โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับรู้ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปีผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานคร : 10

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิเคราะห์ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในส่วนที่ดี ที่ชอบ ที่พอใจหรือประทับใจ เมื่อได้รับการตอบสนองสิ่งนั้น ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากจานวนรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครที่ถูกนำเสนอผู้บริหารและแจ้งให้หน่วยงานทราบ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020100-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0517 : จำนวนและช่องทางการเผยแพร่ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0516 : ผลการสำรวจความพึงพอใจ)

ตาราง : ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครฯ

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : แหล่งที่มา:เอกสารรายงานผลด้านมหานครปลอดภัยและด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 2563

idstrategytitleoperation_bangkokknow_policyunknown_policysatisfaction_1satisfaction_2satisfaction_3satisfaction_4satisfaction_5satisfaction_meansatisfaction_sdadddateupdatedate
1ด้านมหานครปลอดภัย1. การจัดการแม่น้ำ คูคลองให้สะอาดและมีคุณภาพที่ดี89.5810.424.089.1932.9133.3320.493.571.042020-05-132020-05-13
2ด้านมหานครปลอดภัย2. การจัดการขยะตกค้าง90.439.574.549.1132.4533.3320.573.561.052020-05-132020-05-13
3ด้านมหานครปลอดภัย3. การจัดการกับคุณภาพอากาศให้มีอากาศที่ดี85.714.311.0314.5333.2924.316.843.211.212020-05-132020-05-13
4ด้านมหานครปลอดภัย4. การควบคุมระดับเสียงรบกวน78.6221.388.512.4236.7227.2615.113.281.122020-05-132020-05-13
5ด้านมหานครปลอดภัย5. การปรับปรุง แก้ไข สภาพแวดล้อมของพื้นที่เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม86.5813.426.8812.2335.9928.5716.343.351.12020-05-132020-05-13
6ด้านมหานครปลอดภัย6. การเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีภูมิคุ้มกัน ห่างไกลยาเสพติด 90.089.925.889.332.0632.9919.763.511.092020-05-132020-05-13
7ด้านมหานครปลอดภัย7. การส่งเสริมผู้เสพ ผู้ติด เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ83.3516.656.6110.2736.0228.4918.613.421.12020-05-132020-05-13
8ด้านมหานครปลอดภัย8. การดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร 90.549.467.0411.6533.0630.4517.83.41.122020-05-132020-05-13
9ด้านมหานครปลอดภัย9. การป้องกันน้ำท่วม91.438.577.4611.8432.2229.7218.763.41.142020-05-132020-05-13
10ด้านมหานครปลอดภัย10. การป้องกันอัคคีภัย และภัยต่างๆ 89.8910.114.278.3433.1833.8720.343.581.042020-05-132020-05-13
11ด้านมหานครปลอดภัย11. การฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนบางขุนเทียน76.0523.956.4611.0734.9129.4518.113.421.12020-05-132020-05-13
12ด้านมหานครปลอดภัย12. การดูแลความปลอดภัยของอาคารสาธารณะ/สิ่งปลูกสร้าง86.8913.116.5712.4636.2629.0715.653.351.092020-05-132020-05-13
13ด้านมหานครปลอดภัย13. การปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และท่อระบายน้ำ92.237.779.3412.0730.6429.818.153.351.182020-05-132020-05-13
14ด้านมหานครปลอดภัย14. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ86.5813.425.3410.1133.2931.6419.613.51.082020-05-132020-05-13
15ด้านมหานครปลอดภัย15. การให้บริการรักษาพยาบาล90.439.573.887.9228.9534.9124.343.681.052020-05-132020-05-13
16ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย16. การปรับปรุง และฟื้นฟูทัศนียภาพของเมืองมีความสวยงาม93.166.844.467.328.7234.7924.723.681.062020-05-132020-05-13
17ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย17. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว92.277.734.777.8428.9932.9925.413.661.082020-05-132020-05-13
18ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย18. การเดินทางด้วยจักรยานมีความสะดวก88.0411.9612.315.5333.2623.7215.193.141.212020-05-132020-05-13
19ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย19. การส่งเสริมการเดินทางทางน้ำ86.3113.696.4212.0736.6828.9115.923.361.082020-05-132020-05-13
20ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย20. การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด 87.2712.7319.6517.8432.2617.812.462.861.272020-05-132020-05-13
21ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย21. การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 76.6623.3410.816.1137.4921.6513.963.121.162020-05-132020-05-13ตาราง : ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : กองงานผู้ตรวจราชการ

คำอธิบายตาราง : ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

idbudget_yeardcodednamescore_1rating_1score_2rating_2avg_scoreadddateupdatedate
12560U01สำนักการคลัง4.153404.141544.1472020-05-282020-05-28
22560U02สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร4.05514.091564.0712020-05-282020-05-28
32560U03สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3.909694.14554.0252020-05-282020-05-28
42560U04สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3.934643.837703.8862020-05-282020-05-28
52560U05สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร4.02553.986042020-05-282020-05-28
62560U06สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4573.946643.9732020-05-282020-05-28
72560U07สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3.98594.246474.1132020-05-282020-05-28
82560U08สำนักงานกฎหมายและคดี3.788753.835713.8122020-05-282020-05-28
92560U09สำนักงานปกครองและทะเบียน4.374294.172524.2732020-05-282020-05-28
102560U10สำนักงานตรวจสอบภายใน4.1444.182504.1412020-05-282020-05-28
112560U11สำนักงานการเจ้าหน้าที่3.92673.854693.8872020-05-282020-05-28
122560U12สำนักงานการต่างประเทศ3.927653.756773.8412020-05-282020-05-28
132560U13สำนักงานประชาสัมพันธ์4.104434.049584.0772020-05-282020-05-28
142560U14กองงานผู้ตรวจราชการ4.045534.18514.1122020-05-282020-05-28
152560U15สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3.798743.897663.8472020-05-282020-05-28
162560U16สำนักการศึกษา4.05524.33394.192020-05-282020-05-28
172560U17สำนักการจราจรและขนส่ง3.74763.789753.7652020-05-282020-05-28
182560U18สำนักการโยธา3.86703.967623.9142020-05-282020-05-28
192560U19สำนักการระบายน้ำ3.97613.968613.9692020-05-282020-05-28
202560U20สำนักเทศกิจ3.98603.958633.9692020-05-282020-05-28
212560U21สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3.83723.818733.8242020-05-282020-05-28
222560U22สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง4.143413.944654.0442020-05-282020-05-28
232560U23สำนักพัฒนาสังคม3.97623.989593.982020-05-282020-05-28
242560U24สำนักสิ่งแวดล้อม4.37304.456334.4132020-05-282020-05-28
252560U25สำนักการแพทย์3.918683.865683.8922020-05-282020-05-28
262560U26สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว3.99583.82723.9052020-05-282020-05-28
272560U27สำนักอนามัย4.084464.327404.2062020-05-282020-05-28
282560D01สำนักงานเขตคลองสาน4.82174.421354.6212020-05-282020-05-28
292560D02สำนักงานเขตคลองสามวา4.35314.94744.6492020-05-282020-05-28
302560D03สำนักงานเขตคันนายาว4.683114.92154.8022020-05-282020-05-28
312560D04สำนักงานเขตจตุจักร4.94634.292424.6192020-05-282020-05-28
322560D05สำนักงานเขตจอมทอง3.847714.242484.0452020-05-282020-05-28
332560D06สำนักงานเขตดอนเมือง4.416274.497294.4572020-05-282020-05-28
342560D07สำนักงานเขตดินแดง3.812734.457324.1342020-05-282020-05-28
352560D08สำนักงานเขตดุสิต4.462234.569244.5162020-05-282020-05-28
362560D09สำนักงานเขตตลิ่งชัน4.436264.353384.3952020-05-282020-05-28
372560D10สำนักงานเขตทวีวัฒนา4.92844.88284.9052020-05-282020-05-28
382560D11สำนักงานเขตทุ่งครุ4.98614.698154.8422020-05-282020-05-28
392560D12สำนักงานเขตธนบุรี4.537213.869674.2032020-05-282020-05-28
402560D13สำนักงานเขตบางกอกน้อย4.90253.817744.362020-05-282020-05-28
412560D14สำนักงานเขตบางกอกใหญ่4.87964.513274.6962020-05-282020-05-28
422560D15สำนักงานเขตบางกะปิ4.656144.17534.4132020-05-282020-05-28
432560D16สำนักงานเขตบางขุนเทียน4.445244.674184.562020-05-282020-05-28
442560D17สำนักงานเขตบางเขน4.347324.52264.4342020-05-282020-05-28
452560D18สำนักงานเขตบางคอแหลม3.924664.292434.1082020-05-282020-05-28
462560D19สำนักงานเขตบางแค4.661134.557254.6092020-05-282020-05-28
472560D20สำนักงานเขตบางซื่อ4.549204.95534.7522020-05-282020-05-28
482560D21สำนักงานเขตบางนา4.052504.763114.4082020-05-282020-05-28
492560D22สำนักงานเขตบางบอน4.77794.88574.8312020-05-282020-05-28
502560D23สำนักงานเขตบางพลัด4.043544.792104.4182020-05-282020-05-28
512560D24สำนักงานเขตบางรัก4.628164.617214.6232020-05-282020-05-28
522560D25สำนักงานเขตบึงกุ่ม4.569194.619204.5942020-05-282020-05-28
532560D26สำนักงานเขตปทุมวัน4.087454.266454.1772020-05-282020-05-28
542560D27สำนักงานเขตประเวศ4.207364.249464.2282020-05-282020-05-28
552560D28สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย3.959634.509284.2342020-05-282020-05-28
562560D29สำนักงานเขตพญาไท4.143424.393374.2682020-05-282020-05-28
572560D30สำนักงานเขตพระโขนง4.267334.283444.2752020-05-282020-05-28
582560D31สำนักงานเขตพระนคร4.065494.396364.2312020-05-282020-05-28
592560D32สำนักงานเขตภาษีเจริญ4.467224.83894.6532020-05-282020-05-28
602560D33สำนักงานเขตมีนบุรี4.226344.679174.4532020-05-282020-05-28
612560D34สำนักงานเขตยานนาวา4.674124.578224.6262020-05-282020-05-28
622560D35สำนักงานเขตราชเทวี4.581173.765764.1732020-05-282020-05-28
632560D36สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ4.571184.708144.642020-05-282020-05-28
642560D37สำนักงานเขตลาดกระบัง4.168394.463304.3162020-05-282020-05-28
652560D38สำนักงานเขตลาดพร้าว4.213354.065574.1392020-05-282020-05-28
662560D39สำนักงานเขตวังทองหลาง4.403284.224494.3142020-05-282020-05-28
672560D40สำนักงานเขตวัฒนา4.439254.668194.5532020-05-282020-05-28
682560D41สำนักงานเขตสวนหลวง4.184384.697164.4412020-05-282020-05-28
692560D42สำนักงานเขตสะพานสูง4.884.89264.8462020-05-282020-05-28
702560D43สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์3.553774.57234.0622020-05-282020-05-28
712560D44สำนักงานเขตสาทร4.187374.725134.4562020-05-282020-05-28
722560D45สำนักงานเขตสายไหม4.98624.99314.992020-05-282020-05-28
732560D46สำนักงานเขตหนองแขม4.723104.437344.582020-05-282020-05-28
742560D47สำนักงานเขตหนองจอก4.075484.304414.192020-05-282020-05-28
752560D48สำนักงานเขตหลักสี่4.64154.99324.8172020-05-282020-05-28
762560D49สำนักงานเขตห้วยขวาง4.004564.728124.3662020-05-282020-05-28
772560D50สำนักงานเขตคลองเตย4.08474.457314.2682020-05-282020-05-28
782561U01สำนักการคลัง3.912623.922613.9172020-05-282020-05-28
792561U02สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร3.99553.876623.9332020-05-282020-05-28
802561U03สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3.717723.743733.732020-05-282020-05-28
812561U04สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3.742703.764683.7532020-05-282020-05-28
822561U05สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร3.927604.1484.0142020-05-282020-05-28
832561U06สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3.736713.759693.7472020-05-282020-05-28
842561U07สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3.99564.078524.0342020-05-282020-05-28
852561U08สำนักงานกฎหมายและคดี3.588753.595763.5912020-05-282020-05-28
862561U09สำนักงานปกครองและทะเบียน4.193414.16444.1762020-05-282020-05-28
872561U10สำนักงานตรวจสอบภายใน3.957583.758703.8582020-05-282020-05-28
882561U11สำนักงานการเจ้าหน้าที่3.655743.735743.6952020-05-282020-05-28
892561U12สำนักงานการต่างประเทศ3.815653.994583.9042020-05-282020-05-28
902561U13สำนักงานประชาสัมพันธ์3.973573.956603.9642020-05-282020-05-28
912561U14กองงานผู้ตรวจราชการ3.893633.835643.8642020-05-282020-05-28
922561U15สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3.76693.794663.7772020-05-282020-05-28
932561U16สำนักการศึกษา3.77683.799653.7842020-05-282020-05-28
942561U17สำนักการจราจรและขนส่ง4.059544.088504.0732020-05-282020-05-28
952561U18สำนักการโยธา3.779673.751713.7652020-05-282020-05-28
962561U19สำนักการระบายน้ำ3.531763.55773.542020-05-282020-05-28
972561U20สำนักเทศกิจ3.701733.724753.7132020-05-282020-05-28
982561U21สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3.939593.958593.9482020-05-282020-05-28
992561U22สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง3.812663.782673.7972020-05-282020-05-28
1002561U23สำนักพัฒนาสังคม4.274354.225324.2492020-05-282020-05-28
1012561U24สำนักสิ่งแวดล้อม4.114494.224334.1692020-05-282020-05-28
1022561U25สำนักการแพทย์3.873643.748723.8112020-05-282020-05-28
1032561U26สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว3.92613.869633.8942020-05-282020-05-28
1042561U27สำนักอนามัย4.451164.448154.4492020-05-282020-05-28
1052561D01สำนักงานเขตคลองสาน4.11504.266274.1882020-05-282020-05-28
1062561D02สำนักงานเขตคลองสามวา4.14484.188404.1642020-05-282020-05-28
1072561D03สำนักงานเขตคันนายาว4.173434.054564.1132020-05-282020-05-28
1082561D04สำนักงานเขตจตุจักร4.362274.236314.2992020-05-282020-05-28
1092561D05สำนักงานเขตจอมทอง4.37264.184414.2772020-05-282020-05-28
1102561D06สำนักงานเขตดอนเมือง4.218384.215354.2172020-05-282020-05-28
1112561D07สำนักงานเขตดินแดง4.57394.202384.3882020-05-282020-05-28
1122561D08สำนักงานเขตดุสิต4.158444.21374.1842020-05-282020-05-28
1132561D09สำนักงานเขตตลิ่งชัน4.205394.45144.3282020-05-282020-05-28
1142561D10สำนักงานเขตทวีวัฒนา4.556104.62764.5912020-05-282020-05-28
1152561D11สำนักงานเขตทุ่งครุ4.92414.71154.8182020-05-282020-05-28
1162561D12สำนักงานเขตธนบุรี4.152464.195394.1732020-05-282020-05-28
1172561D13สำนักงานเขตบางกอกน้อย4.428214.35204.3892020-05-282020-05-28
1182561D14สำนักงานเขตบางกอกใหญ่4.295324.257294.2762020-05-282020-05-28
1192561D15สำนักงานเขตบางกะปิ4.061534.119464.092020-05-282020-05-28
1202561D16สำนักงานเขตบางขุนเทียน4.155454.59874.3772020-05-282020-05-28
1212561D17สำนักงานเขตบางเขน4.432204.73244.5822020-05-282020-05-28
1222561D18สำนักงานเขตบางคอแหลม3.025774.146453.5852020-05-282020-05-28
1232561D19สำนักงานเขตบางแค4.425224.508104.4662020-05-282020-05-28
1242561D20สำนักงานเขตบางซื่อ4.65654.365184.512020-05-282020-05-28
1252561D21สำนักงานเขตบางนา4.152474.305254.2292020-05-282020-05-28
1262561D22สำนักงานเขตบางบอน4.77124.7634.7652020-05-282020-05-28
1272561D23สำนักงานเขตบางพลัด4.271374.286264.2792020-05-282020-05-28
1282561D24สำนักงานเขตบางรัก4.382254.25304.3162020-05-282020-05-28
1292561D25สำนักงานเขตบึงกุ่ม4.316294.088494.2022020-05-282020-05-28
1302561D26สำนักงานเขตปทุมวัน4.439184.177424.3082020-05-282020-05-28
1312561D27สำนักงานเขตประเวศ4.068524.068534.0682020-05-282020-05-28
1322561D28สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4.317284.261284.2892020-05-282020-05-28
1332561D29สำนักงานเขตพญาไท4.471144.087514.2792020-05-282020-05-28
1342561D30สำนักงานเขตพระโขนง4.63674.347214.4922020-05-282020-05-28
1352561D31สำนักงานเขตพระนคร4.278344.218344.2482020-05-282020-05-28
1362561D32สำนักงานเขตภาษีเจริญ4.61984.8414.7292020-05-282020-05-28
1372561D33สำนักงานเขตมีนบุรี4.181424.167434.1742020-05-282020-05-28
1382561D34สำนักงานเขตยานนาวา4.44174.063554.2512020-05-282020-05-28
1392561D35สำนักงานเขตราชเทวี4.289334.102474.1952020-05-282020-05-28
1402561D36สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ4.7634.58484.6722020-05-282020-05-28
1412561D37สำนักงานเขตลาดกระบัง4.494124.21364.3522020-05-282020-05-28
1422561D38สำนักงานเขตลาดพร้าว4.66244.51594.5892020-05-282020-05-28
1432561D39สำนักงานเขตวังทองหลาง4.074514.038574.0562020-05-282020-05-28
1442561D40สำนักงานเขตวัฒนา4.3314.478134.3892020-05-282020-05-28
1452561D41สำนักงานเขตสวนหลวง4.272364.336224.3042020-05-282020-05-28
1462561D42สำนักงานเขตสะพานสูง4.46154.353194.4062020-05-282020-05-28
1472561D43สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์4.41244.82824.6192020-05-282020-05-28
1482561D44สำนักงานเขตสาทร4.63864.447164.5432020-05-282020-05-28
1492561D45สำนักงานเขตสายไหม4.536114.481124.5082020-05-282020-05-28
1502561D46สำนักงานเขตหนองแขม4.438194.308244.3732020-05-282020-05-28
1512561D47สำนักงานเขตหนองจอก4.204404.42174.3122020-05-282020-05-28
1522561D48สำนักงานเขตหลักสี่4.424234.327234.3752020-05-282020-05-28
1532561D49สำนักงานเขตห้วยขวาง4.493134.493114.4932020-05-282020-05-28
1542561D50สำนักงานเขตคลองเตย4.311304.067544.1892020-05-282020-05-28
1552562U01สำนักการคลัง4.075544.03654.0532020-05-282020-05-28
1562562U02สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร4.098514.001714.0492020-05-282020-05-28
1572562U03สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3.984654.021664.0022020-05-282020-05-28
1582562U04สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3.872723.91743.8912020-05-282020-05-28
1592562U05สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร4.012604.007704.0092020-05-282020-05-28
1602562U06สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3.929684.042633.9852020-05-282020-05-28
1612562U07สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร4.213424.189504.2012020-05-282020-05-28
1622562U08สำนักงานกฎหมายและคดี3.865733.851753.8582020-05-282020-05-28
1632562U09สำนักงานปกครองและทะเบียน4.214414.335384.2742020-05-282020-05-28
1642562U10สำนักงานตรวจสอบภายใน3.985644.072614.0292020-05-282020-05-28
1652562U11สำนักงานการเจ้าหน้าที่3.853753.801763.8272020-05-282020-05-28
1662562U12สำนักงานการต่างประเทศ3.861743.945723.9032020-05-282020-05-28
1672562U13สำนักงานประชาสัมพันธ์4.001624.156564.0792020-05-282020-05-28
1682562U14กองงานผู้ตรวจราชการ4.013594.033644.0232020-05-282020-05-28
1692562U15สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3.953674.019673.9862020-05-282020-05-28
1702562U16สำนักการศึกษา3.846764.108593.9772020-05-282020-05-28
1712562U17สำนักการจราจรและขนส่ง4.025574.211484.1182020-05-282020-05-28
1722562U18สำนักการโยธา3.918694.168554.0432020-05-282020-05-28
1732562U19สำนักการระบายน้ำ4.026563.914733.972020-05-282020-05-28
1742562U20สำนักเทศกิจ3.618773.608773.6132020-05-282020-05-28
1752562U21สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3.975664.179524.0772020-05-282020-05-28
1762562U22สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง3.918704.134574.0262020-05-282020-05-28
1772562U23สำนักพัฒนาสังคม4.35354.336364.3432020-05-282020-05-28
1782562U24สำนักสิ่งแวดล้อม4.174494.336374.2552020-05-282020-05-28
1792562U25สำนักการแพทย์3.908714.017683.9622020-05-282020-05-28
1802562U26สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว3.998634.015694.0062020-05-282020-05-28
1812562U27สำนักอนามัย4.299374.479314.3892020-05-282020-05-28
1822562D01สำนักงานเขตคลองสาน4.088534.1604.0942020-05-282020-05-28
1832562D02สำนักงานเขตคลองสามวา4.198454.581194.392020-05-282020-05-28
1842562D03สำนักงานเขตคันนายาว4.438304.78284.612020-05-282020-05-28
1852562D04สำนักงานเขตจตุจักร4.638114.76894.7032020-05-282020-05-28
1862562D05สำนักงานเขตจอมทอง4.67784.762104.7192020-05-282020-05-28
1872562D06สำนักงานเขตดอนเมือง4.602164.204494.4032020-05-282020-05-28
1882562D07สำนักงานเขตดินแดง4.037554.216474.1262020-05-282020-05-28
1892562D08สำนักงานเขตดุสิต4.489234.178534.3342020-05-282020-05-28
1902562D09สำนักงานเขตตลิ่งชัน4.439284.267424.3532020-05-282020-05-28
1912562D10สำนักงานเขตทวีวัฒนา4.72254.665154.6932020-05-282020-05-28
1922562D11สำนักงานเขตทุ่งครุ4.607154.83234.722020-05-282020-05-28
1932562D12สำนักงานเขตธนบุรี4.429314.294394.3612020-05-282020-05-28
1942562D13สำนักงานเขตบางกอกน้อย4.467264.232464.3492020-05-282020-05-28
1952562D14สำนักงานเขตบางกอกใหญ่4.568184.492304.532020-05-282020-05-28
1962562D15สำนักงานเขตบางกะปิ4.538214.042624.292020-05-282020-05-28
1972562D16สำนักงานเขตบางขุนเทียน4.612144.92614.7692020-05-282020-05-28
1982562D17สำนักงานเขตบางเขน4.31364.272414.2912020-05-282020-05-28
1992562D18สำนักงานเขตบางคอแหลม4.617134.684134.6512020-05-282020-05-28
2002562D19สำนักงานเขตบางแค4.475254.464324.472020-05-282020-05-28
2012562D20สำนักงานเขตบางซื่อ4.233394.54254.3872020-05-282020-05-28
2022562D21สำนักงานเขตบางนา4.021584.128584.0752020-05-282020-05-28
2032562D22สำนักงานเขตบางบอน4.86224.79564.8292020-05-282020-05-28
2042562D23สำนักงานเขตบางพลัด4.476244.448334.4622020-05-282020-05-28
2052562D24สำนักงานเขตบางรัก4.404334.81844.6112020-05-282020-05-28
2062562D25สำนักงานเขตบึงกุ่ม4.005614.546244.2762020-05-282020-05-28
2072562D26สำนักงานเขตปทุมวัน4.552204.508284.532020-05-282020-05-28
2082562D27สำนักงานเขตประเวศ4.461274.289404.3752020-05-282020-05-28
2092562D28สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4.67794.554224.6162020-05-282020-05-28
2102562D29สำนักงานเขตพญาไท4.368344.518274.4432020-05-282020-05-28
2112562D30สำนักงานเขตพระโขนง4.236384.264434.252020-05-282020-05-28
2122562D31สำนักงานเขตพระนคร4.161504.25444.2062020-05-282020-05-28
2132562D32สำนักงานเขตภาษีเจริญ4.80734.80654.8062020-05-282020-05-28
2142562D33สำนักงานเขตมีนบุรี4.227404.526264.3772020-05-282020-05-28
2152562D34สำนักงานเขตยานนาวา4.175484.648164.4122020-05-282020-05-28
2162562D35สำนักงานเขตราชเทวี4.202434.172544.1872020-05-282020-05-28
2172562D36สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ4.87414.87124.8722020-05-282020-05-28
2182562D37สำนักงานเขตลาดกระบัง4.415324.79274.6042020-05-282020-05-28
2192562D38สำนักงานเขตลาดพร้าว4.19464.385344.2872020-05-282020-05-28
2202562D39สำนักงานเขตวังทองหลาง4.439294.58204.512020-05-282020-05-28
2212562D40สำนักงานเขตวัฒนา4.52224.615184.5682020-05-282020-05-28
2222562D41สำนักงานเขตสวนหลวง4.555194.179514.3672020-05-282020-05-28
2232562D42สำนักงานเขตสะพานสูง4.69964.715124.7072020-05-282020-05-28
2242562D43สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์4.629124.666144.6482020-05-282020-05-28
2252562D44สำนักงานเขตสาทร4.098524.236454.1672020-05-282020-05-28
2262562D45สำนักงานเขตสายไหม4.2444.502294.3512020-05-282020-05-28
2272562D46สำนักงานเขตหนองแขม4.668104.548234.6082020-05-282020-05-28
2282562D47สำนักงานเขตหนองจอก4.178474.568214.3732020-05-282020-05-28
2292562D48สำนักงานเขตหลักสี่4.73644.746114.7412020-05-282020-05-28
2302562D49สำนักงานเขตห้วยขวาง4.6974.622174.6562020-05-282020-05-28
2312562D50สำนักงานเขตคลองเตย4.588174.362354.4752020-05-282020-05-28
3092563U01สำนักการคลัง4.019554.065614.0422021-03-022021-03-02
3102563U02สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร3.971593.93693.9512021-03-022021-03-02
3112563U03สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3.575773.79753.6832021-03-022021-03-02
3122563U04สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3.671753.754773.7132021-03-022021-03-02
3132563U05สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร4.032544.006624.022021-03-022021-03-02
3142563U06สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3.8683.887723.8452021-03-022021-03-02
3152563U07สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร4.066514.136554.1012021-03-022021-03-02
3162563U08สำนักงานกฎหมายและคดี3.651763.8743.7272021-03-022021-03-02
3172563U09สำนักงานปกครองและทะเบียน4.295344.172504.2332021-03-022021-03-02
3182563U10สำนักงานตรวจสอบภายใน4.067504.171514.1192021-03-022021-03-02
3192563U11สำนักงานการเจ้าหน้าที่3.757713.757763.7572021-03-022021-03-02
3202563U12สำนักงานการต่างประเทศ4.035533.903713.9692021-03-022021-03-02
3212563U13สำนักงานประชาสัมพันธ์4.053524.114564.0842021-03-022021-03-02
3222563U14กองงานผู้ตรวจราชการ3.931633.979633.9552021-03-022021-03-02
3232563U15สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3.798693.939683.8692021-03-022021-03-02
3242563U16สำนักการศึกษา3.716733.953653.8342021-03-022021-03-02
3252563U17สำนักการจราจรและขนส่ง4.126474.226464.182021-03-022021-03-02
3262563U18สำนักการโยธา4.15454.145544.1472021-03-022021-03-02
3272563U19สำนักการระบายน้ำ3.783703.84733.8112021-03-022021-03-02
3282563U20สำนักเทศกิจ3.691743.965643.8292021-03-022021-03-02
3292563U21สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3.886663.944663.9152021-03-022021-03-02
3302563U22สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง3.929644.114574.0222021-03-022021-03-02
3312563U23สำนักพัฒนาสังคม4.105484.104584.1052021-03-022021-03-02
3322563U24สำนักสิ่งแวดล้อม4.183434.157534.1732021-03-022021-03-02
3332563U25สำนักการแพทย์3.867673.93703.8982021-03-022021-03-02
3342563U26สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว4.083494.21484.1472021-03-022021-03-02
3352563U27สำนักอนามัย4.381224.478254.4292021-03-022021-03-02
3362563D01สำนักงานเขตคลองสาน3.926654.066603.9962021-03-022021-03-02
3372563D02สำนักงานเขตคลองสามวา4.463144.346344.4042021-03-022021-03-02
3382563D03สำนักงานเขตคันนายาว4.65534.78244.7192021-03-022021-03-02
3392563D04สำนักงานเขตจตุจักร4.211414.571174.3912021-03-022021-03-02
3402563D05สำนักงานเขตจอมทอง4.486114.465274.4762021-03-022021-03-02
3412563D06สำนักงานเขตดอนเมือง4.262354.299404.2812021-03-022021-03-02
3422563D07สำนักงานเขตดินแดง4.017564.532204.2752021-03-022021-03-02
3432563D08สำนักงานเขตดุสิต4.215404.477264.3462021-03-022021-03-02
3442563D09สำนักงานเขตตลิ่งชัน3.969604.261424.1152021-03-022021-03-02
3452563D10สำนักงานเขตทวีวัฒนา4.60954.76854.6882021-03-022021-03-02
3462563D11สำนักงานเขตทุ่งครุ4.407214.684124.5452021-03-022021-03-02
3472563D12สำนักงานเขตธนบุรี4.364244.246444.3052021-03-022021-03-02
3482563D13สำนักงานเขตบางกอกน้อย4.457164.625164.5412021-03-022021-03-02
3492563D14สำนักงานเขตบางกอกใหญ่4.47124.684114.5772021-03-022021-03-02
3502563D15สำนักงานเขตบางกะปิ4.5104.302394.4012021-03-022021-03-02
3512563D16สำนักงานเขตบางขุนเทียน4.63544.70984.6722021-03-022021-03-02
3522563D17สำนักงานเขตบางเขน4.138464.223474.182021-03-022021-03-02
3532563D18สำนักงานเขตบางคอแหลม4.454174.65154.5522021-03-022021-03-02
3542563D19สำนักงานเขตบางแค4.429194.794.5642021-03-022021-03-02
3552563D20สำนักงานเขตบางซื่อ3.957614.246454.1012021-03-022021-03-02
3562563D21สำนักงานเขตบางนา4.011574.206494.1092021-03-022021-03-02
3572563D22สำนักงานเขตบางบอน4.56284.79934.682021-03-022021-03-02
3582563D23สำนักงานเขตบางพลัด4.223384.323384.2732021-03-022021-03-02
3592563D24สำนักงานเขตบางรัก4.84314.653144.7482021-03-022021-03-02
3602563D25สำนักงานเขตบึงกุ่ม3.982584.346354.1642021-03-022021-03-02
3612563D26สำนักงานเขตปทุมวัน4.204424.16524.1822021-03-022021-03-02
3622563D27สำนักงานเขตประเวศ4.296334.658134.4772021-03-022021-03-02
3632563D28สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4.53494.422294.4782021-03-022021-03-02
3642563D29สำนักงานเขตพญาไท3.944624.335374.1392021-03-022021-03-02
3652563D30สำนักงานเขตพระโขนง4.239374.542194.392021-03-022021-03-02
3662563D31สำนักงานเขตพระนคร4.419203.942674.182021-03-022021-03-02
3672563D32สำนักงานเขตภาษีเจริญ4.71124.89514.8032021-03-022021-03-02
3682563D33สำนักงานเขตมีนบุรี4.297324.396324.3462021-03-022021-03-02
3692563D34สำนักงานเขตยานนาวา4.458154.068594.2632021-03-022021-03-02
3702563D35สำนักงานเขตราชเทวี4.378234.291414.3352021-03-022021-03-02
3712563D36สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ4.466134.88824.6772021-03-022021-03-02
3722563D37สำนักงานเขตลาดกระบัง4.435184.5224.4672021-03-022021-03-02
3732563D38สำนักงานเขตลาดพร้าว4.218394.491244.3542021-03-022021-03-02
3742563D39สำนักงานเขตวังทองหลาง3.753724.403304.0782021-03-022021-03-02
3752563D40สำนักงานเขตวัฒนา4.362254.37334.3662021-03-022021-03-02
3762563D41สำนักงานเขตสวนหลวง4.356264.44284.3982021-03-022021-03-02
3772563D42สำนักงานเขตสะพานสูง4.345274.71274.5292021-03-022021-03-02
3782563D43สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์4.26364.399314.3292021-03-022021-03-02
3792563D44สำนักงานเขตสาทร4.59374.549184.5712021-03-022021-03-02
3802563D45สำนักงานเขตสายไหม4.325304.258434.2912021-03-022021-03-02
3812563D46สำนักงานเขตหนองแขม4.317314.521214.4192021-03-022021-03-02
3822563D47สำนักงานเขตหนองจอก4.345284.5234.4232021-03-022021-03-02
3832563D48สำนักงานเขตหลักสี่4.60264.686104.6442021-03-022021-03-02
3842563D49สำนักงานเขตห้วยขวาง4.338294.75264.5452021-03-022021-03-02
3852563D50สำนักงานเขตคลองเตย4.164444.343364.2532021-03-022021-03-02ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0518 : ข้อมูลผลการตรวจราชการรายหน่วยงาน)

ตาราง : ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : กองงานผู้ตรวจราชการ

คำอธิบายตาราง : ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

idbudget_yeardcodednamescore_1rating_1score_2rating_2avg_scoreadddateupdatedate
12560U01สำนักการคลัง4.153404.141544.1472020-05-282020-05-28
22560U02สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร4.05514.091564.0712020-05-282020-05-28
32560U03สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3.909694.14554.0252020-05-282020-05-28
42560U04สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3.934643.837703.8862020-05-282020-05-28
52560U05สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร4.02553.986042020-05-282020-05-28
62560U06สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4573.946643.9732020-05-282020-05-28
72560U07สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3.98594.246474.1132020-05-282020-05-28
82560U08สำนักงานกฎหมายและคดี3.788753.835713.8122020-05-282020-05-28
92560U09สำนักงานปกครองและทะเบียน4.374294.172524.2732020-05-282020-05-28
102560U10สำนักงานตรวจสอบภายใน4.1444.182504.1412020-05-282020-05-28
112560U11สำนักงานการเจ้าหน้าที่3.92673.854693.8872020-05-282020-05-28
122560U12สำนักงานการต่างประเทศ3.927653.756773.8412020-05-282020-05-28
132560U13สำนักงานประชาสัมพันธ์4.104434.049584.0772020-05-282020-05-28
142560U14กองงานผู้ตรวจราชการ4.045534.18514.1122020-05-282020-05-28
152560U15สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3.798743.897663.8472020-05-282020-05-28
162560U16สำนักการศึกษา4.05524.33394.192020-05-282020-05-28
172560U17สำนักการจราจรและขนส่ง3.74763.789753.7652020-05-282020-05-28
182560U18สำนักการโยธา3.86703.967623.9142020-05-282020-05-28
192560U19สำนักการระบายน้ำ3.97613.968613.9692020-05-282020-05-28
202560U20สำนักเทศกิจ3.98603.958633.9692020-05-282020-05-28
212560U21สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3.83723.818733.8242020-05-282020-05-28
222560U22สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง4.143413.944654.0442020-05-282020-05-28
232560U23สำนักพัฒนาสังคม3.97623.989593.982020-05-282020-05-28
242560U24สำนักสิ่งแวดล้อม4.37304.456334.4132020-05-282020-05-28
252560U25สำนักการแพทย์3.918683.865683.8922020-05-282020-05-28
262560U26สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว3.99583.82723.9052020-05-282020-05-28
272560U27สำนักอนามัย4.084464.327404.2062020-05-282020-05-28
282560D01สำนักงานเขตคลองสาน4.82174.421354.6212020-05-282020-05-28
292560D02สำนักงานเขตคลองสามวา4.35314.94744.6492020-05-282020-05-28
302560D03สำนักงานเขตคันนายาว4.683114.92154.8022020-05-282020-05-28
312560D04สำนักงานเขตจตุจักร4.94634.292424.6192020-05-282020-05-28
322560D05สำนักงานเขตจอมทอง3.847714.242484.0452020-05-282020-05-28
332560D06สำนักงานเขตดอนเมือง4.416274.497294.4572020-05-282020-05-28
342560D07สำนักงานเขตดินแดง3.812734.457324.1342020-05-282020-05-28
352560D08สำนักงานเขตดุสิต4.462234.569244.5162020-05-282020-05-28
362560D09สำนักงานเขตตลิ่งชัน4.436264.353384.3952020-05-282020-05-28
372560D10สำนักงานเขตทวีวัฒนา4.92844.88284.9052020-05-282020-05-28
382560D11สำนักงานเขตทุ่งครุ4.98614.698154.8422020-05-282020-05-28
392560D12สำนักงานเขตธนบุรี4.537213.869674.2032020-05-282020-05-28
402560D13สำนักงานเขตบางกอกน้อย4.90253.817744.362020-05-282020-05-28
412560D14สำนักงานเขตบางกอกใหญ่4.87964.513274.6962020-05-282020-05-28
422560D15สำนักงานเขตบางกะปิ4.656144.17534.4132020-05-282020-05-28
432560D16สำนักงานเขตบางขุนเทียน4.445244.674184.562020-05-282020-05-28
442560D17สำนักงานเขตบางเขน4.347324.52264.4342020-05-282020-05-28
452560D18สำนักงานเขตบางคอแหลม3.924664.292434.1082020-05-282020-05-28
462560D19สำนักงานเขตบางแค4.661134.557254.6092020-05-282020-05-28
472560D20สำนักงานเขตบางซื่อ4.549204.95534.7522020-05-282020-05-28
482560D21สำนักงานเขตบางนา4.052504.763114.4082020-05-282020-05-28
492560D22สำนักงานเขตบางบอน4.77794.88574.8312020-05-282020-05-28
502560D23สำนักงานเขตบางพลัด4.043544.792104.4182020-05-282020-05-28
512560D24สำนักงานเขตบางรัก4.628164.617214.6232020-05-282020-05-28
522560D25สำนักงานเขตบึงกุ่ม4.569194.619204.5942020-05-282020-05-28
532560D26สำนักงานเขตปทุมวัน4.087454.266454.1772020-05-282020-05-28
542560D27สำนักงานเขตประเวศ4.207364.249464.2282020-05-282020-05-28
552560D28สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย3.959634.509284.2342020-05-282020-05-28
562560D29สำนักงานเขตพญาไท4.143424.393374.2682020-05-282020-05-28
572560D30สำนักงานเขตพระโขนง4.267334.283444.2752020-05-282020-05-28
582560D31สำนักงานเขตพระนคร4.065494.396364.2312020-05-282020-05-28
592560D32สำนักงานเขตภาษีเจริญ4.467224.83894.6532020-05-282020-05-28
602560D33สำนักงานเขตมีนบุรี4.226344.679174.4532020-05-282020-05-28
612560D34สำนักงานเขตยานนาวา4.674124.578224.6262020-05-282020-05-28
622560D35สำนักงานเขตราชเทวี4.581173.765764.1732020-05-282020-05-28
632560D36สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ4.571184.708144.642020-05-282020-05-28
642560D37สำนักงานเขตลาดกระบัง4.168394.463304.3162020-05-282020-05-28
652560D38สำนักงานเขตลาดพร้าว4.213354.065574.1392020-05-282020-05-28
662560D39สำนักงานเขตวังทองหลาง4.403284.224494.3142020-05-282020-05-28
672560D40สำนักงานเขตวัฒนา4.439254.668194.5532020-05-282020-05-28
682560D41สำนักงานเขตสวนหลวง4.184384.697164.4412020-05-282020-05-28
692560D42สำนักงานเขตสะพานสูง4.884.89264.8462020-05-282020-05-28
702560D43สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์3.553774.57234.0622020-05-282020-05-28
712560D44สำนักงานเขตสาทร4.187374.725134.4562020-05-282020-05-28
722560D45สำนักงานเขตสายไหม4.98624.99314.992020-05-282020-05-28
732560D46สำนักงานเขตหนองแขม4.723104.437344.582020-05-282020-05-28
742560D47สำนักงานเขตหนองจอก4.075484.304414.192020-05-282020-05-28
752560D48สำนักงานเขตหลักสี่4.64154.99324.8172020-05-282020-05-28
762560D49สำนักงานเขตห้วยขวาง4.004564.728124.3662020-05-282020-05-28
772560D50สำนักงานเขตคลองเตย4.08474.457314.2682020-05-282020-05-28
782561U01สำนักการคลัง3.912623.922613.9172020-05-282020-05-28
792561U02สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร3.99553.876623.9332020-05-282020-05-28
802561U03สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3.717723.743733.732020-05-282020-05-28
812561U04สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3.742703.764683.7532020-05-282020-05-28
822561U05สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร3.927604.1484.0142020-05-282020-05-28
832561U06สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3.736713.759693.7472020-05-282020-05-28
842561U07สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร3.99564.078524.0342020-05-282020-05-28
852561U08สำนักงานกฎหมายและคดี3.588753.595763.5912020-05-282020-05-28
862561U09สำนักงานปกครองและทะเบียน4.193414.16444.1762020-05-282020-05-28
872561U10สำนักงานตรวจสอบภายใน3.957583.758703.8582020-05-282020-05-28
882561U11สำนักงานการเจ้าหน้าที่3.655743.735743.6952020-05-282020-05-28
892561U12สำนักงานการต่างประเทศ3.815653.994583.9042020-05-282020-05-28
902561U13สำนักงานประชาสัมพันธ์3.973573.956603.9642020-05-282020-05-28
912561U14กองงานผู้ตรวจราชการ3.893633.835643.8642020-05-282020-05-28
922561U15สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3.76693.794663.7772020-05-282020-05-28
932561U16สำนักการศึกษา3.77683.799653.7842020-05-282020-05-28
942561U17สำนักการจราจรและขนส่ง4.059544.088504.0732020-05-282020-05-28
952561U18สำนักการโยธา3.779673.751713.7652020-05-282020-05-28
962561U19สำนักการระบายน้ำ3.531763.55773.542020-05-282020-05-28
972561U20สำนักเทศกิจ3.701733.724753.7132020-05-282020-05-28
982561U21สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3.939593.958593.9482020-05-282020-05-28
992561U22สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง3.812663.782673.7972020-05-282020-05-28
1002561U23สำนักพัฒนาสังคม4.274354.225324.2492020-05-282020-05-28
1012561U24สำนักสิ่งแวดล้อม4.114494.224334.1692020-05-282020-05-28
1022561U25สำนักการแพทย์3.873643.748723.8112020-05-282020-05-28
1032561U26สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว3.92613.869633.8942020-05-282020-05-28
1042561U27สำนักอนามัย4.451164.448154.4492020-05-282020-05-28
1052561D01สำนักงานเขตคลองสาน4.11504.266274.1882020-05-282020-05-28
1062561D02สำนักงานเขตคลองสามวา4.14484.188404.1642020-05-282020-05-28
1072561D03สำนักงานเขตคันนายาว4.173434.054564.1132020-05-282020-05-28
1082561D04สำนักงานเขตจตุจักร4.362274.236314.2992020-05-282020-05-28
1092561D05สำนักงานเขตจอมทอง4.37264.184414.2772020-05-282020-05-28
1102561D06สำนักงานเขตดอนเมือง4.218384.215354.2172020-05-282020-05-28
1112561D07สำนักงานเขตดินแดง4.57394.202384.3882020-05-282020-05-28
1122561D08สำนักงานเขตดุสิต4.158444.21374.1842020-05-282020-05-28
1132561D09สำนักงานเขตตลิ่งชัน4.205394.45144.3282020-05-282020-05-28
1142561D10สำนักงานเขตทวีวัฒนา4.556104.62764.5912020-05-282020-05-28
1152561D11สำนักงานเขตทุ่งครุ4.92414.71154.8182020-05-282020-05-28
1162561D12สำนักงานเขตธนบุรี4.152464.195394.1732020-05-282020-05-28
1172561D13สำนักงานเขตบางกอกน้อย4.428214.35204.3892020-05-282020-05-28
1182561D14สำนักงานเขตบางกอกใหญ่4.295324.257294.2762020-05-282020-05-28
1192561D15สำนักงานเขตบางกะปิ4.061534.119464.092020-05-282020-05-28
1202561D16สำนักงานเขตบางขุนเทียน4.155454.59874.3772020-05-282020-05-28
1212561D17สำนักงานเขตบางเขน4.432204.73244.5822020-05-282020-05-28
1222561D18สำนักงานเขตบางคอแหลม3.025774.146453.5852020-05-282020-05-28
1232561D19สำนักงานเขตบางแค4.425224.508104.4662020-05-282020-05-28
1242561D20สำนักงานเขตบางซื่อ4.65654.365184.512020-05-282020-05-28
1252561D21สำนักงานเขตบางนา4.152474.305254.2292020-05-282020-05-28
1262561D22สำนักงานเขตบางบอน4.77124.7634.7652020-05-282020-05-28
1272561D23สำนักงานเขตบางพลัด4.271374.286264.2792020-05-282020-05-28
1282561D24สำนักงานเขตบางรัก4.382254.25304.3162020-05-282020-05-28
1292561D25สำนักงานเขตบึงกุ่ม4.316294.088494.2022020-05-282020-05-28
1302561D26สำนักงานเขตปทุมวัน4.439184.177424.3082020-05-282020-05-28
1312561D27สำนักงานเขตประเวศ4.068524.068534.0682020-05-282020-05-28
1322561D28สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4.317284.261284.2892020-05-282020-05-28
1332561D29สำนักงานเขตพญาไท4.471144.087514.2792020-05-282020-05-28
1342561D30สำนักงานเขตพระโขนง4.63674.347214.4922020-05-282020-05-28
1352561D31สำนักงานเขตพระนคร4.278344.218344.2482020-05-282020-05-28
1362561D32สำนักงานเขตภาษีเจริญ4.61984.8414.7292020-05-282020-05-28
1372561D33สำนักงานเขตมีนบุรี4.181424.167434.1742020-05-282020-05-28
1382561D34สำนักงานเขตยานนาวา4.44174.063554.2512020-05-282020-05-28
1392561D35สำนักงานเขตราชเทวี4.289334.102474.1952020-05-282020-05-28
1402561D36สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ4.7634.58484.6722020-05-282020-05-28
1412561D37สำนักงานเขตลาดกระบัง4.494124.21364.3522020-05-282020-05-28
1422561D38สำนักงานเขตลาดพร้าว4.66244.51594.5892020-05-282020-05-28
1432561D39สำนักงานเขตวังทองหลาง4.074514.038574.0562020-05-282020-05-28
1442561D40สำนักงานเขตวัฒนา4.3314.478134.3892020-05-282020-05-28
1452561D41สำนักงานเขตสวนหลวง4.272364.336224.3042020-05-282020-05-28
1462561D42สำนักงานเขตสะพานสูง4.46154.353194.4062020-05-282020-05-28
1472561D43สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์4.41244.82824.6192020-05-282020-05-28
1482561D44สำนักงานเขตสาทร4.63864.447164.5432020-05-282020-05-28
1492561D45สำนักงานเขตสายไหม4.536114.481124.5082020-05-282020-05-28
1502561D46สำนักงานเขตหนองแขม4.438194.308244.3732020-05-282020-05-28
1512561D47สำนักงานเขตหนองจอก4.204404.42174.3122020-05-282020-05-28
1522561D48สำนักงานเขตหลักสี่4.424234.327234.3752020-05-282020-05-28
1532561D49สำนักงานเขตห้วยขวาง4.493134.493114.4932020-05-282020-05-28
1542561D50สำนักงานเขตคลองเตย4.311304.067544.1892020-05-282020-05-28
1552562U01สำนักการคลัง4.075544.03654.0532020-05-282020-05-28
1562562U02สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร4.098514.001714.0492020-05-282020-05-28
1572562U03สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3.984654.021664.0022020-05-282020-05-28
1582562U04สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3.872723.91743.8912020-05-282020-05-28
1592562U05สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร4.012604.007704.0092020-05-282020-05-28
1602562U06สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3.929684.042633.9852020-05-282020-05-28
1612562U07สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร4.213424.189504.2012020-05-282020-05-28
1622562U08สำนักงานกฎหมายและคดี3.865733.851753.8582020-05-282020-05-28
1632562U09สำนักงานปกครองและทะเบียน4.214414.335384.2742020-05-282020-05-28
1642562U10สำนักงานตรวจสอบภายใน3.985644.072614.0292020-05-282020-05-28
1652562U11สำนักงานการเจ้าหน้าที่3.853753.801763.8272020-05-282020-05-28
1662562U12สำนักงานการต่างประเทศ3.861743.945723.9032020-05-282020-05-28
1672562U13สำนักงานประชาสัมพันธ์4.001624.156564.0792020-05-282020-05-28
1682562U14กองงานผู้ตรวจราชการ4.013594.033644.0232020-05-282020-05-28
1692562U15สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3.953674.019673.9862020-05-282020-05-28
1702562U16สำนักการศึกษา3.846764.108593.9772020-05-282020-05-28
1712562U17สำนักการจราจรและขนส่ง4.025574.211484.1182020-05-282020-05-28
1722562U18สำนักการโยธา3.918694.168554.0432020-05-282020-05-28
1732562U19สำนักการระบายน้ำ4.026563.914733.972020-05-282020-05-28
1742562U20สำนักเทศกิจ3.618773.608773.6132020-05-282020-05-28
1752562U21สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3.975664.179524.0772020-05-282020-05-28
1762562U22สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง3.918704.134574.0262020-05-282020-05-28
1772562U23สำนักพัฒนาสังคม4.35354.336364.3432020-05-282020-05-28
1782562U24สำนักสิ่งแวดล้อม4.174494.336374.2552020-05-282020-05-28
1792562U25สำนักการแพทย์3.908714.017683.9622020-05-282020-05-28
1802562U26สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว3.998634.015694.0062020-05-282020-05-28
1812562U27สำนักอนามัย4.299374.479314.3892020-05-282020-05-28
1822562D01สำนักงานเขตคลองสาน4.088534.1604.0942020-05-282020-05-28
1832562D02สำนักงานเขตคลองสามวา4.198454.581194.392020-05-282020-05-28
1842562D03สำนักงานเขตคันนายาว4.438304.78284.612020-05-282020-05-28
1852562D04สำนักงานเขตจตุจักร4.638114.76894.7032020-05-282020-05-28
1862562D05สำนักงานเขตจอมทอง4.67784.762104.7192020-05-282020-05-28
1872562D06สำนักงานเขตดอนเมือง4.602164.204494.4032020-05-282020-05-28
1882562D07สำนักงานเขตดินแดง4.037554.216474.1262020-05-282020-05-28
1892562D08สำนักงานเขตดุสิต4.489234.178534.3342020-05-282020-05-28
1902562D09สำนักงานเขตตลิ่งชัน4.439284.267424.3532020-05-282020-05-28
1912562D10สำนักงานเขตทวีวัฒนา4.72254.665154.6932020-05-282020-05-28
1922562D11สำนักงานเขตทุ่งครุ4.607154.83234.722020-05-282020-05-28
1932562D12สำนักงานเขตธนบุรี4.429314.294394.3612020-05-282020-05-28
1942562D13สำนักงานเขตบางกอกน้อย4.467264.232464.3492020-05-282020-05-28
1952562D14สำนักงานเขตบางกอกใหญ่4.568184.492304.532020-05-282020-05-28
1962562D15สำนักงานเขตบางกะปิ4.538214.042624.292020-05-282020-05-28
1972562D16สำนักงานเขตบางขุนเทียน4.612144.92614.7692020-05-282020-05-28
1982562D17สำนักงานเขตบางเขน4.31364.272414.2912020-05-282020-05-28
1992562D18สำนักงานเขตบางคอแหลม4.617134.684134.6512020-05-282020-05-28
2002562D19สำนักงานเขตบางแค4.475254.464324.472020-05-282020-05-28
2012562D20สำนักงานเขตบางซื่อ4.233394.54254.3872020-05-282020-05-28
2022562D21สำนักงานเขตบางนา4.021584.128584.0752020-05-282020-05-28
2032562D22สำนักงานเขตบางบอน4.86224.79564.8292020-05-282020-05-28
2042562D23สำนักงานเขตบางพลัด4.476244.448334.4622020-05-282020-05-28
2052562D24สำนักงานเขตบางรัก4.404334.81844.6112020-05-282020-05-28
2062562D25สำนักงานเขตบึงกุ่ม4.005614.546244.2762020-05-282020-05-28
2072562D26สำนักงานเขตปทุมวัน4.552204.508284.532020-05-282020-05-28
2082562D27สำนักงานเขตประเวศ4.461274.289404.3752020-05-282020-05-28
2092562D28สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4.67794.554224.6162020-05-282020-05-28
2102562D29สำนักงานเขตพญาไท4.368344.518274.4432020-05-282020-05-28
2112562D30สำนักงานเขตพระโขนง4.236384.264434.252020-05-282020-05-28
2122562D31สำนักงานเขตพระนคร4.161504.25444.2062020-05-282020-05-28
2132562D32สำนักงานเขตภาษีเจริญ4.80734.80654.8062020-05-282020-05-28
2142562D33สำนักงานเขตมีนบุรี4.227404.526264.3772020-05-282020-05-28
2152562D34สำนักงานเขตยานนาวา4.175484.648164.4122020-05-282020-05-28
2162562D35สำนักงานเขตราชเทวี4.202434.172544.1872020-05-282020-05-28
2172562D36สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ4.87414.87124.8722020-05-282020-05-28
2182562D37สำนักงานเขตลาดกระบัง4.415324.79274.6042020-05-282020-05-28
2192562D38สำนักงานเขตลาดพร้าว4.19464.385344.2872020-05-282020-05-28
2202562D39สำนักงานเขตวังทองหลาง4.439294.58204.512020-05-282020-05-28
2212562D40สำนักงานเขตวัฒนา4.52224.615184.5682020-05-282020-05-28
2222562D41สำนักงานเขตสวนหลวง4.555194.179514.3672020-05-282020-05-28
2232562D42สำนักงานเขตสะพานสูง4.69964.715124.7072020-05-282020-05-28
2242562D43สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์4.629124.666144.6482020-05-282020-05-28
2252562D44สำนักงานเขตสาทร4.098524.236454.1672020-05-282020-05-28
2262562D45สำนักงานเขตสายไหม4.2444.502294.3512020-05-282020-05-28
2272562D46สำนักงานเขตหนองแขม4.668104.548234.6082020-05-282020-05-28
2282562D47สำนักงานเขตหนองจอก4.178474.568214.3732020-05-282020-05-28
2292562D48สำนักงานเขตหลักสี่4.73644.746114.7412020-05-282020-05-28
2302562D49สำนักงานเขตห้วยขวาง4.6974.622174.6562020-05-282020-05-28
2312562D50สำนักงานเขตคลองเตย4.588174.362354.4752020-05-282020-05-28
3092563U01สำนักการคลัง4.019554.065614.0422021-03-022021-03-02
3102563U02สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร3.971593.93693.9512021-03-022021-03-02
3112563U03สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3.575773.79753.6832021-03-022021-03-02
3122563U04สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3.671753.754773.7132021-03-022021-03-02
3132563U05สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร4.032544.006624.022021-03-022021-03-02
3142563U06สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร3.8683.887723.8452021-03-022021-03-02
3152563U07สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร4.066514.136554.1012021-03-022021-03-02
3162563U08สำนักงานกฎหมายและคดี3.651763.8743.7272021-03-022021-03-02
3172563U09สำนักงานปกครองและทะเบียน4.295344.172504.2332021-03-022021-03-02
3182563U10สำนักงานตรวจสอบภายใน4.067504.171514.1192021-03-022021-03-02
3192563U11สำนักงานการเจ้าหน้าที่3.757713.757763.7572021-03-022021-03-02
3202563U12สำนักงานการต่างประเทศ4.035533.903713.9692021-03-022021-03-02
3212563U13สำนักงานประชาสัมพันธ์4.053524.114564.0842021-03-022021-03-02
3222563U14กองงานผู้ตรวจราชการ3.931633.979633.9552021-03-022021-03-02
3232563U15สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร3.798693.939683.8692021-03-022021-03-02
3242563U16สำนักการศึกษา3.716733.953653.8342021-03-022021-03-02
3252563U17สำนักการจราจรและขนส่ง4.126474.226464.182021-03-022021-03-02
3262563U18สำนักการโยธา4.15454.145544.1472021-03-022021-03-02
3272563U19สำนักการระบายน้ำ3.783703.84733.8112021-03-022021-03-02
3282563U20สำนักเทศกิจ3.691743.965643.8292021-03-022021-03-02
3292563U21สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3.886663.944663.9152021-03-022021-03-02
3302563U22สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง3.929644.114574.0222021-03-022021-03-02
3312563U23สำนักพัฒนาสังคม4.105484.104584.1052021-03-022021-03-02
3322563U24สำนักสิ่งแวดล้อม4.183434.157534.1732021-03-022021-03-02
3332563U25สำนักการแพทย์3.867673.93703.8982021-03-022021-03-02
3342563U26สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว4.083494.21484.1472021-03-022021-03-02
3352563U27สำนักอนามัย4.381224.478254.4292021-03-022021-03-02
3362563D01สำนักงานเขตคลองสาน3.926654.066603.9962021-03-022021-03-02
3372563D02สำนักงานเขตคลองสามวา4.463144.346344.4042021-03-022021-03-02
3382563D03สำนักงานเขตคันนายาว4.65534.78244.7192021-03-022021-03-02
3392563D04สำนักงานเขตจตุจักร4.211414.571174.3912021-03-022021-03-02
3402563D05สำนักงานเขตจอมทอง4.486114.465274.4762021-03-022021-03-02
3412563D06สำนักงานเขตดอนเมือง4.262354.299404.2812021-03-022021-03-02
3422563D07สำนักงานเขตดินแดง4.017564.532204.2752021-03-022021-03-02
3432563D08สำนักงานเขตดุสิต4.215404.477264.3462021-03-022021-03-02
3442563D09สำนักงานเขตตลิ่งชัน3.969604.261424.1152021-03-022021-03-02
3452563D10สำนักงานเขตทวีวัฒนา4.60954.76854.6882021-03-022021-03-02
3462563D11สำนักงานเขตทุ่งครุ4.407214.684124.5452021-03-022021-03-02
3472563D12สำนักงานเขตธนบุรี4.364244.246444.3052021-03-022021-03-02
3482563D13สำนักงานเขตบางกอกน้อย4.457164.625164.5412021-03-022021-03-02
3492563D14สำนักงานเขตบางกอกใหญ่4.47124.684114.5772021-03-022021-03-02
3502563D15สำนักงานเขตบางกะปิ4.5104.302394.4012021-03-022021-03-02
3512563D16สำนักงานเขตบางขุนเทียน4.63544.70984.6722021-03-022021-03-02
3522563D17สำนักงานเขตบางเขน4.138464.223474.182021-03-022021-03-02
3532563D18สำนักงานเขตบางคอแหลม4.454174.65154.5522021-03-022021-03-02
3542563D19สำนักงานเขตบางแค4.429194.794.5642021-03-022021-03-02
3552563D20สำนักงานเขตบางซื่อ3.957614.246454.1012021-03-022021-03-02
3562563D21สำนักงานเขตบางนา4.011574.206494.1092021-03-022021-03-02
3572563D22สำนักงานเขตบางบอน4.56284.79934.682021-03-022021-03-02
3582563D23สำนักงานเขตบางพลัด4.223384.323384.2732021-03-022021-03-02
3592563D24สำนักงานเขตบางรัก4.84314.653144.7482021-03-022021-03-02
3602563D25สำนักงานเขตบึงกุ่ม3.982584.346354.1642021-03-022021-03-02
3612563D26สำนักงานเขตปทุมวัน4.204424.16524.1822021-03-022021-03-02
3622563D27สำนักงานเขตประเวศ4.296334.658134.4772021-03-022021-03-02
3632563D28สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย4.53494.422294.4782021-03-022021-03-02
3642563D29สำนักงานเขตพญาไท3.944624.335374.1392021-03-022021-03-02
3652563D30สำนักงานเขตพระโขนง4.239374.542194.392021-03-022021-03-02
3662563D31สำนักงานเขตพระนคร4.419203.942674.182021-03-022021-03-02
3672563D32สำนักงานเขตภาษีเจริญ4.71124.89514.8032021-03-022021-03-02
3682563D33สำนักงานเขตมีนบุรี4.297324.396324.3462021-03-022021-03-02
3692563D34สำนักงานเขตยานนาวา4.458154.068594.2632021-03-022021-03-02
3702563D35สำนักงานเขตราชเทวี4.378234.291414.3352021-03-022021-03-02
3712563D36สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ4.466134.88824.6772021-03-022021-03-02
3722563D37สำนักงานเขตลาดกระบัง4.435184.5224.4672021-03-022021-03-02
3732563D38สำนักงานเขตลาดพร้าว4.218394.491244.3542021-03-022021-03-02
3742563D39สำนักงานเขตวังทองหลาง3.753724.403304.0782021-03-022021-03-02
3752563D40สำนักงานเขตวัฒนา4.362254.37334.3662021-03-022021-03-02
3762563D41สำนักงานเขตสวนหลวง4.356264.44284.3982021-03-022021-03-02
3772563D42สำนักงานเขตสะพานสูง4.345274.71274.5292021-03-022021-03-02
3782563D43สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์4.26364.399314.3292021-03-022021-03-02
3792563D44สำนักงานเขตสาทร4.59374.549184.5712021-03-022021-03-02
3802563D45สำนักงานเขตสายไหม4.325304.258434.2912021-03-022021-03-02
3812563D46สำนักงานเขตหนองแขม4.317314.521214.4192021-03-022021-03-02
3822563D47สำนักงานเขตหนองจอก4.345284.5234.4232021-03-022021-03-02
3832563D48สำนักงานเขตหลักสี่4.60264.686104.6442021-03-022021-03-02
3842563D49สำนักงานเขตห้วยขวาง4.338294.75264.5452021-03-022021-03-02
3852563D50สำนักงานเขตคลองเตย4.164444.343364.2532021-03-022021-03-02