รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home
 • ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ฝ่ายปกครอง : นายอดิศรัย วรรณรัตน
 • ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด ฝ่ายปกครอง : นายอดิศรัย วรรณรัตน์
 • บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (3) บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต ฝ่ายปกครอง : นายอดิศรัย วรรณรัตน์
 • การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (4) การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ฝ่ายทะเบียน : ฝ่ายทะเบียน
 • โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการสะดวก (ฺBFC) สำนักงานเขตวังทองหลาง (5) โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริหารราชการสะดวก (ฺBFC) สำนักงานเขตวังทองหลาง ฝ่ายทะเบียน : ฝ่ายทะเบียน
 • โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูกั้นน้ำบริเวณซอยรามคำแหง 43/1 จากคลองแสนแสบถึงคลองเจ้าคุณสิงหื (6) โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูกั้นน้ำบริเวณซอยรามคำแหง 43/1 จากคลองแสนแสบถึงคลองเจ้าคุณสิงหื ฝ่ายโยธา : นางนุชนาถ อรุณศรี
 • โครงการค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (7) โครงการค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฝ่ายโยธา : นางนุชนารถ อรุณศรี
 • โครงการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่สาธารณะ (8) โครงการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่สาธารณะ ฝ่ายโยธา : นางนุชนาถ อรุณศรี
 • โครงการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่เขตวังทองหลาง (9) โครงการซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ฝ่ายโยธา : นางนุชนาถ อรุณศรี
 • กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง (10) กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง ฝ่ายโยธา : นางนุชนาถ อรุณศรี
 • โครงการสำรวจ เร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (11) โครงการสำรวจ เร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฝ่ายรายได้ : นางนฤมล ขอดอนุ
 • ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (12) ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (13) พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (14) สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (15) เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • สอนภาษาจีน (16) สอนภาษาจีน ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (17) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (18) จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • ประชุมครู (19) ประชุมครู ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (20) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (21) ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565 (22) อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565 ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (23) พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก (24) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (25) ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (26) ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (27) พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (28) ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (29) พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (30) ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (31) พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • สอนภาษาจีน (32) สอนภาษาจีน ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566 (33) อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566 ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (34) เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (35) สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (36) พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • ประชุมครู (37) ประชุมครู ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (38) จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (39) ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (40) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (41) ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา : ฝ่ายการศึกษา
 • โครงการจับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า (42) โครงการจับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ฝ่ายเทศกิจ : นางสาวนฤมล รัตนสิงห์ (โทร 6987)
 • โครงการการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่) (43) โครงการการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่) ฝ่ายเทศกิจ : นางสาวนัยน์ปพร บุญท้วม
 • ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง