โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร : 111

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 (จากกระบวนการ BA ที่สำรวจ 332 BA เท่ากับ 165) : ร้อยละ 50

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โปรแกรมหรือระบบงานที่หน่วยงานพัฒนา และ/หรือ จ้างพัฒนา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ระบุไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร หมายถึงข้อมูลของหน่วยงาน ต่าง ๆ ตามภารกิจ ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับการจัดเก็บเป็นระบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ และนำเสนอการวิเคราะห์ให้ผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

กระบวนตามการกิจของกรุงเทพมหานคร (ฺBusiness Process Architectute ) ที่สำรวจ จำนวน 332 BA (ร้อยละ 50 เท่ากับ 165)

นับจำนวนระบบงานหรือโปรแกรมที่หน่วยงานพัฒนา และ/หรือ จ้างพัฒนา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ระบุไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

**โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecure) http://203.155.220.177/mobile/mymenu76.php

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21100100-กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0022 : จำนวนและข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการ)

ตาราง : ภารกิจสนับสนุนส่วนราชการอื่นๆ

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : บริการของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการสนับสนุน

idid_name_servicedepartmentnum_servicenum_userlevel_e_serviceadddateupdatedate
11การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับแจ้งทุกข์กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร51251292020-06-152020-06-15
22การขอใช้สถานที่ภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และลานคนเมืองงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง2092020-06-152020-06-15
33การขอถอนเงินค้ำประกันสัญญาฝ่ายคลัง กองกลาง1192020-06-152020-06-15
44พจนานุกรมคำศัพท์สำนักงานการต่างประเทศ 64664692020-06-152020-06-15
55เผยแพร่ข้อมูลของกทม.ผ่านเว็บไซต์ www.prbangkok.com และwww.bmanews.comสำนักงานประชาสัมพันธ์ 45000450092020-06-152020-06-15
66การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน และบัตรเหรียญราชการชายแดนของข้าราชการในสังกัดกรุงเทพ มหานคร ข้าราชการบำนาญและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 242412020-06-152020-06-15
77การขอดูผลคะแนนการสอบแข่งขันฯกองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก.10010092020-06-152020-06-15
88การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมอิเล็กทรอนิกส์กองการเงิน สำนักการคลัง0092020-06-152020-06-15
99เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน กทม.ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน กทม.1356135642020-06-152020-06-15
1010หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและบริการสาธารณะ 24 ชั่วโมง (Best)กองโรงงานช่างกล3392020-06-152020-06-15
1111การรับเงินค่าสินค้า/ค่าจ้างฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานจราจรและขนส่ง401092020-06-152020-06-15
1212การขอข้อมูลด้านการจราจรกลุ่มงานสถิติและข้อมูล กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานจราจรและขนส่ง13092020-06-152020-06-15
1313บริการสถิติปริมาณการจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักงานจราจรและขนส่ง101032020-06-152020-06-15
1414การพิจารณาเปิดทางเข้า–ออก โครงการขนาดใหญ่กลุ่มงานจัดระบบจราจร สำนักงานวิศวกรรมจราจร201032020-06-152020-06-15
1515แบบมาตรฐานป้ายชื่อซอย ถนน คูคลอง สะพานข้ามคลอง แผ่นสะท้อนภาพ รั้วเหล็ก การ์ดเรลสำนักงานวิศวกรรมจราจร0092020-06-152020-06-15
1616การขอคัดสำเนาภาพจากกล้อง CCTVศูนย์ควบคุมระบบจราจร (เสาชิงช้า) กองพัฒนาระบบจราจร0092020-06-152020-06-15
1717การขอรื้อย้ายกำหนดจุดป้ายหยุดรถประจำทางและศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางกลุ่มงานควบคุมและประสานการขนส่ง กองการขนส่ง15032020-06-152020-06-15
1818บริการข้อมูลสถิติทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์31292020-06-152020-06-15
1919รับคำร้องเรื่องราวต่างๆ (จากจดหมายร้องทุกข์)สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 100092020-06-152020-06-15
2020การประสานการอนุญาตสาธารณูปโภคกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา35492020-06-152020-06-15
2121รับจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานครกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา 606092020-06-152020-06-15
2222ให้บริการทดสอบวัสดุก่อสร้างกองวิเคราะห์และวิจัย สำนักการโยธา 170012092020-06-152020-06-15
2323ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซ่อมแซมถนนทางเท้า สะพาน ป้ายชื่อ และรั้วเหล็กสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา 252592020-06-152020-06-15
2424การขออนุญาตให้ก่อสร้างปรับปรุงต่อเชื่อมสะพานคนเดินข้ามทางสาธารณะสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา 2692020-06-152020-06-15
2525งานควบคุมโครงการก่อสร้าง (หมายเหตุ ไม่ใช่ส่วนราชการที่บริการประชาชนโดยตรง และยังต้องใช้ทักษาะของคนในงานก่อสร้าง)กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา 6692020-06-152020-06-15
5353ระบบห้องสมุดวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์กองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคม100092020-07-152020-07-15
2626การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.1) (แบบ ยผ.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
2727การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
2828การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.๗, แบบ น.๘)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
2929การแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๕, แบบ น.๖)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3030การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๔)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3131การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคารกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3232การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3333การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3434การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3535การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.๔)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3636การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.๕)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3737การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น(แบบ ข.4)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3838การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
3939การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
4040การตรวจสอบเขตทางสาธารณะกองสำรวจและแผนที่ ที่ดิน สำนักการโยธา5592020-06-152020-06-15
4141การยกที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์กองสำรวจและแผนที่ ที่ดิน สำนักการโยธา5592020-06-152020-06-15
4242การขอต่ออายใบอนุญาตใช้ประโยชนที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ และ กองจัดกรรมสิทธิ์181892020-06-152020-06-15
4343ตรวจสอบที่ดินที่จะถูกเวนคืนในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา 383892020-06-152020-06-15
4444การรับเงินทดแทนที่ดินและทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา 636392020-06-152020-06-15
4545การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้การไม่ได้กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092020-06-152020-06-15
4646การร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วนกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา303092020-06-152020-06-15
4747การขอดูข้อมูลข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักการระบายน้ำ0092020-06-152020-06-15
4848การรับ-จ่ายเช็คกองคลัง สำนักการศึกษา24424422020-06-152020-06-15
4949บริการให้คำแนะนำผู้มาติดต่อขอรับบริการ/สืบค้น/ติดตามเรื่อง กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 51342020-06-152020-06-15
5050ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานเลขานุการ1102020-06-152020-06-15
5151การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะกองนโยบายและแผนงาน2232020-07-152020-07-15
5252ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักพัฒนาสังคมสำนักพัฒนาสังคม0092020-07-152020-07-15
5454บริการประชาสัมพันธ์โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่งกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสัง30042020-07-152020-07-15
5555การรับสมัครเรียนฝึกอาชีพกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสัง110092020-07-152020-07-15
5656การขอข้อมูลรายละเอียดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม2242020-07-152020-07-15
5757โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำนังานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพฒนาสังคม3342020-07-152020-07-15
5858การขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม0042020-07-152020-07-15
5959การขออนุญาตประกอบกิจการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม0042020-07-152020-07-15
6060การให้บริการการขอรับเงินสงเคราะห์รายบุคคลกองทุนคุ้มครองเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม0042020-07-152020-07-15
6161การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม3014022020-07-152020-07-15
6262ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม20218942020-07-152020-07-15
6363บ้านอิ่มใจสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม834542020-07-152020-07-15
6464การศึกษาดูงานด้านผังเมืองสำนักงานเลขานุการ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง16592020-07-152020-07-15
6565รายงานการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานครกองนโยบายและแผนงาน สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง0092020-07-152020-07-15
6666บริการข้อมูลด้านผังเมืองกรุงเทพมหานคร และแผนที่กรุงเทพมหานครกองสำรวจและแผนที่ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง9992020-07-152020-07-15
6767การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินฯกองสำรวจและแผนที่ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง1000100092020-07-152020-07-15
6868ดำเนินการตอบข้อหารือของประชาชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองรวมกองวางผังพัฒนา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง2232020-07-152020-07-15
6969พิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำกองควบคุมทางผังเมือง สำนักการวางพัฒาเมือง2232020-07-152020-07-15
7070การให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และมาตรการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องกองควบคุมทางผังเมือง สำนักการวางพัฒาเมือง0092020-07-152020-07-15
7171บริการให้ใช้พื้นที่จัดงานต่างๆศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว25250022020-07-152020-07-15
7272รับสมัครสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1000100032020-07-152020-07-15
7373การเรียนการสอนกีฬาและนันทนาการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1000100022020-07-152020-07-15
7474การรับสมัครสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 35 แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1800180092020-07-152020-07-15
7575การเข้าใช้บริการกิจกรรม กีฬา และนันทนาการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 35 แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว30146713792020-07-152020-07-15
9898ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนอ.สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย0092020-07-152020-07-15
133134งานสุขภาพจิตศบส. 35 หัวหมาก4492020-07-152020-07-15
7676การขอเข้าใช้สนามกีฬา อาคารเอนกประสงค์ ห้องประชุม เวทีการแสดงอื่นๆศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 35 แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11430092020-07-152020-07-15
7777กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 36 แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว224421485342020-07-152020-07-15
7878กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิคศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ๑๒ แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่อเที่ยว58128742020-07-152020-07-15
7979บริการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐานศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ๑๒ แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่อเที่ยว0092020-07-152020-07-15
8080งานบรรเลงดนตรีและขับร้องในกิจกรรมและงานต่างๆกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว18022020-07-152020-07-15
8181การจัดฝึกอบรมทางด้านดุริยางค์ศิลป์ และคีตศิลป์สำหรับประชาชน (ดนตรีไทย, ดนตรีสากล)กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว40022020-07-152020-07-15
8282การให้บริการข้อมูลทางวิชาการเชิงลึกในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจุดให้บริการนักท่องเที่ยว 30 แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16012022020-07-152020-07-15
8383บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจุดให้บริการนักท่องเที่ยว 30 แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว220002200032020-07-152020-07-15
8484พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) และแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง สำนักวัฒธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว242500042020-07-152020-07-15
8585การบริการ รถสุขาเคลื่อนที่ และห้องสุขาชั่วคราวกองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายขนถ่ายสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม828292020-07-152020-07-15
8686การบริการกวาดล้างทําความสะอาดด้วยเครื่องจักรกลสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต7892020-07-152020-07-15
8787การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราวสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต0092020-07-152020-07-15
8888การบริการน้ำประปาและภาชนะรองรับน้ำพร้อมน้ำประปาสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต7892020-07-152020-07-15
8989การบริการสูบสิ่งปฏิกูลสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต303092020-07-152020-07-15
9090การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมันสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต4492020-07-152020-07-15
9191การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูล เพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่าง ๆสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต0092020-07-152020-07-15
9292การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต606092020-07-152020-07-15
9393การให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด กองโรงงานกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม1000100092020-07-152020-07-15
9494การให้บริการเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้างสำนักสิ่งแวดล้อม และฝ่ายรักษาฯ สำนักงานเขต0092020-07-152020-07-15
9595การให้บริการตัดและขุดต้นไม้สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ2292020-07-152020-07-15
9696การขอใช้สถานที่ : สวนสาธารณะสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม 5292020-07-152020-07-15
9797การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ0092020-07-152020-07-15
132133แพทย์แผนไทยศบส. 43 มีนบุรี58042020-07-152020-07-15
9999ศูนย์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินีกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย30220092020-07-152020-07-15
100100งานด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย25100032020-07-152020-07-15
101101การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย9010032020-07-152020-07-15
102102การป้องกันปัญหายา/สารเสพติดในโรงเรียนสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย4010032020-07-152020-07-15
103104บริการทันตกรรมศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 2วัดมักกะสัน, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรืองศบส. 35 หัวหมาก38535092020-07-152020-07-15
104105บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปศบส. 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง, ศบส. 2วัดมักกะสัน, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 19 วงศ์สว่าง, ศบส. 43 มีนบุรี, ศบส. 35 หัวหมาก209888642020-07-152020-07-15
105106เภสัชกรรมศบส. 35 หัวหมาก1261124332020-07-152020-07-15
106107กายภาพบำบัดศบส. 43 มีนบุรี, ศบส. 35 หัวหมาก ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 2วัดมักกะสัน924842020-07-152020-07-15
107108งานบริการผู้ป่วยนอกศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์2000200032020-07-152020-07-15
108109การชำระเงินค่ารักษาพยาบาลศบส. 40 บางแค , ศบส. 35 หัวหมาก95095092020-07-152020-07-15
109110ความดันโลหิตสูงศบส. 43 มีนบุรี272042020-07-152020-07-15
110111เบาหวานศบส. 43 มีนบุรี56042020-07-152020-07-15
111112การบอกผลมะเร็งปากมดลูกและการติดตามทาง line @ศบส. 25 ห้วยขวาง0092020-07-152020-07-15
112113งานเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ศบส. 40 บางแค32532592020-07-152020-07-15
113114โรคผิวหนังศบส. 43 มีนบุรี67042020-07-152020-07-15
114115กามโรค/เอดส์ศบส. 43 มีนบุรี34092020-07-152020-07-15
115116คลินิกวัณโรคศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 43 มีนบุรี36132020-07-152020-07-15
116117ตรวจครรภ์ (ฝากครรภ์)ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 14 แก้ว สีบุญเรือง, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 43 มีนบุรี, ศบส. 35 หัวหมาก603032020-07-152020-07-15
117118สุขภาพเด็กดีศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 14 แก้ว สีบุญเรือง, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 43 มีนบุรี655332020-07-152020-07-15
118119วางแผนครอบครัวศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 14 แก้ว สีบุญเรือง, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 35 หัวหมาก372232020-07-152020-07-15
119120งานส่งเสริมสุขภาพ (สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน)ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง, ศบส. 2วัดมักกะสัน21422842020-07-152020-07-15
120121งานอนามัยโรงเรียน ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 35 หัวหมาก626232020-07-152020-07-15
121122ตรวจสุขภาพนักเรียนศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์15130032020-07-152020-07-15
122123ประเมินภาวะโภชนาการศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์1600160032020-07-152020-07-15
123124บริการด้านอนามัยชุมชนศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 2วัดมักกะสัน16403632020-07-152020-07-15
124125ส่งเสริมสุขภาพวัยทองศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 43 มีนบุรี10832020-07-152020-07-15
125126งานสังคมสงเคราะห์ศบส. 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง, ศบส. 2วัดมักกะสัน , ศบส. 35 หัวหมาก392532020-07-152020-07-15
126127ยาเสพติดศบส. 43 มีนบุรี205342020-07-152020-07-15
127128สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง55092020-07-152020-07-15
128129งานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ, สอบสวนโรคระบาดในพื้นที่ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง9032020-07-152020-07-15
129130สำรวจข้อมูลสุขภาพครอบครัวศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์0032020-07-152020-07-15
130131การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลที่บ้าน (Home visit,Home Health care )ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 35 หัวหมาก50747232020-07-152020-07-15
131132คลินิกครอบครัวอบอุ่น ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์101032020-07-152020-07-15
134135งานคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการศบส. 35 หัวหมาก30618392020-07-152020-07-15
135136สถิติการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสภากรุงเทพมหานคร (ผ่านเว็บไซต์http://www.bangkok.go.th/sbmc)กลุ่มกิจการสภากรุงเทพมหานคร0032020-07-152020-07-15
136137การจัดทำหนังสือรายงานกิจการสภากรุงเทพมหานครกลุ่มกิจการสภากรุงเทพมหานคร0042020-07-152020-07-15
137138การรวบรวมข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครในต่างประเทศกลุ่มกิจการสภากรุงเทพมหานคร0042020-07-152020-07-15
138139ระบบงานการจัดเก็บเอกสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสภากรุงเทพมหานคร กลุ่มการประชุมกรรมการสามัญ402842020-07-152020-07-15
139141การขอรับเงินสวัสดิการทุนการศึกษาฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ222842020-07-152020-07-15
140142การขอรับเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ4442020-07-152020-07-15
141143การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาลฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ9942020-07-152020-07-15
142144การขึ้นทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ271132020-07-152020-07-15
143145การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย ความพิการฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ433042020-07-152020-07-15
144146การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ1349642020-07-152020-07-15
145147 โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ0092020-07-152020-07-15
146148การเปรียบเทียบคดี ฝ่ายเทศกิจ49071342020-07-152020-07-15
147149การชำระค่าปรับทางปกครองฝ่ายเทศกิจ0022020-07-152020-07-15
148150การออกหนังสืออนุญาตให้ติด ตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่ง ใด ๆ ในที่สาธารณะฝ่ายเทศกิจ1122020-07-152020-07-15
149151การออกหนังสืออนุญาตให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนฝ่ายเทศกิจ0022020-07-152020-07-15
150152การขอหนังสือรับรอง จยย. สาธารณะฝ่ายเทศกิจ0022020-07-152020-07-15
151153การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และต่ออายุใบอนุญาตอาคารฝ่ายโยธา181902020-07-152020-07-15
152154 การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะฝ่ายโยธา สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนนประจำเขตพื้นที่ (ในฐานะผูกำหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาต) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย1142020-07-152020-07-15
153155การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำฝ่ายโยธา (ในฐานะผู้อนุญาต) สำนักการระบายน้ำ (ในฐานะผู้กำหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาต) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ในฐานะเจ้าของพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่อนุญาตให้ผู้ขอรับไปดำเนินการต่อ)2342020-07-152020-07-15
154156การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน (พื้นที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร)ฝ่ายโยธา1142020-07-152020-07-15
155157การกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ชั่วคราว การกั้นรั้วชั่วคราว การสร้างนั่งร้านชั่วคราวฝ่ายโยธา1142020-07-152020-07-15
156158การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดินฝ่ายโยธา0042020-07-152020-07-15
157159การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชำารุดหรือสูญหายฝ่ายโยธา0042020-07-152020-07-15
158160การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดินฝ่ายโยธา0042020-07-152020-07-15
159161การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้การไม่ได้กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0022020-07-152020-07-15
160162การร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วนกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0022020-07-152020-07-15
424352ทะเบียนศาลเจ้าฝ่ายปกครอง0032021-04-302021-04-30
161163การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา1132020-07-152020-07-15
162164การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0032020-07-152020-07-15
163165การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.๗, แบบ น.๘)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา1142020-07-152020-07-15
164166การแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๕, แบบ น.๖)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา1142020-07-152020-07-15
165167การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๔)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา1142020-07-152020-07-15
166168การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบ ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคารกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0042020-07-152020-07-15
167169การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0042020-07-152020-07-15
168170การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา1142020-07-152020-07-15
169171การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0042020-07-152020-07-15
170172การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.๔)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา1142020-07-152020-07-15
171173การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.๕)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0042020-07-152020-07-15
172174การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น(แบบ ข.4)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0042020-07-152020-07-15
173175การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0042020-07-152020-07-15
174176การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา101142020-07-152020-07-15
175177การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0042020-07-152020-07-15
176178การขออนุญาตให้ก่อสร้างปรับปรุงต่อเชื่อมสะพานคนเดินข้ามทางสาธารณะสำนักงานออกแบบ สำนัการโยธา และฝ่ายโยธา0022020-07-152020-07-15
177179การขอสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฝ่ายทะเบียน 676842020-07-152020-07-15
178180การแจ้งการเกิดภายในกำหนดเวลา กรณีเกิดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในท้องที่สำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน 11910442020-07-152020-07-15
179181การแจ้งการตายภายในกำหนดเวลา (ตายในท้องที่สำนักทะเบียน)ฝ่ายทะเบียน 524742020-07-152020-07-15
180182การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน กรณีปกติทั่วไปฝ่ายทะเบียน 40571232020-07-152020-07-15
181183การแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านฝ่ายทะเบียน 29757432020-07-152020-07-15
182184การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีตายโดยมีหลักฐานเอกสารฝ่ายทะเบียน 345242020-07-152020-07-15
183185การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรโดยมีหลักฐานเอกสารราชการฝ่ายทะเบียน 14113532020-07-152020-07-15
184186การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรและรายการจากฐานข้อมูลฝ่ายทะเบียน 0042020-07-152020-07-15
185188การขอมีบัตรใหม่ (การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย)ฝ่ายทะเบียน 1192118032020-07-152020-07-15
213216การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตแล้วหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
425351การสละมรดกฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
186189การขอเปลี่ยนบัตร (กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ กรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ การขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรกรณีอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม)ฝ่ายทะเบียน 726532020-07-152020-07-15
187190การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรฝ่ายทะเบียน 272542020-07-152020-07-15
188191การจดทะเบียนสมรส กรณีในสำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน 4114612020-07-152020-07-15
189192การจดทะเบียนการหย่าฝ่ายทะเบียน 205912020-07-152020-07-15
190193การจดทะเบียนรับรองบุตรกรณีในสำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน 7812020-07-152020-07-15
191194การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมฝ่ายทะเบียน 3812020-07-152020-07-15
192195การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมฝ่ายทะเบียน 0012020-07-152020-07-15
193196การบันทึกฐานะแห่งครอบครัวฝ่ายทะเบียน 2412020-07-152020-07-15
194197การตรวจ คัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว และการรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัวฝ่ายทะเบียน 666942020-07-152020-07-15
195198การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง ภายหลังการจดทะเบียนสมรสหรือสิ้นสุดการสมรสหรือการบันทึกฐานะแห่งครอบครัวฝ่ายทะเบียน 435612020-07-152020-07-15
196199การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรองฝ่ายทะเบียน 304342020-07-152020-07-15
197200การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวฝ่ายทะเบียน 2212020-07-152020-07-15
198201การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ ฝ่ายทะเบียน 22712020-07-152020-07-15
199202การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวฝ่ายทะเบียน 2242020-07-152020-07-15
200203การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุลฝ่ายทะเบียน 41442020-07-152020-07-15
201204การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลฝ่ายทะเบียน 1212020-07-152020-07-15
202205การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส การสิ้นสุดการสมรส และเหตุอื่น ๆฝ่ายทะเบียน 162312020-07-152020-07-15
203206การขอใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง (ช. 3) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช. 2) หนังสือสำคัญแสดงการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช. 4) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ช. 5) กรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหายฝ่ายทะเบียน 4592020-07-152020-07-15
204207การคัดและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลฝ่ายทะเบียน 593242020-07-152020-07-15
205208การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีไม่มีผู้แจ้งหรือนายทะเบียนตรวจพบฝ่ายทะเบียน 7612020-07-152020-07-15
206209การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรฝ่ายทะเบียน 7912020-07-152020-07-15
207210การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีมีผู้แจ้งฝ่ายทะเบียน 4812020-07-152020-07-15
208211การเปลี่ยนชื่อสกุลเมือการสมรสสิ้นสุดลงฝ่ายทะเบียน 6912020-07-152020-07-15
209212การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชือตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยฝ่ายทะเบียน 2212020-07-152020-07-15
210213การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิงฝ่ายทะเบียน 81142020-07-152020-07-15
211214การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-มีหลักฐานแสดงตนฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
212215การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-ไม่มีหลักฐานแสดงตนฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
309314การโอนการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ2242020-07-152020-07-15
214217การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.7) กรณีเจ้าของชื่อสกุลตายหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
215218การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านฝ่ายทะเบียน 7712020-07-152020-07-15
216219การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านฝ่ายทะเบียน 3212020-07-152020-07-15
217220การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกันฝ่ายทะเบียน 2242020-07-152020-07-15
218221การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลยังมีชีวิตอยู่ฝ่ายทะเบียน 22312020-07-152020-07-15
219222การเปลียนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือขอกลับใช้ชือสกุลเดิมของตนฝ่ายทะเบียน 104512020-07-152020-07-15
220223การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น ๆ เช่น การใช้ชื่อสกุลตามมารดา บิดา ผู้รับบุตรบุญธรรม การใช้ชื่อสกุลเดิมของตน ฯลฯฝ่ายทะเบียน 111492020-07-152020-07-15
221224การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้ง และเปลี่ยนชื่อรอง (กรณีใช้ราชทินนามตนเป็นชื่อตัวหรือชื่อรองฝ่ายทะเบียน 0012020-07-152020-07-15
222225การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคัดรับรองจากเอกสารต้นฉบับฝ่ายทะเบียน 175742020-07-152020-07-15
223226การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าภายในเขตเดียวกันฝ่ายทะเบียน 487912020-07-152020-07-15
224227การแจ้งย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่ฝ่ายทะเบียน 101512020-07-152020-07-15
225228การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีไม่สอบสวนฝ่ายทะเบียน 142712020-07-152020-07-15
226229การแจ้งย้ายออกของบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศฝ่ายทะเบียน 1212020-07-152020-07-15
227230การจำหน่ายชื่อสกุลฝ่ายทะเบียน 3312020-07-152020-07-15
228231การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ กรณีฉบับเดิมชำรุด สูญหายหรือถูกทำลายฝ่ายทะเบียน 213842020-07-152020-07-15
229232การจำหน่ายชื่อรองฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
230233การจดทะเบียนสมรส กรณีบุคคลต่างด้าวฝ่ายทะเบียน 26112020-07-152020-07-15
231234การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
232235การขอกำหนดบ้านเลขที่กรณีบ้านที่ชอบด้วยกฎหมายฝ่ายทะเบียน 305412020-07-152020-07-15
233236การจดทะเบียนสมรส กรณีนอกสำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
234237การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีนอกสำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน 2812020-07-152020-07-15
235238การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ (กรณีใช้ราชทินนามของตน/บุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล)ฝ่ายทะเบียน 0012020-07-152020-07-15
236239การจดทะเบียนการหย่า กรณีการหย่าต่างสำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
237240การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุฝ่ายทะเบียน 45943912020-07-152020-07-15
238241การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย กรณีมีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูลซึงสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ฝ่ายทะเบียน 56656112020-07-152020-07-15
239242การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย กรณีไม่มีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูล หรือมีแต่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ฝ่ายทะเบียน 878712020-07-152020-07-15
240243การขอมีบัตรประจำตัวคนซึงไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ทีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับฝ่ายทะเบียน 111112020-07-152020-07-15
241244การขอมีบัตรประจำตัวคนซึงไม่มีสัญชาติไทย กรณีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนฝ่ายทะเบียน 7712020-07-152020-07-15
242245การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองฝ่ายทะเบียน 7712020-07-152020-07-15
243246การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีผู้ขอมีบัตรมีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ กรณีมีหลักฐานฝ่ายทะเบียน 656212020-07-152020-07-15
244247การขอมีบัตรครั้งแรก กรณีไม่มีหลักฐานหรือขอมีบัตรเกินกำหนดฝ่ายทะเบียน 212112020-07-152020-07-15
245248การขอมีบัตรกรณีไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรฝ่ายทะเบียน 14214242020-07-152020-07-15
246249การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปี (กรณีมีหลักฐานแสดงการเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกเว้น หรือกรณีอายุเกินเจ็ดสิบปี ที่มีรายการบัตรเดิม)ฝ่ายทะเบียน 212142020-07-152020-07-15
247250การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) หรือแจ้งเกิดเกินกำหนดฝ่ายทะเบียน 2242020-07-152020-07-15
248251การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้นฝ่ายทะเบียน 2212020-07-152020-07-15
249252การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลฝ่ายทะเบียน 2212020-07-152020-07-15
250253การขอเปลี่ยนบัตรกรณีอื่น ๆ เช่น กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านามฝ่ายทะเบียน 10510312020-07-152020-07-15
251254การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุฝ่ายทะเบียน 12311912020-07-152020-07-15
252255การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญฝ่ายทะเบียน 20119712020-07-152020-07-15
253256การบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียนครอบครัวฝ่ายทะเบียน 4442020-07-152020-07-15
254257การออกหนังสือรับรองการเกิดฝ่ายทะเบียน 1242020-07-152020-07-15
255258การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีอ้างว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดงฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
256260การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านโดยอาศัยหลักฐานสูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิมฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
257261การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิดฝ่ายทะเบียน 1312020-07-152020-07-15
258262การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีบุคคลสัญชาติไทยเกิดในต่างประเทศโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทยฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
259263การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499ฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
260265การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีบุคคล หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถาทีอยู่ในความอุปการะฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
261266การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีที่ได้มีการลงรายการ“ตาย”หรือ“จำหน่าย”ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากสาเหตุการแจ้งผิดคนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
307312การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ5542020-07-152020-07-15
262267การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านโดยมิชอบหรือโดยทุจริตหรือเป็นคนสาบสูญตามคำสั่งศาลฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
263268การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีคนที่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือโดยคำสั่งรัฐมนตรี หรือคำสั่งศาลฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
264269การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) กรณีคนไม่มีสัญชาติไทย ได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษรวมทั้ง บุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยฝ่ายทะเบียน 1612020-07-152020-07-15
265270การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีคนต่างด้าวทีมีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านฝ่ายทะเบียน 1412020-07-152020-07-15
266271การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) กรณีคนทีไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายฝ่ายทะเบียน 1212020-07-152020-07-15
267272การเปลี่ยนแปลงการจัดการศพฝ่ายทะเบียน 2242020-07-152020-07-15
268273การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางฝ่ายทะเบียน 14635742020-07-152020-07-15
269274การแจ้งย้ายเข้ากรณีย้ายกลับที่เดิมฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
270275การแจ้งย้ายเข้ากรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ (เฉพาะมีรายการในฐานข้อมูล)ฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
271276การแจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น)ฝ่ายทะเบียน 0012020-07-152020-07-15
272277การแจ้งเกิดเด็กเร่ร่อนหรือเด็กทีไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง ซึ่งอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพือการช่วยเหลือเด็กฝ่ายทะเบียน 0012020-07-152020-07-15
273278การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้งฝ่ายทะเบียน 0012020-07-152020-07-15
274279การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551ฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
275280การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดในท้องที่สำนักทะเบียน)ฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
276281การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น)ฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
277282การแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อได้ว่ามีการตายแต่ยังไม่พบศพฝ่ายทะเบียน 0012020-07-152020-07-15
278283การแจ้งการตาย กรณีมีการตายและไม่ทราบว่าคนตายเป็นใครฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
279284การแจ้งการตาย กรณีคนทีตายในท้องที่สำนักทะเบียนอื่นฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
280285การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีคำสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญฝ่ายทะเบียน 0012020-07-152020-07-15
281286การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลมีชื่อซ้ำในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 แห่งฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
282287การจำหน่ายชือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตาย แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานการตายฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
283288การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศฝ่ายทะเบียน 0012020-07-152020-07-15
33934415. สอบสวนประกอบการพิจารณาพักการลงโทษฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
284289การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกียวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทยฝ่ายทะเบียน 1212020-07-152020-07-15
285290การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีมีเอกสารราชการมาแสดงฝ่ายทะเบียน 6612020-07-152020-07-15
286291การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติไทย หรือจากไม่มีสัญชาติ หรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่นฝ่ายทะเบียน 615612020-07-152020-07-15
287292การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทยฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
288293การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรทีไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดงฝ่ายทะเบียน 0032020-07-152020-07-15
289294การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า /(ภ.ร.ด.2)ฝ่ายรายได้9410132020-07-152020-07-15
290295การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) และการชำระภาษีบำรุงท้องที่ฝ่ายรายได้12212742020-07-152020-07-15
291296การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1)ฝ่ายรายได้12412542020-07-152020-07-15
292297การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายใหม่)ฝ่ายรายได้21821822020-07-152020-07-15
293298 การสอบถามข้อมูลต่างๆฝ่ายรายได้121292020-07-152020-07-15
294299การจัดเก็บรายได้ฝ่ายรายได้25025092020-07-152020-07-15
295300การรับแบบภาษีน้ำมัน, การรับแบบแสดงรายการภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมัน และก๊าซปิโตรเลียมฯฝ่ายรายได้0042020-07-152020-07-15
296301การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ9942020-07-152020-07-15
297302การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) (พื้นที่ประกอบกิจการที่มีขนาดตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป)ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ2242020-07-152020-07-15
298303การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ประกอบกิจการไม่เกิน 200 ตารางเมตร)ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ3342020-07-152020-07-15
299304การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (รายใหม่)ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ1142020-07-152020-07-15
300305การขอรับใบอนุญาตผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (รายใหม่)ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ1142020-07-152020-07-15
301306การขอใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม่)ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ1142020-07-152020-07-15
302307การออกใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม่)ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ1142020-07-152020-07-15
303308การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ5542020-07-152020-07-15
304309การขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ2242020-07-152020-07-15
305310การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวผู้ช่วยผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ818142020-07-152020-07-15
306311การขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ4442020-07-152020-07-15
308313การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ2242020-07-152020-07-15
310315บอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ3342020-07-152020-07-15
311316การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ121242020-07-152020-07-15
312317การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ3342020-07-152020-07-15
313318การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ2242020-07-152020-07-15
314319การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ1142020-07-152020-07-15
315320การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารรายปีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ131342020-07-152020-07-15
316321การเปลี่ยนแปลงรายการหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ3342020-07-152020-07-15
317322การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาตฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ1242020-07-152020-07-15
318323การบอกเลิกการดำเนินกิจการตลาดฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ4442020-07-152020-07-15
319324การบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ7742020-07-152020-07-15
320325การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ3342020-07-152020-07-15
321326การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ202042020-07-152020-07-15
322327การต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ2242020-07-152020-07-15
323328การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ1242020-07-152020-07-15
324329การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ6642020-07-152020-07-15
325330การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ1142020-07-152020-07-15
326331ต่อและขอใบอนุญาตโรงงานจำพวก1-2....ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ0092020-07-152020-07-15
327332การรับรองบุคคลและเรื่องราวต่าง ๆ เช่น 1. รับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันฝ่ายปกครอง 434342020-07-152020-07-15
3283333. รับรองสถานที่เกิด – ตายฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
3293342. รับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ 3. รับรองสถานที่เกิด – ตายฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
3303354. รับรองว่าเป็นผู้ประสบสาธารณภัย 5. รับรองความประพฤติฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
3313366. รับรองว่าบุคคลยังมีชีวิตอยู่เพื่อไปรับบำนาญ 7. รับรองสถานภาพการสมรสฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
3323378. รับรองลายมือชื่อกรณีให้ความยินยอมบุตรเดินทางไปต่างประเทศฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
3333389. รับรองว่าได้รับเงินค่าเลี้ยงดูจากบุตร หรือผู้ส่งเงินให้ในต่างประเทศเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
334339 10. รับรองสถานะทางครอบครัวของคนงานที่ไปทำงานในต่างประเทศ ฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
33534011. รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
33634112. รับรองรายการบริจาคทรัพย์สินเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
33734213. การสอบสวนเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลกรณีอื่นฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
33834314. สอบสวนการอุปการะเลี้ยงดูหรือปกครองบุตรฝ่ายเดียวฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
34034516. สอบสวนทายาทเพื่อรับบำเหน็จฯลฯฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
341346การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดกฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
342347การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดกฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
343348การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองฝ่ายปกครอง 3342020-07-152020-07-15
344349การทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับฝ่ายปกครอง 1142020-07-152020-07-15
345350การทำพินัยกรรมด้วยวาจาฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
346351การสละมรดกฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
347352ทะเบียนศาลเจ้าฝ่ายปกครอง 0032020-07-152020-07-15
348353การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ (การจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์)ฝ่ายปกครอง 5542020-07-152020-07-15
349354การเลิกมูลนิธิฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
350355การเลิกสมาคม (การขอจดทะเบียนเลิกสมาคม)ฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
351356การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฝ่ายปกครอง 0032020-07-152020-07-15
352357การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฝ่ายปกครอง 1142020-07-152020-07-15
353358การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฝ่ายปกครอง 2242020-07-152020-07-15
354359การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฝ่ายปกครอง 0032020-07-152020-07-15
355360การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ฝ่ายปกครอง 202042020-07-152020-07-15
356361การจดทะเบียนนิติกรรมฝ่ายปกครอง 0042020-07-152020-07-15
357362การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ฝ่ายปกครอง 6642020-07-152020-07-15
358363การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิฝ่ายปกครอง 2242020-07-152020-07-15
359364การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฝ่ายปกครอง 3332020-07-152020-07-15
360365การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ)ฝ่ายปกครอง 1132020-07-152020-07-15
361366การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้ง ชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมฝ่ายปกครอง 2232020-07-152020-07-15
362367การจดทะเบียนแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ (การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ)ฝ่ายปกครอง 2232020-07-152020-07-15
363368การจดทะเบียนแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฝ่ายปกครอง 0032020-07-152020-07-15
364369การจดทะเบียนจัดตั้ง มัสยิดฝ่ายปกครอง 0032020-07-152020-07-15
365370การขอคัดสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต101022020-07-152020-07-15
366371การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต2232020-07-152020-07-15
367372การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับฝ่ายการศึกษา 161732020-07-152020-07-15
368373สอบถามข้อมูลอื่นๆฝ่ายการศึกษา 0092020-07-152020-07-15
369374การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครฝ่ายการคลัง 25225742020-07-152020-07-15
370375การรับเงินของกรุงเทพมหานครฝ่ายการคลัง หรือศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (BSC)3899109742020-07-152020-07-15
371376การให้บริการตัดและขุดต้นไม้สำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม31132020-07-152020-07-15
372377การบริการกวาดล้างทําความสะอาดด้วยเครื่องจักรกลสำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม0032020-07-152020-07-15
373378การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราวสำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม1132020-07-152020-07-15
374379 การบริการสูบสิ่งปฏิกูลสำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม727232020-07-152020-07-15
375380การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมันสำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม9932020-07-152020-07-15
376381การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่สำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม1132020-07-152020-07-15
377382การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูล เพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่าง ๆสำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม1142020-07-152020-07-15
378383jmสำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม12332020-07-152020-07-15
379384การให้บริการเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้างสำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม1132020-07-152020-07-15
380187การขอมีบัตร (การขอมีบัตรเป็นครั้งแรก การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือแจ้งเกิดเกินกำหนด การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้นหรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีฯ)ฝ่ายทะเบียน 828142020-07-152020-07-15
381259การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลอ้างว่ามีสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัวฯ)ฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
382264การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัวฯฝ่ายทะเบียน 1112020-07-152020-07-15
383103การบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย1115882238592020-07-152020-07-15
384140บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชั่น lineอัศวินคลายทุกข์ฝ่ายตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์87087092020-07-152020-07-15
38572การขอมีบัตร (การขอมีบัตรเป็นครั้งแรก การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือแจ้งเกิดเกินกำหนด การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้นหรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีฯ)ฝ่ายทะเบียน 828142020-07-152020-07-15
38672การขอมีบัตร (การขอมีบัตรเป็นครั้งแรก การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือแจ้งเกิดเกินกำหนด การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้นหรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีฯ)ฝ่ายทะเบียน828142021-04-302021-04-30
387140บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชั่น lineอัศวินคลายทุกข์ฝ่ายตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์87087092021-04-302021-04-30
388103การบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย1115882238592021-04-302021-04-30
389264การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัวฯฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
390259การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลอ้างว่ามีสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัวฯ)ฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
391187การขอมีบัตร (การขอมีบัตรเป็นครั้งแรก การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือแจ้งเกิดเกินกำหนด การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้นหรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีฯ)ฝ่ายทะเบียน828142021-04-302021-04-30
392384การให้บริการเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้างสำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม1132021-04-302021-04-30
426350การทำพินัยกรรมด้วยวาจาฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
393383jmสำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม12332021-04-302021-04-30
394382การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูล เพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่าง ๆสำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม1142021-04-302021-04-30
395381การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่สำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม1132021-04-302021-04-30
396380การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมันสำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม9932021-04-302021-04-30
397379การบริการสูบสิ่งปฏิกูลสำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม727232021-04-302021-04-30
398378การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราวสำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม1132021-04-302021-04-30
399377การบริการกวาดล้างทําความสะอาดด้วยเครื่องจักรกลสำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม0032021-04-302021-04-30
400376การให้บริการตัดและขุดต้นไม้สำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาฯ ) และสำนักสิ่งแวดล้อม31132021-04-302021-04-30
401375การรับเงินของกรุงเทพมหานครฝ่ายการคลัง หรือศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (BSC)3899109742021-04-302021-04-30
402374การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครฝ่ายการคลัง25225742021-04-302021-04-30
403373สอบถามข้อมูลอื่นๆฝ่ายการศึกษา0092021-04-302021-04-30
404372การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับฝ่ายการศึกษา161732021-04-302021-04-30
405371การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต2232021-04-302021-04-30
406370การขอคัดสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต101022021-04-302021-04-30
407369การจดทะเบียนจัดตั้ง มัสยิดฝ่ายปกครอง0032021-04-302021-04-30
408368การจดทะเบียนแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฝ่ายปกครอง0032021-04-302021-04-30
409367การจดทะเบียนแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ (การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ)ฝ่ายปกครอง2232021-04-302021-04-30
410366การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้ง ชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมฝ่ายปกครอง2232021-04-302021-04-30
411365การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ)ฝ่ายปกครอง1132021-04-302021-04-30
412364การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฝ่ายปกครอง3332021-04-302021-04-30
413363การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิฝ่ายปกครอง2242021-04-302021-04-30
414362การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ฝ่ายปกครอง6642021-04-302021-04-30
415361การจดทะเบียนนิติกรรมฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
416360การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ฝ่ายปกครอง202042021-04-302021-04-30
417359การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฝ่ายปกครอง0032021-04-302021-04-30
418358การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฝ่ายปกครอง2242021-04-302021-04-30
419357การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฝ่ายปกครอง1142021-04-302021-04-30
420356การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฝ่ายปกครอง0032021-04-302021-04-30
421355การเลิกสมาคม (การขอจดทะเบียนเลิกสมาคม)ฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
422354การเลิกมูลนิธิฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
423353การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ (การจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์)ฝ่ายปกครอง5542021-04-302021-04-30
427349การทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับฝ่ายปกครอง1142021-04-302021-04-30
428348การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองฝ่ายปกครอง3342021-04-302021-04-30
429347การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดกฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
430346การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดกฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
43134516. สอบสวนทายาทเพื่อรับบำเหน็จฯลฯฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
43234415. สอบสวนประกอบการพิจารณาพักการลงโทษฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
43334314. สอบสวนการอุปการะเลี้ยงดูหรือปกครองบุตรฝ่ายเดียวฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
43434213. การสอบสวนเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลกรณีอื่นฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
43534112. รับรองรายการบริจาคทรัพย์สินเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
43634011. รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
43733910. รับรองสถานะทางครอบครัวของคนงานที่ไปทำงานในต่างประเทศฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
4383389. รับรองว่าได้รับเงินค่าเลี้ยงดูจากบุตร หรือผู้ส่งเงินให้ในต่างประเทศเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
4393378. รับรองลายมือชื่อกรณีให้ความยินยอมบุตรเดินทางไปต่างประเทศฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
4403366. รับรองว่าบุคคลยังมีชีวิตอยู่เพื่อไปรับบำนาญ 7. รับรองสถานภาพการสมรสฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
4413354. รับรองว่าเป็นผู้ประสบสาธารณภัย 5. รับรองความประพฤติฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
4423342. รับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ 3. รับรองสถานที่เกิด – ตายฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
4433333. รับรองสถานที่เกิด – ตายฝ่ายปกครอง0042021-04-302021-04-30
444332การรับรองบุคคลและเรื่องราวต่าง ๆ เช่น 1. รับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันฝ่ายปกครอง434342021-04-302021-04-30
445331ต่อและขอใบอนุญาตโรงงานจำพวก1-2....ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ0092021-04-302021-04-30
446330การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ1142021-04-302021-04-30
447329การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ6642021-04-302021-04-30
448328การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ1242021-04-302021-04-30
449327การต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ2242021-04-302021-04-30
450326การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ202042021-04-302021-04-30
451325การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ3342021-04-302021-04-30
452324การบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ7742021-04-302021-04-30
453323การบอกเลิกการดำเนินกิจการตลาดฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ4442021-04-302021-04-30
454322การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาตฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ1242021-04-302021-04-30
455321การเปลี่ยนแปลงรายการหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ3342021-04-302021-04-30
456320การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารรายปีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ131342021-04-302021-04-30
457319การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ1142021-04-302021-04-30
458318การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ2242021-04-302021-04-30
459317การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ3342021-04-302021-04-30
460316การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ121242021-04-302021-04-30
461315บอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ3342021-04-302021-04-30
462314การโอนการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ2242021-04-302021-04-30
463313การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ2242021-04-302021-04-30
464312การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ5542021-04-302021-04-30
465311การขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ4442021-04-302021-04-30
466310การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวผู้ช่วยผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ818142021-04-302021-04-30
467309การขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ2242021-04-302021-04-30
468308การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ5542021-04-302021-04-30
469307การออกใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม่)ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ1142021-04-302021-04-30
470306การขอใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม่)ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ1142021-04-302021-04-30
471305การขอรับใบอนุญาตผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (รายใหม่)ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ1142021-04-302021-04-30
472304การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (รายใหม่)ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ1142021-04-302021-04-30
473303การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ประกอบกิจการไม่เกิน 200 ตารางเมตร)ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ3342021-04-302021-04-30
474302การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) (พื้นที่ประกอบกิจการที่มีขนาดตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป)ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ2242021-04-302021-04-30
475301การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ9942021-04-302021-04-30
476300การรับแบบภาษีน้ำมัน, การรับแบบแสดงรายการภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมัน และก๊าซปิโตรเลียมฯฝ่ายรายได้0042021-04-302021-04-30
477299การจัดเก็บรายได้ฝ่ายรายได้25025092021-04-302021-04-30
478298การสอบถามข้อมูลต่างๆฝ่ายรายได้121292021-04-302021-04-30
479297การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (รายใหม่)ฝ่ายรายได้21821822021-04-302021-04-30
480296การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1)ฝ่ายรายได้12412542021-04-302021-04-30
481295การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) และการชำระภาษีบำรุงท้องที่ฝ่ายรายได้12212742021-04-302021-04-30
482294การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า /(ภ.ร.ด.2)ฝ่ายรายได้9410132021-04-302021-04-30
483293การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรทีไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดงฝ่ายทะเบียน0032021-04-302021-04-30
553221การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลยังมีชีวิตอยู่ฝ่ายทะเบียน22312021-04-302021-04-30
484292การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทยฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
485291การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติไทย หรือจากไม่มีสัญชาติ หรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่นฝ่ายทะเบียน615612021-04-302021-04-30
486290การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีมีเอกสารราชการมาแสดงฝ่ายทะเบียน6612021-04-302021-04-30
487289การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกียวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทยฝ่ายทะเบียน1212021-04-302021-04-30
488288การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศฝ่ายทะเบียน0012021-04-302021-04-30
489287การจำหน่ายชือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตาย แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานการตายฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
490286การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลมีชื่อซ้ำในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 แห่งฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
491285การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีคำสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญฝ่ายทะเบียน0012021-04-302021-04-30
492284การแจ้งการตาย กรณีคนทีตายในท้องที่สำนักทะเบียนอื่นฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
493283การแจ้งการตาย กรณีมีการตายและไม่ทราบว่าคนตายเป็นใครฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
494282การแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อได้ว่ามีการตายแต่ยังไม่พบศพฝ่ายทะเบียน0012021-04-302021-04-30
495281การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น)ฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
496280การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดในท้องที่สำนักทะเบียน)ฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
497279การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551ฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
498278การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้งฝ่ายทะเบียน0012021-04-302021-04-30
499277การแจ้งเกิดเด็กเร่ร่อนหรือเด็กทีไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง ซึ่งอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพือการช่วยเหลือเด็กฝ่ายทะเบียน0012021-04-302021-04-30
500276การแจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น)ฝ่ายทะเบียน0012021-04-302021-04-30
501275การแจ้งย้ายเข้ากรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ (เฉพาะมีรายการในฐานข้อมูล)ฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
502274การแจ้งย้ายเข้ากรณีย้ายกลับที่เดิมฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
503273การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางฝ่ายทะเบียน14635742021-04-302021-04-30
504272การเปลี่ยนแปลงการจัดการศพฝ่ายทะเบียน2242021-04-302021-04-30
505271การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) กรณีคนทีไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายฝ่ายทะเบียน1212021-04-302021-04-30
580194การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมฝ่ายทะเบียน3812021-04-302021-04-30
506270การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีคนต่างด้าวทีมีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านฝ่ายทะเบียน1412021-04-302021-04-30
507269การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) กรณีคนไม่มีสัญชาติไทย ได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษรวมทั้ง บุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยฝ่ายทะเบียน1612021-04-302021-04-30
508268การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีคนที่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือโดยคำสั่งรัฐมนตรี หรือคำสั่งศาลฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
509267การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านโดยมิชอบหรือโดยทุจริตหรือเป็นคนสาบสูญตามคำสั่งศาลฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
510266การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีที่ได้มีการลงรายการ“ตาย”หรือ“จำหน่าย”ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากสาเหตุการแจ้งผิดคนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
511265การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีบุคคล หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถาทีอยู่ในความอุปการะฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
512263การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499ฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
513262การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีบุคคลสัญชาติไทยเกิดในต่างประเทศโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทยฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
514261การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิดฝ่ายทะเบียน1312021-04-302021-04-30
515260การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านโดยอาศัยหลักฐานสูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิมฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
516258การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีอ้างว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดงฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
517257การออกหนังสือรับรองการเกิดฝ่ายทะเบียน1242021-04-302021-04-30
518256การบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียนครอบครัวฝ่ายทะเบียน4442021-04-302021-04-30
519255การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญฝ่ายทะเบียน20119712021-04-302021-04-30
520254การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุฝ่ายทะเบียน12311912021-04-302021-04-30
521253การขอเปลี่ยนบัตรกรณีอื่น ๆ เช่น กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านามฝ่ายทะเบียน10510312021-04-302021-04-30
522252การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลฝ่ายทะเบียน2212021-04-302021-04-30
523251การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้นฝ่ายทะเบียน2212021-04-302021-04-30
524250การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) หรือแจ้งเกิดเกินกำหนดฝ่ายทะเบียน2242021-04-302021-04-30
552222การเปลียนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือขอกลับใช้ชือสกุลเดิมของตนฝ่ายทะเบียน104512021-04-302021-04-30
525249การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปี (กรณีมีหลักฐานแสดงการเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกเว้น หรือกรณีอายุเกินเจ็ดสิบปี ที่มีรายการบัตรเดิม)ฝ่ายทะเบียน212142021-04-302021-04-30
526248การขอมีบัตรกรณีไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรฝ่ายทะเบียน14214242021-04-302021-04-30
527247การขอมีบัตรครั้งแรก กรณีไม่มีหลักฐานหรือขอมีบัตรเกินกำหนดฝ่ายทะเบียน212112021-04-302021-04-30
528246การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีผู้ขอมีบัตรมีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ กรณีมีหลักฐานฝ่ายทะเบียน656212021-04-302021-04-30
529245การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองฝ่ายทะเบียน7712021-04-302021-04-30
530244การขอมีบัตรประจำตัวคนซึงไม่มีสัญชาติไทย กรณีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนฝ่ายทะเบียน7712021-04-302021-04-30
531243การขอมีบัตรประจำตัวคนซึงไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ทีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับฝ่ายทะเบียน111112021-04-302021-04-30
532242การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย กรณีไม่มีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูล หรือมีแต่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ฝ่ายทะเบียน878712021-04-302021-04-30
533241การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย กรณีมีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูลซึงสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ฝ่ายทะเบียน56656112021-04-302021-04-30
534240การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุฝ่ายทะเบียน45943912021-04-302021-04-30
535239การจดทะเบียนการหย่า กรณีการหย่าต่างสำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
536238การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ (กรณีใช้ราชทินนามของตน/บุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล)ฝ่ายทะเบียน0012021-04-302021-04-30
537237การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีนอกสำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน2812021-04-302021-04-30
538236การจดทะเบียนสมรส กรณีนอกสำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
539235การขอกำหนดบ้านเลขที่กรณีบ้านที่ชอบด้วยกฎหมายฝ่ายทะเบียน305412021-04-302021-04-30
540234การขอกำหนดบ้านเลขที่ กรณีบ้านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
541233การจดทะเบียนสมรส กรณีบุคคลต่างด้าวฝ่ายทะเบียน26112021-04-302021-04-30
542232การจำหน่ายชื่อรองฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
543231การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ กรณีฉบับเดิมชำรุด สูญหายหรือถูกทำลายฝ่ายทะเบียน213842021-04-302021-04-30
544230การจำหน่ายชื่อสกุลฝ่ายทะเบียน3312021-04-302021-04-30
545229การแจ้งย้ายออกของบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศฝ่ายทะเบียน1212021-04-302021-04-30
546228การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีไม่สอบสวนฝ่ายทะเบียน142712021-04-302021-04-30
547227การแจ้งย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่ฝ่ายทะเบียน101512021-04-302021-04-30
548226การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าภายในเขตเดียวกันฝ่ายทะเบียน487912021-04-302021-04-30
549225การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีคัดรับรองจากเอกสารต้นฉบับฝ่ายทะเบียน175742021-04-302021-04-30
550224การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้ง และเปลี่ยนชื่อรอง (กรณีใช้ราชทินนามตนเป็นชื่อตัวหรือชื่อรองฝ่ายทะเบียน0012021-04-302021-04-30
551223การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น ๆ เช่น การใช้ชื่อสกุลตามมารดา บิดา ผู้รับบุตรบุญธรรม การใช้ชื่อสกุลเดิมของตน ฯลฯฝ่ายทะเบียน111492021-04-302021-04-30
554220การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกันฝ่ายทะเบียน2242021-04-302021-04-30
555219การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านฝ่ายทะเบียน3212021-04-302021-04-30
556218การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านฝ่ายทะเบียน7712021-04-302021-04-30
557217การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.7) กรณีเจ้าของชื่อสกุลตายหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
558216การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตแล้วหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
559215การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-ไม่มีหลักฐานแสดงตนฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
560214การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่ กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-มีหลักฐานแสดงตนฝ่ายทะเบียน1112021-04-302021-04-30
561213การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิงฝ่ายทะเบียน81142021-04-302021-04-30
562212การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชือตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยฝ่ายทะเบียน2212021-04-302021-04-30
563211การเปลี่ยนชื่อสกุลเมือการสมรสสิ้นสุดลงฝ่ายทะเบียน6912021-04-302021-04-30
564210การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีมีผู้แจ้งฝ่ายทะเบียน4812021-04-302021-04-30
565209การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรฝ่ายทะเบียน7912021-04-302021-04-30
566208การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีไม่มีผู้แจ้งหรือนายทะเบียนตรวจพบฝ่ายทะเบียน7612021-04-302021-04-30
567207การคัดและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลฝ่ายทะเบียน593242021-04-302021-04-30
568206การขอใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง (ช. 3) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช. 2) หนังสือสำคัญแสดงการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช. 4) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ช. 5) กรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหายฝ่ายทะเบียน4592021-04-302021-04-30
569205การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส การสิ้นสุดการสมรส และเหตุอื่น ๆฝ่ายทะเบียน162312021-04-302021-04-30
570204การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลฝ่ายทะเบียน1212021-04-302021-04-30
571203การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุลฝ่ายทะเบียน41442021-04-302021-04-30
572202การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวฝ่ายทะเบียน2242021-04-302021-04-30
573201การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ฝ่ายทะเบียน22712021-04-302021-04-30
574200การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวฝ่ายทะเบียน2212021-04-302021-04-30
575199การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรองฝ่ายทะเบียน304342021-04-302021-04-30
576198การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง ภายหลังการจดทะเบียนสมรสหรือสิ้นสุดการสมรสหรือการบันทึกฐานะแห่งครอบครัวฝ่ายทะเบียน435612021-04-302021-04-30
577197การตรวจ คัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว และการรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัวฝ่ายทะเบียน666942021-04-302021-04-30
578196การบันทึกฐานะแห่งครอบครัวฝ่ายทะเบียน2412021-04-302021-04-30
579195การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมฝ่ายทะเบียน0012021-04-302021-04-30
581193การจดทะเบียนรับรองบุตรกรณีในสำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน7812021-04-302021-04-30
582192การจดทะเบียนการหย่าฝ่ายทะเบียน205912021-04-302021-04-30
583191การจดทะเบียนสมรส กรณีในสำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน4114612021-04-302021-04-30
584190การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรฝ่ายทะเบียน272542021-04-302021-04-30
585189การขอเปลี่ยนบัตร (กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ กรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ การขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรกรณีอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม)ฝ่ายทะเบียน726532021-04-302021-04-30
586188การขอมีบัตรใหม่ (การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย)ฝ่ายทะเบียน1192118032021-04-302021-04-30
587186การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรและรายการจากฐานข้อมูลฝ่ายทะเบียน0042021-04-302021-04-30
588185การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรโดยมีหลักฐานเอกสารราชการฝ่ายทะเบียน14113532021-04-302021-04-30
589184การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีตายโดยมีหลักฐานเอกสารฝ่ายทะเบียน345242021-04-302021-04-30
590183การแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านฝ่ายทะเบียน29757432021-04-302021-04-30
591182การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน กรณีปกติทั่วไปฝ่ายทะเบียน40571232021-04-302021-04-30
592181การแจ้งการตายภายในกำหนดเวลา (ตายในท้องที่สำนักทะเบียน)ฝ่ายทะเบียน524742021-04-302021-04-30
593180การแจ้งการเกิดภายในกำหนดเวลา กรณีเกิดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในท้องที่สำนักทะเบียนฝ่ายทะเบียน11910442021-04-302021-04-30
594179การขอสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฝ่ายทะเบียน676842021-04-302021-04-30
595178การขออนุญาตให้ก่อสร้างปรับปรุงต่อเชื่อมสะพานคนเดินข้ามทางสาธารณะสำนักงานออกแบบ สำนัการโยธา และฝ่ายโยธา0022021-04-302021-04-30
596177การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0042021-04-302021-04-30
597176การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา101142021-04-302021-04-30
598175การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0042021-04-302021-04-30
599174การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น(แบบ ข.4)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0042021-04-302021-04-30
600173การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.๕)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0042021-04-302021-04-30
601172การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.๔)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา1142021-04-302021-04-30
602171การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0042021-04-302021-04-30
603170การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา1142021-04-302021-04-30
604169การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0042021-04-302021-04-30
605168การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบ ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคารกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0042021-04-302021-04-30
606167การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๔)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา1142021-04-302021-04-30
607166การแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๕, แบบ น.๖)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา1142021-04-302021-04-30
608165การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.๗, แบบ น.๘)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา1142021-04-302021-04-30
609164การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0032021-04-302021-04-30
610163การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา1132021-04-302021-04-30
611162การร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วนกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0022021-04-302021-04-30
612161การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้การไม่ได้กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0022021-04-302021-04-30
613160การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดินฝ่ายโยธา0042021-04-302021-04-30
614159การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชำารุดหรือสูญหายฝ่ายโยธา0042021-04-302021-04-30
615158การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดินฝ่ายโยธา0042021-04-302021-04-30
616157การกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ชั่วคราว การกั้นรั้วชั่วคราว การสร้างนั่งร้านชั่วคราวฝ่ายโยธา1142021-04-302021-04-30
617156การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน (พื้นที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร)ฝ่ายโยธา1142021-04-302021-04-30
618155การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำฝ่ายโยธา (ในฐานะผู้อนุญาต) สำนักการระบายน้ำ (ในฐานะผู้กำหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาต) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ในฐานะเจ้าของพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่อนุญาตให้ผู้ขอรับไปดำเนินการต่อ)2342021-04-302021-04-30
619154การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะฝ่ายโยธา สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนนประจำเขตพื้นที่ (ในฐานะผูกำหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาต) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย1142021-04-302021-04-30
620153การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และต่ออายุใบอนุญาตอาคารฝ่ายโยธา181902021-04-302021-04-30
621152การขอหนังสือรับรอง จยย. สาธารณะฝ่ายเทศกิจ0022021-04-302021-04-30
622151การออกหนังสืออนุญาตให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนฝ่ายเทศกิจ0022021-04-302021-04-30
623150การออกหนังสืออนุญาตให้ติด ตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่ง ใด ๆ ในที่สาธารณะฝ่ายเทศกิจ1122021-04-302021-04-30
624149การชำระค่าปรับทางปกครองฝ่ายเทศกิจ0022021-04-302021-04-30
625148การเปรียบเทียบคดีฝ่ายเทศกิจ49071342021-04-302021-04-30
626147โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ0092021-04-302021-04-30
627146การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ1349642021-04-302021-04-30
628145การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย ความพิการฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ433042021-04-302021-04-30
629144การขึ้นทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ271132021-04-302021-04-30
630143การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาลฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ9942021-04-302021-04-30
631142การขอรับเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ4442021-04-302021-04-30
632141การขอรับเงินสวัสดิการทุนการศึกษาฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ222842021-04-302021-04-30
633139ระบบงานการจัดเก็บเอกสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสภากรุงเทพมหานครกลุ่มการประชุมกรรมการสามัญ402842021-04-302021-04-30
634138การรวบรวมข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครในต่างประเทศกลุ่มกิจการสภากรุงเทพมหานคร0042021-04-302021-04-30
635137การจัดทำหนังสือรายงานกิจการสภากรุงเทพมหานครกลุ่มกิจการสภากรุงเทพมหานคร0042021-04-302021-04-30
636136สถิติการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสภากรุงเทพมหานคร (ผ่านเว็บไซต์http://www.bangkok.go.th/sbmc)กลุ่มกิจการสภากรุงเทพมหานคร0032021-04-302021-04-30
637135งานคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการศบส. 35 หัวหมาก30618392021-04-302021-04-30
638134งานสุขภาพจิตศบส. 35 หัวหมาก4492021-04-302021-04-30
639133แพทย์แผนไทยศบส. 43 มีนบุรี58042021-04-302021-04-30
640132คลินิกครอบครัวอบอุ่นศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์101032021-04-302021-04-30
641131การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลที่บ้าน (Home visit,Home Health care )ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 35 หัวหมาก50747232021-04-302021-04-30
642130สำรวจข้อมูลสุขภาพครอบครัวศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์0032021-04-302021-04-30
643129งานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ, สอบสวนโรคระบาดในพื้นที่ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง9032021-04-302021-04-30
644128สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง55092021-04-302021-04-30
645127ยาเสพติดศบส. 43 มีนบุรี205342021-04-302021-04-30
646126งานสังคมสงเคราะห์ศบส. 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง, ศบส. 2วัดมักกะสัน , ศบส. 35 หัวหมาก392532021-04-302021-04-30
647125ส่งเสริมสุขภาพวัยทองศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 43 มีนบุรี10832021-04-302021-04-30
648124บริการด้านอนามัยชุมชนศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 2วัดมักกะสัน16403632021-04-302021-04-30
649123ประเมินภาวะโภชนาการศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์1600160032021-04-302021-04-30
650122ตรวจสุขภาพนักเรียนศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์15130032021-04-302021-04-30
651121งานอนามัยโรงเรียนศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 35 หัวหมาก626232021-04-302021-04-30
652120งานส่งเสริมสุขภาพ (สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน)ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง, ศบส. 2วัดมักกะสัน21422842021-04-302021-04-30
653119วางแผนครอบครัวศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 14 แก้ว สีบุญเรือง, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 35 หัวหมาก372232021-04-302021-04-30
654118สุขภาพเด็กดีศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 14 แก้ว สีบุญเรือง, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 43 มีนบุรี655332021-04-302021-04-30
655117ตรวจครรภ์ (ฝากครรภ์)ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 14 แก้ว สีบุญเรือง, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 43 มีนบุรี, ศบส. 35 หัวหมาก603032021-04-302021-04-30
656116คลินิกวัณโรคศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 43 มีนบุรี36132021-04-302021-04-30
657115กามโรค/เอดส์ศบส. 43 มีนบุรี34092021-04-302021-04-30
658114โรคผิวหนังศบส. 43 มีนบุรี67042021-04-302021-04-30
659113งานเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ศบส. 40 บางแค32532592021-04-302021-04-30
660112การบอกผลมะเร็งปากมดลูกและการติดตามทาง line @ศบส. 25 ห้วยขวาง0092021-04-302021-04-30
661111เบาหวานศบส. 43 มีนบุรี56042021-04-302021-04-30
662110ความดันโลหิตสูงศบส. 43 มีนบุรี272042021-04-302021-04-30
663109การชำระเงินค่ารักษาพยาบาลศบส. 40 บางแค , ศบส. 35 หัวหมาก95095092021-04-302021-04-30
664108งานบริการผู้ป่วยนอกศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์2000200032021-04-302021-04-30
665107กายภาพบำบัดศบส. 43 มีนบุรี, ศบส. 35 หัวหมาก ศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 2วัดมักกะสัน924842021-04-302021-04-30
666106เภสัชกรรมศบส. 35 หัวหมาก1261124332021-04-302021-04-30
667105บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปศบส. 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง, ศบส. 2วัดมักกะสัน, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง, ศบส. 19 วงศ์สว่าง, ศบส. 43 มีนบุรี, ศบส. 35 หัวหมาก209888642021-04-302021-04-30
668104บริการทันตกรรมศบส. 61 สังวาลย์ทัสนารมย์, ศบส. 2วัดมักกะสัน, ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรืองศบส. 35 หัวหมาก38535092021-04-302021-04-30
669102การป้องกันปัญหายา/สารเสพติดในโรงเรียนสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย4010032021-04-302021-04-30
670101การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย9010032021-04-302021-04-30
671100งานด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย25100032021-04-302021-04-30
67299ศูนย์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินีกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย30220092021-04-302021-04-30
67398ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนอ.สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย0092021-04-302021-04-30
67497การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ0092021-04-302021-04-30
67596การขอใช้สถานที่ : สวนสาธารณะสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม5292021-04-302021-04-30
67695การให้บริการตัดและขุดต้นไม้สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ2292021-04-302021-04-30
67794การให้บริการเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้างสำนักสิ่งแวดล้อม และฝ่ายรักษาฯ สำนักงานเขต0092021-04-302021-04-30
67893การให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด กองโรงงานกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม1000100092021-04-302021-04-30
67992การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต606092021-04-302021-04-30
68091การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูล เพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่าง ๆสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต0092021-04-302021-04-30
68190การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมันสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต4492021-04-302021-04-30
68289การบริการสูบสิ่งปฏิกูลสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต303092021-04-302021-04-30
68388การบริการน้ำประปาและภาชนะรองรับน้ำพร้อมน้ำประปาสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต7892021-04-302021-04-30
68487การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราวสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต0092021-04-302021-04-30
68586การบริการกวาดล้างทําความสะอาดด้วยเครื่องจักรกลสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต7892021-04-302021-04-30
68685การบริการ รถสุขาเคลื่อนที่ และห้องสุขาชั่วคราวกองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายขนถ่ายสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม828292021-04-302021-04-30
68784พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) และแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง สำนักวัฒธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว242500042021-04-302021-04-30
68883บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจุดให้บริการนักท่องเที่ยว 30 แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว220002200032021-04-302021-04-30
68982การให้บริการข้อมูลทางวิชาการเชิงลึกในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจุดให้บริการนักท่องเที่ยว 30 แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว16012022021-04-302021-04-30
69081การจัดฝึกอบรมทางด้านดุริยางค์ศิลป์ และคีตศิลป์สำหรับประชาชน (ดนตรีไทย, ดนตรีสากล)กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว40022021-04-302021-04-30
69180งานบรรเลงดนตรีและขับร้องในกิจกรรมและงานต่างๆกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว18022021-04-302021-04-30
69279บริการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐานศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ๑๒ แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่อเที่ยว0092021-04-302021-04-30
69378กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิคศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ๑๒ แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่อเที่ยว58128742021-04-302021-04-30
69477กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 36 แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว224421485342021-04-302021-04-30
69576การขอเข้าใช้สนามกีฬา อาคารเอนกประสงค์ ห้องประชุม เวทีการแสดงอื่นๆศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 35 แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว11430092021-04-302021-04-30
69675การเข้าใช้บริการกิจกรรม กีฬา และนันทนาการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 35 แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว30146713792021-04-302021-04-30
69774การรับสมัครสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 35 แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1800180092021-04-302021-04-30
69873การเรียนการสอนกีฬาและนันทนาการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1000100022021-04-302021-04-30
69972รับสมัครสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1000100032021-04-302021-04-30
70071บริการให้ใช้พื้นที่จัดงานต่างๆศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว25250022021-04-302021-04-30
70170การให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และมาตรการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องกองควบคุมทางผังเมือง สำนักการวางพัฒาเมือง0092021-04-302021-04-30
70269พิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำกองควบคุมทางผังเมือง สำนักการวางพัฒาเมือง2232021-04-302021-04-30
70368ดำเนินการตอบข้อหารือของประชาชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองรวมกองวางผังพัฒนา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง2232021-04-302021-04-30
70467การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินฯกองสำรวจและแผนที่ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง1000100092021-04-302021-04-30
70566บริการข้อมูลด้านผังเมืองกรุงเทพมหานคร และแผนที่กรุงเทพมหานครกองสำรวจและแผนที่ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง9992021-04-302021-04-30
70665รายงานการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานครกองนโยบายและแผนงาน สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง0092021-04-302021-04-30
70764การศึกษาดูงานด้านผังเมืองสำนักงานเลขานุการ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง16592021-04-302021-04-30
70863บ้านอิ่มใจสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม834542021-04-302021-04-30
70962ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม20218942021-04-302021-04-30
71061การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม3014022021-04-302021-04-30
71160การให้บริการการขอรับเงินสงเคราะห์รายบุคคลกองทุนคุ้มครองเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม0042021-04-302021-04-30
71259การขออนุญาตประกอบกิจการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม0042021-04-302021-04-30
71358การขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม0042021-04-302021-04-30
71457โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำนังานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพฒนาสังคม3342021-04-302021-04-30
71556การขอข้อมูลรายละเอียดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม2242021-04-302021-04-30
71655การรับสมัครเรียนฝึกอาชีพกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสัง110092021-04-302021-04-30
71754บริการประชาสัมพันธ์โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่งกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสัง30042021-04-302021-04-30
71853ระบบห้องสมุดวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์กองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคม100092021-04-302021-04-30
71952ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักพัฒนาสังคมสำนักพัฒนาสังคม0092021-04-302021-04-30
72051การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะกองนโยบายและแผนงาน2232021-04-302021-04-30
72150ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานเลขานุการ1102021-04-302021-04-30
72249บริการให้คำแนะนำผู้มาติดต่อขอรับบริการ/สืบค้น/ติดตามเรื่องกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน51342021-04-302021-04-30
72348การรับ-จ่ายเช็คกองคลัง สำนักการศึกษา24424422021-04-302021-04-30
72447การขอดูข้อมูลข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักการระบายน้ำ0092021-04-302021-04-30
72546การร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วนกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา303092021-04-302021-04-30
72645การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้การไม่ได้กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
72744การรับเงินทดแทนที่ดินและทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา636392021-04-302021-04-30
72843ตรวจสอบที่ดินที่จะถูกเวนคืนในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา383892021-04-302021-04-30
72942การขอต่ออายใบอนุญาตใช้ประโยชนที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ และ กองจัดกรรมสิทธิ์181892021-04-302021-04-30
73041การยกที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์กองสำรวจและแผนที่ ที่ดิน สำนักการโยธา5592021-04-302021-04-30
73140การตรวจสอบเขตทางสาธารณะกองสำรวจและแผนที่ ที่ดิน สำนักการโยธา5592021-04-302021-04-30
73239การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
73338การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
73437การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น(แบบ ข.4)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
73536การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.๕)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
73635การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.๔)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
73734การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
73833การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
73932การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
74031การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคารกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
74130การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๔)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
74229การแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๕, แบบ น.๖)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
74328การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.๗, แบบ น.๘)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
74427การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
74526การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.1) (แบบ ยผ.1)กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา0092021-04-302021-04-30
74625งานควบคุมโครงการก่อสร้าง (หมายเหตุ ไม่ใช่ส่วนราชการที่บริการประชาชนโดยตรง และยังต้องใช้ทักษาะของคนในงานก่อสร้าง)กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา6692021-04-302021-04-30
74724การขออนุญาตให้ก่อสร้างปรับปรุงต่อเชื่อมสะพานคนเดินข้ามทางสาธารณะสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา2692021-04-302021-04-30
74823ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซ่อมแซมถนนทางเท้า สะพาน ป้ายชื่อ และรั้วเหล็กสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา252592021-04-302021-04-30
74922ให้บริการทดสอบวัสดุก่อสร้างกองวิเคราะห์และวิจัย สำนักการโยธา170012092021-04-302021-04-30
75021รับจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานครกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา606092021-04-302021-04-30
75120การประสานการอนุญาตสาธารณูปโภคกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา35492021-04-302021-04-30
75219รับคำร้องเรื่องราวต่างๆ (จากจดหมายร้องทุกข์)สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา100092021-04-302021-04-30
75318บริการข้อมูลสถิติทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์31292021-04-302021-04-30
75417การขอรื้อย้ายกำหนดจุดป้ายหยุดรถประจำทางและศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางกลุ่มงานควบคุมและประสานการขนส่ง กองการขนส่ง15032021-04-302021-04-30
75516การขอคัดสำเนาภาพจากกล้อง CCTVศูนย์ควบคุมระบบจราจร (เสาชิงช้า) กองพัฒนาระบบจราจร0092021-04-302021-04-30
75615แบบมาตรฐานป้ายชื่อซอย ถนน คูคลอง สะพานข้ามคลอง แผ่นสะท้อนภาพ รั้วเหล็ก การ์ดเรลสำนักงานวิศวกรรมจราจร0092021-04-302021-04-30
75714การพิจารณาเปิดทางเข้า–ออก โครงการขนาดใหญ่กลุ่มงานจัดระบบจราจร สำนักงานวิศวกรรมจราจร201032021-04-302021-04-30
75813บริการสถิติปริมาณการจราจรสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักงานจราจรและขนส่ง101032021-04-302021-04-30
75912การขอข้อมูลด้านการจราจรกลุ่มงานสถิติและข้อมูล กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานจราจรและขนส่ง13092021-04-302021-04-30
76011การรับเงินค่าสินค้า/ค่าจ้างฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานจราจรและขนส่ง401092021-04-302021-04-30
76110หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและบริการสาธารณะ 24 ชั่วโมง (Best)กองโรงงานช่างกล3392021-04-302021-04-30
7629เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน กทม.ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน กทม.1356135642021-04-302021-04-30
7638การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมอิเล็กทรอนิกส์กองการเงิน สำนักการคลัง0092021-04-302021-04-30
7647การขอดูผลคะแนนการสอบแข่งขันฯกองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก.10010092021-04-302021-04-30
7656การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน และบัตรเหรียญราชการชายแดนของข้าราชการในสังกัดกรุงเทพ มหานคร ข้าราชการบำนาญและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่242412021-04-302021-04-30
7665เผยแพร่ข้อมูลของกทม.ผ่านเว็บไซต์ www.prbangkok.com และwww.bmanews.comสำนักงานประชาสัมพันธ์45000450092021-04-302021-04-30
7674พจนานุกรมคำศัพท์สำนักงานการต่างประเทศ64664692021-04-302021-04-30
7683การขอถอนเงินค้ำประกันสัญญาฝ่ายคลัง กองกลาง1192021-04-302021-04-30
7692การขอใช้สถานที่ภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และลานคนเมืองงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง2092021-04-302021-04-30
7701การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับแจ้งทุกข์กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร51251292021-04-302021-04-30