รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ( องค์ประกอบ 4 ) : 5045-865

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 10

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 7.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.50
100
100 / 100
2
5.00
100
100 / 100
3
7.50
100
100 / 100
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน " Qr code เส้นทางการให้บริการเก็บขนมูลฝอย สำนักงานเขตวังทองหลาง "

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำนวัตกรรมของหน่วยงานแล้วเสร็จและดำเนินการประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมของหน่วยงาน " Qr code เส้นทางการให้บริการเก็บขนมูลฝอย สำนักงานเขตวังทองหลาง " ให้ประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้งาน โดยประชาสัมพันธ์แบบลงพื้นที่ จำนวน 850 หลังคาเรือน จาก 1500 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง