รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ : 5050-0810

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
2.00
100
100 / 100
3
2.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกทะเบียนบัญชีประชาคมที่เขตได้จัดทำไว้ตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดความสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการประสานเครือข่ายประชาคมในพื้นที่เขต ตามทะเบียนบัญชีประชาคมเขตที่ได้จัดทำไว้ เพื่อเตรียมจัดประชุมค้นหาความต้องการเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เครือข่ายประชาสังคม หมายถึง เครือข่ายประชาสังคมในระดับเขต โดยสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มประชาสังคม ในพื้นที่เขตที่มีบทบาทและสนใจการพัฒนาพื้นที่เขต วิธีคำนวณ นับจำนวนเครือข่ายประชาสังคมเขตที่มี การจัดตั้งในพื้นที่เขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมเขต 2. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 3. ประเด็นที่ได้จากเครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่เขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมเขต 2. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 3. ประเด็นที่ได้จากเครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง