รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาขนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) : 5043-0830

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100
100 / 100
2
4.00
100
100 / 100
3
6.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ชี้แจงแนวทางการดำเนินการพร้อมเวียนแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ โดยให้ทุกส่วนราชการนำเสนอแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรมเข้าที่ประชุมเพื่อคัดเลือกหัวข้อในการดำเนินการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกแนวคิด จำนวน 2 เรื่องและมอบฝ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจัดทำรายละเอียดนำเสนอประชุมในครั้งต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกแนวคิด จำนวน 1 เรื่องและมอบฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดทำข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 1-4 พร้อม clip vdo และได้ทำหนังสือจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มดังกล่าว ส่งสกก. ในวันที่ 15 มกราคม 2564 - จัดทำโครงการนวัตกรรมเสนอคณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 8 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 - จัดทำโครงการนวัตกรรมฯพร้อมเสนอผู้บริหารลงนาม ส่ง สกก. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 - ลงสำรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ 95 ปี ขึ้นไปในพืั้นที่เขต - ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ราย (อายุ 96 ปี) โดยจัดรถให้บริการ รับ-ส่ง ถึงบ้าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการสร้างฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (95 ปีขึ้นไป) รูปแบบ MS Access เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สกก. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สกก. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สกก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง