โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัด ปรับปรุงการแก้ไข กฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร : 12

ค่าเป้าหมาย ร้อยละของหน่วยงานที่ต้องดำเนินงานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคมหานคร : 50

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
:มิติที่ ๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
:เป้าหมายที่ ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร หมายถึง ความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการสำรวจ ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมกฏหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคของเมือง

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคที่มีการดำเนินการสำรวจ ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมกฏหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง X 100 /จำนวนหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานกฏหมายและคดี

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020100-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0453 : จำนวนกฏหมาย ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0454 : จำนวนระเบียบ กฎหมายที่เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข และอยู่ระหว่างดำเนินการ)

ตาราง : จำนวนระเบียบ กฎหมายที่เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คำอธิบายตาราง : กฎหมายที่เสนอต่อสภากรุงเทพมหานครให้มี การปรับปรุงแก้ไข และอยู่ระหว่างดำเนินการ แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการเร่งรัด ปรับปรุง การแก้ไข กฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบ ที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา /การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร

idno_lawdraft_provisionyear_in_bkk_councilmeeting_datecompletion_date_of_considerationagreementconfirmationthe_date_of_publicationenforced_dateadddateupdatedate
11เงินอุดหนุนของกรุงเทพ มหานคร พ.ศ. ....256012-ก.ค.-60 12/07/2560 (รับหลักการ)08/11/2560 (เห็นชอบ)29-ธ.ค.-6030-ธ.ค.-602020-05-292020-05-29
22เงินสะสม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....2560๓๐-ส.ค.-๖๐รับไว้เพื่อศึกษาฝ่ายบริหารถอนไปก่อนรับหลักการหรือไม่รับหลักการไม่มีผลบังคับใช้2020-05-292020-05-29
33การจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพ มหานคร พ.ศ. ....256110-ม.ค.-6114-ก.พ.-61 ๑๐ ม.ค. 2561 (รับหลักการ)14/02/2561 (เห็นชอบ)10-เม.ย.-6110-เม.ย.-612020-05-292020-05-29
44การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....256110-ม.ค.-61๐๕-มิ.ย.-๖๑10/01/2561 (รับหลักการ)05/06/2562 (เห็นชอบ)17-ก.ย.-62๑๘-ก.ย.-๖๒2020-05-292020-05-29
55กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....256108-พ.ค.-6111-ก.ค.-6109-พ.ค.-6116/07/2561 (เห็นชอบ)02-ต.ค.-61๐๓-ต.ค.-๖๑2020-05-292020-05-29
66กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนเขตลาดกระบัง256106-มิ.ย.-61 -ไว้เพื่อการศึกษา -ฝ่ายบริหารถอนไป ก่อนรับหลักการไม่มีผลทางกฎหมาย2020-05-292020-05-29
77การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดบริเวณบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนเขตลาดกระบัง๒๕๖๑06-มิ.ย.-61๑๑-ก.ค.-๖๑06/06/2561 (รับหลักการ)11/07/2561 (เห็นชอบ)ส่งไปกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (สำนักการโยธาอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจาฯ2020-05-292020-05-29
88ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ....2561๑๘-ก.ค.-๖๑ ๓ ต.ค. 256114/07/2561 (รับหลักการ) ๓ ต.ค. 2561 (เห็นชอบ)๐๓-พ.ค.-๖๒๐๔-พ.ค.-๖๒2020-05-292020-05-29
99การกู้เงินเพื่อใช้ในการโอนทรัพย์สิน และหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่๒๕๖๑๑๔-ก.ย.-๖๑27-ก.ย.-6114/09/2561 (รับหลักการ)27/09/2561 (เห็นชอบ)26-ต.ค.-6126-ต.ค.-612020-05-292020-05-29
1010ค่าบริการ (ฉบับที่ ๔..) พ.ศ. .... 256203-ต.ค.-6124-ต.ค.-6103/10/2561 (รับหลักการ)28/10/2561 (เห็นชอบ)24-ธ.ค.-6124-ธ.ค.-612020-05-292020-05-29
1111เงินสะสม พ.ศ. ....๒๕๖๒๑๐-ต.ค.-๖๑ 23 ม.ค. 256210/10/2561 (รับหลักการ) 23 ม.ค. 2562 (เห็นชอบ)๑๐-เม.ย.-๖๒๑๐-เม.ย.-๖๒2020-05-292020-05-29
1212มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ. ....2562๑๒-ธ.ค.-๖๑26-ธ.ค.-6112/12/2561 (รับหลักการ)26/12/2561 (เห็นชอบ)28-ธ.ค.-61๒๙-ธ.ค.-๖๑2020-05-292020-05-29
1313ค่าธรรมเนียมให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยฯ๒๕๖๑๒๖-ธ.ค.-๖๑08-พ.ค.-6126/12/2561 (รับหลักการ)8/5/2562 (-)01-ต.ค.-6202-ต.ค.-622020-05-292020-05-29
1414ค่าตอบแทนพิเศษในกรณีที่เกิดสาธารณะภัยในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....๒๕๖๒๑๖-ม.ค.-๖๒ 3 ม.ค. 256216 ม.ค 2562 (รับหลักการ) 3 เม.ย. 2562 (เห็นชอบ)๑๐-มิ.ย.-๖๒๑๐-มิ.ย.-๖๒2020-05-292020-05-29
1515การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....256206-ก.พ.-6217-เม.ย.-6206/02/2562 (รับหลักการ)17/04/2562 (เห็นชอบ)12-ก.ค.-62๑๓-ก.ค.-๖๒2020-05-292020-05-29
1616สำนักงานตลาดกรุงเทพ มหานคร พ.ศ. ....๒๕๖๒13-ก.พ.-6215-พ.ค.-6213/02/2562 (รับหลักการ)15-พ.ค.-6203-ก.ค.-62๐๔-ก.ค.-๖๒2020-05-292020-05-29
1717วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๒31-ก.ค.-62 8 เมย. 256231/07/2562 (รับหลักการ) 8 เม.ย. 2562 (เห็นชอบ)อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษายังไม่ได้บังคับใช้2020-05-292020-05-29
1818ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....256228-ส.ค.-6206-ก.ย.-6228/08/2562 (รับหลักการ)06/09/2562 (เห็นชอบ)23-ก.ย.-6301-ต.ค.-632020-05-292020-05-29
1919เงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจการส่งเสริมการกีฬา ดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. ....256308-ม.ค.-6329-เม.ย.-6308/01/2563 (รับหลักการ)29-เม.ย.-63อยู่ระหว่างส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษายังไม่มีผลบังคับใช้2020-05-292020-05-29
2020สำนักงานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....256312-ก.พ.-63 26 เม. ย. 256312/02/2563 (รับหลักการ) 22 เม.ย. 2563 (เห็นชอบ)อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษายังไม่ได้บังคับใช้2020-05-292020-05-29
211งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561256019-ก.ค.-60 28 ส.ค. 256019/07/2560 (รับหลักการ) 28 ส.ค. 2560 (เห็นชอบ)28-ก.ย.-601-ต.ค.-25632020-05-292020-05-29
222งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562256118-ก.ค.-6129-ส.ค.-6118/07/2562 (รับหลักการ)29/08/2561 (เห็นชอบ)26-ก.ย.-611-ต.ค.-25632020-05-292020-05-29
233งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563256212-มิ.ย.-6226-ก.ค.-6212-ก.ค.-6226-ก.ค.-6212-ก.ย.-621-ต.ค.-25632020-05-292020-05-29ตาราง : ส่วนคดีปกครอง (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idnumbmonth_upscomplainantdefendantblack_case_numberred_number_caseperformanceadddateupdatedate
11Sepบริษัท เค.อี.รีเทล จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1618/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
22Sepห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้างกรุงเทพมหานคร2153/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
33Sepบริษัท ซีเนอร์ นิว แมททีเรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2362/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
44Sepนางเสาวลักษณ์ เลิศบุศย์ สุรพลชัยผู้อำนวยการเขตดุสิต ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนSep-61อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
55Sepนางชุลิตา ชินรัมย์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน.กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน2358/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
66Sepบริษัท ไดมอนด์ ปาร์ค จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 16 คนส.72/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
77Sepเครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม ที่ 1 กับพวกรวม 12 คนคณะรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนส.88/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
88Sepบริษัท ธนภัทร (ที เอ็น พี) จำกัดกรุงเทพมหานคร474/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
99Sepนายประมุท สูตะบุตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน2062/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
1010Sepพลอากาศตรี ธนกฤต ลิ้มรัตน์ผู้อำนวยการเขตบางนา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน529/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
1111Sepนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มัณฑกา (เฟส 1)เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ที่ กับพวกรวม 3 คน976/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
1212Sepบริษัท 448 จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1773/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
1313Sepนายธีรพล ชำนาญรัตนกุล หรือแซ่เตียผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1781/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
1414Sepบริษัท ตงวาเฮง จำกัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2071/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
1515Sepนายอาทร ชัยศรีเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.226/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
1616Sepนางสาววิชุดา เจริญรักษา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนผู้อำนวยการเขตพระโขนง ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน2232/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
1717Sepนายวิทยา มณีสายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน2486/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
1818Sepนายมิศรชัย อภิพัฒนะมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2264/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
1919Sepนายวีระศักดิ์ คนซื่อผู้อำนวยการเขตจตุจักร2719/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
2020Sepนางพรรณี จิตตรีสินผู้อำนวยการเขตจตุจักร2790/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
2121Sepนางสาวสมจิตร์ ปานนาคผู้อำนวยการเขตจตุจักร2791/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
2222Sepนายพิทธะนารายน์ ชยนะรายน์กรุงเทพมหานคร 1 กับพวกรวม 3 คน1981/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
2323Sepนางประจวบ มหาปู่ทนผู้อำนวยการเขตจตุจักร2870/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
2424Sepนางฉวี จันทร์ขำผู้อำนวยการเขตจตุจักร2879/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
2525Sepนายวีระวัฒน์ พงษ์เจริญผู้อำนวยการเขตจตุจักร2944/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
2626Sepนายธนบรรพต ผลกฤษณ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2946/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
2727Sepนายณัฐพงษ์ ธรรมศรีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2947/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
2828Sepนายนริน ศรีดีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2872/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
2929Sepนายวสันต์ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2942/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
3030Sepนางสาวธัญญพัฒน์ ศรจรัสสุวรรณผู้อำนวยการเขตจตุจักร2941/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
3131Sepนางสุดใจ โพธิ์มณีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2952/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
3232Sepนายสุนทร ปิ่นสุขผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2644/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
3333Sepนายฉลวย พันธุ์พุ่มผู้อำนวยการเขตบางเขน145/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
3434Sepนางสาวกัญญาภัคญานี หรืออรวรรยา พิมเสน หรือบุญมีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2807/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
3535Sepนายอุปถัมภ์ เลิศแสงสุวรรณผู้อำนวยการเขตจตุจักร2806/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
3636Sepนางชุลิตา ชินรัมย์กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน326/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
3737Sepนางสาวอัมพร ขำโรจน์ผู้อำนวยการเขตห้วยขวางFeb-63อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
3838Sepนายสวัสดิ์ ขำโรจน์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวางMay-63อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
3939Sepนางสาววารี ธิราชัยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.84/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
4040Sepนายพรชัยนันท์ หรือพรชัยพัศน์ หรือพรชัย สุกิจจาคามิน ที่ 1 กับพวกรวม 12 คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1083/2563จัดส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อทำคำให้การเพื่อให้พนักงานอัยการดำเนินการต่อไป2020-09-142020-09-14
4141Sepนายประสิทธิ์ ผ่องเภสัช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1141/2563ดำเนินการจัดส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริงให้กระทรวงมหาดไทยแล้ว2020-09-142020-09-14
4242Sepบริษัท ไทคูนวณิชย์ จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1434/2563อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2020-09-142020-09-14
4343Sepนางสาวซินเทียสุนทรี บุณยรักษ์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1902/2563อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2020-09-142020-09-14
4444Sepพระอภิชาติ เดชจุ้ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1883/256141/2562ผู้ฟ้องคดีถอนฟ้อง2020-09-142020-09-14
4545Sepนางอุษา ศักดิ์ธนาครผู้อำนวยการเขตสะพานสูง107/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
4646Sepนายพิษณุ พหลโยธินผู้อำนวยการเขตปทุมวัน2512/25611918/2562ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง2020-09-142020-09-14
4747Sepนายโยธิน สุทธิมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2459/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
4848Sepบริษัทอัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานครที่ 1 กับพวกรวม 3 คน90/2562753/2562ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา2020-09-142020-09-14
4949Sepบริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยนางพิริยา หรือ นนธญา อภิธโนทัย ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน 423/25621494/2562ผู้ฟ้องคดีถอนฟ้อง2020-09-142020-09-14
5050Sepนายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คนคณะรัฐมนตรีที่ 1 กับพวกรวม 4 คน128/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
7777Sepนายประพันธ์ นะอ่อนผู้อำนวยการเขตจตุจักร2816/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
5151Sepนายพงษ์พจน์ พิมพ์สมฤดีกรุงเทพมหานครที่ 1 กับพวกรวม 2 คน393/2562436/2562ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา2020-09-142020-09-14
5252Sepนายฐานันดร จ่างจรูญโรจน์ผู้อำนวยการเขตบางนา ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน 459/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
5353Sepพัฒนพร ชินประดิษฐ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ 1 กับพวกรวม 4 คน889/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
5454Sepบริษัท วรประสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด กรุงเทพมหานคร1122/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
5555Sepนางสาวจรรยา จังพินิจกุลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน 124/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
5656Sepนายเฉลิมชัย ดีรอดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
5757Sepนางอุไรวรรณ โสตรศรีทิพย์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.241/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
5858Sepนางชุลิตา ชินรัมย์ผู้อำนวยการเขตสายไหม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1933/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
5959Sepนางชญาดา หรือ ชัชฎา วิภัติภูมิประเทศ หรือไทยทองสุขผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ 1 กับพวกรวม 2 คน 2154/2562ดำเนินการจัดส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริงให้กระทรวงมหาดไทยแล้ว2020-09-142020-09-14
6060Sepนายธีรศักดิ์ อังศุโกมุทกุลกรุงเทพมหานครที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2284/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
6161Sepบริษัท ต. สุวรรณชัย 1995 จำกัด กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
6262Sepนางสาวสาวิตรี เลี้ยงรอด ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2725/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
6363Sepนางอุไร ม้าแก้วผู้อำนวยการเขตจตุจักร2732/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
6464Sepนางแนบ พูลสมบัติผู้อำนวยการเขตจตุจักร2871/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
6565Sepนางสมหมาย เขียวอยู่ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2858/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
6666Sepนายณรงค์ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2948/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
6767Sepนางสาวประทุมศรี ประทุมสายผู้อำนวยการเขตจตุจักร2949/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
6868Sepนายชูชาติ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2950/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
6969Sepนางสาวจอมขวัญ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2940/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
7070Sepนางทองหวัน อัปการัตน์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2938/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
7171Sepนายประชา นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2967/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
7272Sepนางปัญญา ดาราทิพย์ หรือ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2955/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
7373Sepนางอนัญกร ภู่ตระกูลคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.421/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
7474Sepนางสาวอ้อม อ่ำบัววันผู้อำนวยการเขตบางเขน142/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
7575Sepนายบุญชัย พุ่มโกสุมผู้อำนวยการเขตจตุจักร2811/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
7676Sepพระอภิชาติ เดชจุ้ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน269/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
737215Janนางสาวบุษบา บุษบงผู้อำนวยการเขตจตุจักร2957/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
7878Sepนายวิชาติ เบ๊ยัง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2794/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
7979Sepนายอรุณ อุ่นวรรณธรรม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนกรุงเทพมหานคร377/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
8080Sepนางสาววัชรี บุณยทรรศนีย์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักรอ.35/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
8181Sepนางสาวมาลัย เจสระ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2763/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
8282Sepนางสมบัติ ภมรพล ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2799/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
8383Sepนางสวรินทร์วดี โรจนวิภาต ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1461/2563อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2020-09-142020-09-14
8484Sepนายประสิทธิ์ ผ่องเภสัช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน 1143/2563ดำเนินการจัดส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริงให้กระทรวงมหาดไทยแล้ว2020-09-142020-09-14
8585Sepนายอมรกุล ศรีงามผ่อง สำนักงานเขตจอมทอง47/2563ยื่นคำชี้แจงตามคำสั่งศาลแล้ว2020-09-142020-09-14
8686Sepนิติบุคคลอาคารชุด ไฟคัสเลน สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนส.13/2563อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2020-09-142020-09-14
8787Sepนางสาวศรีประไพ สะอาดเอี่ยมกระทรวงคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1806/2561ศาลไม่รับฟ้องกรุงเทพมหานคร2020-09-142020-09-14
8888Sepนายจรูญโรจน์ มณีโลกย์สำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน1817/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
8989Sepบริษัท วรประสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัดมหาวิทยาลัยนวมิน ทราธิราช1622/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
9090Sepนายสิทธิโชค อภิบาลผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนบ.404/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
9191Sepสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 41 คนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนส.2/2562ส.28/2562ศาลต้นพิพากษายกฟ้อง 2020-09-142020-09-14
9292Sepนายพงศ์เดช เทียนชวลิตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน127/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
9393Sepนายณัฐชัย หรือมงคล หรือปรีชา จันทร์นิยมกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1605/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
9494Sepนายศรายุธ ชินรัมย์ผู้อำนวยการเขตสายไหมที่ 1 กับพวกรวม 2 คน689/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
9595Sepนางสาวนงลักษณ์ ชาวโพธิ์เอนสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางเขนที่ 1 กับพวกรวม 6 คน772/2562ศาลต้นพิพากษายกฟ้อง 2020-09-142020-09-14
9696Sepพระเผ่าไทย เพ็ชรไพบูลย์สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตจตุจักร ที่ 1 กับพวกรวม3 คน982/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
9797Sepนายธนพน ชำนาญรัตนกุล นายธีรพล ชำนาญรัตนกุล ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนผู้ร้องสอดผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่1 กับพวกรวม 3 คน1531/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
9898Sepนางสาวธัญญลักษณ์ อมรวัฒนเศรษฐกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1817/25621945/2562ศาลจำหน่ายคดี 2020-09-142020-09-14
9999Sepนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ธารารมณ์ รามคำแหง 150ผู้อำนายการเขตสะพานสูง ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน605/2562ศาลไม่รับฟ้องกรุงเทพมหานคร2020-09-142020-09-14
100100Sepนายวีระยศ จำรูญ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเฉลา กลิ่นจำปาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1987/256259/2563ศาลจำหน่ายคดี 2020-09-142020-09-14
101101Sepนายเฉลิม บุณยฤทธิ์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.254/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
102102Sepนายจำนวน ทุ่งสินธุ์ผู้อำนวยการเขตสายไหม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1772/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
103103Sepนางอัมพร จันทะมนตรี หรือพุ่มแจ้ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนบ.347/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
104104Sepนายสุรัตน์ ศาสตร์กระจ่างผู้อำนวยการเขตสายไหม ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน1902/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
105105Sepนายพงศกร ลักษณาวิบูล์กิจประธานกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครบ.275/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
106106Sepนางประไพวรรณ เพ็ญโรจน์ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง2437/2562ถอนฟ้อง ศาลจำหน่ายคดี2020-09-142020-09-14
107107Sepนายอดุลย์ จันทร์พลับผู้อำนวยการเขตจตุจักร2809/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
108108Sepนายเสริมวันชัย ภุมมาพันธุ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2861/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
109109Sepนายวรรณะ พูลเกษมผู้อำนวยการเขตจตุจักร2864/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
110110Sepนายมานิต พูลเกษมผู้อำนวยการเขตจตุจักร2876/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
111111Sepนางนพ บัวเกิดผู้อำนวยการเขตจตุจักร2877/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
112112Sepนางไฉนศรี แสงเพิ่มผู้อำนวยการเขตจตุจักร2878/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
113113Sepบริษัท เมเจอร์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร 2032/2562ศาลไม่รับฟ้อง จำหน่ายคดี2020-09-142020-09-14
114114Sepนางสาวปราณี แซ่โป่วผู้อำนวยการเขตจตุจักร2939/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
115115Sepนายมนพ ช่างโตผู้อำนวยการเขตจตุจักร2786/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
116116Sepนายประพันธ์ ประทุมสายผู้อำนวยการเขตจตุจักร2966/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
117117Sepนางอ้อย บัวราชผู้อำนวยการเขตจตุจักร2954/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
118118Sepนางสาวปราณี กุลธารีผู้อำนวยการบางเขน144/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
119119Sepนายอารยะ พุ่มศิริผู้อำนวยการเขตจตุจักร2814/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
120120Sepนางสาวสุชิลา พุ่มศิริผู้อำนวยการเขตจตุจักร2802/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
121121Sepบจก.จากัวร์อินดัสตรี่ส์ (ประเทศไทย)ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน6/2559, 5/25591398/2559อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
122122Sepนางสาวสมนึก มาเหลนผู้อำนวยการเขตห้วยขวางJun-63อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
123123Sepนายโนรี แพฝึกฝนคชก.กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน664/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
124124Sepนางสาวอำนวย เดือนนวลผู้อำนวยการเขตจตุจักร2766/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
125125Sepนางลำดวน จันทรผู้อำนวยการเขตจตุจักร2769/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
126126Sepนางสาวสุปราณี เจสระผู้อำนวยการเขตจตุจักร2770/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
127127Sepนายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1131/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-09-142020-09-14
128128Sepนายเศกสรรค์ สังขะระกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.118/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
129129Sepนายสิริ ซอเฮง ที่ 1 กับพวกรวม 4 รายคชก.กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน682/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
130130Sepนางสาวสมใจ ทรงศิริ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คนกองโรงงานจำกัดมูลฝอยอ่อนนุช ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1604/2563ศาลยังมีมีคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
131131Sepนางจริยาฯ ศรีกุเรชา ในฐานะผจก.มรดกของนายอนันต์ ศรีกุเรชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 ผว.กทม.ที่ 21721/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
132132Sepบจก. อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน713/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
133133Sepนายกมล จงสุขสถาพรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2539/2561ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
134134Sepนางศิริพงษ์ พยอมแย้มกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2386/2561ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
135135Sepมรว.กัลยา ติงศภัทิย์ ที่ 1 กับพวก 19 คน บริษัทเอดีซี - เจวี 10 จำกัด ผู้ร้องสอดคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนส.4/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
136136Sepบริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดสนง. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนส.90/2561ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
137137Sepนางสาววันดี เลี้ยงรอดผู้อำนวยการเขตจตุจักร2726/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
138138Sepนางสาวสมบัติ เชียงโกศลผู้อำนวยการเขตจตุจักร2793/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
139139Sepนายสมจิตร จั่นแตงผู้อำนวยการเขตจตุจักร2803/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
140140Sepนายวีระยุทธ ช่างม่อยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 1 กรุงเทพมหานคร ที่ 6บ.288/2560ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
141141Sepนางสาวเสนาะ พวงลำเจียกผู้อำนวยการเขตจตุจักร2868/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
142142Sepนายดาว เขียวอยู่ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2850/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
143143Sepนางสาวหนึ่งธิดา บุญธรรมผู้อำนวยการเขตจตุจักร2951/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
144144Sepนายอำพล ร่วมญาติผู้อำนวยการเขตจตุจักร2960/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
145145Sepนางสาวณัฐรัตน์ มโหสถนันทร์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2962/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
146146Sepนางสาวเสาวลักษณ์ สุขภักดีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2963/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
147147Sepนายเอิม มหาปู่ทนผู้อำนวยการเขตจตุจักร2869/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
148148Sepนายธวัช บุษบงผู้อำนวยการเขตจตุจักร2968/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
149149Sepนายสายหยุด บุญธรรมผู้อำนวยการเขตจตุจักร2943/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
150150Sepนางสาวสุวารีย์ ทองศรีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2965/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
151151Sepนางสาวจิรฐา สุขจินดาผู้อำนวยการเขตจตุจักร2953/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
152152Sepนางจินตนา มีนชัยนันท์ ที่ 1 กับพวกรวม 6 คนกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2130/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
153153Sepนางทองล้วน จันทร์เพ็ญสุริยาผู้อำนวยการเขตบางเขน143/2563ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
154154Sepนางสาวพิกุน อาภาศิลป์ผู้อำนวยการเขตบางเขน146/2563ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
155155Sepนายสุชาติ พุ่มเพ็ชร์ล้วนผู้อำนวยการเขตจตุจักร2815/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
156156Sepนางรัตนา พจนากรณ์กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน42/2563ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
157157Sepมูลนิธิศาลเจ้าบัว โดยนายปิยะ คิมหกุลผู้อำนวยการเขตจตุจักร141/2563ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
158158Sepนางสิริอมร นิลกำแหงสำนักงานเขตวัฒนา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2684/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
159159Sepนายพัฒนศักดิ์ เลิศสุรนนท์สำนักงานเขตบางรัก ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน76/2563ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
160160Sepนายสมชาย เจริญทรัพย์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2761/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
161161Sepนางสาวศศิมา เลิศช่ำชองผู้อำนวยการเขตจตุจักร2767/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
162162Sepนางสาวสมพร รุจิภิญโญโสภานนท์ผู้อำนวยการเขตบางเขน139/2563ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
163163Sepนางสาวหน่อย สุวรรณเล็กผู้อำนวยการเขตห้วยขวางMar-63ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
164164Sepนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลสรามคำแหงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน414/2563ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
165165Sepบริษัท โพรเทค ไฟร์ อีควิปเม้นท์ จำกัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร220/2563ยื่นคำให้การแล้ว2020-09-142020-09-14
166166Sepบริษัท ทองจุน กรุ๊ป จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน982/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
167167Sepนางสวรินทร์วดี โรจนวิภาตผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนบ.178/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
168168Sepนายสมศักดิ์ สิมชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน1908/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
169169Sepนายวุฒิ เฮงวัฒนะผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1621/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
170170Sepเรือโท สมมุติ ศรีกรณ์กรุงเทพมหานคร2026/2561ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2020-09-142020-09-14
171171Sepมูลนิธิสื่อศานติกรุงเทพมหานคร1626/2561ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2020-09-142020-09-14
172172Sepบริษัท ธนยง วิศวกิจ จำกัดกรุงเทพมหานคร 2309/2561ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2020-09-142020-09-14
173173Sepบริษัท สิริคุณพัฒนา จำกัดกรุงเทพมหานคร2320/2561ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2020-09-142020-09-14
174174Sepนายเสงี่ยม ศรเดชคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1994/2562ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2020-09-142020-09-14
175175Sepนางวรรณา ศรีนพผู้อำนวยการเขตคลองเตย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1598/2561579/2562ถอนฟ้อง2020-09-142020-09-14
176176Sepนายสุนทร ปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักการคลัง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน 489/2562ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2020-09-142020-09-14
177177Sepนายสุวิทย์ เก่งปัญญาดีผู้อำนวยการเขตคลองเตย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1604/2561ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
178178Sepนายวรพล หนูแดง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน716/2562ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2020-09-142020-09-14
179179Sepนางกิติมา สุธีธรปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน นายสมชาติ เลาหบุญญานุกูล ผู้ร้องสอด940/2562ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
180180Sepบริษัท ตรีสกุล จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1465/2562ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
181181Sepนางสาวสุภา ทิพย์สุขุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.274/2562ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
182182Sepนางสาวแก้วตา เฮงศรีสุข ที่ 1 กับพวกรวม 21 คนกรุงเทพมหานคร1847/2562ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
183183Sepนายประกิจ แสนทองดี ที่ 1 กับพวกปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนบ.371/2562ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
184184Sepนางประนอม อินทมหันต์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2781/2562ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
185185Sepนางวัฒนา จงสกุลศิริผู้อำนวยการเขตจตุจักร2851/2562ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
186186Sepนางประภา มากเพียรผู้อำนวยการเขตจตุจักร2856/2562ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
187187Sepนางสาวปราณี แสงเพิ่มผู้อำนวยการเขตจตุจักร2852/2563ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
188188Sepบริษัท ตงวาเฮง จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1387/25612356/2561ศาลไม่รับฟ้อง จำหน่ายคดี2020-09-142020-09-14
189189Sepนายดนุเดช เลขะสันต์ ที่1กับพวกรวม 13 คนกรมที่ดิน ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน1887/2561ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
190190Sepบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร 1903/2561ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
191191Sepนายพร บำรุงพงษ์กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน2394/2561ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
192192Sepนายธรรมรัตน์ นาสหชาติสำนันกงานเขตบางเขน2075/2561ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
193193Sepบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน92/2562754/2562ศาลไม่รับฟ้อง จำหน่ายคดี2020-09-142020-09-14
194194Sepบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน249/2562ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
195195Sepนายประสาน บำรุงพันธุ์กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน124/2562ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
196196Sepนายสุชาติ จิรวงศ์นิรันดรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน2483/2561ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
197197Sepบริษัท ตงวาเฮง จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2342/2561ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
198198Sepบริษัท เจซีเดอโก (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพมหานคร1015/2562ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
199199Sepนายปณิธร หรืออนุรักษ์ โอฬารวงศ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน18/2562ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
200200Sepนายศักดิ์ชัย หิมะทองคำเลขานุการคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจาณาฯ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนส.5/2562ส.43/2562ถอนฟ้อง จำหน่ายคดี2020-09-142020-09-14
201201Sepบริษัท ปาล์ม คอน จำกัดกรุงเทพมหานคร2129/2562ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
202202Sepนางสาวธิติยา เมธาชวกิจผู้อำนวยการเขตสะพานสูง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2215/2562ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
203203Sepนางสาวกาญจนา สมวงศ์กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2300/2562ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
204204Sepนายถวิล มาทัศน์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2717/2562ยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
205205Sepนายเสนีย์ หุ่นทองผู้อำนวยการเขตจตุจักร2787/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
206206Sepนางสุรินทร์ เขียวอยู่ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2775/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
207207Sepนางนลิน นาเกิล ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2777/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
208208Sepบริษัท ตงวาเฮง จำกัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2886/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
209209Sepนางมลิวรรณ ยอดจันทร์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2854/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
210210Sepนางอารมณ์ โคตะมี ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2859/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
211211Sepนายพงศกร ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.154/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
212212Sepบริษัท เจซีเดอโก (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร115/2563ขอขยายยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
213213Sepนางสาวจำเรียง หินแก้วผู้อำนวยการเขตจตุจักร2961/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
214214Sepนายสมศักดิ์ ภู่ระหงษ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2784/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
215215Sepนางสาวบุษบา บุษบงผู้อำนวยการเขตจตุจักร2957/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-09-142020-09-14
216216Sepนางสาวปิยธิดา ใสเกื้อกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวก รวม 5 คน 512/2560577/2560ศาลไม่รับฟ้อง จำหน่ายคดี2020-09-142020-09-14
217217Sepนางสาวพิลาวรรณ เทียนงามดีสำนักงานเขตหนองจอก ที่ 1 กับพวก รวม 4 คน 1935/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-09-142020-09-14
218218Sepนายยุทธนา บุราณรมย์ คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนบ.366/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-09-142020-09-14
219219Sepนายมรกต ภูมิพานิชกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน บ.387/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-09-142020-09-14
220220Sepบริษัท อภิกิจไพศาล จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน31/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-09-142020-09-14
221221Sepบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2449/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-09-142020-09-14
222222Sepเรือตรี มีชัย นาชัยสิทธิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2230/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-09-142020-09-14
223223Sepมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน95/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-09-142020-09-14
224224Sepนางสาวคณิศร ทองชิวผู้อำนวยการเขตคลองเตย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1599/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-09-142020-09-14
225225Sepนางสาวกรกนก ตันติประวรรณกรุงเทพมหานคร657/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-09-142020-09-14
226226Sep บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด กรุงเทพมหานคร2656/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
227227Sepนายสมบูรณ์ คงสุขผู้อำนวยการเขตจตุจักร2714/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
228228Sepนางพัฒน์สรณ์ ทำบัวชาผู้อำนวยการเขตจตุจักร2788/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
229229Sep นายพูนชัย แซ่ลิ้มผู้อำนวยการเขตจตุจักร2789/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
230230Sep นางสาวสุดใจ ปานนาคผู้อำนวยการเขตจตุจักร2779/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
231231Sep นายวิสุทธิ์ จารุโชคทวีชัยผู้อำนวยการเขตบางแค2320/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
232232Sep นางณัฐสุดา อินทรมหันต์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2855/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
233233Sep นายชาญชัย วินิจบุตรผู้อำนวยการเขตจตุจักร2857/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
234234Sep นายธีรพล สุวรรณดีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2862/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
235235Sep นายสน แก้วทัพผู้อำนวยการเขตจตุจักร2863/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
236236Sep นางสาวไพริน ไกรสวัสดิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2865/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
237237Sep นางสาวสมศรี แก้วทับผู้อำนวยการเขตจตุจักร2866/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
238238Sepนางสาวโศรดา ใจสนุกผู้อำนวยการเขตจตุจักร2964/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
239239Sepนางสาวเนาวรัตน์ ทองอยู่ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2970/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
240240Sepนางสาวสุดา ปานนาคผู้อำนวยการเขตจตุจักร2785/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
241241Sepนางสาวรัตนา เพิ่มพูลผู้อำนวยการเขตจตุจักร2958/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
242242Sepบริษัท เป็นพร้อมกฎหมายและธุรกิจ จำกัดกรุงเทพมหานคร64/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำชี้แจง 2020-09-142020-09-14
243243Sepนายนิทัศน์ ศรีวนเพชรสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน77/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-09-142020-09-14
244244Sepนายอนุสรณ์ เด็งเจริญกรุงเทพมหานคร1874/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-09-142020-09-14
245245Sepนางสาวมริษา ชำนาญรัตนกุลผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน 1779/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-09-142020-09-14
246246Sepบริษัท ฟีเออร์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร2332/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
247247Sepสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 45 คนผู้อำนวยการเขตบางนา ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ส.21/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำชี้แจง2020-09-142020-09-14
248248Sepนางสมพร ไพจิตรผู้อำนวยการเขตจตุจักร2722/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
249249Sepนายพิศ อิ่มอารมณ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2778/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
250250Sepนางสาวทิพย์วิภา อินทมหันต์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2780/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
251251Sepบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โจทก์นิติบุคคลอาคารชุด ปภาดา สีลม จำเลย กทม. ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน จำเลยร่วม พ.2804/2561 รอแจ้งการรับโอนคดี ไปศาลแพ่งกรุงเทพใต้2020-09-142020-09-14
252252Sepนายสุรชัย อินทมหรรณ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2860/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
253253Sepนางโสภา เปี๊ยะผู้อำนวยการเขตจตุจักร2853/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
254254Sepนางณัฐหทัย ศรีกระจ่างผู้อำนวยการเขตจตุจักร2959/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
255255Sepนางสาวพัณณ์นิญา ชัยรัตน์ประภากุลผู้อำนวยการเขตจตุจักร2867/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
256256Sepนายพงษ์ศักดิ์ บัวเกิดผู้อำนวยการเขตจตุจักร2873/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
257257Sepนายมานะ เก่งสูงเนินผู้อำนวยการเขตจตุจักร2874/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
258258Sepนายละมัย อินทมหรรณ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2875/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
259259Sepนางนงค์เยาว์ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2971/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
260260Sepจ่าสิบเอก สมปอง มุ่งเจริญผู้อำนวยการเขตจตุจักร2804/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
261261Sepนางสาวพัสชนันท์ อัปการัตน์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2956/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-09-142020-09-14
2621Octบริษัท เค.อี.รีเทล จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1618/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
2632Octห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้างกรุงเทพมหานคร2153/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
2643Octบริษัท ซีเนอร์ นิว แมททีเรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2362/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
2654Octนางเสาวลักษณ์ เลิศบุศย์ สุรพลชัยผู้อำนวยการเขตดุสิต ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนSep-61อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
2665Octนางชุลิตา ชินรัมย์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน.กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน2358/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
2676Octบริษัท ไดมอนด์ ปาร์ค จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 16 คนส.72/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
2687Octเครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม ที่ 1 กับพวกรวม 12 คนคณะรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนส.88/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
2698Octบริษัท ธนภัทร (ที เอ็น พี) จำกัดกรุงเทพมหานคร474/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
2709Octนายประมุท สูตะบุตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน2062/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
27110Octพลอากาศตรี ธนกฤต ลิ้มรัตน์ผู้อำนวยการเขตบางนา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน529/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
30039Octนางสาววารี ธิราชัยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.84/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
27211Octนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มัณฑกา (เฟส 1)เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ที่ กับพวกรวม 3 คน976/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
27312Octบริษัท 448 จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1773/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
27413Octนายธีรพล ชำนาญรัตนกุล หรือแซ่เตียผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1781/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
27514Octบริษัท ตงวาเฮง จำกัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2071/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
27615Octนายอาทร ชัยศรีเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.226/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
27716Octนางสาววิชุดา เจริญรักษา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนผู้อำนวยการเขตพระโขนง ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน2232/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
27817Octนายวิทยา มณีสายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน2486/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
27918Octนายมิศรชัย อภิพัฒนะมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2264/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
28019Octนายวีระศักดิ์ คนซื่อผู้อำนวยการเขตจตุจักร2719/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
28120Octนางพรรณี จิตตรีสินผู้อำนวยการเขตจตุจักร2790/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
28221Octนางสาวสมจิตร์ ปานนาคผู้อำนวยการเขตจตุจักร2791/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
28322Octนายพิทธะนารายน์ ชยนะรายน์กรุงเทพมหานคร 1 กับพวกรวม 3 คน1981/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
28423Octนางประจวบ มหาปู่ทนผู้อำนวยการเขตจตุจักร2870/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
28524Octนางฉวี จันทร์ขำผู้อำนวยการเขตจตุจักร2879/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
28625Octนายวีระวัฒน์ พงษ์เจริญผู้อำนวยการเขตจตุจักร2944/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
28726Octนายธนบรรพต ผลกฤษณ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2946/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
28827Octนายณัฐพงษ์ ธรรมศรีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2947/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
28928Octนายนริน ศรีดีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2872/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
29029Octนายวสันต์ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2942/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
29130Octนางสาวธัญญพัฒน์ ศรจรัสสุวรรณผู้อำนวยการเขตจตุจักร2941/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
29231Octนางสุดใจ โพธิ์มณีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2952/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
29332Octนายสุนทร ปิ่นสุขผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2644/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
29433Octนายฉลวย พันธุ์พุ่มผู้อำนวยการเขตบางเขน145/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
29534Octนางสาวกัญญาภัคญานี หรืออรวรรยา พิมเสน หรือบุญมีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2807/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
29635Octนายอุปถัมภ์ เลิศแสงสุวรรณผู้อำนวยการเขตจตุจักร2806/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
29736Octนางชุลิตา ชินรัมย์กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน326/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
29837Octนางสาวอัมพร ขำโรจน์ผู้อำนวยการเขตห้วยขวางFeb-63อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
29938Octนายสวัสดิ์ ขำโรจน์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวางMay-63อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
30140Octนายพรชัยนันท์ หรือพรชัยพัศน์ หรือพรชัย สุกิจจาคามิน ที่ 1 กับพวกรวม 12 คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1083/2563จัดส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อทำคำให้การเพื่อให้พนักงานอัยการดำเนินการต่อไป2020-10-302020-10-30
30241Octนายประสิทธิ์ ผ่องเภสัช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1141/2563ดำเนินการจัดส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริงให้กระทรวงมหาดไทยแล้ว2020-10-302020-10-30
30342Octบริษัท ไทคูนวณิชย์ จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1434/2563อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2020-10-302020-10-30
30443Octนางสาวซินเทียสุนทรี บุณยรักษ์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1902/2563อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2020-10-302020-10-30
30544Octพระอภิชาติ เดชจุ้ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1883/256141/2562ผู้ฟ้องคดีถอนฟ้อง2020-10-302020-10-30
30645Octนางอุษา ศักดิ์ธนาครผู้อำนวยการเขตสะพานสูง107/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
30746Octนายพิษณุ พหลโยธินผู้อำนวยการเขตปทุมวัน2512/25611918/2562ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง2020-10-302020-10-30
30847Octนายโยธิน สุทธิมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2459/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
30948Octบริษัทอัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานครที่ 1 กับพวกรวม 3 คน90/2562753/2562ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา2020-10-302020-10-30
31049Octบริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยนางพิริยา หรือ นนธญา อภิธโนทัย ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน 423/25621494/2562ผู้ฟ้องคดีถอนฟ้อง2020-10-302020-10-30
31150Octนายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คนคณะรัฐมนตรีที่ 1 กับพวกรวม 4 คน128/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
31251Octนายพงษ์พจน์ พิมพ์สมฤดีกรุงเทพมหานครที่ 1 กับพวกรวม 2 คน393/2562436/2562ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา2020-10-302020-10-30
31352Octนายฐานันดร จ่างจรูญโรจน์ผู้อำนวยการเขตบางนา ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน 459/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
31453Octพัฒนพร ชินประดิษฐ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ 1 กับพวกรวม 4 คน889/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
31554Octบริษัท วรประสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด กรุงเทพมหานคร1122/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
31655Octนางสาวจรรยา จังพินิจกุลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน 124/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
31756Octนายเฉลิมชัย ดีรอดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
31857Octนางอุไรวรรณ โสตรศรีทิพย์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.241/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
31958Octนางชุลิตา ชินรัมย์ผู้อำนวยการเขตสายไหม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1933/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
32059Octนางชญาดา หรือ ชัชฎา วิภัติภูมิประเทศ หรือไทยทองสุขผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ 1 กับพวกรวม 2 คน 2154/2562ดำเนินการจัดส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริงให้กระทรวงมหาดไทยแล้ว2020-10-302020-10-30
32160Octนายธีรศักดิ์ อังศุโกมุทกุลกรุงเทพมหานครที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2284/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
432171Octมูลนิธิสื่อศานติกรุงเทพมหานคร1626/2561ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2020-10-302020-10-30
32261Octบริษัท ต. สุวรรณชัย 1995 จำกัด กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
32362Octนางสาวสาวิตรี เลี้ยงรอด ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2725/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
32463Octนางอุไร ม้าแก้วผู้อำนวยการเขตจตุจักร2732/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
32564Octนางแนบ พูลสมบัติผู้อำนวยการเขตจตุจักร2871/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
32665Octนางสมหมาย เขียวอยู่ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2858/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
32766Octนายณรงค์ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2948/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
32867Octนางสาวประทุมศรี ประทุมสายผู้อำนวยการเขตจตุจักร2949/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
32968Octนายชูชาติ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2950/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
33069Octนางสาวจอมขวัญ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2940/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
33170Octนางทองหวัน อัปการัตน์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2938/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
33271Octนายประชา นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2967/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
33372Octนางปัญญา ดาราทิพย์ หรือ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2955/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
33473Octนางอนัญกร ภู่ตระกูลคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.421/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
33574Octนางสาวอ้อม อ่ำบัววันผู้อำนวยการเขตบางเขน142/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
33675Octนายบุญชัย พุ่มโกสุมผู้อำนวยการเขตจตุจักร2811/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
33776Octพระอภิชาติ เดชจุ้ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน269/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
33877Octนายประพันธ์ นะอ่อนผู้อำนวยการเขตจตุจักร2816/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
33978Octนายวิชาติ เบ๊ยัง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2794/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
34079Octนายอรุณ อุ่นวรรณธรรม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนกรุงเทพมหานคร377/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
34180Octนางสาววัชรี บุณยทรรศนีย์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักรอ.35/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
34281Octนางสาวมาลัย เจสระ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2763/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
34382Octนางสมบัติ ภมรพล ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2799/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
34483Octนางสวรินทร์วดี โรจนวิภาต ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1461/2563อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2020-10-302020-10-30
34584Octนายประสิทธิ์ ผ่องเภสัช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน 1143/2563ดำเนินการจัดส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริงให้กระทรวงมหาดไทยแล้ว2020-10-302020-10-30
34685Octนายอมรกุล ศรีงามผ่อง สำนักงานเขตจอมทอง47/2563ยื่นคำชี้แจงตามคำสั่งศาลแล้ว2020-10-302020-10-30
34786Octนิติบุคคลอาคารชุด ไฟคัสเลน สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนส.13/2563อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2020-10-302020-10-30
34887Octนางสาวศรีประไพ สะอาดเอี่ยมกระทรวงคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1806/2561ศาลไม่รับฟ้องกรุงเทพมหานคร2020-10-302020-10-30
34988Octนายจรูญโรจน์ มณีโลกย์สำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน1817/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
35089Octบริษัท วรประสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัดมหาวิทยาลัยนวมิน ทราธิราช1622/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
35190Octนายสิทธิโชค อภิบาลผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนบ.404/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
35291Octสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 41 คนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนส.2/2562ส.28/2562ศาลต้นพิพากษายกฟ้อง 2020-10-302020-10-30
35392Octนายพงศ์เดช เทียนชวลิตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน127/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
35493Octนายณัฐชัย หรือมงคล หรือปรีชา จันทร์นิยมกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1605/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
35594Octนายศรายุธ ชินรัมย์ผู้อำนวยการเขตสายไหมที่ 1 กับพวกรวม 2 คน689/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
35695Octนางสาวนงลักษณ์ ชาวโพธิ์เอนสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางเขนที่ 1 กับพวกรวม 6 คน772/2562ศาลต้นพิพากษายกฟ้อง 2020-10-302020-10-30
35796Octพระเผ่าไทย เพ็ชรไพบูลย์สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตจตุจักร ที่ 1 กับพวกรวม3 คน982/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
35897Octนายธนพน ชำนาญรัตนกุล นายธีรพล ชำนาญรัตนกุล ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนผู้ร้องสอดผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่1 กับพวกรวม 3 คน1531/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
35998Octนางสาวธัญญลักษณ์ อมรวัฒนเศรษฐกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1817/25621945/2562ศาลจำหน่ายคดี 2020-10-302020-10-30
36099Octนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ธารารมณ์ รามคำแหง 150ผู้อำนายการเขตสะพานสูง ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน605/2562ศาลไม่รับฟ้องกรุงเทพมหานคร2020-10-302020-10-30
361100Octนายวีระยศ จำรูญ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเฉลา กลิ่นจำปาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1987/256259/2563ศาลจำหน่ายคดี 2020-10-302020-10-30
362101Octนายเฉลิม บุณยฤทธิ์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.254/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
363102Octนายจำนวน ทุ่งสินธุ์ผู้อำนวยการเขตสายไหม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1772/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
364103Octนางอัมพร จันทะมนตรี หรือพุ่มแจ้ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนบ.347/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
365104Octนายสุรัตน์ ศาสตร์กระจ่างผู้อำนวยการเขตสายไหม ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน1902/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
366105Octนายพงศกร ลักษณาวิบูล์กิจประธานกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครบ.275/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
367106Octนางประไพวรรณ เพ็ญโรจน์ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง2437/2562ถอนฟ้อง ศาลจำหน่ายคดี2020-10-302020-10-30
368107Octนายอดุลย์ จันทร์พลับผู้อำนวยการเขตจตุจักร2809/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
369108Octนายเสริมวันชัย ภุมมาพันธุ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2861/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
370109Octนายวรรณะ พูลเกษมผู้อำนวยการเขตจตุจักร2864/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
371110Octนายมานิต พูลเกษมผู้อำนวยการเขตจตุจักร2876/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
372111Octนางนพ บัวเกิดผู้อำนวยการเขตจตุจักร2877/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
373112Octนางไฉนศรี แสงเพิ่มผู้อำนวยการเขตจตุจักร2878/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
374113Octบริษัท เมเจอร์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร 2032/2562ศาลไม่รับฟ้อง จำหน่ายคดี2020-10-302020-10-30
375114Octนางสาวปราณี แซ่โป่วผู้อำนวยการเขตจตุจักร2939/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
376115Octนายมนพ ช่างโตผู้อำนวยการเขตจตุจักร2786/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
377116Octนายประพันธ์ ประทุมสายผู้อำนวยการเขตจตุจักร2966/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
378117Octนางอ้อย บัวราชผู้อำนวยการเขตจตุจักร2954/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
379118Octนางสาวปราณี กุลธารีผู้อำนวยการบางเขน144/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
380119Octนายอารยะ พุ่มศิริผู้อำนวยการเขตจตุจักร2814/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
381120Octนางสาวสุชิลา พุ่มศิริผู้อำนวยการเขตจตุจักร2802/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
382121Octบจก.จากัวร์อินดัสตรี่ส์ (ประเทศไทย)ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน6/2559, 5/25591398/2559อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
383122Octนางสาวสมนึก มาเหลนผู้อำนวยการเขตห้วยขวางJun-63อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
384123Octนายโนรี แพฝึกฝนคชก.กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน664/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
385124Octนางสาวอำนวย เดือนนวลผู้อำนวยการเขตจตุจักร2766/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
386125Octนางลำดวน จันทรผู้อำนวยการเขตจตุจักร2769/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
387126Octนางสาวสุปราณี เจสระผู้อำนวยการเขตจตุจักร2770/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
388127Octนายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1131/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2020-10-302020-10-30
389128Octนายเศกสรรค์ สังขะระกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.118/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
390129Octนายสิริ ซอเฮง ที่ 1 กับพวกรวม 4 รายคชก.กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน682/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
391130Octนางสาวสมใจ ทรงศิริ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คนกองโรงงานจำกัดมูลฝอยอ่อนนุช ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1604/2563ศาลยังมีมีคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
392131Octนางจริยาฯ ศรีกุเรชา ในฐานะผจก.มรดกของนายอนันต์ ศรีกุเรชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 ผว.กทม.ที่ 21721/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
393132Octบจก. อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน713/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
394133Octนายกมล จงสุขสถาพรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2539/2561ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
395134Octนางศิริพงษ์ พยอมแย้มกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2386/2561ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
396135Octมรว.กัลยา ติงศภัทิย์ ที่ 1 กับพวก 19 คน บริษัทเอดีซี - เจวี 10 จำกัด ผู้ร้องสอดคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนส.4/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
397136Octบริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดสนง. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนส.90/2561ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
398137Octนางสาววันดี เลี้ยงรอดผู้อำนวยการเขตจตุจักร2726/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
399138Octนางสาวสมบัติ เชียงโกศลผู้อำนวยการเขตจตุจักร2793/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
400139Octนายสมจิตร จั่นแตงผู้อำนวยการเขตจตุจักร2803/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
401140Octนายวีระยุทธ ช่างม่อยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 1 กรุงเทพมหานคร ที่ 6บ.288/2560ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
402141Octนางสาวเสนาะ พวงลำเจียกผู้อำนวยการเขตจตุจักร2868/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
403142Octนายดาว เขียวอยู่ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2850/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
404143Octนางสาวหนึ่งธิดา บุญธรรมผู้อำนวยการเขตจตุจักร2951/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
405144Octนายอำพล ร่วมญาติผู้อำนวยการเขตจตุจักร2960/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
406145Octนางสาวณัฐรัตน์ มโหสถนันทร์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2962/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
407146Octนางสาวเสาวลักษณ์ สุขภักดีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2963/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
408147Octนายเอิม มหาปู่ทนผู้อำนวยการเขตจตุจักร2869/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
409148Octนายธวัช บุษบงผู้อำนวยการเขตจตุจักร2968/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
410149Octนายสายหยุด บุญธรรมผู้อำนวยการเขตจตุจักร2943/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
411150Octนางสาวสุวารีย์ ทองศรีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2965/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
412151Octนางสาวจิรฐา สุขจินดาผู้อำนวยการเขตจตุจักร2953/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
413152Octนางจินตนา มีนชัยนันท์ ที่ 1 กับพวกรวม 6 คนกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2130/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
414153Octนางทองล้วน จันทร์เพ็ญสุริยาผู้อำนวยการเขตบางเขน143/2563ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
415154Octนางสาวพิกุน อาภาศิลป์ผู้อำนวยการเขตบางเขน146/2563ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
416155Octนายสุชาติ พุ่มเพ็ชร์ล้วนผู้อำนวยการเขตจตุจักร2815/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
417156Octนางรัตนา พจนากรณ์กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน42/2563ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
418157Octมูลนิธิศาลเจ้าบัว โดยนายปิยะ คิมหกุลผู้อำนวยการเขตจตุจักร141/2563ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
419158Octนางสิริอมร นิลกำแหงสำนักงานเขตวัฒนา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2684/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
420159Octนายพัฒนศักดิ์ เลิศสุรนนท์สำนักงานเขตบางรัก ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน76/2563ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
421160Octนายสมชาย เจริญทรัพย์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2761/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
422161Octนางสาวศศิมา เลิศช่ำชองผู้อำนวยการเขตจตุจักร2767/2562ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
423162Octนางสาวสมพร รุจิภิญโญโสภานนท์ผู้อำนวยการเขตบางเขน139/2563ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
424163Octนางสาวหน่อย สุวรรณเล็กผู้อำนวยการเขตห้วยขวางMar-63ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
425164Octนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลสรามคำแหงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน414/2563ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
426165Octบริษัท โพรเทค ไฟร์ อีควิปเม้นท์ จำกัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร220/2563ยื่นคำให้การแล้ว2020-10-302020-10-30
427166Octบริษัท ทองจุน กรุ๊ป จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน982/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
428167Octนางสวรินทร์วดี โรจนวิภาตผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนบ.178/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
429168Octนายสมศักดิ์ สิมชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน1908/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
430169Octนายวุฒิ เฮงวัฒนะผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1621/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
431170Octเรือโท สมมุติ ศรีกรณ์กรุงเทพมหานคร2026/2561ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2020-10-302020-10-30
433172Octบริษัท ธนยง วิศวกิจ จำกัดกรุงเทพมหานคร 2309/2561ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2020-10-302020-10-30
434173Octบริษัท สิริคุณพัฒนา จำกัดกรุงเทพมหานคร2320/2561ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2020-10-302020-10-30
435174Octนายเสงี่ยม ศรเดชคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1994/2562ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2020-10-302020-10-30
436175Octนางวรรณา ศรีนพผู้อำนวยการเขตคลองเตย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1598/2561579/2562ถอนฟ้อง2020-10-302020-10-30
437176Octนายสุนทร ปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักการคลัง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน 489/2562ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2020-10-302020-10-30
438177Octนายสุวิทย์ เก่งปัญญาดีผู้อำนวยการเขตคลองเตย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1604/2561ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
439178Octนายวรพล หนูแดง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน716/2562ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2020-10-302020-10-30
440179Octนางกิติมา สุธีธรปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน นายสมชาติ เลาหบุญญานุกูล ผู้ร้องสอด940/2562ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
441180Octบริษัท ตรีสกุล จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1465/2562ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
442181Octนางสาวสุภา ทิพย์สุขุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.274/2562ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
443182Octนางสาวแก้วตา เฮงศรีสุข ที่ 1 กับพวกรวม 21 คนกรุงเทพมหานคร1847/2562ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
444183Octนายประกิจ แสนทองดี ที่ 1 กับพวกปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนบ.371/2562ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
445184Octนางประนอม อินทมหันต์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2781/2562ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
446185Octนางวัฒนา จงสกุลศิริผู้อำนวยการเขตจตุจักร2851/2562ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
447186Octนางประภา มากเพียรผู้อำนวยการเขตจตุจักร2856/2562ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
448187Octนางสาวปราณี แสงเพิ่มผู้อำนวยการเขตจตุจักร2852/2563ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
449188Octบริษัท ตงวาเฮง จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1387/25612356/2561ศาลไม่รับฟ้อง จำหน่ายคดี2020-10-302020-10-30
450189Octนายดนุเดช เลขะสันต์ ที่1กับพวกรวม 13 คนกรมที่ดิน ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน1887/2561ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
451190Octบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร 1903/2561ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
452191Octนายพร บำรุงพงษ์กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน2394/2561ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
453192Octนายธรรมรัตน์ นาสหชาติสำนันกงานเขตบางเขน2075/2561ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
454193Octบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน92/2562754/2562ศาลไม่รับฟ้อง จำหน่ายคดี2020-10-302020-10-30
455194Octบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน249/2562ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
456195Octนายประสาน บำรุงพันธุ์กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน124/2562ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
457196Octนายสุชาติ จิรวงศ์นิรันดรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน2483/2561ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
458197Octบริษัท ตงวาเฮง จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2342/2561ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
459198Octบริษัท เจซีเดอโก (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพมหานคร1015/2562ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
460199Octนายปณิธร หรืออนุรักษ์ โอฬารวงศ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน18/2562ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
490229Oct นายพูนชัย แซ่ลิ้มผู้อำนวยการเขตจตุจักร2789/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
461200Octนายศักดิ์ชัย หิมะทองคำเลขานุการคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจาณาฯ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนส.5/2562ส.43/2562ถอนฟ้อง จำหน่ายคดี2020-10-302020-10-30
462201Octบริษัท ปาล์ม คอน จำกัดกรุงเทพมหานคร2129/2562ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
463202Octนางสาวธิติยา เมธาชวกิจผู้อำนวยการเขตสะพานสูง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2215/2562ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
464203Octนางสาวกาญจนา สมวงศ์กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2300/2562ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
465204Octนายถวิล มาทัศน์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2717/2562ยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
466205Octนายเสนีย์ หุ่นทองผู้อำนวยการเขตจตุจักร2787/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
467206Octนางสุรินทร์ เขียวอยู่ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2775/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
468207Octนางนลิน นาเกิล ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2777/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
469208Octบริษัท ตงวาเฮง จำกัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2886/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
470209Octนางมลิวรรณ ยอดจันทร์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2854/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
471210Octนางอารมณ์ โคตะมี ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2859/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
472211Octนายพงศกร ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.154/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
473212Octบริษัท เจซีเดอโก (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร115/2563ขอขยายยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
474213Octนางสาวจำเรียง หินแก้วผู้อำนวยการเขตจตุจักร2961/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
475214Octนายสมศักดิ์ ภู่ระหงษ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2784/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
476215Octนางสาวบุษบา บุษบงผู้อำนวยการเขตจตุจักร2957/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2020-10-302020-10-30
477216Octนางสาวปิยธิดา ใสเกื้อกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวก รวม 5 คน 512/2560577/2560ศาลไม่รับฟ้อง จำหน่ายคดี2020-10-302020-10-30
478217Octนางสาวพิลาวรรณ เทียนงามดีสำนักงานเขตหนองจอก ที่ 1 กับพวก รวม 4 คน 1935/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-10-302020-10-30
479218Octนายยุทธนา บุราณรมย์ คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนบ.366/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-10-302020-10-30
480219Octนายมรกต ภูมิพานิชกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน บ.387/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-10-302020-10-30
481220Octบริษัท อภิกิจไพศาล จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน31/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-10-302020-10-30
482221Octบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2449/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-10-302020-10-30
483222Octเรือตรี มีชัย นาชัยสิทธิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2230/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-10-302020-10-30
484223Octมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน95/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-10-302020-10-30
485224Octนางสาวคณิศร ทองชิวผู้อำนวยการเขตคลองเตย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1599/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-10-302020-10-30
486225Octนางสาวกรกนก ตันติประวรรณกรุงเทพมหานคร657/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-10-302020-10-30
487226Oct บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด กรุงเทพมหานคร2656/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
488227Octนายสมบูรณ์ คงสุขผู้อำนวยการเขตจตุจักร2714/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
489228Octนางพัฒน์สรณ์ ทำบัวชาผู้อำนวยการเขตจตุจักร2788/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
491230Oct นางสาวสุดใจ ปานนาคผู้อำนวยการเขตจตุจักร2779/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
492231Oct นายวิสุทธิ์ จารุโชคทวีชัยผู้อำนวยการเขตบางแค2320/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
493232Oct นางณัฐสุดา อินทรมหันต์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2855/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
494233Oct นายชาญชัย วินิจบุตรผู้อำนวยการเขตจตุจักร2857/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
495234Oct นายธีรพล สุวรรณดีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2862/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
496235Oct นายสน แก้วทัพผู้อำนวยการเขตจตุจักร2863/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
497236Oct นางสาวไพริน ไกรสวัสดิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2865/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
498237Oct นางสาวสมศรี แก้วทับผู้อำนวยการเขตจตุจักร2866/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
499238Octนางสาวโศรดา ใจสนุกผู้อำนวยการเขตจตุจักร2964/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
500239Octนางสาวเนาวรัตน์ ทองอยู่ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2970/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
501240Octนางสาวสุดา ปานนาคผู้อำนวยการเขตจตุจักร2785/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
502241Octนางสาวรัตนา เพิ่มพูลผู้อำนวยการเขตจตุจักร2958/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
503242Octบริษัท เป็นพร้อมกฎหมายและธุรกิจ จำกัดกรุงเทพมหานคร64/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำชี้แจง 2020-10-302020-10-30
504243Octนายนิทัศน์ ศรีวนเพชรสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน77/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-10-302020-10-30
505244Octนายอนุสรณ์ เด็งเจริญกรุงเทพมหานคร1874/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-10-302020-10-30
506245Octนางสาวมริษา ชำนาญรัตนกุลผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน 1779/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2020-10-302020-10-30
507246Octบริษัท ฟีเออร์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร2332/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
508247Octสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 45 คนผู้อำนวยการเขตบางนา ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ส.21/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำชี้แจง2020-10-302020-10-30
509248Octนางสมพร ไพจิตรผู้อำนวยการเขตจตุจักร2722/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
510249Octนายพิศ อิ่มอารมณ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2778/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
511250Octนางสาวทิพย์วิภา อินทมหันต์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2780/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
512251Octบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โจทก์นิติบุคคลอาคารชุด ปภาดา สีลม จำเลย กทม. ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน จำเลยร่วม พ.2804/2561 รอแจ้งการรับโอนคดี ไปศาลแพ่งกรุงเทพใต้2020-10-302020-10-30
513252Octนายสุรชัย อินทมหรรณ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2860/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
514253Octนางโสภา เปี๊ยะผู้อำนวยการเขตจตุจักร2853/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
515254Octนางณัฐหทัย ศรีกระจ่างผู้อำนวยการเขตจตุจักร2959/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
516255Octนางสาวพัณณ์นิญา ชัยรัตน์ประภากุลผู้อำนวยการเขตจตุจักร2867/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
517256Octนายพงษ์ศักดิ์ บัวเกิดผู้อำนวยการเขตจตุจักร2873/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
518257Octนายมานะ เก่งสูงเนินผู้อำนวยการเขตจตุจักร2874/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
519258Octนายละมัย อินทมหรรณ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2875/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
520259Octนางนงค์เยาว์ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2971/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
521260Octจ่าสิบเอก สมปอง มุ่งเจริญผู้อำนวยการเขตจตุจักร2804/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
522261Octนางสาวพัสชนันท์ อัปการัตน์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2956/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2020-10-302020-10-30
5231Janบริษัท เค.อี.รีเทล จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1618/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
5242Janห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้างกรุงเทพมหานคร2153/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
5253Janบริษัท ซีเนอร์ นิว แมททีเรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2362/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
5264Janนางเสาวลักษณ์ เลิศบุศย์ สุรพลชัยผู้อำนวยการเขตดุสิต ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน9/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
5275Janนางชุลิตา ชินรัมย์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน.กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน2358/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
5286Janบริษัท ไดมอนด์ ปาร์ค จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 16 คนส.72/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
5297Janเครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม ที่ 1 กับพวกรวม 12 คนคณะรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนส.88/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
5308Janบริษัท ธนภัทร (ที เอ็น พี) จำกัดกรุงเทพมหานคร474/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
5319Janนายประมุท สูตะบุตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน2062/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
53210Janพลอากาศตรี ธนกฤต ลิ้มรัตน์ผู้อำนวยการเขตบางนา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน529/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
53311Janนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มัณฑกา (เฟส 1)เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ที่ กับพวกรวม 3 คน976/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
53412Janบริษัท 448 จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1773/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
53513Janนายธีรพล ชำนาญรัตนกุล หรือแซ่เตียผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1781/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
53614Janบริษัท ตงวาเฮง จำกัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2071/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
53715Janนายอาทร ชัยศรีเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.226/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
53816Janนางสาววิชุดา เจริญรักษา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนผู้อำนวยการเขตพระโขนง ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน2232/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
53917Janนายวิทยา มณีสายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน2486/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
54018Janนายมิศรชัย อภิพัฒนะมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2264/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
54119Janนายวีระศักดิ์ คนซื่อผู้อำนวยการเขตจตุจักร2719/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
54220Janนางพรรณี จิตตรีสินผู้อำนวยการเขตจตุจักร2790/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
54321Janนางสาวสมจิตร์ ปานนาคผู้อำนวยการเขตจตุจักร2791/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
54422Janนายพิทธะนารายน์ ชยนะรายน์กรุงเทพมหานคร 1 กับพวกรวม 3 คน1981/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
54523Janนางประจวบ มหาปู่ทนผู้อำนวยการเขตจตุจักร2870/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
54624Janนางฉวี จันทร์ขำผู้อำนวยการเขตจตุจักร2879/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
54725Janนายวีระวัฒน์ พงษ์เจริญผู้อำนวยการเขตจตุจักร2944/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
54826Janนายธนบรรพต ผลกฤษณ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2946/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
54927Janนายณัฐพงษ์ ธรรมศรีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2947/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
55028Janนายนริน ศรีดีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2872/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
55129Janนายวสันต์ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2942/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
55230Janนางสาวธัญญพัฒน์ ศรจรัสสุวรรณผู้อำนวยการเขตจตุจักร2941/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
55331Janนางสุดใจ โพธิ์มณีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2952/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
55432Janนายสุนทร ปิ่นสุขผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2644/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
55533Janนายฉลวย พันธุ์พุ่มผู้อำนวยการเขตบางเขน145/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
55634Janนางสาวกัญญาภัคญานี หรืออรวรรยา พิมเสน หรือบุญมีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2807/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
55735Janนายอุปถัมภ์ เลิศแสงสุวรรณผู้อำนวยการเขตจตุจักร2806/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
55836Janนางชุลิตา ชินรัมย์กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน326/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
55937Janนางสาวอัมพร ขำโรจน์ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง2/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
56038Janนายสวัสดิ์ ขำโรจน์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง5/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
56139Janนางสาววารี ธิราชัยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.84/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
56240Janนายพรชัยนันท์ หรือพรชัยพัศน์ หรือพรชัย สุกิจจาคามิน ที่ 1 กับพวกรวม 12 คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1083/2563จัดส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อทำคำให้การเพื่อให้พนักงานอัยการดำเนินการต่อไป2021-01-292021-01-29
56341Janนายประสิทธิ์ ผ่องเภสัช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1141/2563ดำเนินการจัดส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริงให้กระทรวงมหาดไทยแล้ว2021-01-292021-01-29
56442Janบริษัท ไทคูนวณิชย์ จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1434/2563อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2021-01-292021-01-29
56543Janนางสาวซินเทียสุนทรี บุณยรักษ์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1902/2563อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2021-01-292021-01-29
56644Janพระอภิชาติ เดชจุ้ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1883/256141/2562ผู้ฟ้องคดีถอนฟ้อง2021-01-292021-01-29
56745Janนางอุษา ศักดิ์ธนาครผู้อำนวยการเขตสะพานสูง107/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
56846Janนายพิษณุ พหลโยธินผู้อำนวยการเขตปทุมวัน2512/25611918/2562ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง2021-01-292021-01-29
56947Janนายโยธิน สุทธิมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2459/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
57048Janบริษัทอัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานครที่ 1 กับพวกรวม 3 คน90/2562753/2562ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา2021-01-292021-01-29
59674Janนางสาวอ้อม อ่ำบัววันผู้อำนวยการเขตบางเขน142/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
57149Janบริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยนางพิริยา หรือ นนธญา อภิธโนทัย ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน 423/25621494/2562ผู้ฟ้องคดีถอนฟ้อง2021-01-292021-01-29
57250Janนายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คนคณะรัฐมนตรีที่ 1 กับพวกรวม 4 คน128/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
57351Janนายพงษ์พจน์ พิมพ์สมฤดีกรุงเทพมหานครที่ 1 กับพวกรวม 2 คน393/2562436/2562ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา2021-01-292021-01-29
57452Janนายฐานันดร จ่างจรูญโรจน์ผู้อำนวยการเขตบางนา ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน 459/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
57553Janพัฒนพร ชินประดิษฐ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ 1 กับพวกรวม 4 คน889/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
57654Janบริษัท วรประสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด กรุงเทพมหานคร1122/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
57755Janนางสาวจรรยา จังพินิจกุลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน 124/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
57856Janนายเฉลิมชัย ดีรอดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
57957Janนางอุไรวรรณ โสตรศรีทิพย์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.241/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
58058Janนางชุลิตา ชินรัมย์ผู้อำนวยการเขตสายไหม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1933/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
58159Janนางชญาดา หรือ ชัชฎา วิภัติภูมิประเทศ หรือไทยทองสุขผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ 1 กับพวกรวม 2 คน 2154/2562ดำเนินการจัดส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริงให้กระทรวงมหาดไทยแล้ว2021-01-292021-01-29
58260Janนายธีรศักดิ์ อังศุโกมุทกุลกรุงเทพมหานครที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2284/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
58361Janบริษัท ต. สุวรรณชัย 1995 จำกัด กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
58462Janนางสาวสาวิตรี เลี้ยงรอด ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2725/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
58563Janนางอุไร ม้าแก้วผู้อำนวยการเขตจตุจักร2732/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
58664Janนางแนบ พูลสมบัติผู้อำนวยการเขตจตุจักร2871/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
58765Janนางสมหมาย เขียวอยู่ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2858/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
58866Janนายณรงค์ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2948/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
58967Janนางสาวประทุมศรี ประทุมสายผู้อำนวยการเขตจตุจักร2949/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
59068Janนายชูชาติ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2950/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
59169Janนางสาวจอมขวัญ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2940/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
59270Janนางทองหวัน อัปการัตน์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2938/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
59371Janนายประชา นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2967/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
59472Janนางปัญญา ดาราทิพย์ หรือ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2955/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
59573Janนางอนัญกร ภู่ตระกูลคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.421/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
59775Janนายบุญชัย พุ่มโกสุมผู้อำนวยการเขตจตุจักร2811/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
59876Janพระอภิชาติ เดชจุ้ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน269/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
59977Janนายประพันธ์ นะอ่อนผู้อำนวยการเขตจตุจักร2816/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
60078Janนายวิชาติ เบ๊ยัง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2794/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
60179Janนายอรุณ อุ่นวรรณธรรม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนกรุงเทพมหานคร377/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
60280Janนางสาววัชรี บุณยทรรศนีย์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักรอ.35/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
60381Janนางสาวมาลัย เจสระ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2763/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
60482Janนางสมบัติ ภมรพล ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2799/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
60583Janนางสวรินทร์วดี โรจนวิภาต ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1461/2563อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2021-01-292021-01-29
60684Janนายประสิทธิ์ ผ่องเภสัช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน 1143/2563ดำเนินการจัดส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริงให้กระทรวงมหาดไทยแล้ว2021-01-292021-01-29
60785Janนายอมรกุล ศรีงามผ่อง สำนักงานเขตจอมทอง47/2563ยื่นคำชี้แจงตามคำสั่งศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
60886Janนิติบุคคลอาคารชุด ไฟคัสเลน สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนส.13/2563อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2021-01-292021-01-29
60987Janนางสาวศรีประไพ สะอาดเอี่ยมกระทรวงคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1806/2561ศาลไม่รับฟ้องกรุงเทพมหานคร2021-01-292021-01-29
61088Janนายจรูญโรจน์ มณีโลกย์สำนักงานเขตบางขุนเทียน ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน1817/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
61189Janบริษัท วรประสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัดมหาวิทยาลัยนวมิน ทราธิราช1622/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
61290Janนายสิทธิโชค อภิบาลผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนบ.404/2561อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
61391Janสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 41 คนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนส.2/2562ส.28/2562ศาลต้นพิพากษายกฟ้อง 2021-01-292021-01-29
61492Janนายพงศ์เดช เทียนชวลิตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน127/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
61593Janนายณัฐชัย หรือมงคล หรือปรีชา จันทร์นิยมกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1605/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
61694Janนายศรายุธ ชินรัมย์ผู้อำนวยการเขตสายไหมที่ 1 กับพวกรวม 2 คน689/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
61795Janนางสาวนงลักษณ์ ชาวโพธิ์เอนสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางเขนที่ 1 กับพวกรวม 6 คน772/2562ศาลต้นพิพากษายกฟ้อง 2021-01-292021-01-29
61896Janพระเผ่าไทย เพ็ชรไพบูลย์สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตจตุจักร ที่ 1 กับพวกรวม3 คน982/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
61997Janนายธนพน ชำนาญรัตนกุล นายธีรพล ชำนาญรัตนกุล ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนผู้ร้องสอดผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่1 กับพวกรวม 3 คน1531/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
62098Janนางสาวธัญญลักษณ์ อมรวัฒนเศรษฐกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1817/25621945/2562ศาลจำหน่ายคดี 2021-01-292021-01-29
62199Janนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ธารารมณ์ รามคำแหง 150ผู้อำนายการเขตสะพานสูง ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน605/2562ศาลไม่รับฟ้องกรุงเทพมหานคร2021-01-292021-01-29
622100Janนายวีระยศ จำรูญ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเฉลา กลิ่นจำปาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1987/256259/2563ศาลจำหน่ายคดี 2021-01-292021-01-29
623101Janนายเฉลิม บุณยฤทธิ์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.254/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
624102Janนายจำนวน ทุ่งสินธุ์ผู้อำนวยการเขตสายไหม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1772/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
625103Janนางอัมพร จันทะมนตรี หรือพุ่มแจ้ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนบ.347/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
626104Janนายสุรัตน์ ศาสตร์กระจ่างผู้อำนวยการเขตสายไหม ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน1902/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
627105Janนายพงศกร ลักษณาวิบูล์กิจประธานกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครบ.275/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
628106Janนางประไพวรรณ เพ็ญโรจน์ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง2437/2562ถอนฟ้อง ศาลจำหน่ายคดี2021-01-292021-01-29
629107Janนายอดุลย์ จันทร์พลับผู้อำนวยการเขตจตุจักร2809/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
630108Janนายเสริมวันชัย ภุมมาพันธุ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2861/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
631109Janนายวรรณะ พูลเกษมผู้อำนวยการเขตจตุจักร2864/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
632110Janนายมานิต พูลเกษมผู้อำนวยการเขตจตุจักร2876/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
633111Janนางนพ บัวเกิดผู้อำนวยการเขตจตุจักร2877/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
634112Janนางไฉนศรี แสงเพิ่มผู้อำนวยการเขตจตุจักร2878/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
635113Janบริษัท เมเจอร์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร 2032/2562ศาลไม่รับฟ้อง จำหน่ายคดี2021-01-292021-01-29
636114Janนางสาวปราณี แซ่โป่วผู้อำนวยการเขตจตุจักร2939/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
637115Janนายมนพ ช่างโตผู้อำนวยการเขตจตุจักร2786/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
638116Janนายประพันธ์ ประทุมสายผู้อำนวยการเขตจตุจักร2966/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
639117Janนางอ้อย บัวราชผู้อำนวยการเขตจตุจักร2954/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
640118Janนางสาวปราณี กุลธารีผู้อำนวยการบางเขน144/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
641119Janนายอารยะ พุ่มศิริผู้อำนวยการเขตจตุจักร2814/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
642120Janนางสาวสุชิลา พุ่มศิริผู้อำนวยการเขตจตุจักร2802/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
643121Janบจก.จากัวร์อินดัสตรี่ส์ (ประเทศไทย)ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน6/2559, 5/25591398/2559อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
644122Janนางสาวสมนึก มาเหลนผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง6/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
645123Janนายโนรี แพฝึกฝนคชก.กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน664/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
646124Janนางสาวอำนวย เดือนนวลผู้อำนวยการเขตจตุจักร2766/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
647125Janนางลำดวน จันทรผู้อำนวยการเขตจตุจักร2769/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
648126Janนางสาวสุปราณี เจสระผู้อำนวยการเขตจตุจักร2770/2562อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
677155Janนายสุชาติ พุ่มเพ็ชร์ล้วนผู้อำนวยการเขตจตุจักร2815/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
649127Janนายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1131/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
650128Janนายเศกสรรค์ สังขะระกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.118/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
651129Janนายสิริ ซอเฮง ที่ 1 กับพวกรวม 4 รายคชก.กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน682/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
652130Janนางสาวสมใจ ทรงศิริ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คนกองโรงงานจำกัดมูลฝอยอ่อนนุช ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1604/2563ศาลยังมีมีคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
653131Janนางจริยาฯ ศรีกุเรชา ในฐานะผจก.มรดกของนายอนันต์ ศรีกุเรชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 ผว.กทม.ที่ 21721/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
654132Janบจก. อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน713/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
655133Janนายกมล จงสุขสถาพรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2539/2561ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
656134Janนางศิริพงษ์ พยอมแย้มกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2386/2561ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
657135Janมรว.กัลยา ติงศภัทิย์ ที่ 1 กับพวก 19 คน บริษัทเอดีซี - เจวี 10 จำกัด ผู้ร้องสอดคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนส.4/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
658136Janบริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดสนง. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนส.90/2561ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
659137Janนางสาววันดี เลี้ยงรอดผู้อำนวยการเขตจตุจักร2726/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
660138Janนางสาวสมบัติ เชียงโกศลผู้อำนวยการเขตจตุจักร2793/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
661139Janนายสมจิตร จั่นแตงผู้อำนวยการเขตจตุจักร2803/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
662140Janนายวีระยุทธ ช่างม่อยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 1 กรุงเทพมหานคร ที่ 6บ.288/2560ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
663141Janนางสาวเสนาะ พวงลำเจียกผู้อำนวยการเขตจตุจักร2868/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
664142Janนายดาว เขียวอยู่ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2850/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
665143Janนางสาวหนึ่งธิดา บุญธรรมผู้อำนวยการเขตจตุจักร2951/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
666144Janนายอำพล ร่วมญาติผู้อำนวยการเขตจตุจักร2960/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
667145Janนางสาวณัฐรัตน์ มโหสถนันทร์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2962/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
668146Janนางสาวเสาวลักษณ์ สุขภักดีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2963/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
669147Janนายเอิม มหาปู่ทนผู้อำนวยการเขตจตุจักร2869/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
670148Janนายธวัช บุษบงผู้อำนวยการเขตจตุจักร2968/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
671149Janนายสายหยุด บุญธรรมผู้อำนวยการเขตจตุจักร2943/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
672150Janนางสาวสุวารีย์ ทองศรีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2965/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
673151Janนางสาวจิรฐา สุขจินดาผู้อำนวยการเขตจตุจักร2953/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
674152Janนางจินตนา มีนชัยนันท์ ที่ 1 กับพวกรวม 6 คนกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2130/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
675153Janนางทองล้วน จันทร์เพ็ญสุริยาผู้อำนวยการเขตบางเขน143/2563ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
676154Janนางสาวพิกุน อาภาศิลป์ผู้อำนวยการเขตบางเขน146/2563ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
678156Janนางรัตนา พจนากรณ์กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน42/2563ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
679157Janมูลนิธิศาลเจ้าบัว โดยนายปิยะ คิมหกุลผู้อำนวยการเขตจตุจักร141/2563ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
680158Janนางสิริอมร นิลกำแหงสำนักงานเขตวัฒนา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2684/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
681159Janนายพัฒนศักดิ์ เลิศสุรนนท์สำนักงานเขตบางรัก ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน76/2563ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
682160Janนายสมชาย เจริญทรัพย์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2761/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
683161Janนางสาวศศิมา เลิศช่ำชองผู้อำนวยการเขตจตุจักร2767/2562ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
684162Janนางสาวสมพร รุจิภิญโญโสภานนท์ผู้อำนวยการเขตบางเขน139/2563ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
685163Janนางสาวหน่อย สุวรรณเล็กผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง3/2563ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
686164Janนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลสรามคำแหงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน414/2563ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
687165Janบริษัท โพรเทค ไฟร์ อีควิปเม้นท์ จำกัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร220/2563ยื่นคำให้การแล้ว2021-01-292021-01-29
688166Janบริษัท ทองจุน กรุ๊ป จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน982/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
689167Janนางสวรินทร์วดี โรจนวิภาตผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนบ.178/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
690168Janนายสมศักดิ์ สิมชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน1908/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
691169Janนายวุฒิ เฮงวัฒนะผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1621/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
692170Janเรือโท สมมุติ ศรีกรณ์กรุงเทพมหานคร2026/2561ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2021-01-292021-01-29
693171Janมูลนิธิสื่อศานติกรุงเทพมหานคร1626/2561ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2021-01-292021-01-29
694172Janบริษัท ธนยง วิศวกิจ จำกัดกรุงเทพมหานคร 2309/2561ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2021-01-292021-01-29
695173Janบริษัท สิริคุณพัฒนา จำกัดกรุงเทพมหานคร2320/2561ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2021-01-292021-01-29
696174Janนายเสงี่ยม ศรเดชคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1994/2562ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2021-01-292021-01-29
697175Janนางวรรณา ศรีนพผู้อำนวยการเขตคลองเตย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1598/2561579/2562ถอนฟ้อง2021-01-292021-01-29
698176Janนายสุนทร ปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักการคลัง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน 489/2562ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2021-01-292021-01-29
699177Janนายสุวิทย์ เก่งปัญญาดีผู้อำนวยการเขตคลองเตย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1604/2561ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
700178Janนายวรพล หนูแดง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน716/2562ยื่นคำให้การเพิ่มเติม2021-01-292021-01-29
701179Janนางกิติมา สุธีธรปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน นายสมชาติ เลาหบุญญานุกูล ผู้ร้องสอด940/2562ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
702180Janบริษัท ตรีสกุล จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1465/2562ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
703181Janนางสาวสุภา ทิพย์สุขุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.274/2562ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
704182Janนางสาวแก้วตา เฮงศรีสุข ที่ 1 กับพวกรวม 21 คนกรุงเทพมหานคร1847/2562ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
705183Janนายประกิจ แสนทองดี ที่ 1 กับพวกปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนบ.371/2562ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
706184Janนางประนอม อินทมหันต์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2781/2562ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
707185Janนางวัฒนา จงสกุลศิริผู้อำนวยการเขตจตุจักร2851/2562ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
708186Janนางประภา มากเพียรผู้อำนวยการเขตจตุจักร2856/2562ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
709187Janนางสาวปราณี แสงเพิ่มผู้อำนวยการเขตจตุจักร2852/2563ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
710188Janบริษัท ตงวาเฮง จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1387/25612356/2561ศาลไม่รับฟ้อง จำหน่ายคดี2021-01-292021-01-29
711189Janนายดนุเดช เลขะสันต์ ที่1กับพวกรวม 13 คนกรมที่ดิน ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน1887/2561ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
712190Janบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร 1903/2561ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
713191Janนายพร บำรุงพงษ์กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน2394/2561ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
714192Janนายธรรมรัตน์ นาสหชาติสำนันกงานเขตบางเขน2075/2561ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
715193Janบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน92/2562754/2562ศาลไม่รับฟ้อง จำหน่ายคดี2021-01-292021-01-29
716194Janบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน249/2562ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
717195Janนายประสาน บำรุงพันธุ์กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน124/2562ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
718196Janนายสุชาติ จิรวงศ์นิรันดรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน2483/2561ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
719197Janบริษัท ตงวาเฮง จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2342/2561ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
720198Janบริษัท เจซีเดอโก (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพมหานคร1015/2562ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
721199Janนายปณิธร หรืออนุรักษ์ โอฬารวงศ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน18/2562ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
722200Janนายศักดิ์ชัย หิมะทองคำเลขานุการคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจาณาฯ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คนส.5/2562ส.43/2562ถอนฟ้อง จำหน่ายคดี2021-01-292021-01-29
723201Janบริษัท ปาล์ม คอน จำกัดกรุงเทพมหานคร2129/2562ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
724202Janนางสาวธิติยา เมธาชวกิจผู้อำนวยการเขตสะพานสูง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2215/2562ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
725203Janนางสาวกาญจนา สมวงศ์กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2300/2562ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
726204Janนายถวิล มาทัศน์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2717/2562ยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
727205Janนายเสนีย์ หุ่นทองผู้อำนวยการเขตจตุจักร2787/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
728206Janนางสุรินทร์ เขียวอยู่ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2775/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
729207Janนางนลิน นาเกิล ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2777/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
730208Janบริษัท ตงวาเฮง จำกัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2886/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
731209Janนางมลิวรรณ ยอดจันทร์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2854/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
732210Janนางอารมณ์ โคตะมี ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2859/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
733211Janนายพงศกร ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนบ.154/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
734212Janบริษัท เจซีเดอโก (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร115/2563ขอขยายยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
735213Janนางสาวจำเรียง หินแก้วผู้อำนวยการเขตจตุจักร2961/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
736214Janนายสมศักดิ์ ภู่ระหงษ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2784/2562ขอขยายยื่นคำให้การ2021-01-292021-01-29
738216Janนางสาวปิยธิดา ใสเกื้อกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวก รวม 5 คน 512/2560577/2560ศาลไม่รับฟ้อง จำหน่ายคดี2021-01-292021-01-29
739217Janนางสาวพิลาวรรณ เทียนงามดีสำนักงานเขตหนองจอก ที่ 1 กับพวก รวม 4 คน 1935/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
740218Janนายยุทธนา บุราณรมย์ คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนบ.366/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
741219Janนายมรกต ภูมิพานิชกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน บ.387/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
742220Janบริษัท อภิกิจไพศาล จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน31/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
743221Janบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2449/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
744222Janเรือตรี มีชัย นาชัยสิทธิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2230/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
745223Janมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน95/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
746224Janนางสาวคณิศร ทองชิวผู้อำนวยการเขตคลองเตย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1599/2561ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
747225Janนางสาวกรกนก ตันติประวรรณกรุงเทพมหานคร657/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
748226Jan บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด กรุงเทพมหานคร2656/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
749227Janนายสมบูรณ์ คงสุขผู้อำนวยการเขตจตุจักร2714/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
750228Janนางพัฒน์สรณ์ ทำบัวชาผู้อำนวยการเขตจตุจักร2788/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
751229Jan นายพูนชัย แซ่ลิ้มผู้อำนวยการเขตจตุจักร2789/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
752230Jan นางสาวสุดใจ ปานนาคผู้อำนวยการเขตจตุจักร2779/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
753231Jan นายวิสุทธิ์ จารุโชคทวีชัยผู้อำนวยการเขตบางแค2320/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
754232Jan นางณัฐสุดา อินทรมหันต์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2855/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
755233Jan นายชาญชัย วินิจบุตรผู้อำนวยการเขตจตุจักร2857/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
756234Jan นายธีรพล สุวรรณดีผู้อำนวยการเขตจตุจักร2862/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
757235Jan นายสน แก้วทัพผู้อำนวยการเขตจตุจักร2863/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
758236Jan นางสาวไพริน ไกรสวัสดิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2865/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
759237Jan นางสาวสมศรี แก้วทับผู้อำนวยการเขตจตุจักร2866/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
760238Janนางสาวโศรดา ใจสนุกผู้อำนวยการเขตจตุจักร2964/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
761239Janนางสาวเนาวรัตน์ ทองอยู่ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2970/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
762240Janนางสาวสุดา ปานนาคผู้อำนวยการเขตจตุจักร2785/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
763241Janนางสาวรัตนา เพิ่มพูลผู้อำนวยการเขตจตุจักร2958/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
764242Janบริษัท เป็นพร้อมกฎหมายและธุรกิจ จำกัดกรุงเทพมหานคร64/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำชี้แจง 2021-01-292021-01-29
765243Janนายนิทัศน์ ศรีวนเพชรสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน77/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
766244Janนายอนุสรณ์ เด็งเจริญกรุงเทพมหานคร1874/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
767245Janนางสาวมริษา ชำนาญรัตนกุลผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน 1779/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
768246Janบริษัท ฟีเออร์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร2332/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
769247Janสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 45 คนผู้อำนวยการเขตบางนา ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ส.21/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำชี้แจง2021-01-292021-01-29
770248Janนางสมพร ไพจิตรผู้อำนวยการเขตจตุจักร2722/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
771249Janนายพิศ อิ่มอารมณ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2778/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
772250Janนางสาวทิพย์วิภา อินทมหันต์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2780/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
773251Janบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โจทก์นิติบุคคลอาคารชุด ปภาดา สีลม จำเลย กทม. ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน จำเลยร่วม พ.2804/2561 รอแจ้งการรับโอนคดี ไปศาลแพ่งกรุงเทพใต้2021-01-292021-01-29
774252Janนายสุรชัย อินทมหรรณ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2860/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
775253Janนางโสภา เปี๊ยะผู้อำนวยการเขตจตุจักร2853/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
776254Janนางณัฐหทัย ศรีกระจ่างผู้อำนวยการเขตจตุจักร2959/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
777255Janนางสาวพัณณ์นิญา ชัยรัตน์ประภากุลผู้อำนวยการเขตจตุจักร2867/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
778256Janนายพงษ์ศักดิ์ บัวเกิดผู้อำนวยการเขตจตุจักร2873/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
779257Janนายมานะ เก่งสูงเนินผู้อำนวยการเขตจตุจักร2874/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
780258Janนายละมัย อินทมหรรณ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2875/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
781259Janนางนงค์เยาว์ นาคประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2971/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
782260Janจ่าสิบเอก สมปอง มุ่งเจริญผู้อำนวยการเขตจตุจักร2804/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
783261Janนางสาวพัสชนันท์ อัปการัตน์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2956/2562อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
784262Janนางสาวพีรญา เสือเอกผู้อำนวยการเขตบางเขน137/2563ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
785263Janนายธงชัย พุ่มเพ็ชรล้วนผู้อำนวยการเขตจตุจักร2801/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
786264Janนายสมเกียรติ จั่นเพ็ชร์ผู้อำนวยการเขตจตุจักร2812/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
787265Janนายวิชัย มั่งบุญธรรมผู้อำนวยการเขตจตุจักร2783/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
788266Janนายไตรทศ ชนะสุขผู้อำนวยการเขตคลองสามวา8/2563ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
789267Janนายพงศกร ลักษณาวิบูลย์กุล กองอำนวยการตลาดกทม. (ตลาดนัดจตุจักร)212/2563ผู้ฟ้องคดีถอนฟ้อง2021-01-292021-01-29
790268Janนางแสงจันทร์ เดือนนวลผู้อำนวยการเขตจตุจักร2764/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
791269Janนายพยนต์ เบ็ญจาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน349/2563ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
792270Janนายชาญยุทธ เงินงามผู้อำนวยการเขตจตุจักร2768/2562ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
793271Janนายพัฒนากร พ่วงอินทร์สำนักงานเขตวังทองหลาง ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน970/2563ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
794272Janบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัดกรุงเทพมหานคร623/2563ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
795273Janนางสหัสยา ไกรทองสุขผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง4/2563ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
796274Janนายสำเร็จ ฉิ่งทองคำผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1492/2563ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
797275Janนายประสิทธิ์ ผ่องเภสัชผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1149/2563ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
798276Janนายกันตพัฒน์ เทพินทราภิรักษ์สถานีตำรวจนครบางนา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1569/2563ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
799277Janนายโยธิน สุทธิมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน1495/2563ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
800278Janนายธนกฤต บูรณะภักดีผู้อำนวยการเขตทุ่งครุส.14/2563ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว2021-01-292021-01-29
801279Janบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน712/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
802280Janนางธิดา นิงสานนท์กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2237/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
803281Janบริษัท ต.สุวรรณชัย 1995 จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2150/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
804282Janนางสาววารี ผาสุขกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน276/2563อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2021-01-292021-01-29
805283Janนายสิทธิโชค ว่องไวผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม นายมนตรี ปิ่นกุล ผู้ร้องสอด196/2563จัดส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อทำคำให้การเพื่อให้พนักงานอัยการดำเนินการต่อไป2021-01-292021-01-29
806284Janพลตรี บัญชา ทองคำวงศ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2342/2563อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2021-01-292021-01-29
807285Janนางกิตติ์อนงค์ วัชรเดชมนตรีผู้อำนวยการเขตบางเขน ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2454/2563 อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2021-01-292021-01-29
808286Janบริษัท บ้านบุปผชาติ จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน2026/2563อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี2021-01-292021-01-29
809287Janบริษัท ทองจุน กรุ๊ป จำกัดกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน1113/2563ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินการแก้ต่างคดีแทนแล้ว2021-01-292021-01-29
810288Janนางมะรุม เกรียงพันธ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนผู้อำนวยการเขตบางนา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2349/2563อยู่ในระหว่างจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2021-01-292021-01-29
811289Janบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ2183/2563อยู่ในระหว่างจัดทำคำให้การเพื่อจัดส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทน2021-01-292021-01-29
812290Janบริษัท สยามภัทรกุล จำกัดกรุงเทพมหานคร1722/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
813291Janนางสาววรัญญ์สรณ์ พวงมณีผู้อำนวยการเขตบางพลัด2032/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
814292Janนายสำเริง พลอยงามผู้อำนวยการเขตบางนา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน2348/2563อยู่ระหว่างจัดทำคำให้การ2021-01-292021-01-29
815293Janวัดบำเพ็ญเหนือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน2195/2563ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินการแก้ต่างคดีแทนแล้ว2021-01-292021-01-29ตาราง : กลุ่มงานให้คำปรึกษากฎหมาย Update

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : ตารางแสดงระเบียบ กฎหมายที่เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข และอยู่ระหว่างดำเนินการ

idbudgetyearagencyinfraprojrelateagencylawandreglawissuesuggestremarkadddateupdatedate
12563กรมควบคุมมลพิษ1การเข้าไปในอาคาร เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียสนน./เขตพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535กฎหมายให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเข้าไปในอาคาร เจ้าหน้าที่ สนน./เขต จึงไม่มีอำนาจตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียควรแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของ สนน. และเขต เข้าไปในอาคารเพื่อสามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดนำเสียได้ผลการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร จำนวน 1 ฉบับ2020-06-022020-09-14ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0455 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้า ในการเร่งรัด ปรับปรุงการแก้ไข กฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/ การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร)