โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ : 106

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
:มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
:เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน หมายถึง ภารกิจการจัดบริการสาธารณะของรัฐ และส่วนกลาง ที่ถ่ายโอนมาให้กรุงเทพมหานคร โดยภารกิจที่ถ่ายโอนเป็นภารกิจที่มีการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐและกรุงเทพมหานคร หรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร และเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมาย และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) กฎหมายกระจายอำนาจ หมายถึง พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมถึงฉบับอื่นๆ ที่อาจมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจ หมายถึง ภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาแล้ว สามารถดำเนินการได้ โดยไม่มีการส่งคืนภารกิจให้กับส่วนราชการเจ้าของภารกิจ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนและสามารถดำเนินการได้ *100 / ภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

1. รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 2. เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ กทม. (ปี 2561 -2563) 3. ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ กทม. ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของ กทม. (ปี 2561 -2563)

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030200-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0468 : รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน)

ตาราง : รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (กยค.)

idtitlebcampftypegovernmentdeptobstaclesstatusnoteadddateupdatedate
1การกำหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมและการจัดการจราจรในเขต กทม. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2สำนักงานตำรวจแห่งชาติสจส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯกทม.โดย สนท.อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจการจัดการจราจรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ)2020-05-192020-05-19
2วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสจส.กรมทางหลวงยังมิได้ดำเนินการส่งเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งจะต้องถ่ายโอนมาให้ กทม.พิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-192020-05-19
3ทางหลวงแผ่นดิน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสนย.กรมทางหลวงไม่ดำเนินการ ส่งมอบทางหลวงแผ่นดินให้ อปท. ตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ (ต้องขอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปลี่ยนประเภทจาก “ทางหลวงแผ่นดิน” เป็น “ทางหลวงท้องถิ่น”)อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-192020-05-19
4งานลาดยางทางหลวงแผ่นดิน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสนย.กรมทางหลวงไม่ดำเนินการ ส่งมอบทางหลวงแผ่นดินให้ อปท. ตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ (ต้องขอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปลี่ยนประเภทจาก “ทางหลวงแผ่นดิน” เป็น “ทางหลวงท้องถิ่น”)อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-192020-05-19
5วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสจส.กรมทางหลวงชนบทยังมิได้ดำเนินการส่งเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งจะต้องถ่ายโอนมาให้ กทม.พิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯอยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-192020-05-19
6ทางหลวงชนบท ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงชนบทสนย.กรมทางหลวงชนบทไม่ดำเนินการถ่ายโอนตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯอยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-192020-05-19
7การอนุญาตให้เดินเรือโดยสาร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่าสจส.กรมเจ้าท่าไม่ดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้ อปท. มีอำนาจการออกหนังสืออนุญาตตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯอยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-192020-05-19
8การจัดทำเครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจรเพื่อการสัญจรทางน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่าสจส.กรมเจ้าท่าไม่ดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้ อปท. มีอำนาจการออกหนังสืออนุญาตตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯอยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-192020-05-19
9การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสนน.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2020-05-192020-05-19
10ส่งเสริมการศึกษานอกระบบที่เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต1สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสพส.กระทรวงศึกษาธิการไม่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมของ อปท. ตามขอบเขตการถ่ายโอนที่กำหนดในแผนฯเป็นภารกิจที่ถ่ายโอนเฉพาะอำนาจหน้าที่ โดยไม่มีการถ่ายโอนสถานศึกษา (ศูนย์ กศน.) ให้ อปท. และในปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯมีศูนย์ กศน. 50 แห่ง ครอบคลุม 50 เขต2020-05-192020-05-19
11การควบคุมแรงงานต่างด้าว ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการจัดหางานสปท.กรมการจัดหางานยังไม่แจ้งข้อมูลคนต่างด้าวตามขอบเขตการถ่ายโอนที่กำหนดในแผนฯร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 3 มีการปรับปรุงขอบเขตการถ่ายโอนเพิ่มเติม2020-05-192020-05-19
12การอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองสนอ.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2020-05-192020-05-19
13การอนุญาตให้จัดตั้งโรงแรมด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองสนอ.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2020-05-192020-05-19
14การอนุญาตให้ขายสุราด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมสรรพสามิตสนค.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2020-05-192020-05-19
15 อนุญาตให้ขายยาสูบ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมสรรพสามิตสนค.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2020-05-192020-05-19
16อำนาจเปรียบเทียบปรับตาม ก. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข. ข้อบัญญัติท้องถิ่น ค. พ.ร.บ. ต่างๆ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนท.อยู่ในกระบวนการแก้ไขกฎหมายตามแผนฯ มีกฎหมายที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ อปท. มีอำนาจฯ จำนวน 8 ฉบับ (เป็นกฎหมายที่ กทม. มีอำนาจฯ อยู่แล้ว 2 ฉบับ)ยังไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย2020-05-192020-05-19
17การออกใบสั่งการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนท.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายยังไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย2020-05-192020-05-19
18การอนุญาตให้เล่นการพนัน ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองสนท.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายยังไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย2020-05-192020-05-19
19การอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการปกครองสปท.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2020-05-192020-05-19
20การอนุญาตให้มีการเรี่ยไร ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการปกครองสปท.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2020-05-192020-05-19
32การอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการปกครองสปท.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2021-04-302021-04-30
21การตรวจตราสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่หนึ่ง (ร้านค้าปลีกจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงาน สนย.กทม. ได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ โดย 1) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง สนย. และ สนข. (ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ) ในการตรวจตรา รายงานผลการตรวจตรารับแจ้งสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันและออกใบอนุญาต 2) เตรียมพร้อมบุคลากรของ กทม. (จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ สนย.และ สนข. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจตราสถานีน้ำมัน จำนวน 311 คน ) 3) สนย. ประสานกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขอข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (หนังสือที่ กท 0902/ 3209 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559)แต่ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานไม่ส่งข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ มาให้ กทม. เพื่อดำเนินการ ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบ และทำให้ กทม. ไม่สมารถรับมอบงาน จากกรมธุรกิจพลังงานตามที่กำหนดในแผนฯเป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-192020-05-19
22การรับแจ้งการประกอบกิจการ และการตรวจตรา ๑) สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่สอง(โรงงานขนาดเล็กเพื่อการเกษตร) ๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่หนึ่ง (ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก) ๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน) ๔) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ.ลักษณะที่หนึ่ง (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงาน สนย.กทม. ได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ โดย 1) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง สนย. และ สนข. (ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ) ในการตรวจตรา รายงานผลการตรวจตรารับแจ้งสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันและออกใบอนุญาต 2) เตรียมพร้อมบุคลากรของ กทม. (จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ สนย.และ สนข. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจตราสถานีน้ำมัน จำนวน 311 คน ) 3) สนย. ประสานกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขอข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (หนังสือที่ กท 0902/ 3209 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559)แต่ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานไม่ส่งข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ มาให้ กทม. เพื่อดำเนินการ ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบ และทำให้ กทม. ไม่สมารถรับมอบงาน จากกรมธุรกิจพลังงานตามที่กำหนดในแผนฯอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนและการรับโอน(จัดทำแผนการถ่ายโอน และเตรียมความพร้อมของบุคลากร)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-192020-05-19
23การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรา ๑) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก. (สถานีบริการมาตรฐานบนถนนใหญ่) ๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข. (สถานีบริการมาตรฐานขนาดเล็กในซอย) ๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่สอง(ปั๊มถังลอยดีเซลริมทาง)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงาน สนย.กทม. ได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ โดย 1) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง สนย. และ สนข. (ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ) ในการตรวจตรา รายงานผลการตรวจตรารับแจ้งสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันและออกใบอนุญาต 2) เตรียมพร้อมบุคลากรของ กทม. (จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ สนย.และ สนข. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจตราสถานีน้ำมัน จำนวน 311 คน ) 3) สนย. ประสานกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขอข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (หนังสือที่ กท 0902/ 3209 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559)แต่ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานไม่ส่งข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ มาให้ กทม. เพื่อดำเนินการ ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบ และทำให้ กทม. ไม่สมารถรับมอบงาน จากกรมธุรกิจพลังงานตามที่กำหนดในแผนฯเป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-192020-05-19
24การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ ๓ ด้านวางแผน ส่งเสริมการลงทุน1กรมโรงงานอุตสาหกรรมสนอ.กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ดำเนินการในการมอบอำนาจการอนุญาตประกอบกิจการตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯอยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-192020-05-19
25การอนุญาตให้ตั้งโรงงานขนาดเล็กใน อปท. หนึ่ง ที่ไม่มีผลกระทบกับ อปท. อื่นรวมทั้งการควบคุม ดูแล ตรวจตราการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการและมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดด้านวางแผน ส่งเสริมการลงทุน1กรมโรงงานอุตสาหกรรม สนอ.กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ดำเนินการในการมอบอำนาจการอนุญาตประกอบกิจการตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯอยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอน ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-192020-05-19
33การอนุญาตให้เล่นการพนันด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองสนท.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายยังไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย2021-04-302021-04-30
26การอนุญาตให้ตั้งโรงงานขนาดเล็กใน อปท. หนึ่ง ที่ไม่มีผลกระทบกับ อปท. อื่นรวมทั้งการควบคุม ดูแล ตรวจตราการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการและมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดด้านวางแผน ส่งเสริมการลงทุน1กรมโรงงานอุตสาหกรรมสนอ.กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ดำเนินการในการมอบอำนาจการอนุญาตประกอบกิจการตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯอยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอน ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
27การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ ๓ด้านวางแผน ส่งเสริมการลงทุน1กรมโรงงานอุตสาหกรรมสนอ.กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ดำเนินการในการมอบอำนาจการอนุญาตประกอบกิจการตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯอยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
28การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรา ๑) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก. (สถานีบริการมาตรฐานบนถนนใหญ่) ๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข. (สถานีบริการมาตรฐานขนาดเล็กในซอย) ๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่สอง(ปั๊มถังลอยดีเซลริมทาง)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงานสนย.กทม. ได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ โดย 1) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง สนย. และ สนข. (ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ) ในการตรวจตรา รายงานผลการตรวจตรารับแจ้งสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันและออกใบอนุญาต 2) เตรียมพร้อมบุคลากรของ กทม. (จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ สนย.และ สนข. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจตราสถานีน้ำมัน จำนวน 311 คน ) 3) สนย. ประสานกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขอข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (หนังสือที่ กท 0902/ 3209 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559)แต่ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานไม่ส่งข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ มาให้ กทม. เพื่อดำเนินการ ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบ และทำให้ กทม. ไม่สมารถรับมอบงาน จากกรมธุรกิจพลังงานตามที่กำหนดในแผนฯเป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
29การรับแจ้งการประกอบกิจการ และการตรวจตรา ๑) สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่สอง(โรงงานขนาดเล็กเพื่อการเกษตร) ๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่หนึ่ง (ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก) ๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน) ๔) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ.ลักษณะที่หนึ่ง (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงานสนย.กทม. ได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ โดย 1) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง สนย. และ สนข. (ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ) ในการตรวจตรา รายงานผลการตรวจตรารับแจ้งสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันและออกใบอนุญาต 2) เตรียมพร้อมบุคลากรของ กทม. (จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ สนย.และ สนข. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจตราสถานีน้ำมัน จำนวน 311 คน ) 3) สนย. ประสานกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขอข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (หนังสือที่ กท 0902/ 3209 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559)แต่ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานไม่ส่งข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ มาให้ กทม. เพื่อดำเนินการ ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบ และทำให้ กทม. ไม่สมารถรับมอบงาน จากกรมธุรกิจพลังงานตามที่กำหนดในแผนฯอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนและการรับโอน(จัดทำแผนการถ่ายโอน และเตรียมความพร้อมของบุคลากร)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
30การตรวจตราสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่หนึ่ง (ร้านค้าปลีกจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงานสนย.กทม. ได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ โดย 1) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง สนย. และ สนข. (ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ) ในการตรวจตรา รายงานผลการตรวจตรารับแจ้งสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันและออกใบอนุญาต 2) เตรียมพร้อมบุคลากรของ กทม. (จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ สนย.และ สนข. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจตราสถานีน้ำมัน จำนวน 311 คน ) 3) สนย. ประสานกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขอข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (หนังสือที่ กท 0902/ 3209 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559)แต่ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานไม่ส่งข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ มาให้ กทม. เพื่อดำเนินการ ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบ และทำให้ กทม. ไม่สมารถรับมอบงาน จากกรมธุรกิจพลังงานตามที่กำหนดในแผนฯเป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
31การอนุญาตให้มีการเรี่ยไรด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการปกครองสปท.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2021-04-302021-04-30
34การออกใบสั่งการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนท.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายยังไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย2021-04-302021-04-30
35อำนาจเปรียบเทียบปรับตาม ก. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข. ข้อบัญญัติท้องถิ่น ค. พ.ร.บ. ต่างๆด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนท.อยู่ในกระบวนการแก้ไขกฎหมายตามแผนฯ มีกฎหมายที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ อปท. มีอำนาจฯ จำนวน 8 ฉบับ (เป็นกฎหมายที่ กทม. มีอำนาจฯ อยู่แล้ว 2 ฉบับ)ยังไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย2021-04-302021-04-30
36อนุญาตให้ขายยาสูบด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมสรรพสามิตสนค.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2021-04-302021-04-30
37การอนุญาตให้ขายสุราด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมสรรพสามิตสนค.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2021-04-302021-04-30
38การอนุญาตให้จัดตั้งโรงแรมด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองสนอ.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2021-04-302021-04-30
39การอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองสนอ.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2021-04-302021-04-30
40การควบคุมแรงงานต่างด้าวด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการจัดหางานสปท.กรมการจัดหางานยังไม่แจ้งข้อมูลคนต่างด้าวตามขอบเขตการถ่ายโอนที่กำหนดในแผนฯร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 3 มีการปรับปรุงขอบเขตการถ่ายโอนเพิ่มเติม2021-04-302021-04-30
41ส่งเสริมการศึกษานอกระบบที่เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิต1สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสพส.กระทรวงศึกษาธิการไม่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมของ อปท. ตามขอบเขตการถ่ายโอนที่กำหนดในแผนฯเป็นภารกิจที่ถ่ายโอนเฉพาะอำนาจหน้าที่ โดยไม่มีการถ่ายโอนสถานศึกษา (ศูนย์ กศน.) ให้ อปท. และในปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯมีศูนย์ กศน. 50 แห่ง ครอบคลุม 50 เขต2021-04-302021-04-30
42การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสนน.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายอยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2021-04-302021-04-30
43การจัดทำเครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจรเพื่อการสัญจรทางน้ำด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่าสจส.กรมเจ้าท่าไม่ดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้ อปท. มีอำนาจการออกหนังสืออนุญาตตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯอยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
44การอนุญาตให้เดินเรือโดยสารด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่าสจส.กรมเจ้าท่าไม่ดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้ อปท. มีอำนาจการออกหนังสืออนุญาตตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯอยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
45ทางหลวงชนบทด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงชนบทสนย.กรมทางหลวงชนบทไม่ดำเนินการถ่ายโอนตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯอยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
46วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจรด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสจส.กรมทางหลวงชนบทยังมิได้ดำเนินการส่งเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งจะต้องถ่ายโอนมาให้ กทม.พิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯอยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
47งานลาดยางทางหลวงแผ่นดินด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสนย.กรมทางหลวงไม่ดำเนินการ ส่งมอบทางหลวงแผ่นดินให้ อปท. ตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ (ต้องขอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปลี่ยนประเภทจาก “ทางหลวงแผ่นดิน” เป็น “ทางหลวงท้องถิ่น”)อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
48ทางหลวงแผ่นดินด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสนย.กรมทางหลวงไม่ดำเนินการ ส่งมอบทางหลวงแผ่นดินให้ อปท. ตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ (ต้องขอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปลี่ยนประเภทจาก “ทางหลวงแผ่นดิน” เป็น “ทางหลวงท้องถิ่น”)อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
49วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจรด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสจส.กรมทางหลวงยังมิได้ดำเนินการส่งเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งจะต้องถ่ายโอนมาให้ กทม.พิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯอยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
50การกำหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมและการจัดการจราจรในเขต กทม.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2สำนักงานตำรวจแห่งชาติสจส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯกทม.โดย สนท.อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจการจัดการจราจรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ)2021-04-302021-04-30ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0469 : เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ กทม. (ปี 2561 -2563))

ตาราง : เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ กทม. (ปี 2561 -2563)

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ กทม. (ปี 2561 -2563) (กยค.)

idsectorsserviceindicator_1goaldestinationdeptadddateupdatedate
1โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ85ร้อยละสนย.2020-06-022020-06-02
2โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของระยะทางของถนน คสล. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ90ร้อยละสนย.2020-06-022020-06-02
3โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิดชอบของ กทม. ที่สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ70ร้อยละสนย.2020-06-022020-06-02
4โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบของ กทม. ที่สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ70ร้อยละสนย.2020-06-022020-06-02
5โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ90ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
6โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ90ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
7โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ85ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
8โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ85ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
9โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ กทม. ที่สร้างเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ65ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
10โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของกทม. ที่สร้างเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตำมแผนพัฒนาในปีงบประมาณ65ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
11โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ กทม. ที่สร้างเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในงบประมาณ75ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
12โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของกทม. ที่สร้างเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ65ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
13โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกของ กทม. พร้อมระบบระบายน้ำที่เพียงพอที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมในปีงบประมาณ70ร้อยละสนย.2020-06-022020-06-02
14โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ กทม. พร้อมระบบระบายน้ำที่เพียงพอที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมในปีงบประมาณ70ร้อยละสนย.2020-06-022020-06-02
66ผังเมืองหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการจัดการที่โล่ง หรือการใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะหรือที่โล่ง1โครงการสสล.2020-06-022020-06-02
15โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด65ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
16โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลิงในความดูแลของ กทม. ที่ได้รับการพัฒนา และบำรุงรักษาให้สะอาดหรือใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองได้100ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
17โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลิงที่ กทม. ได้สร้างหรือจัดหาเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ10ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
18โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ90ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
19โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ กทม. จัดซื้อหรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ75ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
20โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ100ร้อยละสนย.2020-06-022020-06-02
21โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาจาก กทม. ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ80ร้อยละสนย.2020-06-022020-06-02
22โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนไฟจราจรที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาจาก กทม. ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ95ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
23โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ80ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
24โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ85ร้อยละสนย.2020-06-022020-06-02
25โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ80ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
26โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ85ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
27โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ กทม. ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด90ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
28โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการของ กทม. ในการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่เกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พักผู้โดยสาร ที่จอดรถประจำทาง และพื้นที่ริมทาง3โครงการสสล.2020-06-022020-06-02
29โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการของ กทม. ในการก่อสร้างทำงแยกต่างระดับ สะพานข้ามแยกและท่ออุโมงค์ คสล.1โครงการสนย.2020-06-022020-06-02
86ผังเมืองเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมือง85ร้อยละสสล.2020-06-022020-06-02
30โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการ/กิจกรรมของ กทม. ในการส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต กทม.3โครงการสนน.2020-06-022020-06-02
31โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการ/กิจกรรมของ กทม. ในการดูแลร่องน้ำที่เป็นบึง ลำคลอง แม่น้ำขนาดเล็ก หรือร่องน้ำชายฝั่งทะเลขนาดเล็กภายในพื้นที่ กทม.10โครงการสนน.2020-06-022020-06-02
32โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการ/กิจกรรมของ กทม. ในการส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ/ทะเลให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต กทม.3โครงการสจส.2020-06-022020-06-02
33โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางบกในเขต กทม. ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึ้น95ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
34โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของการดำเนินการของ กทม. ในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจราจรทางบกในเขตพื้นที่ กทม. เทียบกับจำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด95ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
35โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของพื้นที่ผิวการจราจรที่มีน้ำท่วมขังและส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในเขต กทม. และได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก กทม. เรียบร้อย85ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
36โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกของ อปท. ในการสูบน้ำในช่วงน้ำท่วม**90ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
37โครงสร้างพื้นฐานหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางน้ำ/ทางทะเลในเขต กทม. ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึ้น90ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
38โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพื้นฐานร้อยละของปริมาณน้ำเสียรวมที่ได้รับการบำบัดต่อวัน80ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
39โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพื้นฐานร้อยละของพื้นที่บริการระบบขนส่งมวลชนของ กทม. ต่อพื้นที่ กทม. ทั้งหมดตามความจำเป็นร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
40โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการของ กทม. ในการแก้ไขปัญหากัดเซาะหรือตลิ่งพังโดยโครงสร้างขนาดใหญ่3โครงการสนน.2020-06-022020-06-02
41โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือระบบอัจฉริยะในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรทางบก ทางน้ำ หรือทางทะเล1ระบบสนน.2020-06-022020-06-02
42โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนระบบข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานของ กทม. เพื่อใช้ในการบริหารงานพัฒนาหรือบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของ กทม. ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้น)1ระบบสนน.2020-06-022020-06-02
43โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของพื้นที่ในเขต กทม. ที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียรวมของ กทม.70ตร.กม.สจส.2020-06-022020-06-02
44โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพื้นฐานร้อยละของปริมาณน้ำเสียจากภาคธุรกิจและชุมชนที่ได้รับการบำบัดต่อวัน80ลบ.ม.สจส.2020-06-022020-06-02
45โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพื้นฐานร้อยละของปริมาณน้ำเสียจากครัวเรือนที่ได้รับการบำบัดต่อวัน**90ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
46โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพื้นฐานร้อยละของปริมาณน้ำเสียจากภาคการเกษตรที่ได้รับการบำบัดต่อวัน**70ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
47โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนผลการตรวจคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ อปท. และ มี คุณภาพน้ำได้ตามค่ามาตรฐานที่กำหนด**90ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
48โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพัฒนาร้อยละค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางภายในเขต กทม.ต่อรายจ่ายรวมของประชาชน (ต่อเดือน)15ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
49โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากบริการขนส่งมวลชนที่จัดให้โดย กทม. เมื่อเทียบกับก่อนการดำเนินการของ กทม. หรือกับการให้บริการของภาคเอกชน15ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
50โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการพัฒนาหรือการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของ อปท. ที่มีความต่อเนื่องหรือไม่ขาดตอน**85ร้อยละสนย.2020-06-022020-06-02
51โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดการการจราจรทางบกที่ดำเนินการโดย กทม.80ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
52โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดการการจราจรทางน้ำ/ทางทะเล80ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
53โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรือไฟจราจร80ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
54โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของสะพาน80ร้อยละสนย.2020-06-022020-06-02
55โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจต่อบริการของท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามที่อยู่ในความรับผิดชอบ80ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
56โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจต่อบริการขนส่งมวลชนที่จัดให้โดย กทม.80ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
57โครงสร้างพื้นฐานเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือระบบอัจฉริยะในการสัญจร80ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
58ผังเมืองหลักขั้นพื้นฐานจำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ กทม. ได้ดำเนินการจัดทำ1ผัง/ฉบับสวพ.2020-06-022020-06-02
59ผังเมืองหลักขั้นพื้นฐานจำนวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชนของ กทม.ที่มีกำรปรับปรุงหรือมีการประเมินผลการบังคับใช้ในระหว่างปีงบประมาณ1ผัง/ฉบับสวพ.2020-06-022020-06-02
60ผังเมืองหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชนของ กทม. และมีเอกสารประกอบ1โครงการสวพ.2020-06-022020-06-02
61ผังเมืองหลักขั้นพื้นฐานจำนวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน1ฉบับสวพ.2020-06-022020-06-02
62ผังเมืองหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ที่ กทม. ออกให้ระหว่างปีได้ตามระยะเวลากำหนด90แห่งสนย.2020-06-022020-06-02
63ผังเมืองหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนใบอนุญาตการดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารที่ กทม. ออกให้ระหว่างปีได้ตามระยะเวลากำหนด90ร้อยละสนย.2020-06-022020-06-02
64ผังเมืองหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้ที่ดินที่ได้รับการแก้ไขจาก กทม. ต่อปี90ร้อยละสวพ.2020-06-022020-06-02
65ผังเมืองหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจาก กทม. ในรอบปี95ร้อยละสนย.2020-06-022020-06-02
67ผังเมืองหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการส่งเสริมความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ที่ดินให้ถูกประเภท1โครงการสวพ.2020-06-022020-06-02
68ผังเมืองหลักขั้นพื้นฐานขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร10ตร.ม.สสล.2020-06-022020-06-02
69ผังเมืองหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยที่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด90ร้อยละสนย.2020-06-022020-06-02
70ผังเมืองหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการอบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิง ซ้อมหนีไฟ ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น5โครงการสปภ.2020-06-022020-06-02
71ผังเมืองหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในรอบปีในการตรวจระบบความปลอดภัยของอาคาร/อาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคาร4โครงการสนย.2020-06-022020-06-02
72ผังเมืองหลักขั้นพื้นฐานจำนวนฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงของ กทม. สำหรับการให้บริการข้อมูลหรือใช้ในการวางแผนด้านภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านที่ดิน1ฐานข้อมูลสวพ.2020-06-022020-06-02
73ผังเมืองหลักขั้นพัฒนาร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำผังเมืองเพื่อให้ กทม. มีแผนผังนโยบายและผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชนเป็นกรอบการพัฒนาท้องถิ่น80ร้อยละสวพ.2020-06-022020-06-02
74ผังเมืองหลักขั้นพัฒนาร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและจัดรูปที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ90ร้อยละสวพ.2020-06-022020-06-02
75ผังเมืองหลักขั้นพัฒนาร้อยละของข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงมีความถูกต้องครบถ้วน90ร้อยละสวพ.2020-06-022020-06-02
76ผังเมืองหลักขั้นพัฒนาร้อยละของที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดทำแผนที่ถูกต้องครบถ้วน95ร้อยละสวพ.2020-06-022020-06-02
77ผังเมืองหลักขั้นพัฒนาร้อยละของพื้นที่เมืองหรือชุมชนของ กทม. ที่มีกฎหมายผังเมืองครอบคลุม95ร้อยละสวพ.2020-06-022020-06-02
78ผังเมืองหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนอาคาร/อาคารสูงที่ได้รับการตรวจสอบจาก กทม. ในระหว่างปีตามกฎหมายควบคุมอาคาร90ร้อยละสนย.2020-06-022020-06-02
79ผังเมืองหลักขั้นพัฒนาร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก กทม. ในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่75ร้อยละสวพ.2020-06-022020-06-02
80ผังเมืองหลักขั้นพัฒนาร้อยละของพื้นที่ที่มีฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน/อาคารมาตราส่วน 1 : 4,000 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)90ร้อยละสวพ.2020-06-022020-06-02
81ผังเมืองเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรม ที่ดำเนินการโดย กทม.3โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
82ผังเมืองเสริมขั้นพื้นฐานขนาดพื้นที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวในเขต กทม. ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นในระหว่างปี4800ตร.ม.สสล.2020-06-022020-06-02
83ผังเมืองเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการของ กทม. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน3โครงการสสล.2020-06-022020-06-02
84ผังเมืองหลักขั้นพัฒนาร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน**95ร้อยละสวพ.2020-06-022020-06-02
85ผังเมืองเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจต่อการปรับปรุงชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรม85ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
87ผังเมืองเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจต่อ โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่สวนสาธารณะเพิ่มขึ้นในระหว่างปี85ร้อยละสสล.2020-06-022020-06-02
88สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการที่ กทม. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สตรี20โครงการ สพส.2020-06-022020-06-02
89สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจาก กทม. เมื่อเทียบกับสตรีทั้งหมดในพื้นที่1ร้อยละ สพส.2020-06-022020-06-02
90สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ กทม. ดำเนินการในระหว่างปี 25612โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
91สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก กทม.2ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
92สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการที่ กทม. ดำเนินการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูแก่ สตรี8โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
93สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก กทม. เมื่อเทียบกับสตรีทั้งหมดในพื้นที่1ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
94สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ กทม. ดำเนินการ10โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
95สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่40ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
96สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ กทม. ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ1โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
97สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมดในพื้นที่65ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
98สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้สูงอายุในเขต กทม. ที่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง70ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
99สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ10โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
100สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุของคนในครอบครัวและชุมชน10โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
101สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการชุมชนเคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน การให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ5โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
102สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการที่ กทม. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมนันทนาการในรอบปี20โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
103สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่ กทม. ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต กทม.30ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
104สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการที่ กทม. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เสริม10โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
105สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพที่ กทม. ให้การสนับสนุนต่อทั้งหมดในเขต กทม. ที่มีฐานยากจน ไม่มีคนดูแล หรือไม่มีรายได้อื่นๆ30ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
106สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับการให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้พิการ ที่เข้าถึงสิทธิของผู้พิการ10โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
107สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู80ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
108สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ2โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
109สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานทำ20ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
110สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก กทม. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่50ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
111สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่ กทม.100ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
112สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละจำนวนห้องน้ำในอาคาร กทม. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสำหรับผู้พิการ3ร้อยละสนย.2020-06-022020-06-02
113สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชน3โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
114สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานสัดส่วนจำนวนผู้พิการในชุมชนที่ได้รับการดูแลจาก กทม. ต่ออาสาสมัครดูแลผู้พิการจำนวน 1 คน20ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
115สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์10โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
116สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู80ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
117สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์1โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
118สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั้งหมดที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานทำ10ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
119สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. จัดเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์เป็นประจำ1โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
120สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก กทม. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมดในพื้นที่85ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
121สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน1โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
122สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานสัดส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยต่ออาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนจำนวน 1 คน10คนสนอ.2020-06-022020-06-02
123สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยในชุมชนอย่างปกติสุข1โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
124สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด2โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
125สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้ติดยาเสพติดทั้งหมดในพื้นที่60ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
126สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ติดยาเสพติดในชุมชนอย่างปกติสุข1โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
127สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการให้ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขต กทม.1โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
128สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ส่งเสริม ป้องกัน /เฝ้าระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็กอายุ 0-5 ปี1โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
129สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ส่งเสริมหรือป้องกัน/เฝ้าระวัง โภชนาการในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด กทม.1โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
130สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรคประจำถิ่น2โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
131สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการจากการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรคประจำถิ่นต่อประชากรทั้งหมด70ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
132สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่มีวัสดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจาก กทม. ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น2000ชุมชน/หมู่บ้านสนอ.2020-06-022020-06-02
133สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีบุคลากรของ กทม. ร่วมเป็นคณะทำงานในทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่100ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
134สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการให้ความรู้แก่แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค1โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
135สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับความรู้และคำแนะนำเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีทั้งหมดในชุมชน60โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
136สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการแนะนำหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก5โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
137สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการให้คำแนะนำหรือดูแลหญิงหลังคลอดในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว1โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
138สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่บิดามารดำในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี ในด้านสุภาพกาย ใจ สังคม และการเจริญเติบโตของเด็ก1โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
139สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ กทม.ตามความจำเป็นแห่งสพส.2020-06-022020-06-02
140สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของ กทม.95ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
141สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน1โครงการสนศ.2020-06-022020-06-02
142สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ที่มุ่งลดความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ1โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
143สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ที่มุ่งลดความเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการท้องก่อนวัยอันควร1โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
144สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ที่สนับสนุนการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน3โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
145สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนที่เล่นกีฬำหรือการออกกำลังกายในโครงการที่ กทม. ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่10ร้อยละสวท.2020-06-022020-06-02
231การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลของ กทม. ต่อเด็กอายุ 5-6 ขวบทั้งหมดในเขต25ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
146สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของสตรีที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีงานทำต่อเนื่องหลังจากได้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจาก กทม.30ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
147สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของโครงการของ กทม. ที่กลุ่มสตรีมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดำเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล50ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
148สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจสุขภาพในระดับปกติ หรือไม่มีสภาวะซึมเศร้าเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั้งหมด60ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
149สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละผู้สูงอายุที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและได้รับการดูแลจาก กทม. ในการรักษาหรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาล60ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
150สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของผู้สูงอายุที่ยากจนที่ได้รับการดูแลด้านอาชีพหรือรายได้เสริมจาก กทม. จนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอสำหรับการดำรงชีพ60ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
151สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของโครงการของ กทม. ที่กลุ่มผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการ คิด วางแผนดำเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล65โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
152สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของผู้พิการที่มีผลการตรวจสุขภาพในระดับปกติ ร่างกายไม่ทรุดโทรมก่อนเวลาอันควร หรือไม่มีปัญหาสภาวะซึมเศร้า50คนสนอ.2020-06-022020-06-02
153สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของผู้พิการที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและได้รับการดูแลหรือฟื้นฟูจาก กทม. ในการรักษา/ส่งต่อไปยังสถานพยาบาล หรือการทำกายภาพบำบัด50คนสนอ.2020-06-022020-06-02
154สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของผู้พิการที่ยากจนหรือไม่มีงานทำที่ได้รับการดูแลด้านอาชีพหรือการมีงานทำจาก กทม. จนมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ30ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
155สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและได้รับการดูแลหรือฟื้นฟูจาก กทม. ในการรักษา/ส่งต่อไปยังสถานพยาบาล80ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
156สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ยากจนหรือไม่มีงานทำที่ได้รับการดูแลด้านอาชีพ หรือการมีงานทำจาก กทม. จนมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ60ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
157สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลหรือฟื้นฟูจาก กทม. ทีสามารถกลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้ตามปกติ70ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
158สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของประชาชนที่เจ็บป่วยจากโรคประจำถิ่นไม่เกินค่ามาตรฐานทางการแพทย์หรือสาธารณสุข80ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
159สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่เจ็บป่วยจากการได้รับโภชนาการทางอาหารที่ไม่ถูกต้องต่อเด็กอายุ 0-5 ปีทั้งหมด7ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
232การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา กทม. ต่อเด็กอายุ 7-12 ขวบทั้งหมดในเขต40ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
160สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยจากการได้รับโภชนาการทางอาหารที่ไม่ถูกต้องต่อประชากรทั้งหมด5ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
161สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มีปัญหาทุพโภชนาการ ซึ่งได้รับอาหารเสริม และคำแนะนำในการแก้ไขทางโภชนาการจาก กทม.70ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
162สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันโรค (vaccines) จาก กทม.ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข90ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
163สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจาก กทม. ในการรับบริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข90ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
164สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีรูปร่างสมส่วนตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข80ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
165สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาการเลี้ยงดูอย่างผิดวิธีหรือถูกกระทำทำรุณกรรมจากผู้ปกครอง90ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
166สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาสังคมหรือกระทำการอันเข้าข่ายอาชญากรรมเด็กและเยาวชน หรือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด5ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
167สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร15ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
168สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละของโครงการ กทม. ที่กลุ่มเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการ คิด วางแผนดำเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล50ร้อยละสวท.2020-06-022020-06-02
169สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนศูนย์พักพิง/ดูแล/ฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้พิการในชุมชนของ กทม.5แห่งสพส.2020-06-022020-06-02
170สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนสถานสงเคราะห์คนชรา/บ้านพักคนชรา/ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุของ กทม.3แห่งสพส.2020-06-022020-06-02
171สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care ของ กทม.3แห่งสนอ.2020-06-022020-06-02
172สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพื้นฐานร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม. ระดับดี100ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
173สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารในพื้นที่1โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
174สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพื้นฐานร้อยละของร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารได้รับการตรวจจาก กทม. ในรอบปีเทียบกับจำนวนร้านอาหารหรือสถานประกอบการทั้งหมดในพื้นที่80แห่งสนอ.2020-06-022020-06-02
175สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ5โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
176สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ กทม.20000ครัวเรือนสพส.2020-06-022020-06-02
177สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือเคหะชุมชนสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ดำเนินการโดย กทม.1โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
178สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัยจาก กทม.15ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
179สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ อปท.**20000ครัวเรือนสพส.2020-06-022020-06-02
180สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการที่ กทม. ส่งเสริมหรืออบรมให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะหรือความรู้ในการดูแลเด็กอายุ 0-5 ปีที่บ้านได้อย่างเพียงพอ3โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
181สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการของ กทม. ที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือกลุ่มอาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ที่มีอาการทางจิต3โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
182สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็ก เยาวชน และสตรี ที่ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ70ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
183สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนผู้ที่มีอาการทางจิตในชุมชนได้รับการดูแลจาก กทม.80ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
184สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของโครงการของ อปท. ที่กลุ่มผู้พิการสูงอายุมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดำเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล**30ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
185สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของผู้พิการต่อศูนย์พักพิง/ดูแล/ ฟื้นฟูสภาพที่ดำเนินการโดย กทม. **80ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
186สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนเด็ก 0-5 ปี ที่ประสบปัญหาการเลี้ยงดูไม่ถูกวิธีจากผู้สูงอายุในครัวเรือนต่อจำนวนเด็ก 0-5 ปีทั้งหมดที่ถูกเลี้ยงดูโดยผู้สูงอายุเพียงลำพัง**10ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
187สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มสตรีที่มีต่อการฝึกอาชีพ การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจาก กทม.80ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
188สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มสตรีที่มีต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ กทม. จัดให้มีขึ้น80ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
189สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มสตรีที่มีต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก กทม.80ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
190สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุโดย กทม.80ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
191สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตหลักขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของผู้พิการต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูหรือการส่งเสริมสุขภาพจาก กทม.80ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
192สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูสุขภาพจาก กทม.80ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
193สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดต่อกำรได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูสุขภาพจาก กทม.80ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
194สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของบริการของสถานสงเครำะห์/บ้านพักคนชรา/ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุที่ดำเนินการโดย กทม.80ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
195สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของบริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/Day-care ที่ดำเนินการโดย กทม.80ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
196การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ กทม.330แห่งสพส.2020-06-022020-06-02
197การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กทม.19000คนสพส.2020-06-022020-06-02
198การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน100ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
199การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กทม. ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน100ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
200การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ กทม.429คนสนศ.2020-06-022020-06-02
201การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ กทม.50000คนสนศ.2020-06-022020-06-02
202การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของเด็กโรงเรียนอนุบาลของ กทม.ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน100ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
203การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ กทม.ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน100ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
204การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโรงเรียนประถมศึกษาในความดูแลของ กทม.431แห่งสนศ.2020-06-022020-06-02
205การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ กทม.20000คนสนศ.2020-06-022020-06-02
206การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของเด็กโรงเรียนประถมศึกษาของ กทม.ที่ได้รับอาหารเสริม (นม)ครบถ้วน100ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
207การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ กทม.ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน100ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
208การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในความดูแลของ กทม.100แห่งสนศ.2020-06-022020-06-02
209การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของ กทม.30000คนสนศ.2020-06-022020-06-02
210การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแลของ กทม.6แห่งสนศ.2020-06-022020-06-02
211การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ กทม.3000คนสนศ.2020-06-022020-06-02
212การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในความดูแลของ กทม..1แห่งม.นวมินทร์2020-06-022020-06-02
213การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนเด็กนักเรียนในระดับอุดมศึกษาในความดูแลของ กทม.1500คนม.นวมินทร์2020-06-022020-06-02
214การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการที่ได้รับการศึกษาจาก กทม. เทียบต่อเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการทั้งหมดในพื้นที่70คนสนศ.2020-06-022020-06-02
215การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานร้อยละจำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็กยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก กทม. เทียบกับเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือเด็กยากจนในพื้นที่80คนสพส.2020-06-022020-06-02
216การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของเด็กพิเศษ (เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ที่ได้รับการศึกษาจาก กทม. เทียบกับจำนวนเด็กพิเศษทั้งหมดในพื้นที่50ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
217การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนหลักสูตรการศึกษาของท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นในโรงเรียนสังกัด กทม.5หลักสูตรสนศ.2020-06-022020-06-02
218การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนหลักสูตรในระบบสองภาษาในโรงเรียนสังกัด กทม.2หลักสูตรสนศ.2020-06-022020-06-02
219การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนหลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศเฉพาะทางในโรงเรียนสังกัด กทม.3หลักสูตรสนศ.2020-06-022020-06-02
220การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-ทักษะการเรียน-การกวดวิชาของเด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกัด กทม.5โครงการสนศ.2020-06-022020-06-02
221การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัด กทม.5โครงการสนศ.2020-06-022020-06-02
222การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด กทม.5โครงการสนศ.2020-06-022020-06-02
223การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือทักษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด กทม.2โครงการสนศ.2020-06-022020-06-02
224การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาพื้นบ้านในโรงเรียนสังกัด กทม.10โครงการสนศ.2020-06-022020-06-02
225การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนกิจกรรม/โครงการของ กทม. ในการส่งเสริมหรือขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส เด็กในพื้นที่ห่างไกล/ที่ราบสูง หรือเด็กชายขอบ2โครงการสนศ.2020-06-022020-06-02
226การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดที่มิได้อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งดูแลหรือบริหารโดย กทม.36แห่งสวท.2020-06-022020-06-02
227การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ไอซีที (ICT) ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง (TK Park) หรือห้องสมุดมีชีวิต เป็นต้น ที่ กทม. ดูแลหรือบริหารจัดการ2แห่งสวท.2020-06-022020-06-02
228การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนกิจกรรม/โครงการอบรมส่งเสริมทักษะหรือการเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวัน สิทธิหน้าที่ของพลเมือง หรือความรู้ในทางกฎหมำยที่ กทม. ให้การสนับสนุนหรือจัดให้มีขึ้น2โครงการสปท.2020-06-022020-06-02
229การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนกิจกรรม/โครงการของ กทม. ที่ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างงานหรือนวัตกรรม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ2โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
230การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กทม. ต่อเด็กอายุ 2-4 ขวบทั้งหมดในเขต กทม.25ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
233การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ กทม. ต่อเด็กอายุ 13-15 ปีทั้งหมดในเขต กทม.25ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
234การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาของ กทม. ต่อเด็กอายุ 16-18 ปีทั้งหมดในเขต กทม.25ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
235การศึกษาหลักขั้นพัฒนาอัตราการมาเรียนตลอดปีการศึกษาโดยไม่หยุดเรียนกลางคัน (drop-out rate) ของนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด กทม.96ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
236การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละของประชากรในเขต กทม. ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปที่สามารถอ่านออกเขียนได้ (literacy rate)85ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
237การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระดับประถมศึกษาปีที่ 640ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
238การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสำมัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 335ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
239การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสำมัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 635ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
240การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด กทม. ที่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถทำงานทำได้ในระยะเวลา 1 ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 695ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
241การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด กทม. ที่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถทำงานทำได้ในระยะเวลำ 1 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 390ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
242การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด กทม. ที่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถทำงานทำได้ในระยะเวลา 1 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 285ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
243การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด กทม.. ที่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถทำงานทำได้ในระยะเวลา 1 ปี ระดับอุดมศึกษา80ร้อยละม.นวมินทร์2020-06-022020-06-02
244การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ดำเนินการโดย กทม. ในปีงบประมาณ 256250ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
245การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยจาก กทม. ในปีงบประมาณ55ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
246การศึกษาเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษำ หรือส่วนราชการต่างๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน5โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
247การศึกษาเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการที่ กทม. ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน5โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
379การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ปัญหาไฟป่า หรือในการป้องกันหรือแก้ไขการเผาในที่โล่ง1โครงการสปภ.2020-06-022020-06-02
248การศึกษาเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะ1โครงการสนศ.2020-06-022020-06-02
249การศึกษาเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือแก่เด็กที่หยุดเรียนกลางคัน (drop out) ให้ได้รับการศึกษาตามสมควร1โครงการสนศ.2020-06-022020-06-02
250การศึกษาเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการเพื่อส่งเสริมการศึกษาหรือการเรียนรู้ทีมีมาตรฐาน/คุณภาพ ซึ่งกทม.ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก/สถำบันอุดมศึกษา/องค์กรวิชาชีพ/สถานศึกษาในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ2โครงการสนศ.2020-06-022020-06-02
251การศึกษาเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (exchange student/exchange program) กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ3โครงการสนศ.2020-06-022020-06-02
252การศึกษาเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการส่งเสริมการประกวดความรู้ความสามารถหรือทักษะของเด็กนักเรียนสังกัด กทม. ในการศึกษา การประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ2โครงการสนศ.2020-06-022020-06-02
253การศึกษาเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของเด็กที่หยุดเรียนกลางคันที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษาจาก กทม. ต่อเด็กที่หยุดเรียนกลางคันจากโรงเรียนทั้งหมดในพื้นที่75ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
254การศึกษาเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของช่างฝีมือแรงงานที่สามารถประกอบอาชีพหรือหางานทำได้ในระยะเวลา 1 ปีหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานที่ กทม. จัดให้มีขึ้นร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ75ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
255การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาในความดูแลของ อปท.**10โรงสพส.2020-06-022020-06-02
256การศึกษาหลักขั้นพื้นฐานจำนวนเด็กในโรงเรียนอาชีวศึกษาของ อปท.**1000คนสพส.2020-06-022020-06-02
257การศึกษาเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของเด็กที่มีความสามารถพิเศษต่อการจัดการศึกษาหรือโครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ดำเนินการโดย อปท.**85ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
258การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ได้รับจาก กทม.50ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
259การศึกษาหลักขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาสที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยจาก กทม.55ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
260การศึกษาเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของเด็กนักเรียนหรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา85ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
261การศึกษาเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของความเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียน ของ กทม. หรือการจัดการศึกษำของ กทม.85ร้อยละสนศ.2020-06-022020-06-02
262การศึกษาเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาหรือการส่งเสริมอาชีพและทักษะฝีมือแรงงานของ กทม.85ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
263การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนรถดับเพลิงที่ กทม. ได้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง100ร้อยละสปภ.2020-06-022020-06-02
264การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนครั้งที่ กทม. ดำเนินการฝึกอบรม พนักงานดับเพลิงเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี12ครั้งสปภ.2020-06-022020-06-02
265การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานร้อยละการจัดทำแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่100ร้อยละสปภ.2020-06-022020-06-02
266การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนครั้งที่ กทม. ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบปีงบประมาณ2ครั้งสปภ.2020-06-022020-06-02
267การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต กทม. ที่มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย/สาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน50หมู่บ้าน/ชุมชนสปภ.2020-06-022020-06-02
268การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวน อปพร. ต่อประชากรทั้งหมดในพื้นที่1ร้อยละสปภ.2020-06-022020-06-02
269การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ อปพร.75ร้อยละสปภ.2020-06-022020-06-02
270การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนครั้งต่อปีที่ กทม. ดำเนินการออกคำสั่ง และ สนับสนุน ให้อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร. ปฏิบัติงานในชุมชน/หมู่บ้าน12ครั้งสปภ.2020-06-022020-06-02
271การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ที่มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน2โครงการสจส.2020-06-022020-06-02
272การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพัฒนาระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รถดับเพลิงของ กทม.เดินทางถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุ10นาทีสปภ.2020-06-022020-06-02
273การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพัฒนาร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการป้องกันอุบัติภัยทางถนน50ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
274การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพัฒนาร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการรับมือกับภัยพิบัติของ กทม.70ร้อยละสปภ.2020-06-022020-06-02
275การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยเสริมขั้นพื้นฐานร้อยละของเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ กทม. มีครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง90ร้อยละสปภ.2020-06-022020-06-02
276การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนเครือข่ายท้องถิ่นที่ กทม. ร่วมเป็นสมาชิกในการจัดทำแผนจัดการกับภัยพิบัติ มีการแบ่งปันทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการฝึกซ้อมแผนร่วมกัน และมีการพัฒนาทักษะบุคลากรร่วมกัน1เครือข่ายสปภ.2020-06-022020-06-02
277การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของงบประมาณที่ลดลงในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอันเนื่องมาจากเครือข่าย กทม. ในการจัดการภัยพิบัติ25ร้อยละสปภ.2020-06-022020-06-02
278การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนข้อบัญญัติท้องถิ่นรองรับอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมบัญญัติให้ กทม. มีอำนาจ/ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน5ข้อบัญญัติสลส.กทม.2020-06-022020-06-02
279การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการที่ กทม. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบในหมู่บ้าน/ชุมชนแก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ2โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
280การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการที่ กทม.ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเพื่อจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในชุมชน/หมู่บ้าน2โครงการสนท.2020-06-022020-06-02
281การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนหอพักในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 25581แห่งสพส.2020-06-022020-06-02
282การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตหอพักเยาวชน ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 25581แห่งสพส.2020-06-022020-06-02
283การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในพื้นที่1เรื่องสลป.2020-06-022020-06-02
284การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนข้อร้องเรียนที่ กทม. ดำเนินการจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่ได้รับการร้องเรียน1เรื่องสลป.2020-06-022020-06-02
285การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นและ กทม. ได้จัดการแก้ไขต่อจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบทั้งหมดในพื้นที่90ร้อยละสนท.2020-06-022020-06-02
286การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนหอพักที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 ได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ กทม. อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี90แห่งสพส.2020-06-022020-06-02
287การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนหอพักที่ไม่จดทะเบียน (หอพักเถื่อน) ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 ต่อจำนวนหอพักทั้งหมดในพื้นที่25ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
288การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ใช้กระบวนการชุมชน/ประชาสังคมดูแลจัดการปัญหาความไร้ระเบียบในชุมชน1โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
289การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของของ กทม. เกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคหรือแก้ไชปัญหาให้กับผู้บริโภค2โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
290การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของของจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ กทม.ที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน และ กทม. จัดให้มีข้อมูลเผยแพร่และ/หรือมีการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจดำเนินการ75ร้อยละสยป.2020-06-022020-06-02
291การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนครั้งที่ กทม.จัดให้มีเวทีประชาชน/เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งภายในชุมชน/หมู่บ้าน15ครั้งสพส.2020-06-022020-06-02
292การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เพื่อสำรวจข้อมูลหรือความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะเป็นเหตุของความขัดแย้ง2โครงการสยป.2020-06-022020-06-02
293การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน ซึ่ง กทม. ได้ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้สำเร็จ1เรื่องสพส.2020-06-022020-06-02
294การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนครั้งเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และ กทม. ได้เข้าไปดำเนินการ(ตามอำนาจหน้าที่ของ กทม.)เพื่อแก้ไขหรือสั่งการให้หยุดการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง1ครั้งสพส.2020-06-022020-06-02
295การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง (ไม่นับรวมศูนย์ยุติธรรมชุมชน)1โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
296การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งที่ กทม. เข้าไปดำเนินการป้องกันเหตุความขัดแย้งได้ประสบผลสำเร็จ90ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
297การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ซึ่ง กทม. ได้ดำเนินการแก้ไขได้เป็นผลสำเร็จ90เรื่องสปท.2020-06-022020-06-02
298การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยเสริมขั้นพื้นฐานกทม. ได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่1ศูนย์สปท.2020-06-022020-06-02
299การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม.ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมกับฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายท้องที่3โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
300การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม.. ร่วมกับชุมชน หรือหมู่บ้าน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/หมู่บ้าน100โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
301การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. จัดรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด2โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
302การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการร่วมกับกรรมการชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือภาคประชาสังคมในการจัดเวรยามประจำหมู่บ้าน ออกสายตรวจ หรือโครงการตาสัปปะรด3โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
303การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ร่วมมือกับส่วนราชการใช้มาตรการที่เข้มงวดและจริงจังเพื่อจัดการกับผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติดในชุมชน1โครงการสนอ.2020-06-022020-06-02
304การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพัฒนาร้อยละของสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กทม.15ร้อยละสนท.2020-06-022020-06-02
305การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพัฒนาร้อยละของสถิติอาชญากรรมที่ไม่เกี่ยวกับคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กทม.90ร้อยละสนท.2020-06-022020-06-02
306การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยเสริมขั้นพื้นฐานร้อยละของพื้นที่ กทม. ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง25ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
307การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยเสริมขั้นพื้นฐานร้อยละของพื้นที่ กทม. ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV90ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
308การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยเสริมขั้นพื้นฐานร้อยละของพื้นที่ กทม. ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง90ร้อยละสจส.2020-06-022020-06-02
309การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพัฒนาร้อยละของมูลค่าความเสียหายในทรัพย์สินหรือบ้านเรือนของประชาชนที่ ลดลงจากการรับมือกับภัยสาธารณะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กทม.80ร้อยละสปภ.2020-06-022020-06-02
310การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนข้อขัดแย้งที่ได้นำเข้าสู่กระบวนไกล่เกลี่ยหรือกระบวนการยุติธรรมชุมชนที่สามารถยุติปัญหาได้(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)70ร้อยละสปท.2020-06-022020-06-02
311การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพัฒนาร้อยละของผู้บริโภคที่ประสบปัญหาการถูกละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบที่มาร้องเรียนกับกทม. และได้รับการดูแลช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา**40ร้อยละสนอ.2020-06-022020-06-02
312การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัยหลักขั้นพัฒนาร้อยละของสถิติอาชญากรรมที่ลดลงในพื้นที่ชุมชนหรือหมู่บ้านอันเนื่องมาจากการดำเนินการของ อปท.**50ร้อยละสนท.2020-06-022020-06-02
313การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานจำนวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทม.100กลุ่มสพส.2020-06-022020-06-02
314การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่ดำเนินการโดย กทม.10โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
315การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ดำเนินการโดย กทม.5โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
316การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ที่ส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุสัตว์2โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
317การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติและการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้ฯ หรือ กทม. เมื่อเทียบกับเกษตรกรทั้งหมดในพื้นที่25ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
318การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานจำนวนเกษตรที่ได้รับบริการข้อมูลคำปรึกษาจากศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่สนับสนุนโดย กทม.150คนสพส.2020-06-022020-06-02
319การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการสำรวจและช่วยเหลือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดย กทม.2โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
320การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกร2โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
321การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการของ กทม. ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์2โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
322การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการของ กทม. ที่ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ ต่อเกษตรกรทั้งหมด5คนสพส.2020-06-022020-06-02
323การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การเกษตรหรือที่ดินทำกินโดย กทม.2โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
324การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูต่อฟื้นที่เสื่อมโทรมทั้งหมด5ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
325การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานจำนวนตลาด/ตลาดสดที่ดำเนินการโดย กทม.11โครงการ/กิจกรรมสำนักงานตลาด2020-06-022020-06-02
326การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานจำนวนกิจการโรงรับจำนำ/สถานธนานุบาลของ กทม.21โครงการ/กิจกรรมสนค.2020-06-022020-06-02
327การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานจำนวนศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรหรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่สนับสนุนโดย กทม.2แห่งสพส.2020-06-022020-06-02
328การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเที่ยว20โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
329การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา-ทะนุบำรุงในพื้นที่จาก กทม. หรือมีการปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ป้ายบอกทาง ป้ายให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ไฟส่องสว่าง ห้องน้ำ หรือทางเดิน เป็นต้น5แห่งสวท.2020-06-022020-06-02
330การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับพัฒนาหรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว2โครงการ/กิจกรรมสวท.2020-06-022020-06-02
331การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทม.20ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
332การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพัฒนาร้อยละของรายได้ของกลุ่มเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ กทม. ให้การสนับสนุน20ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
333การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพัฒนาร้อยละของพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อการผลิตให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด5ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
334การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อจำนวนกลุ่มอาชีพทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทม.60ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
335การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพัฒนาร้อยละของรายได้ของกลุ่มอาชีพที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยจากการจำหน่ายผลผลิตตามที่ กทม. ให้การสนับสนุน20ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
336การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนช่างฝีมือแรงงานที่มีงานทำหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก กทม.80ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
337การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพัฒนาร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยของช่างฝีมือแรงงานหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก กทม.15ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
338การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพัฒนาร้อยละการเปลี่ยนแปลงของจำนวนนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ กทม.พัฒนาขึ้นหรือดูแลบำรุงรักษา15ร้อยละสวท.2020-06-022020-06-02
339การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพัฒนาร้อยละการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่าย/รายจ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวในพื้นที่15ร้อยละสวท.2020-06-022020-06-02
340การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพัฒนาร้อยละของประชากรกลุ่มยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือในทางเศรษฐกิจหรือการประกอบอาชีพจาก กทม.20ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
341การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพัฒนาอัตราการมีงานทำของประชากรวัยแรงงานในพื้นที่95คนสพส.2020-06-022020-06-02
342การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนหลักขั้นพัฒนาอัตราการมีงานทำตามฤดูกาลของเกษตรกรในพื้นที่95ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
343การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการให้คำปรึกษาการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน1โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
344การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับการพัฒนาดิน หมอดิน การวิเคราะห์สภาพดิน หรือการฟื้นฟูคุณภาพดิน เป็นต้น2โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
345การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เพื่อส่งเสริมการเกษตรที่ได้มาตรฐานสากล การเกษตรแนวใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น2โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
346การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันหรือพยุงราคาผลผลิตทางการเกษตร หรือการประกันรายได้ของกลุ่มเกษตรกร1โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
347การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับตำบล/ชุมชน2แผนสพส.2020-06-022020-06-02
348การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนข้อมูลพื้นฐาน (ฐานข้อมูล) ด้านการเกษตรระดับตำบลที่ กทม. จัดทำขึ้นหรือข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรยั่งยืน1ข้อมูลสพส.2020-06-022020-06-02
349การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ OTOP สินค้าหัตถกรรม หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าของ กทม. ที่เปิดให้บริการตามปกติ1แห่งสพส.2020-06-022020-06-02
350การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ กทม. (ไม่นับรวมศูนย์ OTOP หรือศูนย์แสดงสินค้า) ที่เปิดให้บริการตามปกติ1แห่งสวท.2020-06-022020-06-02
351การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ำ หรือตลาดเก่า Homestay ฯลฯ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาขึ้นโดย กทม.2แห่งสวท.2020-06-022020-06-02
352การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการตลาด-จัดหาวัตถุดิบ-การวิจัยและพัฒนา-การบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร สินค้าชุมชน หรือสินค้า OTOP เพื่อเติมเต็มห่วงโซ่การผลิตและขายสินค้าชุมชนให้ครบวงจร3โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
353การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การค้า การจ้างงาน รายได้ อาชีพ การท่องเที่ยว หรือการลงทุนในพื้นที่1โครงการสนค.2020-06-022020-06-02
354การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการลงทุนในพื้นที่1โครงการสนค.2020-06-022020-06-02
355การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรม Road Show ของ กทม. ที่ดำเนินการนอกพื้นที่เพื่อส่งเสริมการลงทุนหรือการท่องเที่ยวภายในชุมชน2โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
356การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการส่งเสริมหรือดูแลความปลอดภัยหรือการป้องกันปัญหาอาชญากรรมให้กับนักท่องเที่ยว3โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
357การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของการเพิ่มขึ้นของการลงทุนของกลุ่มอาชีพ SME หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ10ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
358การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของการเพิ่มขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือการจ้างงานในพื้นที่20ร้อยละสนค.2020-06-022020-06-02
359การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพัฒนาร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP)8ร้อยละสนค.2020-06-022020-06-02
360การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพัฒนาร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP) จากภาคการเกษตร (กรณีกทม./กทม.ใช้ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมของเมือง หรือ GCP)3ร้อยละสนค.2020-06-022020-06-02
361การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพัฒนาร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP) จากภาคบริการและการท่องเที่ยว (กรณีกทม./กทม.ใช้ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมของเมือง หรือ GCP)15ร้อยละสนค.2020-06-022020-06-02
362การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไม่ประสบเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ กทม. ต่อจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด98ร้อยละสวท.2020-06-022020-06-02
363การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนแปลงเกษตร/ฟาร์มทีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP เป็นต้น10ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
364การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทม.สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและมีรายได้ต่อเนื่อง50ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
365การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของเกษตรกรที่สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน70ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
366การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของเกษตรกรที่ย้ายถิ่นแบบถาวรของแรงงานภาคการเกษตร1ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
367การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ อปท. พัฒนาขึ้นหรือบำรุงรักษา**80ร้อยละสวท.2020-06-022020-06-02
368การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในภาคการเกษตร**ตามความจำเป็นร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
369การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในภาคบริการและการท่องเที่ยว**20ร้อยละสวท.2020-06-022020-06-02
370การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่จัดเก็บโดย กทม.95ร้อยละสสล.2020-06-022020-06-02
371การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ100ร้อยละสสล.2020-06-022020-06-02
372การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของปริมาณขยะติดเชื้อที่จัดเก็บโดย กทม.100ร้อยละสสล.2020-06-022020-06-02
373การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของปริมาณขยะติดเชื้อที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ100ร้อยละสสล.2020-06-022020-06-02
374การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือแผนงานของ กทม.ในการจัดการขยะตกค้างในชุมชน1โครงการสสล.2020-06-022020-06-02
375การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพื้นฐานจำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขต กทม.50ครั้ง/ปีสสล.2020-06-022020-06-02
376การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพื้นฐานจำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำน้ำสาธารณะและชายฝั่ง50ครั้ง/ปีสสล.2020-06-022020-06-02
377การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการของ กทม. ในการอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผาในที่โล่ง1โครงการสปภ.2020-06-022020-06-02
378การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการอบรมหรือรณรงค์จำก กทม. เรื่องไฟป่า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผา-ในที่โล่ง40ร้อยละสปภ.2020-06-022020-06-02
380การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพื้นฐานจำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ กทม. ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำสาธารณะ และทรัพยากรชายฝั่ง หรือการจัดการเกี่ยวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้ำเน่าเสีย และการขุดลอกคูคลอง ฯลฯ3โครงการสนน.2020-06-022020-06-02
381การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการรณรงค์ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาชายฝั่งกัดเซาะหรือปัญหาตลิ่งพัง1โครงการสนน.2020-06-022020-06-02
382การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพื้นฐานร้อยละของจำนวนครั้งในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามที่ กทม. ได้รับการร้องเรียน85ร้อยละสสล.2020-06-022020-06-02
383การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพัฒนาจำนวนแหล่งขยะตกทิ้งค้าง พื้นที่ที่จัดเก็บขยะไม่หมด หรือบริเวณที่ถูกลักลอบนำขยะไปทิ้ง1สสล.2020-06-022020-06-02
384การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพัฒนาปริมาณขยะตกค้างในชุมชน1ตัน/วันสสล.2020-06-022020-06-02
385การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพัฒนาร้อยละของปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ เมื่อเทียบกับขยะชุมชน(ตันต่อวัน)95ร้อยละสสล.2020-06-022020-06-02
386การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพัฒนาร้อยละของพื้นที่ กทม. ที่มีคุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐานตลอดทั้งปี85ร้อยละสสล.2020-06-022020-06-02
387การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนไฟป่าและการเผาในที่โล่งที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว5ร้อยละสปภ.2020-06-022020-06-02
388การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ กทม. ในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก นำขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิ้งขยะไม่ถูกที่3โครงการสสล.2020-06-022020-06-02
389การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต กทม. และมีการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง1โครงการสสล.2020-06-022020-06-02
390การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการที่การสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครหรือการสร้างเครือข่ายเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการไฟป่าในพื้นที่1โครงการสปภ.2020-06-022020-06-02
391การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนป้ายสาธารณะของ กทม. ที่แจ้งรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตลอดทั้งปี1ป้ายสสล.2020-06-022020-06-02
392การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมขั้นพื้นฐานร้อยละของการจัดเก็บขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายที่ดำเนินการโดย กทม.80ร้อยละสสล.2020-06-022020-06-02
393การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนครั้งในการตรวจวัดเสียงที่ดำเนินการโดย กทม.(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)50ครั้งสสล.2020-06-022020-06-02
394การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนครั้งในการตรวจวัดสารเคมีตกค้างในดินที่ดำเนินการโดย กทม.(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)2ครั้งสพส.2020-06-022020-06-02
395การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม.ในการรณรงคส์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก1โครงการสสล.2020-06-022020-06-02
396การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร1โครงการสพส.2020-06-022020-06-02
397การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. .ดำเนินการให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานต่างถิ่น1โครงการสสล.2020-06-022020-06-02
398การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนระบบข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กทม. ใช้ในการวางแผนและดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม1ระบบสสล.2020-06-022020-06-02
399การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของขยะชุมชนที่มีการคัดแยก หรือนำกลับไปใช้ใหม่เมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมดต่อวัน(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)20ตัน/วันสสล.2020-06-022020-06-02
400การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมปลูกต้นไม้ของ กทม.ซึ่งมีการดูแลรักษำให้ต้นไม้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเติบโตอย่างต่อเนื่อง(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)3ร้อยละสสล.2020-06-022020-06-02
401การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของพื้นที่ กทม. ที่ตรวจไม่พบสารเคมีตกค้างระยะยาวในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อุตสาหกรรม90ร้อยละสพส.2020-06-022020-06-02
402การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของพื้นที่ กทม. ที่ไม่ประสบปัญหามลภาวะทางเสียงตลอดทั้งปี80ร้อยละสสล.2020-06-022020-06-02
403การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของพื้นที่ กทม. ที่ตรวจไม่พบสารเคมีตกค้างระยะยาวในแหล่งน้ำสาธารณะและชายฝั่ง90ตร.กม.สนน.2020-06-022020-06-02
404การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพัฒนาร้อยละของแหล่งน้ำในชุมชนที่มีคุณภาพน้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน**85ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
405การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพัฒนาร้อยละของพื้นที่ที่ประสบปัญหาชายฝั่งกัดเซาะหรือตลิ่งพัง ได้รับการแก้ไขป้องกันหรือเยียวยา จาก อปท. **90ร้อยละสนน.2020-06-022020-06-02
406การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ กทม.80ร้อยละสสล.2020-06-022020-06-02
407การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการของ กทม. ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น2โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
408การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการของ กทม. ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น5โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
409การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เพื่อส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น5โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
410การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ที่มุ่งค้นหา ยกย่อง หรือเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น4โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
411การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ที่มุ่งถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยมท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้4โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
412การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบันศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น4โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
413การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโบราณสถานในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ดูแลจาก กทม.2แห่งสวพ.2020-06-022020-06-02
414การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนพิพิธภัณฑ์ชองชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการดูแลจาก กทม.25แห่งสวท.2020-06-022020-06-02
415การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือชุมชนเก่า3แห่งสวท.2020-06-022020-06-02
416การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทม. และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง25ครั้ง/ปีสวท.2020-06-022020-06-02
417การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนครั้งของการตรวจสอบโบราณสถาน ศาสนาสถานในพื้นที่ กทม.12ครั้งสวพ.2020-06-022020-06-02
418การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) หรือเครือข่ายเพื่อดูแลแหล่งโบราณสถาน หรือศาสนสถานในพื้นที่ กทม.1โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
419การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพัฒนาร้อยละของประชาชนที่มีความภาคภูมิใจหรือพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น90ร้อยละสวท.2020-06-022020-06-02
420การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพัฒนาร้อยละของอาคารเก่า โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือสถานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่ กทม. ให้การสนับสนุน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์70ร้อยละสวพ.2020-06-022020-06-02
421การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนระบบข้อมูล/ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ใช้ในการวางแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี2ระบบสวท.2020-06-022020-06-02
422การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนหลักสูตรการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่นำมาถ่ายทอดในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด กทม.1หลักสูตรสนศ.2020-06-022020-06-02
423การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นภายนอกพื้นที่ในระดับประเทศ/นานาชาติเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นที่รู้จักแพร่หลายซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กทม.2โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
424การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานเสริมขั้นพื้นฐานโครงการหรือจำนวนแผนที่วัฒนธรรม แผนที่ชุมชนเชิงนิเวศน์ แผนที่ของดีชุมชนแผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ ที่ กทม. จัดทำหรือส่งเสริมให้มีการจัดทำขึ้นเพื่อแหล่งเรียนรู้ในเชิงอนุรักษ์หรือพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม3โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
425การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือแผนงานบูรณาการระหว่าง กทม. กับหน่วยงานอื่นๆ ในด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่สำคัญ โบราณสถาน ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม3โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
426การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานเสริมขั้นพื้นฐานจำนวนโครงการหรือแผนงานของ กทม. ในการส่งเสริมบูรณาการหรือสร้างเครือข่ายทางศาสนา1โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
427การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานเสริมขั้นพัฒนาจำนวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทม. และถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศ/นานาชาติ5โครงการสวท.2020-06-022020-06-02
428การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานเสริมขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โบราณสถาน หรือสถานที่สำคัญ ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ฯลฯ ที่ได้รับการดูแลหรือส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจากการมีแผนงานหรือข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น80ร้อยละสวพ.2020-06-022020-06-02
429การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพัฒนาร้อยละของจำนวนครั้งในการจัดการของ อปท. ต่อปัญหาการบุกรุกหรือทำลายโบราณสถาน ศาสนาสถานในพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งต่อจำนวนครั้งที่ได้รับแจ้งปัญหาทั้งหมด80ร้อยละสวพ.2020-06-022020-06-02
430การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพัฒนามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างชัดเจน**10ร้อยละสวท.2020-06-022020-06-02
431การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานหลักขั้นพัฒนาร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการฟื้นฟู การอนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่สำคัญ หรือแหล่งมรดกที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ที่ดำเนินการหรือสนับสนุนโดย อปท.80ร้อยละสวพ.2020-06-022020-06-02ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0470 : ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ กทม. ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของ กทม. (ปี 2561 -2563))

ตาราง : ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ กทม.

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ กทม. (กยค.)

idindicator_1sectorscomplacency_numcomplacency_peradjust_numpercentageadddateupdatedate
1ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการจราจรทางบกในเขตเมืองหรือชุมชนที่ดำเนินการโดย อปท.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน92.5892.58%7.427.42%2020-06-022020-06-02
2ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการจราจรทางน้ำ/ทางทะเลในเขตพื้นที่ กทม.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน8383%1717%2020-06-022020-06-02
3ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของสะพานไม้หรือสะพาน คสล. ที่ดูแลโดย กทม.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน9090%1010%2020-06-022020-06-02
4ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการขนส่งมวลชนที่จัดให้ กทม.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน75.475.40%24.624.60%2020-06-022020-06-02
5ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปรับปรุงชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรมในเขต กทม.ด้านผังเมือง88.5688.56%11.4411.44%2020-06-022020-06-02
6ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดการที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต กทม.ด้านผังเมือง98.4898.48%1.521.52%2020-06-022020-06-02
7ร้อยละความพึงพอใจของสตรีที่มีต่อการฝึกอาชีพ การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจาก กทม.ด้านสาธารณสุข บริการทางสัมคม และคุณภาพชีวิต93.4293.42%6.586.58%2020-06-022020-06-02
8ร้อยละความพึงพอใจของสตรีที่มีต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก กทม.ด้านสาธารณสุข บริการทางสัมคม และคุณภาพชีวิต100100%00%2020-06-022020-06-02
9ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการสนับสนุนกิจกรรมสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุโดย กทม.ด้านสาธารณสุข บริการทางสัมคม และคุณภาพชีวิต8585%1515%2020-06-022020-06-02
10ร้อยละความพึงพอใจของผู้พิการต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูหรือการส่งเสริมสุขภาพจาก กทม.ด้านสาธารณสุข บริการทางสัมคม และคุณภาพชีวิต95.595.50%4.54.50%2020-06-022020-06-02
11ร้อยละความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูสุขภาพจาก กทม.ด้านสาธารณสุข บริการทางสัมคม และคุณภาพชีวิต9696%44%2020-06-022020-06-02
12ร้อยละความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนันสนุน หรือฟื้นฟูสุขภาพจาก กทม.ด้านสาธารณสุข บริการทางสัมคม และคุณภาพชีวิต86.6286.62%13.3813.38%2020-06-022020-06-02
13ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อบริการของสถานสงเคราะห์/บ้านพักคนชรา/ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุที่ดำเนินการโดย กทม.ด้านสาธารณสุข บริการทางสัมคม และคุณภาพชีวิต96.4296.42%3.583.58%2020-06-022020-06-02
14ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อบริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/Day-care ที่ดำเนินการโดย กทม.ด้านสาธารณสุข บริการทางสัมคม และคุณภาพชีวิต8585%1515%2020-06-022020-06-02
15ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัย กทม.ด้านสาธารณสุข บริการทางสัมคม และคุณภาพชีวิต84.2584.25%15.7515.75%2020-06-022020-06-02
16ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ได้รับจาก กทม.ด้านการศึกษา89.989.90%10.110.10%2020-06-022020-06-02
17ร้อยละความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาสที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยจาก กทม.ด้านการศึกษา95.595.50%4.54.50%2020-06-022020-06-02
18ร้อยละความพึงพอใจของช่างฝีมือแรงงานต่อความเชื่อมั่นในการจัดศึกษาหรือการส่งเสริมอาชีพและทักษะฝีมือแรงงานของ กทม.ด้านการศึกษา9191%99%2020-06-022020-06-02
19ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ กทม.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม95.3795.37%4.634.63%2020-06-022020-06-02ตาราง : สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : แหล่งที่มา : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

idstrategytitletotal_indicatorachievepercent_achieveprocessingpercent_processingnot_achievepercent_not_achievenot_processingpercent_not_processingadddateupdatedate
2มหานครสีเขียว สะดวกสบาย2627.692180.7727.6913.852020-05-142020-05-14
3มหานครสำหรับทุกคน3825.263592.110012.632020-05-142020-05-14
4มหานครกระชับ900888.8900111.112020-05-142020-05-14
5มหานครประชาธิปไตย10001010000002020-05-142020-05-14
6มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้18001794.440015.562020-05-142020-05-14
7การบริหารจัดการเมืองมหานคร3026.672583.3313.3326.672020-05-142020-05-14
1มหานครปลอดภัย1261915.0810280.950053.972020-05-142020-06-09ตาราง : ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ กทม. ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของ กทม. ปี 2562

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ กทม. ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของ กทม. ปี 2562 (กยค.)

idsectorsservicesindicator_1goalperformance_evaluation_percentageperformance_evaluationadddateupdatedate
1ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ85100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
2ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำร้อยละของระยะทางของถนน คสล. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
3ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิดชอบของ กทม. ที่สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ70100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
4ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำร้อยละของระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในความรับผิดชอบของ กทม. ที่สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ70100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
5ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำร้อยละของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
6ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำร้อยละของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
7ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ85100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
8ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ85100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
9ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำร้อยละของจำนวนรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของ กทม. ที่สร้างเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ65100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
10ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำร้อยละของระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด >=80 ซม.) ของกทม. ที่สร้างเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตำมแผนพัฒนาในปีงบประมาณ65100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
11ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำร้อยละของจำนวนรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของ กทม. ที่สร้างเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในงบประมาณ75100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
168ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
12ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำร้อยละของระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 80 ซม.) ของกทม. ที่สร้างเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ65100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
13ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกของ กทม. พร้อมระบบระบายน้ำที่เพียงพอที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมในปีงบประมาณ70-ไม่มีบริการสาธารณะ2020-06-022020-06-02
14ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำร้อยละของระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของ กทม.พร้อมระบบระบายน้ำที่เพียงพอที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมในปีงบประมาณ70100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
15ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 2 คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด65100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
16ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 2 คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลิงในความดูแลของ กทม. ที่ได้รับการพัฒนา และบำรุงรักษาให้สะอาดหรือใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองได้100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
17ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 2 คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลิงที่ กทม.ได้สร้างหรือจัดหาเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ10100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
18ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 2 คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำร้อยละของจำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
19ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 2 คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำร้อยละของจำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ กทม. จัดซื้อหรือติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ75100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
20ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 2 คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำร้อยละของปริมาณน้ำเสียรวมที่ได้รับการบำบัดต่อวัน80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
21ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 2 คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำร้อยละของพื้นที่ในเขต กทม. ที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียรวมของ กทม.7013.56การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
22ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 2 คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำร้อยละของปริมาณน้ำเสียจากภาคธุรกิจและชุมชนที่ได้รับการบำบัดต่อวัน80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
23ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 4 สะพานร้อยละของจำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
24ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาจาก กทม. ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
25ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณร้อยละของจำนวนไฟจราจรที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาจาก กทม. ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ95100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
26ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณร้อยละของจำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
27ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ กทม.ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ85114.73สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
28ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณร้อยละของจำนวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
29ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณร้อยละของจำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ85100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
30ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่งร้อยละของจำนวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ กทม. ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
31ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่งจำนวนโครงการของ กทม. ในการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่เกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พักผู้โดยสาร ที่จอดรถประจำทาง และพื้นที่ริมทาง3166.67สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
32ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่งจำนวนโครงการของ กทม. ในการก่อสร้างทำงแยกต่างระดับ สะพานข้ามแยกและท่ออุโมงค์ คสล.1800สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
33ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่งจำนวนโครงการ/กิจกรรมของ กทม. ในการส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต กทม.3133.33สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
34ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่งจำนวนโครงการ/กิจกรรมของ กทม. ในการดูแลร่องน้ำที่เป็นบึง ลำคลอง แม่น้ำขนาดเล็ก หรือร่องน้ำชายฝั่งทะเลขนาดเล็กภายในพื้นที่ กทม.10120สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
74ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ กทม. ดำเนินการในระหว่างปี 25612300สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
35ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่งจำนวนโครงการ/กิจกรรมของ กทม. ในการส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ/ทะเลให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต กทม.3100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
36ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่งร้อยละของจำนวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางบกในเขต กทม. ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึ้น95100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
37ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่งร้อยละของการดำเนินการของ กทม. ในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจราจรทางบกในเขตพื้นที่ กทม. เทียบกับจำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด95100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
38ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่งร้อยละของพื้นที่ผิวการจราจรที่มีน้ำท่วมขังและส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในเขต กทม. และได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก กทม. เรียบร้อย85100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
39ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่งร้อยละของจำนวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางน้ำ/ทางทะเลในเขต กทม. ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึ้น90-ไม่มีบริการสาธารณะ2020-06-022020-06-02
40ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่งร้อยละของพื้นที่บริการระบบขนส่งมวลชนของ กทม. ต่อพื้นที่ กทม. ทั้งหมด756การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
41ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่งจำนวนโครงการของ กทม. ในการแก้ไขปัญหากัดเซาะหรือตลิ่งพังโดยโครงสร้างขนาดใหญ่3100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
42ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่งจำนวนระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือระบบอัจฉริยะในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรทางบก ทางน้ำ หรือทางทะเล1200สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
43ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่งจำนวนระบบข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานของ กทม. เพื่อใช้ในการบริหารงานพัฒนาหรือบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของ กทม. ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้น)1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
44ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่งร้อยละค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางภายในเขต กทม.ต่อรายจ่ายรวมของประชาชน (ต่อเดือน)15133.33การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
45ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่งร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากบริการขนส่งมวลชนที่จัดให้โดย กทม. เมื่อเทียบกับก่อนการดำเนินการของ กทม. หรือกับการให้บริการของภาคเอกชน15146.67สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
46ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง จำนวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ กทม. ได้ดำเนินการจัดทำ1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
47ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง จำนวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชนของ กทม.ที่มีกำรปรับปรุงหรือมีการประเมินผลการบังคับใช้ในระหว่างปีงบประมาณ1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
48ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง จำนวนโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชนของ กทม. และมีเอกสารประกอบ1500สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
49ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง จำนวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน16700สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
50ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง ร้อยละของจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ที่ กทม. ออกให้ระหว่างปีได้ตามระยะเวลากำหนด90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
51ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง ร้อยละของจำนวนใบอนุญาตการดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารที่ กทม.ออกให้ระหว่างปีได้ตามระยะเวลากำหนด90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
52ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง ร้อยละของจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้ที่ดินที่ได้รับการแก้ไขจาก กทม. ต่อปี90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
53ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง ร้อยละของจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจาก กทม. ในรอบปี95100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
54ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง จำนวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการจัดการที่โล่ง หรือการใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะหรือที่โล่ง1200สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
55ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการส่งเสริมความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ที่ดินให้ถูกประเภท1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
56ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร10330สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
57ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง ร้อยละของจำนวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยที่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
58ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการอบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิง ซ้อมหนีไฟ ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น5100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
59ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในรอบปีในการตรวจระบบความปลอดภัยของอาคาร/อาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคาร4100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
187ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนหลักสูตรการศึกษาของท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นในโรงเรียนสังกัด กทม.5100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
60ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง จำนวนฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงของ กทม. สำหรับการให้บริการข้อมูลหรือใช้ในการวางแผนด้านภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านที่ดิน1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
61ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำผังเมืองเพื่อให้ กทม. มีแผนผังนโยบายและผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชนเป็นกรอบการพัฒนาท้องถิ่น80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
62ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและจัดรูปที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ9097.87สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
63ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง ร้อยละของข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงมีความถูกต้องครบถ้วน9095สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
64ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง ร้อยละของที่ดินของรัฐที่ได้รับการจัดทำแผนที่ถูกต้องครบถ้วน95100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
65ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง ร้อยละของพื้นที่เมืองหรือชุมชนของ กทม. ที่มีกฎหมายผังเมืองครอบคลุม95177.38สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
66ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง ร้อยละของจำนวนอาคาร/อาคารสูงที่ได้รับการตรวจสอบจาก กทม. ในระหว่างปีตามกฎหมายควบคุมอาคาร90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
67ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก กทม. ในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่7575.51สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
68ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง ร้อยละของพื้นที่ที่มีฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน/อาคารมาตราส่วน 1 : 4,000 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
69ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง จำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรม ที่ดำเนินการโดย กทม.3633.33สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
70ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง ขนาดพื้นที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวในเขต กทม. ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นในระหว่างปี480041600สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
71ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง จำนวนโครงการของ กทม. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน3166.67สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
72ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี จำนวนโครงการที่ กทม. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สตรี20190สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
73ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี ร้อยละของสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจาก กทม. เมื่อเทียบกับสตรีทั้งหมดในพื้นที่12.51สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
75ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี ร้อยละของสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก กทม.22.69สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
76ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี จำนวนโครงการที่ กทม. ดำเนินการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูแก่ สตรี8412.5สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
77ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี ร้อยละของสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก กทม. เมื่อเทียบกับสตรีทั้งหมดในพื้นที่153.97สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
78ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี ร้อยละของสตรีที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีงานทำต่อเนื่องหลังจากได้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจาก กทม.3030.22สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
79ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี ร้อยละของโครงการของ กทม. ที่กลุ่มสตรีมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดำเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล5068.93สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
80ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ กทม. ดำเนินการ10690สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
81ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่4040.41สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
82ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ กทม. ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ1400สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
83ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมดในพื้นที่65100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
84ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุร้อยละของผู้สูงอายุในเขต กทม. ที่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง7079.95สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
85ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ10690สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
86ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุของคนในครอบครัวและชุมชน10110สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
188ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนหลักสูตรในระบบสองภาษาในโรงเรียนสังกัด กทม.2100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
87ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการชุมชนเคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน การให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ5100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
88ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนโครงการที่ กทม. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมนันทนาการในรอบปี20340สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
89ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่ กทม. ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต กทม.3035สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
90ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนโครงการที่ กทม. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เสริม10350สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
91ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพที่ กทม. ให้การสนับสนุนต่อทั้งหมดในเขต กทม. ที่มีฐานยากจน ไม่มีคนดูแล หรือไม่มีรายได้อื่นๆ30100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
92ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุร้อยละของผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจสุขภาพในระดับปกติ หรือไม่มีสภาวะซึมเศร้าเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั้งหมด6065สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
93ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุร้อยละผู้สูงอายุที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและได้รับการดูแลจาก กทม. ในการรักษาหรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาล6070สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
94ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุร้อยละของผู้สูงอายุที่ยากจนที่ได้รับการดูแลด้านอาชีพหรือรายได้เสริมจาก กทม. จนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอสำหรับการดำรงชีพ60100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
95ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุร้อยละของโครงการของ กทม. ที่กลุ่มผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการ คิด วางแผนดำเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล6565.99สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
96ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนสถานสงเคราะห์คนชรา/บ้านพักคนชรา/ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุของ กทม.3100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
97ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care ของ กทม.31666.67สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
129ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ส่งเสริม ป้องกัน /เฝ้าระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็กอายุ 0-5 ปี1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
98ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนโครงการที่ กทม. ส่งเสริมหรืออบรมให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะหรือความรู้ในการดูแลเด็กอายุ 0-5 ปีที่บ้านได้อย่างเพียงพอ3100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
99ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับการให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้พิการ ที่เข้าถึงสิทธิของผู้พิการ10550สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
100ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
101ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ2900สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
102ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานทำ20100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
103ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการร้อยละของผู้พิการทุกประเภทความพิการที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก กทม. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่50322.81สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
104ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ104. ร้อยละของผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดในพื้นที่ กทม.100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
105ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการร้อยละจำนวนห้องน้ำในอาคาร กทม. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสำหรับผู้พิการ34.33สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
106ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชน3200สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
107ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการสัดส่วนจำนวนผู้พิการในชุมชนที่ได้รับการดูแลจาก กทม. ต่ออาสาสมัครดูแลผู้พิการจำนวน 1 คน20100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
108ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการร้อยละของผู้พิการที่มีผลการตรวจสุขภาพในระดับปกติ ร่างกายไม่ทรุดโทรมก่อนเวลาอันควร หรือไม่มีปัญหาสภาวะซึมเศร้า5058.72สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
109ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการร้อยละของผู้พิการที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและได้รับการดูแลหรือฟื้นฟูจาก กทม. ในการรักษา/ส่งต่อไปยังสถานพยาบาล หรือการทำกายภาพบำบัด5050.01สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
110ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการร้อยละของผู้พิการที่ยากจนหรือไม่มีงานทำที่ได้รับการดูแลด้านอาชีพหรือการมีงานทำจาก กทม. จนมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ30100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
111ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการจำนวนศูนย์พักพิง/ดูแล/ฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้พิการในชุมชนของ กทม.5-ไม่มีบริการสาธารณะ2020-06-022020-06-02
112ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการจำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ5400สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
113ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติดจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์10100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
114ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติดร้อยละของผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
115ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติดจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
116ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติดร้อยละของผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้ป่วยฯ ทั้งหมดที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานทำ10100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
117ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติดจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. จัดเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์เป็นประจำ1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
118ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด118. ร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพจาก กทม. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมดในพื้นที่85100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
167ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กทม.19000222.55สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
119ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติดจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน1200สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
120ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติดสัดส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยต่ออาสาสมัครดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนจำนวน 1 คน10100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
121ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติดจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยในชุมชนอย่างปกติสุข1400สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
122ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติดจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด2300สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
123ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติดร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้ติดยาเสพติดทั้งหมดในพื้นที่6099.65สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
124ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติดจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการรณรงค์การอยู่ร่วมกับผู้ติดยาเสพติดในชุมชนอย่างปกติสุข1800สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
125ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติดร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและได้รับการดูแลหรือฟื้นฟูจาก กทม. ในการรักษา/ส่งต่อไปยังสถานพยาบาล80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
126ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติดร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ยากจนหรือไม่มีงานทำที่ได้รับการดูแลด้านอาชีพ หรือการมีงานทำจาก กทม. จนมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ60100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
127ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติดร้อยละของผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลหรือฟื้นฟูจาก กทม. ทีสามารถกลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้ตามปกติ7074.98สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
128ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการให้ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขต กทม.1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
189ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนหลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศเฉพาะทางในโรงเรียนสังกัด กทม.3100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
130ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ส่งเสริมหรือป้องกัน/เฝ้าระวัง โภชนาการในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด กทม.1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
131ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรคประจำถิ่น2400สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
132ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการจากการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรคประจำถิ่นต่อประชากรทั้งหมด70100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
133ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานจำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่มีวัสดุอุปกรณ์และ/หรืองบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจาก กทม. ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น2000103สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
134ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐาน ร้อยละของจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีบุคลากรของ กทม. ร่วมเป็นคณะทำงานในทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
135ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการให้ความรู้แก่แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
136ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานร้อยละของแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับความรู้และคำแนะนำเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปีทั้งหมดในชุมชน6060.42สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
137ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการแนะนำหรือดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก5100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
138ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการให้คำแนะนำหรือดูแลหญิงหลังคลอดในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กและวางแผนครอบครัว1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
139ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานร้อยละของประชาชนที่เจ็บป่วยจากโรคประจำถิ่นไม่เกินค่ามาตรฐานทางการแพทย์หรือสาธารณสุข80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
140ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานร้อยละของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจาก กทม. ในการรับบริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข9090.99สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
141ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารในพื้นที่15100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
142ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานร้อยละของร้านอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารได้รับการตรวจจาก กทม. ในรอบปีเทียบกับจำนวนร้านอาหารหรือสถานประกอบการทั้งหมดในพื้นที่80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
143ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ กทม.200001สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
144ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานจำนวนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือเคหะชุมชนสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ดำเนินการโดย กทม.1200สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
145ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานร้อยละของจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัยจาก กทม.1579.67สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
146ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานจำนวนโครงการของ กทม. ที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือกลุ่มอาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ที่มีอาการทางจิต3100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
147ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานร้อยละของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วย เด็ก เยาวชน และสตรี ที่ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ70100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
148ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานร้อยละของจำนวนผู้ที่มีอาการทางจิตในชุมชนได้รับการดูแลจาก กทม.80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
149ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐานร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม. ระดับดี100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
150ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่บิดามารดำในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี ในด้านสุภาพกาย ใจ สังคม และการเจริญเติบโตของเด็ก1300สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
151ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชนร้อยละของจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น95100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
152ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน11000สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
153ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ที่มุ่งลดความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ11100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
154ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ที่มุ่งลดความเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการท้องก่อนวัยอันควร1500สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
155ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ที่สนับสนุนการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน3266.67สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
156ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชนร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนที่เล่นกีฬำหรือการออกกำลังกายในโครงการที่ กทม. ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่1085.62สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
157ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชนร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่เจ็บป่วยจากการได้รับโภชนาการทางอาหารที่ไม่ถูกต้องต่อเด็กอายุ 0-5 ปีทั้งหมด7100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
158ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชนร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยจากการได้รับโภชนาการทางอาหารที่ไม่ถูกต้องต่อประชากรทั้งหมด5100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
159ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชนร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มีปัญหาทุพโภชนาการ ซึ่งได้รับอาหารเสริม และคำแนะนำในการแก้ไขทางโภชนาการจาก กทม.70100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
160ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชนร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันโรค (vaccines) จาก กทม.ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข9090.66สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
161ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชนร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีรูปร่างสมส่วนตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข8095สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
162ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชนร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาการเลี้ยงดูอย่างผิดวิธีหรือถูกกระทำทำรุณกรรมจากผู้ปกครอง9095.96สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
163ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชนร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาสังคมหรือกระทำการอันเข้าข่ายอาชญากรรมเด็กและเยาวชน หรือไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด598สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
164ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชนร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ไม่ประสบปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร15165.08สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
165ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชนร้อยละของโครงการ กทม. ที่กลุ่มเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการ คิด วางแผนดำเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล5050.96สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
166ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ กทม.330183.03สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
169ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กทม. ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
170ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนโรงเรียนอนุบาลในความดูแลของ กทม.429100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
171ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ กทม.50000100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
172ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบร้อยละของเด็กโรงเรียนอนุบาลของ กทม.ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
173ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบร้อยละของเด็กในโรงเรียนอนุบาลของ กทม.ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
174ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนโรงเรียนประถมศึกษาในความดูแลของ กทม.431100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
175ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ กทม.20000100.01สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
176ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบร้อยละของเด็กโรงเรียนประถมศึกษาของ กทม.ที่ได้รับอาหารเสริม (นม)ครบถ้วน100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
177ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบร้อยละของเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาของ กทม.ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
178ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในความดูแลของ กทม.100109สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
179ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของ กทม.30000118.01สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
180ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแลของ กทม.6150สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
181ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ กทม.3000113.93สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
182ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในความดูแลของ กทม..1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
183ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนเด็กนักเรียนในระดับอุดมศึกษาในความดูแลของ กทม..1500109.93สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
184ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบร้อยละของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการที่ได้รับการศึกษาจาก กทม. เทียบต่อเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการทั้งหมดในพื้นที่70254.4สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
185ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบร้อยละจำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ หรือเด็กยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก กทม. เทียบกับเด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือเด็กยากจนในพื้นที่8080.25สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
186ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบร้อยละของเด็กพิเศษ (เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ) ที่ได้รับการศึกษาจาก กทม. เทียบกับจำนวนเด็กพิเศษทั้งหมดในพื้นที่50100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
190ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้-ทักษะการเรียน-การกวดวิชาของเด็กนักเรียนต่อปีในโรงเรียนสังกัด กทม.5100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
191ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัด กทม.5220สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
192ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด กทม.5100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
193ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือทักษะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด กทม.2100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
194ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาพื้นบ้านในโรงเรียนสังกัด กทม.10120สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
195ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบจำนวนกิจกรรม/โครงการของ กทม. ในการส่งเสริมหรือขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส เด็กในพื้นที่ห่างไกล/ที่ราบสูง หรือเด็กชายขอบ2100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
196ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดที่มิได้อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งดูแลหรือบริหารโดย กทม.36100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
197ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ไอซีที (ICT) ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง (TK Park) หรือห้องสมุดมีชีวิต เป็นต้น ที่ กทม. ดูแลหรือบริหารจัดการ2150สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
198ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนกิจกรรม/โครงการอบรมส่งเสริมทักษะหรือการเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวัน สิทธิหน้าที่ของพลเมือง หรือความรู้ในทางกฎหมำยที่ กทม. ให้การสนับสนุนหรือจัดให้มีขึ้น2300สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
199ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนกิจกรรม/โครงการของ กทม. ที่ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างงานหรือนวัตกรรม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ2100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
200ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของจำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กทม. ต่อเด็กอายุ 2-4 ขวบทั้งหมดในเขต กทม.2528.55สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
201ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลของ กทม. ต่อเด็กอายุ 5-6 ขวบทั้งหมดในเขต2544.98สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
202ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา กทม. ต่อเด็กอายุ 7-12 ขวบทั้งหมดในเขต4057.68สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
203ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ กทม. ต่อเด็กอายุ 13-15 ปีทั้งหมดในเขต กทม.2518.71การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
204ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาของ กทม. ต่อเด็กอายุ 16-18 ปีทั้งหมดในเขต กทม.251.74การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
205ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยอัตราการมาเรียนตลอดปีการศึกษาโดยไม่หยุดเรียนกลางคัน (drop-out rate) ของนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด กทม.9699.53สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
206ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของประชากรในเขต กทม. ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปที่สามารถอ่านออกเขียนได้ (literacy rate)8596.6สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
207ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระดับประถมศึกษาปีที่ 64034.58การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
208ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสำมัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 33519การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
209ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสำมัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 63515.32การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
210ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด กทม. ที่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถทำงานทำได้ในระยะเวลา 1 ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 69599.38สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
211ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด กทม. ที่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถทำงานทำได้ในระยะเวลำ 1 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 39093สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
212ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด กทม. ที่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถทำงานทำได้ในระยะเวลา 1 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 28590.97สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
213ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด กทม.. ที่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถทำงานทำได้ในระยะเวลา 1 ปี ระดับอุดมศึกษา8094.97สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
214ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ดำเนินการโดย กทม. ในปีงบประมาณ 25615055สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
215ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยจาก กทม.ในปีงบประมาณ55100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
216ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษำ หรือส่วนราชการต่างๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน51000สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
217ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนโครงการที่ กทม. ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน5500สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
218ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษเป็นการเฉพาะ1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
219ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือแก่เด็กที่หยุดเรียนกลางคัน (drop out) ให้ได้รับการศึกษาตามสมควร1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
220ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนโครงการเพื่อส่งเสริมการศึกษาหรือการเรียนรู้ทีมีมาตรฐาน/คุณภาพ ซึ่งกทม.ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก/สถำบันอุดมศึกษา/องค์กรวิชาชีพ/สถานศึกษาในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ2100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
221ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (exchange student/exchange program) กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ3150สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
222ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนโครงการส่งเสริมการประกวดความรู้ความสามารถหรือทักษะของเด็กนักเรียนสังกัด กทม. ในการศึกษา การประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ2100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
223ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของเด็กที่หยุดเรียนกลางคันที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษาจาก กทม. ต่อเด็กที่หยุดเรียนกลางคันจากโรงเรียนทั้งหมดในพื้นที่75100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
224ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัยร้อยละของช่างฝีมือแรงงานที่สามารถประกอบอาชีพหรือหางานทำได้ในระยะเวลา 1 ปีหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานที่ กทม. จัดให้มีขึ้นร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ7580.52สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
225ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้อยละของจำนวนรถดับเพลิงที่ กทม. ได้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
226ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนครั้งที่ กทม. ดำเนินการฝึกอบรม พนักงานดับเพลิงเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานในรอบปี12150สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
227ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้อยละการจัดทำแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
228ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนครั้งที่ กทม. ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบปีงบประมาณ22500สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
229ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต กทม. ที่มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย/สาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน50100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
230ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้อยละของจำนวน อปพร. ต่อประชากรทั้งหมดในพื้นที่11.1สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
231ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ อปพร.7575เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
232ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนครั้งต่อปีที่ กทม. ดำเนินการออกคำสั่ง และ สนับสนุน ให้อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อปพร. ปฏิบัติงานในชุมชน/หมู่บ้าน12100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
233ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ที่มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน2400สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
234ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รถดับเพลิงของ กทม.เดินทางถึงสถานที่เกิดอัคคีภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุ10100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
235ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการป้องกันอุบัติภัยทางถนน50194.64สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
236ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการรับมือกับภัยพิบัติของ กทม.7019.46การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
237ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้อยละของเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ กทม. มีครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
238ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนเครือข่ายท้องถิ่นที่ กทม. ร่วมเป็นสมาชิกในการจัดทำแผนจัดการกับภัยพิบัติ มีการแบ่งปันทรัพยากรภายในเครือข่าย มีการฝึกซ้อมแผนร่วมกัน และมีการพัฒนาทักษะบุคลากรร่วมกัน1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
239ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้อยละของงบประมาณที่ลดลงในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอันเนื่องมาจากเครือข่าย กทม. ในการจัดการภัยพิบัติ251364สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
240ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชนจำนวนข้อบัญญัติท้องถิ่นรองรับอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมบัญญัติให้ กทม. มีอำนาจ/ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน5100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
241ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชนจำนวนโครงการที่ กทม. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบในหมู่บ้าน/ชุมชนแก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ2200สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
242ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชนจำนวนโครงการที่ กทม.ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเพื่อจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในชุมชน/หมู่บ้าน2350สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
243ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชนจำนวนหอพักในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558174100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
244ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชนจำนวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตหอพักเยาวชน ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558122000สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
245ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชนจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในพื้นที่1100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
246ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชนจำนวนข้อร้องเรียนที่ กทม. ดำเนินการจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่ได้รับการร้องเรียน1100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
247ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชนร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นและ กทม. ได้จัดการแก้ไขต่อจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไร้ระเบียบทั้งหมดในพื้นที่9095.31สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
248ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชนร้อยละของจำนวนหอพักที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 ได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ กทม. อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
260ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 18 การจัดการความขัดแย้งกทม. ได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่1-ไม่มีบริการสาธารณะ2020-06-022020-06-02
249ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชนร้อยละของจำนวนหอพักที่ไม่จดทะเบียน (หอพักเถื่อน) ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 ต่อจำนวนหอพักทั้งหมดในพื้นที่257.95สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
250ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ใช้กระบวนการชุมชน/ประชาสังคมดูแลจัดการปัญหาความไร้ระเบียบในชุมชน1500สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
251ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของของ กทม. เกี่ยวกับการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคหรือแก้ไชปัญหาให้กับผู้บริโภค2150สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
252ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 18 การจัดการความขัดแย้งร้อยละของของจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะของ กทม.ที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน และ กทม. จัดให้มีข้อมูลเผยแพร่และ/หรือมีการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจดำเนินการ75100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
253ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 18 การจัดการความขัดแย้งจำนวนครั้งที่ กทม.จัดให้มีเวทีประชาชน/เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งภายในชุมชน/หมู่บ้าน156433.33สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
254ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 18 การจัดการความขัดแย้งจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เพื่อสำรวจข้อมูลหรือความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะเป็นเหตุของความขัดแย้ง2150สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
255ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 18 การจัดการความขัดแย้งจำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน ซึ่งกทม. ได้ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้สำเร็จ189500สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
256ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 18 การจัดการความขัดแย้งจำนวนครั้งเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และ กทม. ได้เข้าไปดำเนินการ(ตามอำนาจหน้าที่ของ กทม.)เพื่อแก้ไขหรือสั่งการให้หยุดการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง168500สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
257ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 18 การจัดการความขัดแย้งจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง (ไม่นับรวมศูนย์ยุติธรรมชุมชน)1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
258ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 18 การจัดการความขัดแย้งร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งที่ กทม. เข้าไปดำเนินการป้องกันเหตุความขัดแย้งได้ประสบผลสำเร็จ90101.68สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
259ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 18 การจัดการความขัดแย้งร้อยละของจำนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ซึ่ง กทม. ได้ดำเนินการแก้ไขได้เป็นผลสำเร็จ90-ไม่มีบริการสาธารณะ2020-06-022020-06-02
261ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม.ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมกับฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายท้องที่31400สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
262ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม.. ร่วมกับชุมชน หรือหมู่บ้าน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/หมู่บ้าน1000สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
263ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. จัดรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด2450สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
264ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการร่วมกับกรรมการชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือภาคประชาสังคมในการจัดเวรยามประจำหมู่บ้าน ออกสายตรวจ หรือโครงการตาสัปปะรด3133.33สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
265ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ร่วมมือกับส่วนราชการใช้มาตรการที่เข้มงวดและจริงจังเพื่อจัดการกับผู้ค้าหรือผู้เสพยาเสพติดในชุมชน1300สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
266ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดร้อยละของสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กทม.1100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
267ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดร้อยละของสถิติอาชญากรรมที่ไม่เกี่ยวกับคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กทม.9092.85สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
268ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดร้อยละของพื้นที่ กทม. ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง2532.38สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
269ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดร้อยละของพื้นที่ กทม. ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV90957.11สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
270ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดร้อยละของพื้นที่ กทม. ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราหรือเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
271ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดร้อยละของมูลค่าความเสียหายในทรัพย์สินหรือบ้านเรือนของประชาชนที่ ลดลงจากการรับมือกับภัยสาธารณะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กทม.8039.04การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
272ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดร้อยละของจำนวนข้อขัดแย้งที่ได้นำเข้าสู่กระบวนไกล่เกลี่ยหรือกระบวนการยุติธรรมชุมชนที่สามารถยุติปัญหาได้(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)70-ไม่มีบริการสาธารณะ2020-06-022020-06-02
273ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทม.100305สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
274ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่ดำเนินการโดย กทม.10380สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
275ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ดำเนินการโดย กทม.5120สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
276ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ที่ส่งเสริมการเกษตร การประมง หรือการปศุสัตว์23150สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
277ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติและการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้ฯ หรือ กทม. เมื่อเทียบกับเกษตรกรทั้งหมดในพื้นที่2527.51สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
278ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนเกษตรที่ได้รับบริการข้อมูลคำปรึกษาจากศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่สนับสนุนโดย กทม.1503834.67สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
279ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการสำรวจและช่วยเหลือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดย กทม.2800สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
280ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกร21100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
281ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการของ กทม. ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์21550สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
282ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการของ กทม. ที่ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ ต่อเกษตรกรทั้งหมด526.77สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
283ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การเกษตรหรือที่ดินทำกินโดย กทม.2200สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
284ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูต่อฟื้นที่เสื่อมโทรมทั้งหมด5100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
285ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนตลาด/ตลาดสดที่ดำเนินการโดย กทม.11118.18สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
286ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนกิจการโรงรับจำนำ/สถานธนานุบาลของ กทม.21100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
287ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรหรือศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่สนับสนุนโดย กทม.22950สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
288ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเที่ยว20100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
289ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา-ทะนุบำรุงในพื้นที่จาก กทม.หรือมีการปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง อาทิป้ายบอกทาง ป้ายให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ไฟส่องสว่าง ห้องน้ำ หรือทางเดิน เป็นต้น5220สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
290ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับพัฒนาหรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว2250สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
291ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทม.2066.67สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
292ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของรายได้ของกลุ่มเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ กทม. ให้การสนับสนุน20333.35สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
293ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อการผลิตให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด511.88สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
294ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อจำนวนกลุ่มอาชีพทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทม.6069.18สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
295ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของรายได้ของกลุ่มอาชีพที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยจากการจำหน่ายผลผลิตตามที่ กทม. ให้การสนับสนุน20221.65สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
296ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของจำนวนช่างฝีมือแรงงานที่มีงานทำหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก กทม.8080.52สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
297ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยของช่างฝีมือแรงงานหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก กทม.15536.73สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
298ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละการเปลี่ยนแปลงของจำนวนนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ กทม.พัฒนาขึ้นหรือดูแลบำรุงรักษา1510.8การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
299ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่าย/รายจ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวในพื้นที่1573.07การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
300ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของประชากรกลุ่มยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือในทางเศรษฐกิจหรือการประกอบอาชีพจาก กทม.20100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
301ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนอัตราการมีงานทำของประชากรวัยแรงงานในพื้นที่9599.27สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
302ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนอัตราการมีงานทำตามฤดูกาลของเกษตรกรในพื้นที่95105.26สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
303ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการให้คำปรึกษาการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน11800สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
304ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับการพัฒนาดิน หมอดิน การวิเคราะห์สภาพดิน หรือการฟื้นฟูคุณภาพดิน เป็นต้น2450สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
305ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เพื่อส่งเสริมการเกษตรที่ได้มาตรฐานสากล การเกษตรแนวใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น21650สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
306ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันหรือพยุงราคาผลผลิตทางการเกษตร หรือการประกันรายได้ของกลุ่มเกษตรกร11000สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
307ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนแผนพัฒนาด้านการเกษตรระดับตำบล/ชุมชน22500สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
308ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนข้อมูลพื้นฐาน (ฐานข้อมูล) ด้านการเกษตรระดับตำบลที่ กทม. จัดทำขึ้นหรือข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรยั่งยืน1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
309ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ OTOP สินค้าหัตถกรรม หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าของ กทม. ที่เปิดให้บริการตามปกติ1600สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
310ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ กทม. (ไม่นับรวมศูนย์ OTOP หรือศูนย์แสดงสินค้า) ที่เปิดให้บริการตามปกติ13000สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
311ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ำ หรือตลาดเก่า Homestay ฯลฯ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาขึ้นโดย กทม.2200สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
312ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการตลาด-จัดหาวัตถุดิบ-การวิจัยและพัฒนา-การบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร สินค้าชุมชน หรือสินค้า OTOP เพื่อเติมเต็มห่วงโซ่การผลิตและขายสินค้าชุมชนให้ครบวงจร3100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
313ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การค้า การจ้างงาน รายได้ อาชีพ การท่องเที่ยว หรือการลงทุนในพื้นที่1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
314ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการลงทุนในพื้นที่1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
315ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการหรือกิจกรรม Road Show ของ กทม. ที่ดำเนินการนอกพื้นที่เพื่อส่งเสริมการลงทุนหรือการท่องเที่ยวภายในชุมชน2350สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
316ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนจำนวนโครงการส่งเสริมหรือดูแลความปลอดภัยหรือการป้องกันปัญหาอาชญากรรมให้กับนักท่องเที่ยว3100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
317ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของการเพิ่มขึ้นของการลงทุนของกลุ่มอาชีพ SME หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ101920สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
318ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของการเพิ่มขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือการจ้างงานในพื้นที่200.6การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
319ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP)849.75การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
320ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP) จากภาคการเกษตร (กรณีกทม./กทม.ใช้ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมของเมือง หรือ GCP)318.33การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
321ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP) จากภาคบริการและการท่องเที่ยว (กรณีกทม./กทม.ใช้ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมของเมือง หรือ GCP)1567.8การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
322ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไม่ประสบเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ กทม. ต่อจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด98100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
323ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของจำนวนแปลงเกษตร/ฟาร์มทีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP เป็นต้น1010.01สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
324ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทม.สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและมีรายได้ต่อเนื่อง5064.92สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
325ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของเกษตรกรที่สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน7079.74สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
326ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนร้อยละของเกษตรกรที่ย้ายถิ่นแบบถาวรของแรงงานภาคการเกษตร1216200สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
327ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่จัดเก็บโดย กทม.95100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
328ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละของปริมาณขยะชุมชนที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
329ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละของปริมาณขยะติดเชื้อที่จัดเก็บโดย กทม.100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
330ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละของปริมาณขยะติดเชื้อที่กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
331ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนโครงการหรือแผนงานของ กทม.ในการจัดการขยะตกค้างในชุมชน1200สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
332ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขต กทม.50232872สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
333ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนครั้งในการตรวจวัดคุณภาพน้ำในลำน้ำสาธารณะและชายฝั่ง508280สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
334ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนโครงการของ กทม. ในการอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผาในที่โล่ง1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
335ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการอบรมหรือรณรงค์จำก กทม. เรื่องไฟป่ำ การเผาในที่โล่ง ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า และภัยจากการเผา-ในที่โล่ง40100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
336ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ปัญหาไฟป่า หรือในการป้องกันหรือแก้ไขการเผาในที่โล่ง1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
337ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ กทม. ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำสาธารณะ และทรัพยากรชายฝั่ง หรือการจัดการเกี่ยวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้ำเน่าเสีย และการขุดลอกคูคลอง ฯลฯ31033.33สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
338ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการรณรงค์ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาชายฝั่งกัดเซาะหรือปัญหาตลิ่งพัง1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
339ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละของจำนวนครั้งในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามที่ กทม. ได้รับการร้องเรียน85100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
340ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนแหล่งขยะตกทิ้งค้าง พื้นที่ที่จัดเก็บขยะไม่หมด หรือบริเวณที่ถูกลักลอบนำขยะไปทิ้ง1-ไม่มีความจำเป็น2020-06-022020-06-02
341ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปริมาณขยะตกค้างในชุมชน1-ไม่มีความจำเป็น2020-06-022020-06-02
342ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละของปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ เมื่อเทียบกับขยะชุมชน(ตันต่อวัน)95100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
343ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละของพื้นที่ กทม. ที่มีคุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐานตลอดทั้งปี8598.08สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
344ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละของจำนวนไฟป่าและการเผาในที่โล่งที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว5698สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
345ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนกิจกรรมหรือโครงการของ กทม. ในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก นำขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือลดการทิ้งขยะไม่ถูกที่3100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
346ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนโครงการหรือกิจกรรมปลูกป่าหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต กทม. และมีการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง1300สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
347ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนโครงการที่การสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครหรือการสร้างเครือข่ายเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการไฟป่าในพื้นที่1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
348ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนป้ายสาธารณะของ กทม. ที่แจ้งรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตลอดทั้งปี1400สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
349ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละของการจัดเก็บขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารเคมีอันตราย และขยะอันตรายที่ดำเนินการโดย กทม.80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
350ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนครั้งในการตรวจวัดเสียงที่ดำเนินการโดย กทม.(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)502564สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
351ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนครั้งในการตรวจวัดสารเคมีตกค้างในดินที่ดำเนินการโดย กทม.(ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)2100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
352ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม.ในการรณรงคส์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
353ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในการเกษตร1400สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
354ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. .ดำเนินการให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานต่างถิ่น1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
355ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม355. จำนวนระบบข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กทม. ใช้ในการวางแผนและดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
356ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม356. ร้อยละของขยะชุมชนที่มีการคัดแยก หรือนำกลับไปใช้ใหม่เมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมดต่อวัน(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)2028.56สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
357ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละของพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมปลูกต้นไม้ของกทม.ซึ่งมีการดูแลรักษำให้ต้นไม้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเติบโตอย่างต่อเนื่อง(ภารกิจเสริมขั้นพัฒนา)3100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
358ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละของพื้นที่ กทม. ที่ตรวจไม่พบสารเคมีตกค้างระยะยาวในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อุตสาหกรรม9090เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
359ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละของพื้นที่ กทม. ที่ไม่ประสบปัญหามลภาวะทางเสียงตลอดทั้งปี80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
360ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยละของพื้นที่ กทม. ที่ตรวจไม่พบสารเคมีตกค้างระยะยาวในแหล่งน้ำสาธารณะและชายฝั่ง90-ไม่มีบริการสาธารณะ2020-06-022020-06-02
361ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนโครงการของ กทม. ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น2400สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
362ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนโครงการของ กทม. ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น5160สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
363ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เพื่อส่งเสริมหรือเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น5140สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
364ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ที่มุ่งค้นหา ยกย่อง หรือเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น4150สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
365ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ที่มุ่งถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยมท้องถิ่น และเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้4125สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
366ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีศรัทธาในสถาบันศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น4300สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
367ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนโบราณสถานในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ดูแลจาก กทม.22150สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
368ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนพิพิธภัณฑ์ชองชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการดูแลจาก กทม.25104สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
369ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเมืองเก่า อาคารเก่า หรือชุมชนเก่า3100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
370ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทม. และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง25104สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
371ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนครั้งของการตรวจสอบโบราณสถาน ศาสนาสถานในพื้นที่ กทม.12175สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
372ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในการส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) หรือเครือข่ายเพื่อดูแลแหล่งโบราณสถาน หรือศาสนสถานในพื้นที่ กทม.1200สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
373ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานร้อยละของประชาชนที่มีความภาคภูมิใจหรือพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ด้านศิลปะศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น9090.6สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
374ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานร้อยละของอาคารเก่า โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือสถานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่ กทม. ให้การสนับสนุน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์70166.67สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
375ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนระบบข้อมูล/ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ใช้ในการวางแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี2100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
376ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนหลักสูตรการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่นำมาถ่ายทอดในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด กทม.1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
377ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นภายนอกพื้นที่ในระดับประเทศ/นานาชาติเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นที่รู้จักแพร่หลายซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กทม.2100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
378ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานโครงการหรือจำนวนแผนที่วัฒนธรรม แผนที่ชุมชนเชิงนิเวศน์ แผนที่ของดีชุมชนแผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ ที่ กทม. จัดทำหรือส่งเสริมให้มีการจัดทำขึ้นเพื่อแหล่งเรียนรู้ในเชิงอนุรักษ์หรือพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม3233.33สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
379ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนโครงการหรือแผนงานบูรณาการระหว่าง กทม. กับหน่วยงานอื่นๆ ในด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่สำคัญ โบราณสถาน ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม3100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
380ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนโครงการหรือแผนงานของ กทม. ในการส่งเสริมบูรณาการหรือสร้างเครือข่ายทางศาสนา1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
381ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานจำนวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทม. และถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศ/นานาชาติ5120สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
382ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานร้อยละของจำนวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โบราณสถาน หรือสถานที่สำคัญ ชุมชนเก่า/เมืองเก่า/อาคารเก่า หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ฯลฯ ที่ได้รับการดูแลหรือส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจากการมีแผนงานหรือข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น8084.62สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02ตาราง : ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ กทม. ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของ กทม. ปี 2561

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ กทม. ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของ กทม. ปี 2561 (กยค.)

idsectorsservicesprojectsindicator_1goalperformance_evaluation_percentperformance_evaluationadddateupdatedate
1ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ85100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
2ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำระยะทางของถนน คสล. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติร้อยละของระยะทางของถนน คสล. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
3ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิดชอบของ กทม. ที่สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 2560ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิดชอบของ กทม. ที่สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 256070-ไม่มีบริการสาธารณะ2020-06-022020-06-02
4ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ในความรับผิดชอบของ กทม. ที่สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 2560ร้อยละของระยะทางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ในความรับผิดชอบของ กทม. ที่สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 256070100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
5ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆร้อยละของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
6ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆร้อยละของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
7ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ85100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
8ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆร้อยละระยะทางของรางและท่อระบายน้ำขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า80 ซม.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติในขนาดต่างๆ85100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
9ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ำจำนวนรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ของ กทม. ที่สร้างเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2560ร้อยละของจำนวนรางและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (ขนาด>=80 ซม.) ของกทม. ที่สร้างเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 256065100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
10ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 2 คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัดร้อยละของจำนวนเส้นทางคลองและลำธารสาธารณะระบายน้ำในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด65100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
11ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 2 คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลิงในความดูแลของ กทม. ที่ได้รับการพัฒนา และบำรุงรักษาให้สะอาดหรือใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองได้ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลิงในความดูแลของ กทม. ที่ได้รับการพัฒนา และบำรุงรักษาให้สะอาดหรือใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองได้100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
12ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 2 คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลิงที่ กทม. ได้สร้างหรือจัดหาเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลิงที่ กทม. ได้สร้างหรือจัดหาเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ10100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
13ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 2 คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำจำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติร้อยละของจำนวนระบบสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการทะนุบำรุง ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ9094.42สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
14ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 3 สะพานจำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติร้อยละของจำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
15ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 4 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณจำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาจาก กทม. ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางที่ชำรุดและได้รับการบำรุงรักษาจาก กทม. ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
24ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 5 การคมนาคมและขนส่งจำนวนโครงการ/กิจกรรมของ กทม. ในการส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต กทม.366.67การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
16ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 4 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณจำนวนไฟจราจรที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาจาก กทม. ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติร้อยละของจำนวนไฟจราจรที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาจาก กทม. ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ95-ไม่มีบริการสาธารณะ2020-06-022020-06-02
17ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 4 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณจำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติร้อยละของจำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ชำรุดเสียหายและได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
18ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 4 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณจำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่าง/ไฟทางในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 256085100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
19ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 4 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณจำนวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2560ร้อยละของจำนวนไฟจราจรในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่ ของประชาชน หรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 256080100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
20ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 4 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณจำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2560ร้อยละของจำนวนป้ายสัญญาณ/ป้ายจราจรในความรับผิดชอบของ กทม. ที่ติดตั้งเพิ่มเติมตามความต้องการประชาชนหรือตามแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 256085100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
21ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 5 การคมนาคมและขนส่งจำนวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ กทม. ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดร้อยละของจำนวนท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามของ กทม. ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ปกติหรือมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
22ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 5 การคมนาคมและขนส่งจำนวนโครงการของ กทม. ในการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่เกาะกลางถนน ปลูกต้นไม้ ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พักผู้โดยสาร ที่จอดรถประจำทาง และพื้นที่ริมทาง3166.67สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
23ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 5 การคมนาคมและขนส่งจำนวนโครงการของ กทม. ในการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานข้ามแยก และท่ออุโมงค์ คสล.1400สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
132ด้านที่ 4 ด้านการศึกษาภารกิจที่ 13 การศึกษาในระบบจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กทม.19000249.46สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
25ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 5 การคมนาคมและขนส่งจำนวนโครงการ/กิจกรรมของ กทม. ในการดูแลร่องน้ำที่เป็นบึง ลำคลอง แม่น้ำขนาดเล็ก หรือร่องน้ำชายฝั่งทะเลขนาดเล็กภายในพื้นที่ กทม.10100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
26ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 5 การคมนาคมและขนส่งจำนวนโครงการ/กิจกรรมของ กทม. ในการส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ/ทะเลให้เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย หรือปลอดภัยในเขต กทม.3100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
27ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 5 การคมนาคมและขนส่งร้อยละของปริมาณน้ำเสียรวมที่ได้รับการบำบัดต่อวัน800.01การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
28ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 5 การคมนาคมและขนส่งร้อยละของจำนวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจารจรทางบกในเขต กทม. ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึ้น95100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
29ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 5 การคมนาคมและขนส่งร้อยละของการดำเนินการของ กทม. ในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจราจรทางบกในเขตพื้นที่ กทม. เทียบกับจำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด95100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
30ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 5 การคมนาคมและขนส่งร้อยละของจำนวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจารจรทางน้ำ/ทางทะเลในเขต กทม. ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึ้น90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
31ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง จำนวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ กทม. ได้ดำเนินการจัดทำ1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
32ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง จำนวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชนของ อปท. ที่มีการปรับปรุงหรือมีการประเมินผลการบังคับใช้ในระหว่างปีงบประมาณ1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
33ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง จำนวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
34ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง จำนวนอาคาร/โครงการที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้จาก กทม. ระหว่างปี 2560ร้อยละของจำนวนอาคาร/โครงการที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้จาก กทม. ระหว่างปี 25609095.92สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
35ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง จำนวนอาคาร/โครงการที่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารได้จาก กทม. ระหว่างปี 2560ร้อยละของจำนวนอาคาร/โครงการที่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารได้จาก กทม. ระหว่างปี 256090100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
36ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง จำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้ที่ดินที่ได้รับการแก้ไขจาก กทม. ในรอบปี 2560ร้อยละของจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับผังการใช้ที่ดินที่ได้รับการแก้ไขจาก กทม. ในรอบปี 256090100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
37ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง จำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจาก กทม. ในรอบปี 2560ร้อยละของจำนวนคำร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขจาก กทม. ในรอบปี 256095100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
38ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง จำนวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการจัดการที่โล่ง หรือการใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะหรือที่โล่ง1300สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
39ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อปท. ในการส่งเสริมความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ที่ดินให้ถูกประเภท1400สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
40ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร (ตร.ม.)1064.3การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
41ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง จำนวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยทั้งหมดในเขต กทม. ที่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละของจำนวนอาคารสูงหรืออาคารเสี่ยงภัยทั้งหมดในเขต กทม. ที่มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
42ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการอบรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ในอาคาร/อาคารสูง/ในชุมชน อาทิ อบรมดับเพลิง ซ้อมหนีไฟ ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น5120สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
43ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. ในรอบปีในการตรวจระบบความปลอดภัยของอาคาร/อาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคาร4100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
44ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง จำนวนฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงของ อปท. สำหรับการให้บริการข้อมูลหรือใช้ในการวางแผนด้านภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านที่ดิน1100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
45ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง จำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรมที่ดำเนินการโดย กทม.31366.67สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
46ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง ขนาดพื้นที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวในเขต กทม. ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2560480042366.67สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
47ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง จำนวนโครงการของ กทม. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมืองหรือชุมชน3166.67สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
48ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำผังเมืองเพื่อให้ อปท. มีแผนผังนโยบายและผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชนเป็นกรอบการพัฒนาท้องถิ่น80100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
49ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและจัดรูปที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ90-ไม่ได้ดำเนินการ2020-06-022020-06-02
50ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง 50.ร้อยละของจำนวนอาคาร/อาคารสูงที่ได้รับการตรวจสอบจากอปท. ในระหว่างปีตามกฎหมายควบคุมอาคาร90100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
51ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง ร้อยละของพื้นที่ที่มีฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน/อาคารมาตราส่วน 1 : 4,000 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)9090เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
52ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี จำนวนโครงการที่ อปท. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี20235สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
53ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี จำนวนสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจาก กทม. หรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดให้โดย กทม.ร้อยละของจำนวนสตรีที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจาก กทม. หรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดให้โดย กทม.11.31สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
54ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ อปท. ดำเนินการในระหว่างปี2950สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
55ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี จำนวนสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก กทม.ร้อยละของจำนวนสตรีที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจาก กทม.เทียบกับสตรีทั้งหมดในพื้นที่284.86สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
56ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี จำนวนโครงการที่ กทม. ดำเนินการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูแก่ สตรี8275สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
57ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี จำนวนสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก กทม.ร้อยละของจำนวนสตรีที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก กทม.เมื่อเทียบกับสตรีทั้งหมดในพื้นที่10.68การพัฒนาในอนาคต2020-06-022020-06-02
58ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี ร้อยละของสตรีที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีงานทำต่อเนื่องหลังจากได้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจาก อปท.(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)3065.5สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
59ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี ร้อยละของโครงการของ อปท. ที่สตรีมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดำเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)5065.38สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
60ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ กทม. ดำเนินการ10680สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
61ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ อปท. ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ1200สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
62ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงซึ่งได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจาก กทม.ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงซึ่งได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงทั้งหมดในพื้นที่65100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
63ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ10680สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
64ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ อปท. ดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุของคนในครอบครัวและชุมชน10690สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
65ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนโครงการ/กิจกรรมของการออกหน่วยบริการชุมชนเคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน การให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ5100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
66ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนโครงการที่ กทม. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมของกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมนันทนาการในรอบปี 256020340สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
67ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่ กทม. ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต กทม.ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคมที่ กทม. ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต กทม.3072.5สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
68ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนโครงการที่ กทม. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เสริม10380สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
69ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพที่ กทม. ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมดร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพที่ กทม. ให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุทั้งหมด3058.06สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
70ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนสถานสงเคราะห์คนชรา/บ้านพักคนชรา/ศูนย์พักพิงผู้อายุของ กทม.3100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
71ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/สถาน Day-care ของ กทม. (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)31200สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
72ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุจำนวนโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ (ภารกิจเสริมขั้นพื้นฐาน)54220สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
73ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและได้รับการดูแลจากกทม. ในการรักษาหรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาล(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)60100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
74ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนที่ได้รับการดูแลด้านอาชีพหรือรายได้เสริมจาก กทม. จนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอสำหรับการดำรงชีพ(ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)60100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
75ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุร้อยละของโครงการของ กทม. ที่กลุ่มผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการ คิด วางแผน ดำเนินโครงการ หรือติดตามประเมินผล (ภารกิจหลักขั้นพัฒนา)6581.08สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
76ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับการให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้พิการ ที่เข้าถึงสิทธิของผู้พิการ10530สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
77ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจำนวนผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก กทม.ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดที่ต้องการการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟู8082.16สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
78ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ กทม. เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้พิการ2500สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
79ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจำนวนผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก กทม.ร้อยละของจำนวนผู้พิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจาก กทม. เมื่อเทียบกับผู้พิการทั้งหมดที่ต้องการอาชีพ รายได้ หรือการมีงานทำ20100สูงกว่าค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
80ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจำนวนผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550ร้อยละของจำนวนผู้พิการได้ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550100100เท่ากับค่าเป้าหมาย2020-06-022020-06-02
81ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจำนวนห้องน้ำในอาคาร กทม. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสำหรับผู้พิการร้อยละของจำนวนห้อ