EGDI) ประกอบด้วย ระดับที่ 1 Emerging Information services เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระดับที่ 2 Enhanced Information Services สร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ระดับที่ 3 Transactional Services ยื่นคำร้องทำธุรกรรมได้ครบวงจร และระดับที่ 4 Connected Services สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งในแผนนี้จะนับรวมเฉพาะบริการในระดับที่ 3 และระดับที่ 4 เท่านั้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

บริการของกรุงทพมหานครที่ได้จาการสำรวจ มีจำนวน 371 บริการ (ร้อยละ 50 เท่ากับ 185 บริการ) นับจำนวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชน/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่กรุงเทพมหานครให้บริการในระดับที่ ๓ ยื่นคำร้องทำ ธุรกรรมได้ครบวงจร และ ระดับที่ ๔ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21100100-กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0021 : จำนวนและข้อมูลระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน)

ตาราง : บริการของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของกรุงเทพมหานคร

idid_name_servicedepartmentnum_servicenum_userlevel_e_serviceadddateupdatedate
11การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับแจ้งทุกข์ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร51251292020-06-152020-06-15
22การขอใช้สถานที่ภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และลานคนเมืองงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง2092020-06-152020-06-15
33การขอถอนเงินค้ำประกันสัญญาฝ่ายคลัง กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร1192020-06-152020-06-15
44พจนานุกรมคำศัพท์สำนักงานการต่างประเทศ64664692020-06-152020-06-15
55เผยแพร่ข้อมูลของกทม.ผ่านเว็บไซต์ www.prbangkok.com และwww.bmanews.comสำนักงานประชาสัมพันธ์9000900092020-06-152020-06-15
66การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน และบัตรเหรียญราชการชายแดนของข้าราชการในสังกัดกรุงเทพ มหานคร ข้าราชการบำนาญและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหร้าที่242412020-06-152020-06-15
77การขอดูผลคะแนนการสอบแข่งขันฯสำนักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหนคร (สกก.)10010092020-06-152020-06-15
88การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมอิเล็กทรอนิกส์กองการเงิน สำนักการคลัง0092020-06-152020-06-15
99เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน กทม.ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน กทม.1356135642020-06-152020-06-15
1010หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและบริการสาธารณะ 24 ชั่วโมง (Best)กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง3392020-06-152020-06-15
1111การรับเงินค่าสินค้า/ค่าจ้างฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานจราจรและขนส่ง4492020-06-152020-06-15
1212การขอข้อมูลด้านการจราจรกลุ่มงานสถิติและข้อมูล กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานจราจรและขนส่ง11092020-06-152020-06-15
1313บริการสถิติปริมาณการจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักงานจราจรและขนส่ง101092020-06-152020-06-15
1414การพิจารณาเปิดทางเข้า–ออก โครงการขนาดใหญ่กลุ่มงานจัดระบบจราจร สำนักงานวิศวกรรมจราจร201032020-06-152020-06-15
1515แบบมาตรฐานป้ายชื่อซอย ถนน คูคลอง สะพานข้ามคลอง แผ่นสะท้อนภาพ รั้วเหล็ก การ์ดเรลสำนักงานวิศวกรรมจราจร0092020-06-152020-06-15
1616การขอคัดสำเนาภาพจากกล้อง CCTVศูนย์ควบคุมระบบจราจร (เสาชิงช้า) กองพัฒนาระบบจราจร1569156992020-06-152020-06-15
1717การขอรื้อย้ายกำหนดจุดป้ายหยุดรถประจำทางและศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางกลุ่มงานควบคุมและประสานการขนส่ง กองการขนส่ง5032020-06-152020-06-15
1818บริการข้อมูลสถิติทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์31292020-06-152020-06-15
1919รับคำร้องเรื่องราวต่างๆ (จากจดหมายร้องทุกข์)สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา100092020-06-152020-06-15
2020การประสานการอนุญาตสาธารณูปโภคกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา35492020-06-152020-06-15
2121รับจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานครกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา46092020-06-152020-06-15
2222ให้บริการทดสอบวัสดุก่อสร้างกองวิเคราะห์และวิจัย สำนักการโยธา170012092020-06-152020-06-15
2323ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซ่อมแซมถนนทางเท้า สะพาน ป้ายชื่อ และรั้วเหล็กสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา252592020-06-152020-06-15
2424การขออนุญาตให้ก่อสร้างปรับปรุงต่อเชื่อมสะพานคนเดินข้ามทางสาธารณะสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา22692020-06-152020-06-15
2525งานควบคุมโครงการก่อสร้าง (หมายเหตุ ไม่ใช่ส่วนราชการที่บริการประชาชนโดยตรง และยังต้องใช้ทักษาะของคนในงานก่อสร้าง)กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา 6692020-06-152020-06-15
2626การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.1) (แบบ ยผ.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
2727การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
2828การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.๗, แบบ น.๘)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
2929การแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๕, แบบ น.๖)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3030การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๔)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3131การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคารกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3232การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3333การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3434การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3535การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.๔)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3636การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.๕)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3737การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น(แบบ ข.4)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3838การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3939การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
4040การตรวจสอบเขตทางสาธารณะกองสำรวจและแผนที่ที่ดิน สำนักการโยธา5592020-06-152020-06-15
4141การยกที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน สำนักการโยธา5592020-06-152020-06-15
4242การขอต่ออายใบอนุญาตใช้ประโยชนที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ และ กองจัดกรรมสิทธิ์181892020-06-152020-06-15
4343ตรวจสอบที่ดินที่จะถูกเวนคืนในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา181892020-06-152020-06-15
4444การรับเงินทดแทนที่ดินและทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา0092020-06-152020-06-15
4545การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้การไม่ได้กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา303092020-06-152020-06-15
4646การขอดูข้อมูลข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักระบายน้ำ0092020-06-152020-06-15
4747การรับ-จ่ายเช็ค กองคลัง สำนักการศึกษา24424422020-06-152020-06-15
4848บริการให้คำแนะนำผู้มาติดต่อขอรับบริการ/สืบค้น/ติดตามเรื่องกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา51392020-06-152020-06-15
4949ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานเลขานุการ สำนักเทศกิจ1192020-06-152020-06-15
5050บริการทันตกรรมศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 2วัดมักกะสัน, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรืองศบส. 35 หัวหมาก38535092020-07-152020-07-15
5151บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปศบส. 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง, ศบส. 2วัดมักกะสัน, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 19 วงศ์สว่าง, ศบส. 43 มีนบุรี, ศบส. 35 หัวหมาก209888642020-07-152020-07-15
5252เภสัชกรรมศบส. 35 หัวหมาก1261124332020-07-152020-07-15
5353กายภาพบำบัดศบส. 43 มีนบุรี, ศบส. 35 หัวหมาก ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 2วัดมักกะสัน924842020-07-152020-07-15
5454ตรวจครรภ์ (ฝากครรภ์)ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 14 แก้ว สีบุญเรือง, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 43 มีนบุรี, ศบส. 35 หัวหมาก603032020-07-152020-07-15
5555สุขภาพเด็กดีศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 14 แก้ว สีบุญเรือง, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 43 มีนบุรี655332020-07-152020-07-15
5656วางแผนครอบครัวศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 14 แก้ว สีบุญเรือง, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 35 หัวหมาก372232020-07-152020-07-15
5757งานอนามัยโรงเรียน ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 35 หัวหมาก626232020-07-152020-07-15
5858งานสังคมสงเคราะห์ศบส. 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง, ศบส. 2วัดมักกะสัน , ศบส. 35 หัวหมาก392532020-07-152020-07-15
5959การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลที่บ้าน (Home visit,Home Health care )ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 35 หัวหมาก50747232020-07-152020-07-15
6060คลินิกครอบครัวอบอุ่น ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์101032020-07-152020-07-15
6161งานคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการศบส. 35 หัวหมาก30618392020-07-152020-07-15
6262การชำระเงินค่ารักษาพยาบาลศบส. 40 บางแค , ศบส. 35 หัวหมาก95095092020-07-152020-07-15
6363งานสังคมสงเคราะห์ศบส. 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง, ศบส. 2วัดมักกะสัน , ศบส. 35 หัวหมาก392532020-07-152020-07-15
6464การขอสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฝ่ายทะเบียน 676842020-07-152020-07-15
6565การแจ้งการเกิดภายในกำหนดเวลา กรณีเกิดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในท้องที่สำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน 11910442020-07-152020-07-15
6666การแจ้งการตายภายในกำหนดเวลา (ตายในท้องที่สำนักทะเบียน)ฝ่ายทะเบียน 524742020-07-152020-07-15
6767การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน กรณีปกติทั่วไปฝ่ายทะเบียน 40571232020-07-152020-07-15
6868การแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านฝ่ายทะเบียน 29757432020-07-152020-07-15
6969การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีตายโดยมีหลักฐานเอกสารฝ่ายทะเบียน 345242020-07-152020-07-15
7070การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรโดยมีหลักฐานเอกสารราชการฝ่ายทะเบียน 14113532020-07-152020-07-15
7171การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรและรายการจากฐานข้อมูลฝ่ายทะเบียน 0042020-07-152020-07-15
7273การขอมีบัตรใหม่ (การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย)ฝ่ายทะเบียน 1192118032020-07-152020-07-15
7374การขอเปลี่ยนบัตร (กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ กรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ การขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรกรณีอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม)ฝ่ายทะเบียน 726532020-07-152020-07-15
7475การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรฝ่ายทะเบียน 272542020-07-152020-07-15
7576การจดทะเบียนสมรส กรณีในสำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน 4114612020-07-152020-07-15
7677การจดทะเบียนการหย่าฝ่ายทะเบียน 205912020-07-152020-07-15
7778การจดทะเบียนรับรองบุตรกรณีในสำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน 7812020-07-152020-07-15
7879การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมฝ่ายทะเบียน 3812020-07-152020-07-15
7980การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมฝ่ายทะเบียน 0012020-07-152020-07-15
8081การบันทึกฐานะแห่งครอบครัวฝ่ายทะเบียน 2412020-07-152020-07-15
8182การตรวจ คัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว และการรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัวฝ่ายทะเบียน 666942020-07-152020-07-15
8283การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง ภายหลังการจดทะเบียนสมรสหรือสิ้นสุดการสมรสหรือการบันทึกฐานะแห่งครอบครัวฝ่ายทะเบียน 435612020-07-152020-07-15
8384การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรองฝ่ายทะเบียน 304342020-07-152020-07-15
8485การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวฝ่ายทะเบียน 2212020-07-152020-07-15
8586การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ ฝ่ายทะเบียน 22712020-07-152020-07-15
8687การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวฝ่ายทะเบียน 2242020-07-152020-07-15
8788การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุลฝ่ายทะเบียน 41442020-07-152020-07-15
8889การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลฝ่ายทะเบียน 1212020-07-152020-07-15
8990การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส การสิ้นสุดการสมรส และเหตุอื่น ๆฝ่ายทะเบียน 162312020-07-152020-07-15
9091การขอใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง (ช. 3) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช. 2) หนังสือสำคัญแสดงการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช. 4) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ช. 5) กรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหายฝ่ายทะเบียน 4592020-07-152020-07-15
9192การคัดและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลฝ่ายทะเบียน 593242020-07-152020-07-15
9293การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีไม่มีผู้แจ้งหรือนายทะเบียนตรวจพบฝ่ายทะเบียน 7612020-07-152020-07-15
9394การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรฝ่ายทะเบียน 7912020-07-152020-07-15
9495การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีมีผู้แจ้งฝ่ายทะเบียน 4812020-07-152020-07-15
9596การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชือตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยฝ่ายทะเบียน 2212020-07-152020-07-15
9697การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิงฝ่ายทะเบียน 81142020-07-152020-07-15
9798การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-มีหลักฐานแสดงตนฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
9899การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-ไม่มีหลักฐานแสดงตนฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
99100การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตแล้วหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
100101การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.7) กรณีเจ้าของชื่อสกุลตายหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
101102การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านฝ่ายทะเบียน 7712020-07-152020-07-15
102103การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านฝ่ายทะเบียน 3212020-07-152020-07-15
103104การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกันฝ่ายทะเบียน 2242020-07-152020-07-15
104105การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลยังมีชีวิตอยู่ฝ่ายทะเบียน 22312020-07-152020-07-15
105106การเปลียนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือขอกลับใช้ชือสกุลเดิมของตนฝ่ายทะเบียน 104512020-07-152020-07-15
106106การเปลียนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือขอกลับใช้ชือสกุลเดิมของตนฝ่ายทะเบียน104512021-04-302021-04-30
107105การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลยังมีชีวิตอยู่ฝ่ายทะเบียน22312021-04-302021-04-30
108104การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกันฝ่ายทะเบียน2242021-04-302021-04-30
109103การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านฝ่ายทะเบียน3212021-04-302021-04-30
110102การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านฝ่ายทะเบียน7712021-04-302021-04-30
111101การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.7) กรณีเจ้าของชื่อสกุลตายหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
112100การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตแล้วหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
11399การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-ไม่มีหลักฐานแสดงตนฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
11498การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-มีหลักฐานแสดงตนฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
11597การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิงฝ่ายทะเบียน81142021-04-302021-04-30
11696การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชือตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยฝ่ายทะเบียน2212021-04-302021-04-30
11795การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีมีผู้แจ้งฝ่ายทะเบียน4812021-04-302021-04-30
11894การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรฝ่ายทะเบียน7912021-04-302021-04-30
11993การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีไม่มีผู้แจ้งหรือนายทะเบียนตรวจพบฝ่ายทะเบียน7612021-04-302021-04-30
12092การคัดและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลฝ่ายทะเบียน593242021-04-302021-04-30
12191การขอใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง (ช. 3) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช. 2) หนังสือสำคัญแสดงการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช. 4) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ช. 5) กรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหายฝ่ายทะเบียน4592021-04-302021-04-30
12290การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส การสิ้นสุดการสมรส และเหตุอื่น ๆฝ่ายทะเบียน162312021-04-302021-04-30
12389การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลฝ่ายทะเบียน1212021-04-302021-04-30
12488การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุลฝ่ายทะเบียน41442021-04-302021-04-30
12587การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวฝ่ายทะเบียน2242021-04-302021-04-30
12686การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ฝ่ายทะเบียน22712021-04-302021-04-30
12785การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวฝ่ายทะเบียน2212021-04-302021-04-30
12884การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรองฝ่ายทะเบียน304342021-04-302021-04-30
12983การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง ภายหลังการจดทะเบียนสมรสหรือสิ้นสุดการสมรสหรือการบันทึกฐานะแห่งครอบครัวฝ่ายทะเบียน435612021-04-302021-04-30
13082การตรวจ คัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว และการรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัวฝ่ายทะเบียน666942021-04-302021-04-30
13181การบันทึกฐานะแห่งครอบครัวฝ่ายทะเบียน2412021-04-302021-04-30
13280การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมฝ่ายทะเบียน0012021-04-302021-04-30
13379การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมฝ่ายทะเบียน3812021-04-302021-04-30
13478การจดทะเบียนรับรองบุตรกรณีในสำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน7812021-04-302021-04-30
13577การจดทะเบียนการหย่าฝ่ายทะเบียน205912021-04-302021-04-30
13676การจดทะเบียนสมรส กรณีในสำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน4114612021-04-302021-04-30
13775การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรฝ่ายทะเบียน272542021-04-302021-04-30
13874การขอเปลี่ยนบัตร (กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ กรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ การขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรกรณีอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม)ฝ่ายทะเบียน726532021-04-302021-04-30
13973การขอมีบัตรใหม่ (การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย)ฝ่ายทะเบียน1192118032021-04-302021-04-30
14071การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรและรายการจากฐานข้อมูลฝ่ายทะเบียน0042021-04-302021-04-30
14170การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรโดยมีหลักฐานเอกสารราชการฝ่ายทะเบียน14113532021-04-302021-04-30
14269การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีตายโดยมีหลักฐานเอกสารฝ่ายทะเบียน345242021-04-302021-04-30
14368การแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านฝ่ายทะเบียน29757432021-04-302021-04-30
14467การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน กรณีปกติทั่วไปฝ่ายทะเบียน40571232021-04-302021-04-30
14566การแจ้งการตายภายในกำหนดเวลา (ตายในท้องที่สำนักทะเบียน)ฝ่ายทะเบียน524742021-04-302021-04-30
14665การแจ้งการเกิดภายในกำหนดเวลา กรณีเกิดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในท้องที่สำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน11910442021-04-302021-04-30
14764การขอสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฝ่ายทะเบียน676842021-04-302021-04-30
14863งานสังคมสงเคราะห์ศบส. 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง, ศบส. 2วัดมักกะสัน , ศบส. 35 หัวหมาก392532021-04-302021-04-30
14962การชำระเงินค่ารักษาพยาบาลศบส. 40 บางแค , ศบส. 35 หัวหมาก95095092021-04-302021-04-30
15061งานคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการศบส. 35 หัวหมาก30618392021-04-302021-04-30
15160คลินิกครอบครัวอบอุ่นศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์101032021-04-302021-04-30
15259การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลที่บ้าน (Home visit,Home Health care )ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 35 หัวหมาก50747232021-04-302021-04-30
15358งานสังคมสงเคราะห์ศบส. 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง, ศบส. 2วัดมักกะสัน , ศบส. 35 หัวหมาก392532021-04-302021-04-30
15457งานอนามัยโรงเรียนศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 35 หัวหมาก626232021-04-302021-04-30
15556วางแผนครอบครัวศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 14 แก้ว สีบุญเรือง, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 35 หัวหมาก372232021-04-302021-04-30
15655สุขภาพเด็กดีศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 14 แก้ว สีบุญเรือง, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 43 มีนบุรี655332021-04-302021-04-30
15754ตรวจครรภ์ (ฝากครรภ์)ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 14 แก้ว สีบุญเรือง, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 43 มีนบุรี, ศบส. 35 หัวหมาก603032021-04-302021-04-30
15853กายภาพบำบัดศบส. 43 มีนบุรี, ศบส. 35 หัวหมาก ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 2วัดมักกะสัน924842021-04-302021-04-30
15952เภสัชกรรมศบส. 35 หัวหมาก1261124332021-04-302021-04-30
16051บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปศบส. 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง, ศบส. 2วัดมักกะสัน, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 19 วงศ์สว่าง, ศบส. 43 มีนบุรี, ศบส. 35 หัวหมาก209888642021-04-302021-04-30
16150บริการทันตกรรมศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 2วัดมักกะสัน, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรืองศบส. 35 หัวหมาก38535092021-04-302021-04-30
16249ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานเลขานุการ สำนักเทศกิจ1192021-04-302021-04-30
16348บริการให้คำแนะนำผู้มาติดต่อขอรับบริการ/สืบค้น/ติดตามเรื่องกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา51392021-04-302021-04-30
16447การรับ-จ่ายเช็คกองคลัง สำนักการศึกษา24424422021-04-302021-04-30
16546การขอดูข้อมูลข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักระบายน้ำ0092021-04-302021-04-30
16645การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้การไม่ได้กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา303092021-04-302021-04-30
16744การรับเงินทดแทนที่ดินและทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา0092021-04-302021-04-30
16843ตรวจสอบที่ดินที่จะถูกเวนคืนในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา181892021-04-302021-04-30
16942การขอต่ออายใบอนุญาตใช้ประโยชนที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ และ กองจัดกรรมสิทธิ์181892021-04-302021-04-30
17041การยกที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน สำนักการโยธา5592021-04-302021-04-30
17140การตรวจสอบเขตทางสาธารณะกองสำรวจและแผนที่ที่ดิน สำนักการโยธา5592021-04-302021-04-30
17239การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
17338การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
17437การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น(แบบ ข.4)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
17536การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.๕)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
17635การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.๔)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
17734การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
17833การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
17932การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
18031การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคารกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
18130การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๔)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
18229การแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๕, แบบ น.๖)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
18328การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.๗, แบบ น.๘)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
18427การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
18526การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.1) (แบบ ยผ.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
18625งานควบคุมโครงการก่อสร้าง (หมายเหตุ ไม่ใช่ส่วนราชการที่บริการประชาชนโดยตรง และยังต้องใช้ทักษาะของคนในงานก่อสร้าง)กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา6692021-04-302021-04-30
18724การขออนุญาตให้ก่อสร้างปรับปรุงต่อเชื่อมสะพานคนเดินข้ามทางสาธารณะสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา22692021-04-302021-04-30
18823ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซ่อมแซมถนนทางเท้า สะพาน ป้ายชื่อ และรั้วเหล็กสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา252592021-04-302021-04-30
18922ให้บริการทดสอบวัสดุก่อสร้างกองวิเคราะห์และวิจัย สำนักการโยธา170012092021-04-302021-04-30
19021รับจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานครกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา46092021-04-302021-04-30
19120การประสานการอนุญาตสาธารณูปโภคกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา35492021-04-302021-04-30
19219รับคำร้องเรื่องราวต่างๆ (จากจดหมายร้องทุกข์)สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา100092021-04-302021-04-30
19318บริการข้อมูลสถิติทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์31292021-04-302021-04-30
19417การขอรื้อย้ายกำหนดจุดป้ายหยุดรถประจำทางและศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางกลุ่มงานควบคุมและประสานการขนส่ง กองการขนส่ง5032021-04-302021-04-30
19516การขอคัดสำเนาภาพจากกล้อง CCTVศูนย์ควบคุมระบบจราจร (เสาชิงช้า) กองพัฒนาระบบจราจร1569156992021-04-302021-04-30
19615แบบมาตรฐานป้ายชื่อซอย ถนน คูคลอง สะพานข้ามคลอง แผ่นสะท้อนภาพ รั้วเหล็ก การ์ดเรลสำนักงานวิศวกรรมจราจร0092021-04-302021-04-30
19714การพิจารณาเปิดทางเข้า–ออก โครงการขนาดใหญ่กลุ่มงานจัดระบบจราจร สำนักงานวิศวกรรมจราจร201032021-04-302021-04-30
19813บริการสถิติปริมาณการจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักงานจราจรและขนส่ง101092021-04-302021-04-30
19912การขอข้อมูลด้านการจราจรกลุ่มงานสถิติและข้อมูล กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานจราจรและขนส่ง11092021-04-302021-04-30
20011การรับเงินค่าสินค้า/ค่าจ้างฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานจราจรและขนส่ง4492021-04-302021-04-30
20110หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและบริการสาธารณะ 24 ชั่วโมง (Best)กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง3392021-04-302021-04-30
2029เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน กทม.ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน กทม.1356135642021-04-302021-04-30
2038การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมอิเล็กทรอนิกส์กองการเงิน สำนักการคลัง0092021-04-302021-04-30
2047การขอดูผลคะแนนการสอบแข่งขันฯสำนักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหนคร (สกก.)10010092021-04-302021-04-30
2056การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน และบัตรเหรียญราชการชายแดนของข้าราชการในสังกัดกรุงเทพ มหานคร ข้าราชการบำนาญและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหร้าที่242412021-04-302021-04-30
2065เผยแพร่ข้อมูลของกทม.ผ่านเว็บไซต์ www.prbangkok.com และwww.bmanews.comสำนักงานประชาสัมพันธ์9000900092021-04-302021-04-30
2074พจนานุกรมคำศัพท์สำนักงานการต่างประเทศ64664692021-04-302021-04-30
2083การขอถอนเงินค้ำประกันสัญญาฝ่ายคลัง กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร1192021-04-302021-04-30
2092การขอใช้สถานที่ภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และลานคนเมืองงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง2092021-04-302021-04-30
2101การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับแจ้งทุกข์ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร51251292021-04-302021-04-30