รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (6) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย : 5042-2010

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
20.00
100
100 / 100
3
20.00
100
100 / 100
4
0.00
95
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยทั้ง 9 โรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัย และจัดเก็บข้อมูลพัฒนาการของเด็กตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ทำให้เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนออกไป เป็นแบบเรียนออนไลน์จึงไม่ไมีการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นักเรียนระดับปฐมวัย หมายถึง นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 2(อายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พัฒนาการสมวัย หมายถึง นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการคัดกรอง และส่งเสริมให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาให้ไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร หรือตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) กระทรวงสาธารณสุข

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย เท่ากับ จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย คูณ ๑๐๐ หารด้วย จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยทั้งหมดของ รร.สังกัดกทม.

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- ตรวจสอบจากรายงานผลการดำเนินงานพร้อมการสรุปและการวิเคราะห์พัฒนาการสมวัยของนักเรียนระดับปฐมวัยทั้งหมดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร - รายงานผลการดำเนินงานพร้อมการสรุปและการวิเคราะห์พัฒนาการสมวัยของนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง