โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

3. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง : 139

ค่าเป้าหมาย ผลคะแนนประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ : 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัยที่ถูกนำมาทำงานร่วมกันเพื่อรองรับกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึงมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กำหนดให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการทำงานร่วมกัน * คุณภาพ หมายถึง การทำงานของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ในที่นี้ หมายถึง เสถียรภาพและความต่อเนื่องในการทำงานของศูนย์ข้อมูล ระบบภายในศูนย์ฯ ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ที่ให้บริการหน่วยงาน/ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร * ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง ความสามารถของโครงสร้างพื้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถรองรับการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นและมีการสูญเสียน้อย ในที่นี้ หมายถึง ความครอบคลุม ความเพียงพอและความมั่งคงปลอดภัย ในการทำงานของ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบภายในศูนย์ฯ ระบบรักษาความปลอดภัย และเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ให้บริการหน่วยงาน/ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร * เกณฑ์ประเมิน หมายถึง ความครอบคลุมของเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(1) ด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (ครอบคลุมทุกส่วนราชการของ 77 หน่วยงาน)
วิธีการคำนวณ = (จำนวนส่วนราชการที่ใช้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ / จำนวนส่วนราชการของ 77 หน่วยงาน)
(2) ด้านระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
วิธีการคำนวณ = (จำนวนแม่ข่ายที่สามารถให้บริการตามที่หน่วยงานร้องขอ/ จำนวนแม่ข่ายที่หน่วยงานขอใช้บริการทั้งหมด)
(3) มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเครือข่าย/แม่ข่าย
วิธีการคำนวณ = สามารถให้บริการได้มาตรฐานตาม SLA ที่กรุงเทพมหานครกำหนด
(4) คุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER)
วิธีการคำนวณ = สามารถให้บริการได้มาตรฐานตาม SLA ที่กรุงเทพมหานครกำหนด
(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
วิธีการคำนวณ = มีครบถ้วนเพียงพอตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด (อัตรา 1:1)
(จำนวนข้าราชการ กทม.ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน)

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21100100-กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0023 : จำนวนและข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองที่ได้รับการพัฒนาขึ้น)

ตาราง : COMP_CCTV

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : จำนวนครุภัณฑ์เครื่่องคอมพิวเตอร์และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของ

idb_yearid_depdepartmentcctvportable_computercomputernotebookcomputer_graphicmainframe_computerservermini_computermicrocomputercctv_setcctb_connectstatus_slifetimeadddateupdatedate
1256221010200สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล0165680016687000ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
2256214100001สำนักการคลัง002310030900ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
3256217160303สำนักการจราจรและขนส่ง43240150400401700ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
425627162300สำนักการแพทย์20451700789400ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
5256210160400สำนักการโยธา1770166902304701ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
6256211140302สำนักการระบายน้ำ330289005406920ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
725629170400สำนักการศึกษา005510002000ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
8256220070100สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร0011103011700ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
9256250021101สำนักงานเขต587265890019701831242ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
1025623080202สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร00010000700ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
1125622000200สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร00020000000ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
1225621000800สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร00040000000ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
13256215100400สำนักเทศกิจ00311100006900ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
1425624200100สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร211591220505400ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
15256219150300สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย58946000090100ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
16256218060200สำนักผังเมือง00320000000ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
17256224080200สำนักพัฒนาสังคม34031019400032940ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
18256223090303สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว3520150009130781ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
19256222080500สำนักสิ่งแวดล้อม0031600202460ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
2025628990000สำนักอนามัย2102862400225082ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15
21256217011000สำนักการจราจรและขนส่ง43240150400401700ใช้การได้_ปกติ52020-06-152020-06-15