รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (4) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการในอาคารสำนักงานเขต : 5042-2019

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
80.00
100
100 / 100
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้รับจ้าง คือ บริษัทอัฏฐวิศวกรรม จำกัด วงเงิน 3,221,888.-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาเลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 26 ม.ค. 64 สิ้นสุด 25 มิ.ย. 64 ระยะเวลา 150 วัน - รื้อพื้นบริเวณลานเสาธง - รื้อห้องอาหารเดิมเพื่อปรับปรุงเป็นห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ - เดินท่อไฟ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาเลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 26 ม.ค. 64 สิ้นสุด 25 มิ.ย. 64 ระยะเวลา 150 วัน หมายเหตุฯ มีความล่าช้าในการส่งมอบสถานที่จึงขอขยายเวลาการดำเนินงาน - ปรับปรุงประตูบานเลื่อน 3 จุด -- ปรับปรุงบริเวณโถงภายในอาคาร) - ปรับปรุงบริเวณทางลาดด้านหลังอาคารและบันได - ปรับปรุงบริเวณห้อง BFC และบริเวณฝ่ายทะเบียน) - ปรับปรุงบริเวณบันไดหลัก) - ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุและผู้พิการ หมายถึง การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารตามที่กฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จของรายการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต คูณด้วย 100 หารด้วย รายการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสายไหม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
:๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง