รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม : 5044-0808

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 6

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
1.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ได้ดำเนินการประชุมสภาเด็กเขตสะพานสูงสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 / 2564 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 2. ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตสะพานสูง ครั้งที่ 1 / 2564 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 3.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ได้ดำเนินการจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กฯ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน มกราคม 2564 เป็นเงิน 7,200 บาท 2. ยังไม่ได้เบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากไม่มีระเบียบในการเบิกจ่าย อยุ่ระหว่างรอระเบียบใหม่ 3.เลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากไม่มีระเบียบในการเบิกจ่าย อยุ่ระหว่างรอระเบียบใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ได้ดำเนินการจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กฯ และเบิกจ่ายค่าตอบแทน - จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กฯ เดือน ก.พ. 64 เป็นเงิน 7,200 บาท เดือน มี.ค. 64 เป็นเงิน 6,840 บาท เดือน เม.ย. 64 เป็นเงิน 9,600 บาท เดือน พ.ค. 64 เป็นเงิน 9,120 บาท รวมเป็นเงิน 32,760 บาท 2.เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม คือ จำนวนครั้งที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมในพื้นที่เขต - กิจกรรม หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการ - กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง บุคคล หรือกลุ่ม หรือชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม หรือเด็กและเยาวชน บุคคล คือ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพื้นที่เขต ชุมชน คือ ชุมชนในพื้นที่เขตที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ภาพถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง