รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

เด็กมีพัฒนาการสมวัย - ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย : 5044-0801

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
80.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแก่ครูของโรงเรียนในสังกัด -อยู่ระหว่างจัดทำกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น และได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการเขตสะพานสูงเรียบร้อยแล้ว โดยขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 6 โรงเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ตามหลักปฐมวัย พ.ศ. 2560 - โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 และกำหนดรายงานผลการดำเนินการ ให้สำนักงานเขตทราบในเดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการรวบรวมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 เพื่อรายงานสำนักงานเขตสะพานสูงทราบ - โรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ส่งรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานเขตแล้ว และอีก 2 โรงเรียน อยู่ระหว่างรวบรวมรายงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- นักเรียนระดับปฐมวัย หมายถึง นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดไม่นับรวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) - มีพัฒนาการสมวัย หมายถึง นักเรียนระดับปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร ครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ( ได้ระดับ 2 ขึ้นไปจากเกณฑ์การประเมิน 3 เกณฑ์ ได้แก่ ดี (3) พอใช้ (2) ควรส่งเสริม (1) )

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย = จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย x 100 หารจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน ตรวจสอบจากรายงานผลการดำเนินงานพร้อมการสรุปและวิเคราะห์พัฒนาการสมวัยของนักเรียนปฐมวัยทั้งหมดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เอกสารหลักฐาน รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมการสรุปและการวิเคราะห์พัฒนาการสมวัยของ นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วย 1. สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ด้านผ่าน 6 กิจกรรมหลักตามหลักปฐมวัย พ.ศ. 2560 2. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 3. สรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในปีการศึกษา 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง