โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

3. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง : 144

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 1

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เส้นทางจักยาน หมายถึงเส้นทางจักรยานในความดูแลของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ - เส้นทางจักรยานในถนนสายใหม่ ที่มีความกว้างทางเท้ามากกว่า 1.2 เมตร - เส้นทางจักรยานที่กรุงเทพมหานครมีอยู่เดิมบนทางเท้า - เส้นทางจักรยานบนถนนสายเดิมที่มีการแบ่งพื้นที่ใช้งานร่วมกัน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนเส้นทางจักรยานที่ดำเนินการก่อสร้างใหม่ หรือได้รับการปรับปรุง ในปีงบประมาณ 2563

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0327 : จำนวนเส้นทางจักรยานทั้งหมด ในปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : ข้อมูลเส้นทางจักรยาน

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง : จำนวนเส้นทางจักรยานทั้งหมดในปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี

idbike_line_idspecific_code_bike_linescr_namedst_namelength_bike_linefencey_yearname_userdate_bike_linetype_bikeorganizationasset_id_status_bike_linecolorcoordinateadddateupdatedate
11เส้นทางที่ 1-ID08ถนนบำรุงเมืองถนนราชดำเนินกลาง0.43ปรับปรุง 2557krongsiri7/21/2017 15:22บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50444048,13.75216022,0],[100.50518346,13.75572948,0]]2020-05-142020-05-14
22เส้นทางที่ 1-ID01ถนนราชินีถนนพระสุเมรุ0.6ปรับปรุง 2557krongsiri7/21/2017 14:02บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49148005,13.7604515,0],[100.49607199,13.7637028,0]]2020-05-142020-05-14
33เส้นทางที่ 1-ID02ถนนพระอาทิตย์ถนนบวรนิเวศน์0.5ปรับปรุง 2557krongsiri7/21/2017 14:30บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49607199,13.76369759,0],[100.49978417,13.76126954,0]]2020-05-142020-05-14
44เส้นทางที่ 1-ID07ถนนดินสอถนนมหาไชย0.38ปรับปรุง 2557krongsiri7/21/2017 15:18บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50097775,13.75207555,0],[100.50444317,13.75216934,0]]2020-05-142020-05-14
55เส้นทางที่ 1-ID03ถนนพระสุเมรุถนนตะนาว0.15ปรับปรุง 2557krongsiri7/21/2017 14:32บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49988609,13.76103247,0],[100.49917665,13.75992134,0]]2020-05-142020-05-14
66เส้นทางที่ 1-ID04ถนนบวรนิเวศน์ สีแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า0.95ปรับปรุง 2557krongsiri7/21/2017 14:35บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49917933,13.75992655,0],[100.49822567,13.75148058,0]]2020-05-142020-05-14
77เส้นทางที่ 1-ID09สี่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้าถนนสนามไชย0.47ปรับปรุง 2557krongsiri7/21/2017 15:25บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49819885,13.75146235,0],[100.4938188,13.75098036,0]]2020-05-142020-05-14
88เส้นทางที่ 1-ID05สี่แยกเฉลิมไทยสี่แยกคอกวัว0.7ปรับปรุง 2557krongsiri7/21/2017 14:47ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50518614,13.75572948,0],[100.49897682,13.75706468,0]]2020-05-142020-05-14
99เส้นทางที่ 1-ID06ถนนราชดำเนินกลางถนนบำรุงเมือง0.46ปรับปรุง 2557krongsiri7/21/2017 15:00ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50178778,13.75610595,0],[100.50098312,13.7520521,0]]2020-05-142020-05-14
1010เส้นทางที่ 1-ID15ถนนสนามไชยถนนมหาราช0.4ปรับปรุง 2557krongsiri7/24/2017 11:44บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49426807,13.74755432,0],[100.49084021,13.74668413,0]]2020-05-142020-05-14
1111เส้นทางที่ 1-ID11ถนนสนามไชยถนนหน้าพระลาน1.27ปรับปรุง 2557krongsiri7/24/2017 13:37บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49479258,13.74302189,0],[100.48934354,13.75237942,0]]2020-05-142020-05-14
1212เส้นทางที่ 1-ID12 ถนนมหาราช ถนนหน้าพระธาตุ0.2ปรับปรุง 2557krongsiri7/24/2017 13:45บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.48933697,13.75241815,0],[100.49126011,13.75246505,0]]2020-05-142020-05-14
1313เส้นทางที่ 4-ID20 อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน ถนนเจริญนคร1.64ปรับปรุง 2558krongsiri7/24/2017 14:10บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49384576,13.7266228,0],[100.50843698,13.73002048,0]]2020-05-142020-05-14
1414เส้นทางที่ 1-ID13ถนนหน้าพระลานถนนราชินี0.74ปรับปรุง 2557krongsiri7/24/2017 13:48บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49125474,13.75248328,0],[100.49299818,13.75887143,0]]2020-05-142020-05-14
1515เส้นทางที่ 1-ID14ถนนหน้าพระธาตุถนนพระอาทิตย์0.24ปรับปรุง 2557krongsiri7/24/2017 13:52บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49300355,13.75888185,0],[100.49154979,13.7603512,0]]2020-05-142020-05-14
1616เส้นทางที่ 4-ID19อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินเชิงสะพานพระปกเกล้า1.04ปรับปรุง 2558krongsiri7/24/2017 14:03บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49320605,13.72711135,0],[100.49685386,13.73716353,0]]2020-05-142020-05-14
1717เส้นทางที่ 4-ID18 บริเวณรอบวงเวียน บริเวณรอบวงเวียน0.44ปรับปรุง 2558krongsiri7/24/2017 13:56บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49391416,13.72634661,0],[100.49391684,13.72632316,0]]2020-05-142020-05-14
1818เส้นทางที่ 4-ID22วงเวียนใหญ่ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 463.57ปรับปรุง 2558krongsiri7/25/2017 14:08บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.48184019,13.69400882,0],[100.49269777,13.72552845,0]]2020-05-142020-05-14
1919เส้นทางที่ 32-ID51ถนนกำแพงเพชร 4ทางเข้าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์0.3ปรับปรุง 2559krongsiri7/25/2017 16:17ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.54830131,13.80685639,0],[100.54844078,13.80327229,0]]2020-05-142020-05-14
2020เส้นทางที่ 17-ID35แยกวิทยุBTS สุรศักดิ์2.6ปรับปรุง 2558krongsiri7/25/2017 16:12บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.52158248,13.71947292,0],[100.54411304,13.72610168,0]]2020-05-142020-05-14
2121เส้นทางที่ 32-ID52ถนนวิภาวดีรังสิตถนนพหลโยธิน1.8ปรับปรุง 2559krongsiri7/25/2017 16:25บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.5586439,13.81560805,0],[100.55233535,13.80064669,0]]2020-05-142020-05-14
2222เส้นทางที่ 32-ID53ถนนกำแพงเพชร 3ถนนกำแพงเพชร 20.4ปรับปรุง 2559BMAadmin7/26/2017 14:36บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.55201013,13.80285292,0],[100.54841597,13.80312902,0]]2020-05-142020-05-14
2323เส้นทางที่ 33-ID56ถนนสวรรคโลกถนนนครราชสีมา1.75ปรับปรุง 2559BMAadmin7/26/2017 14:42ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.52584585,13.7704241,0],[100.51176962,13.77684301,0]]2020-05-142020-05-14
2424เส้นทางที่ 33-ID58ถนนศรีอยุธยา ถนนราชวิถี0.85ปรับปรุง 2559BMAadmin7/26/2017 14:58ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.5228914,13.76324429,0],[100.52587402,13.77049704,0]]2020-05-142020-05-14
2525เส้นทางที่ 33-ID59ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถี1.08ปรับปรุง 2559BMAadmin7/26/2017 15:16บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51193055,13.76816805,0],[100.51562697,13.77507548,0]]2020-05-142020-05-14
2626เส้นทางที่ 33-ID55ถนนราชวิถีถนนศรีอยุธยา0.87ปรับปรุง 2559BMAadmin7/26/2017 14:50ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.5117656,13.77684301,0],[100.50833237,13.7697155,0]]2020-05-142020-05-14
2727เส้นทางที่ 3 - ID56ถนนนครราชสีมาถนนสวรรคโลก1.75ปรับปรุง 2559BMAadmin7/26/2017 14:55ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50824922,13.76975719,0],[100.52292627,13.76325471,0]]2020-05-142020-05-14
2828เส้นทางที่ 33-ID57ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถี0.86ปรับปรุง 2559BMAadmin7/26/2017 14:57ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51518809,13.76670396,0],[100.5189861,13.77349811,0]]2020-05-142020-05-14
2929เส้นทางที่ 16-ID34คลองสนามชัยคลองเชิงตาแพ11.4ปรับปรุง 2558krongsiri12/20/2018 9:34บนไหล่ทางสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.43638148,13.62361342,0],[100.41973032,13.55972918,0]]2020-05-142020-05-14
3030เส้นทางที่ 11-ID29ถนนพุทธมณฑลสาย 3ถนนพุทธมณฑลสาย 43.8-krongsiri12/20/2018 11:24ทางจักรยานเฉพาะสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.36368848,13.77837434,0],[100.33145553,13.77717495,0]]2020-05-142020-05-14
3131เส้นทางที่ 2-ID16สะพานพระราม 8ถนนบรมราชชนี1.2-krongsiri1/15/2019 9:33ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49615275,13.76981755,0],[100.48621784,13.76928611,0]]2020-05-142020-05-14
3232เส้นทางที่ 1-ID10 ถนนกัลยานณไมตรี ถนนมหาราชปรับปรุง 2557krongsiri2/7/2020 12:08บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49379332,13.75097775,0],[100.49427478,13.74755172,0]]2020-05-142020-05-14
3333เส้นทางที่ 3-ID17ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า ถนนประชาธิปก5-krongsiri2/7/2020 13:58บนผิวจราจร+ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49561006,13.7342164,0],[100.49459082,13.73118356,0]]2020-05-142020-05-14
3434เส้นทางที่ 5-ID23ถนนลาดหญ้า ถนนราษฎร์บูรณะ (คลองดาวคะนอง)5-krongsiri2/7/2020 15:27ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50879795,13.72997019,0],[100.48652489,13.69515726,0]]2020-05-142020-05-14
3535เส้นทางที่ 6-ID24ถนนเจริญนคร สุดเขตกรุงเทพมหานคร5.06ปรับปรุง 2558krongsiri2/11/2020 9:49ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.48654385,13.69521744,0],[100.51954575,13.66794719,0]]2020-05-142020-05-14
3636เส้นทางที่ 7-ID25ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนเจริญนคร1.92-krongsiri2/11/2020 10:04ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49098294,13.72064764,0],[100.50872843,13.72006397,0]]2020-05-142020-05-14
3737เส้นทางที่ 14-ID32ถนนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์จุดสิ้นสดุโครงการ0.5-krongsiri2/11/2020 11:26บนไหล่ทางสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.41410003,13.66074359,0],[100.41028056,13.65835617,0]]2020-05-142020-05-14
3838เส้นทางที่ 15-ID33ถนนพระรามที่ 2คลองสนามชัย3.71-krongsiri2/11/2020 11:30บนไหล่ทางสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.43015358,13.65645822,0],[100.43650505,13.62351129,0]]2020-05-142020-05-14
3939เส้นทางที่ 8-ID26แยกกาญจนาภิเษกสุดเขตกรุงเทพมหานคร8-krongsiri2/11/2020 10:13ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.47421072,13.72956469,0],[100.37327383,13.70792704,0]]2020-05-142020-05-14
4040เส้นทางที่ 12-ID30ถนนราชพฤกษ์ถนนกาญจนาภิเษก4.5-krongsiri2/11/2020 10:54ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.44517696,13.75788253,0],[100.40728272,13.7647603,0]]2020-05-142020-05-14
4141เส้นทางที่ 13-ID31ซอยจรัญสนิทวงศ์ 5ซอยจรัญสนิทวงศ์ 656.25-krongsiri2/11/2020 11:00ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49144568,13.78279294,0],[100.47133984,13.73516911,0]]2020-05-142020-05-14
4242เส้นทางที่ 9-ID27ถนนบรมราชชนนีถนนเพชรเกษม8-krongsiri2/11/2020 10:41ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.39465419,13.78446295,0],[100.39602748,13.71009519,0]]2020-05-142020-05-14
4343เส้นทางที่ 10-ID28ถนนบรมราชชนีหมู่บ้านเทพนคร1-krongsiri2/11/2020 10:44ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.36384098,13.78804734,0],[100.36369921,13.77842644,0]]2020-05-142020-05-14
4444เส้นทางที่ 19-ID37สวนลุมพินีซอยสุขุมวิท 101.3-krongsiri2/11/2020 13:32ทางจักรยานเฉพาะสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.54603082,13.73405386,0],[100.55706006,13.73372036,0]]2020-05-142020-05-14
4545เส้นทางที่ 18-ID36ถนนบางขุนเทียนชายทะเลถนนพระรามที่ 23-krongsiri2/11/2020 13:16ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.41330456,13.64401404,0],[100.43409704,13.62968819,0]]2020-05-142020-05-14
4646เส้นทางที่ 20-ID38ถนนสุขุมวิทคลองไผ่สิงห์โต1-krongsiri2/11/2020 13:36ทางจักรยานเฉพาะสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.55070859,13.7426415,0],[100.55178147,13.73401217,0]]2020-05-142020-05-14
4747เส้นทางที่ 21-ID39แยกถนนสุรวงศ์แยกถนนพระรามที่3 4.25-krongsiri2/11/2020 14:31ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.52694898,13.72853005,0],[100.54665785,13.69557235,0]]2020-05-142020-05-14
4848เส้นทางที่ 22-ID40ถนนพระรามที่ 1ถนนพระรามที่ 41.68-krongsiri2/11/2020 15:22ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.54029868,13.74449906,0],[100.53660796,13.72957483,0]]2020-05-142020-05-14
4949เส้นทางที่ 23-ID41ทางรถไฟสายท่าเรือซอยสุขุมวิท 817-krongsiri2/12/2020 10:23ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.60153073,13.70459159,0],[100.59733575,13.64924731,0]]2020-05-142020-05-14
5050เส้นทางที่ 24-ID42ซอยโรงเรียนผ่องเพ็ญวิทยาวัดสีกัน4-krongsiri2/12/2020 15:15ทางจักรยานเฉพาะสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.5661842,13.93355203,0],[100.60163227,13.92288872,0]]2020-05-142020-05-14
5151เส้นทางที่ 25 -ID43ซอยประชาชื่น 34 คลองบางเขน1.35-krongsiri2/12/2020 15:30ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.5434523,13.84947216,0],[100.54064134,13.83745071,0]]2020-05-142020-05-14
5252เส้นทางที่ 26-ID44ถนนออเงิน (สุขาภิบาล 5)ซอยพหลโยธิน 545.71-krongsiri2/12/2020 15:40ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.6653,13.90149782,0],[100.62206279,13.90551782,0]]2020-05-142020-05-14
5353เส้นทางที่ 27-ID45สะพานข้ามคลองบางซื่ออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ10.2-krongsiri2/13/2020 9:33ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.59629921,13.87495769,0],[100.55061583,13.79647193,0]]2020-05-142020-05-14
5454เส้นทางที่ 29-ID47ห้าแยกลาดพร้าว ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 110.15-krongsiri2/13/2020 9:43ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.56033849,13.81345198,0],[100.64196348,13.767856,0]]2020-05-142020-05-14
5555เส้นทางที่ 28-ID46ถนนพระราม 9ถนนรามอินทรา12-krongsiri2/13/2020 9:40ทางจักรยานเฉพาะสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.63979625,13.85085153,0],[100.59340476,13.75157849,0]]2020-05-142020-05-14
5656เส้นทางที่ 30-ID48ประตูระบายน้ำคลองตันซอยรามคำแหง 13110-krongsiri2/13/2020 10:20ทางจักรยานเฉพาะสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.59789401,13.74131794,0],[100.67445499,13.78053172,0]]2020-05-142020-05-14
5757เส้นทางที่ 33-ID54ถนนสวรรคโลกถนนนครราชสีมา1.68ปรับปรุง 2559krongsiri2/13/2020 10:48ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51180604,13.77691556,0],[100.52594664,13.77054875,0]]2020-05-142020-05-14
5858เส้นทางที่ 31-ID49คลองบางชันแยกร่มเกล้า3.6-krongsiri2/13/2020 10:31ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.69734779,13.79024963,0],[100.73663679,13.81233809,0]]2020-05-142020-05-14
5959เส้นทางที่ 32-ID50แยกรัชดา-ลาดพร้าวลาดพร้าว1.7ปรับปรุง 2559krongsiri2/13/2020 10:38ร่วมบนทางเท้าสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.57458114,13.80567853,0],[100.56049418,13.81355507,0]]2020-05-142020-05-14
6060เส้นทางที่ 4-ID21อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน คลองบางกอกใหญ่0.7ปรับปรุง 2558krongsiri2/13/2020 13:59บนผิวจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49227694,13.72644809,0],[100.48572162,13.72753202,0]]2020-05-142020-05-14