รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด : 5044-2001

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเดือนธันวาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเดือนธันวาคม 2564 - สทศ. ได้กำหนดวันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ประกาศผลการสอบในวันที่ 21 เมษายน 2564 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบในวันที่ 22 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ฝ่ายการศึกษาได้ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 เรียบร้อย รายละเอียดตาม หนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/291 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/594 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 - สำนักการศึกษา แจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตแล้ว ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/2874 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงาน ทุกรายวิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนเฉลี่ยรายวิชาระดับหน่วยงาน X 100 หารคะแนนเฉลี่ยเป้าหมายรายวิชา

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.ผลการทดสอบ ONET

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง