รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย : 5043-0824

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98.38

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
98.38
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย - สำรวจนักเรียนอนุบาล ในสังกัด จำนวน 317 คน - แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ และอยู่ระหว่างจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผ่าน 6 กิจกรรมหลักตามหลักปฐมวัย พ.ศ. 2560 และ การนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ของครู ผู้สอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำรวจนักเรียนอนุบาลในสังกัด จำนวน 317 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค. 63 โรงเรียนคันนายาว จำนวน 176 คน โรงเรียนจินดาบำรุง จำนวน 141 คน - แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ โดยการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และอยู่ระหว่างจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ตามหลักปฐมวัย พ.ศ. 2560 และนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอน - เนื่องจากการแพร่ระบาด Covid-19 สำนักการศึกษาจึงได้มีประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว ตั้งแต่ 24 ธ.ค. 63-31 ม.ค. 64 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ฝ่ายการศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัย พร้อมเสนออนุมัติโครงการ 2. สำรวจนักเรียนอนุบาลในสังกัด จำนวน 317 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563) 3. ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 4. โรงเรียนจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ตามหลักปฐมวัย พ.ศ. 2560 ตลอดปีการศึกษา 2563 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 5. ร่วมนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอน และนำผลการนิเทศติดตามไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ตลอดปีการศึกษา 2563 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 6. ประเมินพัฒนาการเด็ก โดยครูผู้สอน และสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 6.1 โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) จำนวน 174 คน (ไม่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ) ผ่านการประเมินระดับ 2 ขึ้นไป จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 100 6.2 โรงเรียนจินดาบำรุง จำนวน 134 คน (ไม่นับรวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ) ผ่านการประเมินระดับ 2 ขึ้นไป จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 96.27 - สรุปนักเรียนระดับปฐมวัยรวมทั้งสิ้น 308 คน ผ่านการประเมินระดับ 2 ขึ้นไป จำนวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 98.38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

..

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

..

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

..

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง