รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนกิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชนที่จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 5043-0828

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 1

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
2.00
100
100 / 100
3
3.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 68 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต ในวันที่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน - วิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว ให้ความรู้เรื่องการป้องกันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน โดยมีนายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว เป็นประธานการประชุม และเชิญเจ้าหน้าที่บริหารเงินออม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บออม และวางแผนการใช้จ่ายเงิน ของตนเองและครอบครัว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

..

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

..

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

..

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง