รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (2) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 5042-2014

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
0.00
95
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการในไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด เมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย ภายในไตรมาสที่ 3-4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด เมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย ภายในไตรมาส 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด หมายถึง อาสาสมัครฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด - กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมการรณรงค์ การประชุม หรือการสัมมนาของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จัดกิจกรรม 4 ครั้ง/ปี โดยนับจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด - รายงานการจัดกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง