รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (5) ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย : 5042-2011

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 90

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00
90
90 / 100
2
70.00
100
100 / 100
3
85.00
100
100 / 100
4
0.00
90
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนภายในศูนย์ฯ ให้มีพัฒนาการสมวัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 แห่ง อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการสมวัยโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อ เช่น แป้นเรขา บล็อคมหัศจรรย์ ชุดจับคู่ปริศนาตัวเลข เป็นต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้มีพัฒนาการที่สมวัย และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เมื่อศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 แห่ง เปิดทำการอีกครั้งภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 292 ศูนย์ จาก 45 สำนักงานเขต พัฒนาการสมวัย หมายถึง มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย ประเมินโดยวิธีสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตามแนวทาง DSPM ฉบับสรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย เท่ากับ จำนวนเด็กฯ มีพัฒนาการสมวัย คูณ ๑๐๐ หารด้วย จำนวนเด็กฯทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- ตรวจสอบจากรายงานผลการดำเนินงานพร้อมการสรุปและการวิเคราะห์พัฒนาการสมวัยของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - รายงานผลการดำเนินงานพร้อมการสรุปและการวิเคราะห์พัฒนาการสมวัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง