โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. กรุงเทพมหานครมีการพัฒนากฎหมาย ข้อบัญญัติ กฎระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง : 1

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10 ของกฏหมายที่ได้รับการแก้ไข

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
:เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพัฒนากฎหมายข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน หมายถึง การจัดประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและได้นำเข้าสู่การพิจารณาในระดับกรุงเทพมหานคร เช่น การเสนอข้อบัญญัติต่อสภากรุงเทพมหานคร การร่างระเบียบเพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนกฎหมาย ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบและคำสั่งที่ได้รับการพัฒนา x100 /จำนวนกฎหมาย ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบและคำสั่งที่หน่วยงานเสนอเพื่อพัฒนา

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานกฏหมายและคดี

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020100-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13
172564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
212564มกราคม 2564912021-01-272021-01-27
222564มี.ค.-641442021-04-062021-04-06