โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง : 109

ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ : 5 จากปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ผู้กระทำผิด หมายถึง บุคคลที่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า 2. เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของบุคคลที่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจาก 5 ช่องทาง ได้แก่ 1) E-mail สำนักเทศกิจ 2) Facebook สำนักเทศกิจ 3) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 4) ไลน์แอด “อัศวินคลายทุกข์” 5) แอพพลิเคชั่นแจ้งเบาะแส 3. ทางเท้า หมายถึง พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่ง ของทาง หรือทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่สำหรับคนเดิน (พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522)

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละเรื่องรองเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง ใช้สูตรคำนวณดังนี้ y= ((x_1- x_2 )× 100)/x_1 y = ร้อยละเรื่องรองเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง x1 = จำนวนเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 x2 = จำนวนเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักเทศกิจ/สำนักงานเขต

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0313 : จำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี จำแนกตามฐานความผิด)

ตาราง : จำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถบนทางเท้า ปี 2563

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง : จำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถบนทางเท้า โดยเก็บข้อมูลจากผลการรายงาน Daily Plans

idm_ynumadddateupdatedate
1ต.ค.-6259742020-06-052020-06-05
2พ.ย.-6246842020-06-052020-06-05
3ธ.ค.-6274462020-06-052020-06-05
4ม.ค.-6379012020-06-052020-06-05
5ก.พ.-63113572020-06-052020-06-05
6มี.ค.-63120882020-06-052020-06-05
7เม.ย.-6343142020-06-052020-06-05
8พ.ค.-6344912020-07-132020-07-13
9มิ.ย.-6352502020-07-132020-07-13
10ก.ค.-6377832020-08-262020-08-26
11ส.ค.-6383322020-09-212020-09-21
12ก.ย.-6370352020-11-242020-11-24
13ต.ค.-635062021-04-162021-04-16
14พ.ย.-635052021-04-162021-04-16
15ธ.ค.-635072021-04-162021-04-16
16ม.ค.-644882021-04-162021-04-16
17ก.พ.-644692021-04-162021-04-16
18ต.ค.-635062021-04-162021-04-16
19พ.ย.-635052021-04-162021-04-16
20ธ.ค.-635072021-04-162021-04-16
21ม.ค.-644882021-04-162021-04-16
22ก.พ.-644692021-04-162021-04-16
23มี.ค.-647432021-04-272021-04-27
24เม.ย.-64342021-05-242021-05-24
25พ.ค.-641772021-06-042021-06-04
26มิ.ย.-641902021-07-192021-07-19
27ก.ค.-642182021-08-162021-08-16
28ส.ค.-64352021-09-082021-09-08