รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละ 60 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยา เสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด : 5043-0826

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 31

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
31.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขออนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้รับเงินงวดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่สถานการณ์โควิด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจึงเลี่อนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคันนายาว ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย - ยกเลิกการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตคันนายาว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

..

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

..

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

..

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง