โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

3. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร : 142

ค่าเป้าหมาย 3 เครือข่าย : 3 เครือข่าย

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- เครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร หมายถึง หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คุณสมบัติของเครือข่าย - บุคคล สถาบันที่มีชื่อเสียง องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคประชาชน ที่มีผลงานเป็นที่สาธารณะชนยอมรับ เช่น บุคคลที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานเผยแพร่เป็นที่กว้างขวาง องค์กรที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มรดก ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ฯลฯ ทั้งนี้ เครือข่ายที่จัดตั้ง ตัวบุคคล สถาบัน หรือองค์กรจะต้องมีผลงานและสถานที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร การดำเนินงานของเครือข่าย - ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงการร่วมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนเครือข่าย/หน่วยงาน ที่ประสานความร่วมมือด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0436 : จำนวนและข้อมูลเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร จำแนกรายเขต)

ตาราง : 3_3 จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

idmuseumdistrictdatereportfiscalyeardepartmentbranchadddateupdatedate
1พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครคลองสาน2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
2พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครบางรัก2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
3พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครราษฎร์บูรณะ2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
4พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร สัมพันธวงศ์2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
5พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครดินแดง2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
6พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพระนคร2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
7พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครบางนา2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
8พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพญาไท2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
9พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครบางกอกน้อย2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
10(ชุมชนตรอกข้าวเม่า) บางกอกน้อย2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
11พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมีนบุรี2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
12พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครบางพลัด2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
13พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
14พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พระโขนง2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
15พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครดอนเมือง2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
16พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครบางเขน2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
17พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครบางซื่อ2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
18พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสวนหลวง2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
19พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครธนบุรี2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
20พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครยายนาวา2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
21พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครหนองจอก2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
22พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครบางขุนเทียน2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
23พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจอมทอง2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
24พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครลาดกระบัง2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
25พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครดุสิต2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
26พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพระโขนง2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27
27พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์พระโขนง2019-01-012561สวทสธท2020-05-272020-05-27