รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ : 5045-861

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
1.00
100
100 / 100
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง 1. เครือข่ายกองทุนสวัสดิการวันละบาท เขตวังทองหลาง ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2563 1. มอบงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ให้กับชุมชนในเขตวังทองหลาง จำนวน 6 ชุมชน ซึ่งเป็นระดับเขต ได้แก่ 1.ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2. ชุมชนวัดเทพลีลา 3. ชุมชนทรัพย์ สินเก่า 4. ชุมชน 9 พัฒนา 5. ชุมชนร่วมสามัคคี 6. ชุมชนน้อมเกล้า 2. มอบงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ให้กับชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นระดับเครือข่าย จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่ 2.1 ่ชุมชนร่วมจิต 2.2 ชุมชนโฟร์โมส 2.3 ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ 2.4 ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา 2.5 ชุมชนดอกรักริมทางรถไฟ 2.6 ชุมชนสี่่แยกทศกัณฑ์ล 2.7 ชุมชนเจริญนคร 55 2.8 ชุมชนเกาะกลาง 2.9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา แต่ละชุมชนได้รับงบประมาณตามจำนวนประชากรในชุมชนคนละ 207.75 บาท และให้ประชากรในชุมชนส่งเงินสมทบวันละ 1 บาท เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือกันภายในชุมชน อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะเดินทางไปพบแพทย์ ค่าช่วยเหลือในการจัดงานศพ เป็นต้น และอยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ชี้แจงการเก็บการรักษาเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานสถานะแต่ละกองทุนที่อยู่ในเครือข่าย 2. เครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 1. เริ่มดำเนินการ ณ ชุมชนทรัพย์สินเก่า บริเวณโซน A โดยเทน้ำหมักชีวภาพลงในท่อระบายน้ำเพื่อลดการอุดตันของไขมันเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้สะดวกขึ้น และจะขยายการดำเนินงานไปจนถึงโซน J / ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2563 1. วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เครือข่ายกองทุนสวัสดิการ วันละบาทจัดประชุมสมาชิกกองทุนเพื่อชี้แจงการดำเนินงานกองทุน 2. วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เครือข่ายรักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพลงท่อระบายน้ำในชุมชนทรัพย์สินใหม่ โซน A

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1 เครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 เทน้ำหมักชีวภาพลงในท่อระบายน้ำเพื่อลดการอุดตันของไขมันเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลสะดวกไม่มีสิ่งอุดตันบริเวณโซนA 2. เครือข่ายวันละบาท ดำเนินการจัดประชุมเ ในวันที่ 7 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เครือข่ายประชาสังคม หมายถึง เครือข่ายประชาสังคมในระดับเขตที่ โดยสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มประชาสังคมในพื้นที่เขตที่มีบทบาทและสนใจการพัฒนาพื้นที่เขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนเครือข่ายประชาสังคมเขตที่มีการจัดตั้งในพื้นที่เขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมเขต 2. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 3. ประเด็นที่ได้จากเครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง