รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา : 5043-0825

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
97.85
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จ้ดทำโครงการขออนุมัติ - เตรียมเอกสารประกอบการประเมินเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินพัฒนาการเด็ก และเรื่องการประเมินพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ : ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 28 คน ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบุญศรีมุณีกรณ์ : ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านนาซารีน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯประเมินพัฒนาการเด็ก ครั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 6 ศูนย์ ประเมินโดยอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ดังนี้ + ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 6 ศูนย์ มีจำนวนเด็ก รวมทั้งสิ้น 531 ราย โดยมีพัฒนาการสมวัย จำนวน 505 ราย และพัฒนาการสงสัยล่าช้า จำนวน 26 ราย - ได้จัดทำหนังสือถึงศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว เพื่อจัดส่งรายชื่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า เข้าสู่กระบวนการพัฒนา จำนวน 26 ราย - กำหนดประเมินพัฒนาเด็ก ครั้งที่ 2 ในเดือน สิงหาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

..

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

..

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

..

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง