โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

3. จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ : 143

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : ไม่น้อยกว่า 5

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ หมายถึง ช่องทางที่ใช้ในการส่งเสริมการตลาดกรุงเทพมหานคร เพื่อทำให้แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวประสงค์ที่จะเดินทางมาเที่ยวกรุงเทพมหานคร เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ การร่วมงานส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Roadshows/Trade shows) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น - การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว หมายถึง การคัดเลือกและนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย และแสดงถึงประโยชน์ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับจากการเผยแพร่ผ่านช่องทางนั้นอย่างชัดเจน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0503 : จำนวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลฯ)

ตาราง : 4_3 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ

idmediadatereportfiscalyeardepartmentbranchamontpercentadddateupdatedate
1อินเตอร์เน็ต2019-01-012019สวทสธท23128.82020-05-272020-05-27
2นิตยสาร2019-01-012019สวทสธท364.492020-05-272020-05-27
3แผนที่2019-01-012019สวทสธท18623.192020-05-272020-05-27
4แผ่นพับ2019-01-012019สวทสธท9111.352020-05-272020-05-27
5แอปพลิเคชั่น2019-01-012019สวทสธท334.112020-05-272020-05-27
6งานท่องเที่ยว2019-01-012019สวทสธท141.752020-05-272020-05-27
7บริษัทท่องเที่ยว2019-01-012019สวทสธท232.872020-05-272020-05-27
8บูทการท่องเที่ยว2019-01-012019สวทสธท18723.322020-05-272020-05-27
9หนังสือ2019-01-012019สวทสธท10.122020-05-272020-05-27ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0504 : รูปแบบการนำเสนอข้อมูลฯ)

ตาราง : 4_3 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ

idmediadatereportfiscalyeardepartmentbranchamontpercentadddateupdatedate
1อินเตอร์เน็ต2019-01-012019สวทสธท23128.82020-05-272020-05-27
2นิตยสาร2019-01-012019สวทสธท364.492020-05-272020-05-27
3แผนที่2019-01-012019สวทสธท18623.192020-05-272020-05-27
4แผ่นพับ2019-01-012019สวทสธท9111.352020-05-272020-05-27
5แอปพลิเคชั่น2019-01-012019สวทสธท334.112020-05-272020-05-27
6งานท่องเที่ยว2019-01-012019สวทสธท141.752020-05-272020-05-27
7บริษัทท่องเที่ยว2019-01-012019สวทสธท232.872020-05-272020-05-27
8บูทการท่องเที่ยว2019-01-012019สวทสธท18723.322020-05-272020-05-27
9หนังสือ2019-01-012019สวทสธท10.122020-05-272020-05-27ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0505 : กลุ่มเป้าหมายที่รับข้อมูล)

ตาราง : 1_48 จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้นต่อปี

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้นต่อปี

idcentrecentretypefiscalyearmoctmnovmdemmjanmfebmmarmaprmmaymjunmjulmaugmseptotalbranchdepartmentadddateupdatedate
2บางแคฯมิติใหม่2561280722984331470324323154435126348043584936665387313863238030411198สนสสวท2020-05-272020-05-27
3เกียกกายมิติใหม่2561065018985115891183824613144741916521729295033093438697218028สนสสวท2020-05-272020-05-27
4บางกอกใหญ่มิติใหม่2561109361115311377118351475216300142951514915846174151759517194173847สนสสวท2020-05-272020-05-27
5จตุจักรมิติใหม่256117202360361056554244461973826859790898018604711469876สนสสวท2020-05-272020-05-27
6ลุมพินีมิติใหม่2561403394183842560436143283044081348244210542537441343435131641474854สนสสวท2020-05-272020-05-27
7บางกะปิมิติใหม่2561431554562843573434143465741392421224101040454473464018335126498060สนสสวท2020-05-272020-05-27
8สะพานสูงมิติใหม่2561231192352018660175843084048950352043824837559339062989225298362780สนสสวท2020-05-272020-05-27
9ดอนเมืองมิติใหม่2561235222066120798269172676827812283972815828379298242923620701311173สนสสวท2020-05-272020-05-27
10หนองจอกมิติใหม่2561178951896820742232851806516690170341480015893168831544314590210288สนสสวท2020-05-272020-05-27
11คลองสามวามิติใหม่2561471244709843311378823826638624364503125732029341952873031531446497สนสสวท2020-05-272020-05-27
12บางขุนเทียนมิติใหม่2561299133374332657343663400542306296393712836066398633902036400425106สนสสวท2020-05-272020-05-27
13วัดชัยพฤกษฯระดับ A2561237912307523091238242110721543240682382124310231892225224404278475สนสสวท2020-05-272020-05-27
14คลองเตยระดับ A2561275512944230092322543118735212322184050443385440854388445177434991สนสสวท2020-05-272020-05-27
15หลักสี่ระดับ A25612690295087002706057180571801281821587892095802687203477241597997400สนสสวท2020-05-272020-05-27
16พระราม 8ระดับ A2561208012156520584232452069421634199322349723307244462335224375267432สนสสวท2020-05-272020-05-27
17บางนาระดับ A2561100431261512063129671128212363116231077310781134171133610812140075สนสสวท2020-05-272020-05-27
18ลาดกระบังระดับ A2561431514311641835438704229841418370774080436518406883985835881486514สนสสวท2020-05-272020-05-27
19คลองกุ่มระดับ A2561694206375071010729496135371891482025991258995622226274461649764097สนสสวท2020-05-272020-05-27
20มีนบุรีระดับ A2561160701590315989163801533415561156791532115385161891543412791186036สนสสวท2020-05-272020-05-27
21บ่อนไก่ระดับ A2561147901309611372137021282416579119861253012497160161439815882165672สนสสวท2020-05-272020-05-27
22จอมทองระดับ A2561453132297645827496374937551696528575741750985586735764828568570972สนสสวท2020-05-272020-05-27
23พระราม 9ระดับ A2561241212462723842263902526027255321203186922254218862213031825313579สนสสวท2020-05-272020-05-27
24ทุ่งครุระดับ A2561166612002021301220042243326841230592420824533262522659326859280764สนสสวท2020-05-272020-05-27
25วัดดอกไม้ระดับ B256119307197531988932266602287740110498912547722789222072360624390552302สนสสวท2020-05-272020-05-27
26วัดฉัตรแก้วฯระดับ B2561981086738961102061011810479112511166311823125381302013256131798สนสสวท2020-05-272020-05-27
27วัดโสมนัสระดับ B2561835982148134889181097932807092749167907589339259103417สนสสวท2020-05-272020-05-27
28เทเวศร์ระดับ B2561573015741434962355613253733051296752945426044269142582725264414004สนสสวท2020-05-272020-05-27
29สวนอ้อยระดับ B2561783793748556829173801070113336105189771110481246612668121946สนสสวท2020-05-272020-05-27
30เตชะวณิชระดับ B256120123200221661317720123511278914020141991363012484113709958175279สนสสวท2020-05-272020-05-27
31วัดธาตุทองระดับ B256110281104829816112181076111914117031219611020115741122211647133834สนสสวท2020-05-272020-05-27
32บางเขนระดับ B25611146411685111721200086141487811224116651118111805106196795133102สนสสวท2020-05-272020-05-27
33วัดเวฬุราชิณระดับ B256119544203492086521563167473594818680200071940122442185478402242495สนสสวท2020-05-272020-05-27
34อัมพวาระดับ B2561159102079617823195081536815128144511443614332156621620712046191667สนสสวท2020-05-272020-05-27
35วชิรเบญจทัศระดับ B2561117831240211472109871032114584155471535015157151011462915199162532สนสสวท2020-05-272020-05-27
1ทวีวัฒนามิติใหม่2562205432493123445341193276837207309563954339871403463715042446403325สนสสวท2020-05-272020-06-24
72ทวีวัฒนามิติใหม่2562363243918635954367483934418633260732732830828408583868439168409128สนสสวท2020-07-132020-07-13
73บางแคฯมิติใหม่2562343463505734266339963411915952424504017340536452157546477327647สนสสวท2020-07-132020-07-13
74เกียกกายมิติใหม่256230987408583868439168397887933182531871739168260732732830828357785สนสสวท2020-07-132020-07-13
75บางกอกใหญ่มิติใหม่256216822192311664217310162766784356683566712481187171965516402231655สนสสวท2020-07-132020-07-13
76จตุจักรมิติใหม่2562307449134521575464772010679186773132363243918635954156813สนสสวท2020-07-132020-07-13
77ลุมพินีมิติใหม่256242450401734053641014389619521214782159321707343463505734266381102สนสสวท2020-07-132020-07-13
78บางกะปิมิติใหม่2562268292957630045313414069419106100631104210660186332607327328281390สนสสวท2020-07-132020-07-13
79สะพานสูงมิติใหม่2562260732732830828311052788514262363243918635954260732732830828353174สนสสวท2020-07-132020-07-13
80ดอนเมืองมิติใหม่2562667654396212679186773132343463505734266182531871719655197221สนสสวท2020-07-132020-07-13
81หนองจอกมิติใหม่256218253187171965516402150297527100631104210660309874085838684237877สนสสวท2020-07-132020-07-13
82คลองสามวามิติใหม่2562321112909429093309303242314575392663979036148424504017340536406589สนสสวท2020-07-132020-07-13
83บางขุนเทียนมิติใหม่2562368953626134980356683566712481303563082030984341191595242450376633สนสสวท2020-07-132020-07-13
84วัดชัยพฤกษฯระดับ A256221478215932170721826219396338121701224512261159881511715639198301สนสสวท2020-07-132020-07-13
85คลองเตยระดับ A2562303563082030984312173102115842159881511715639110421066011141249827สนสสวท2020-07-132020-07-13
86หลักสี่ระดับ A2562265303194731947370153742718712250052495422610122451226112304292957สนสสวท2020-07-132020-07-13
87พระราม 8ระดับ A2562250052495422610258882379710543121701224512261273752765728366252871สนสสวท2020-07-132020-07-13
88บางนาระดับ A256210063110421066011141120055325153212315115321121701224512261150705สนสสวท2020-07-132020-07-13
89ลาดกระบังระดับ A2562392663979036148411834016916506270032737527657273752765728366378495สนสสวท2020-07-132020-07-13
90คลองกุ่มระดับ A2562543165574054432628806776936979303563082030984100631104210660456041สนสสวท2020-07-132020-07-13
91มีนบุรีระดับ A2562121701224512261123041232948382500524954226103857505487143565สนสสวท2020-07-132020-07-13
92บ่อนไก่ระดับ A256215988151171563915639190578851397903614841183830482037652231571สนสสวท2020-07-132020-07-13
93จอมทองระดับ A256215321231511532121747199769119121701224512261221622183019170204473สนสสวท2020-07-132020-07-13
94พระราม 9ระดับ A2562499053705093522555242609270032737527657855333793857126635สนสสวท2020-07-132020-07-13
95ทุ่งครุระดับ A256227003273752765728366287111435583048203765241221217012245206163สนสสวท2020-07-132020-07-13
96วัดดอกไม้ระดับ B256222162218301917020667193191202583048203765233793857505147073สนสสวท2020-07-132020-07-13
97วัดฉัตรแก้วฯระดับ B256269568093827484848553337938575054877213153212315194273สนสสวท2020-07-132020-07-13
98วัดโสมนัสระดับ B256283048203765272087106340512340115289710872081827761100119สนสสวท2020-07-132020-07-13
99เทเวศร์ระดับ B256238575054875866911755101181127911279552426092700375693สนสสวท2020-07-132020-07-13
100สวนอ้อยระดับ B25621234011528971075599112298356946169641412912673812340103499สนสสวท2020-07-132020-07-13
101เตชะวณิชระดับ B2562781580107630862284494122121701224512261695680938274104647สนสสวท2020-07-132020-07-13
102วัดธาตุทองระดับ B256210118112791127911557110947213153212315115321872081827761140996สนสสวท2020-07-132020-07-13
103บางเขนระดับ B25625694616964147351667337552700327375276573857505487122940สนสสวท2020-07-132020-07-13
104วัดเวฬุราชิณระดับ B256287208182776189819897450022162218301917099551237712994146529สนสสวท2020-07-132020-07-13
105อัมพวาระดับ B2562995512377129941347412912673812340115289710221622183019170165190สนสสวท2020-07-132020-07-13
106วชิรเบญจทัศระดับ B2562142819963111601026810067451469568093827485533379385799365สนสสวท2020-07-132020-07-13