รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (1) ร้อยละของแหล่งกำเนิดได้รับการควบคุมฝุ่นละออง : 5042-2008

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
95
95 / 100
2
40.00
100
100 / 100
3
75.00
100
100 / 100
4
0.00
95
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่น ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 2) ยานพาหนะ 3) สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 4) สถานประกอบกิจการโรงแรม 5) เตาเผาศพ 6) หาบเร่-แผงลอย 2. ล้างทำความสะอาดถนนทุกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. มาตรการตรวจสอบและควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประกอบด้วย (1) โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (2) กวดขันรถบรรทุกปกคลุมผ้าใบ (3) สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม (4) เตาเผาศพ (5) หาบเร่-แผงลอยที่ใช้เตาปิ้งย่าง 2. มาตรการล้างทำความสะอาดถนนทุกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. มาตรการตรวจสอบและควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประกอบด้วย (1) โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (2) กวดขันรถบรรทุกปกคลุมผ้าใบ (3) สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม (4) เตาเผาศพ (5) หาบเร่-แผงลอยที่ใช้เตาปิ้งย่าง 2. มาตรการล้างทำความสะอาดถนนทุกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. แหล่งกำเนิด หมายถึง แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สำคัญของพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ประเภท ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หมายถึง (1) โครงการก่อสร้างอาคารซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนในกรุงเทพมหานครที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.กทม.) และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และ (2) อยู่ระหว่างการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ หมายรวมถึง โครงการก่อสร้างอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และรถไฟฟ้า (สสล. สนย. สนข.) 2) ยานพาหนะ หมายถึง รถยนต์ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 และรถตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่ได้รับการสุ่มตรวจ (แบบตามความสะดวก) ได้แก่ รถยนต์ รถสองแถว รถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถยนต์ราชการหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร (สสล. สนข.) 3) สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงอันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กจากโรงงานฯ จำพวกที่ 1 และ 2 ในอำนาจความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครตาม พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (สนอ. สนข.) 4) สถานประกอบกิจการโรงแรม หมายถึง สถานประกอบกิจการโรงแรมที่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากระบบหม้อต้มที่มีการระบายควันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สนอ. สนข.) 5) เตาเผาศพ หมายถึง เตาเผาศพในวัดที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(สนอ.สนข.) 6) หาบเร่-แผงลอย หมายถึง พื้นที่ทำการค้าและการขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะที่มีความเสี่ยงอันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 (สนท. สนอ. สนข.) 2. การควบคุม หมายถึง การตรวจสอบ หรือกำกับ ดูแล แหล่งกำเนิดให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองตามที่หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1.จำนวนแหล่งกำเนิดที่ได้รับการควบคุม / จำนวนแหล่งกำเนิดทั้งหมด x 100 2. ค่าเฉลี่ยร้อยละของแหล่งกำเนิด (แต่ละประเภท) ที่ได้รับการควบคุมฝุ่นละออง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. ค่าเฉลี่ยร้อยละของแหล่งกำเนิด (แต่ละประเภท) ที่ได้รับการควบคุมฝุ่นละออง (ระยะครึ่งปีงบฯ) 2. ค่าเฉลี่ยร้อยละของแหล่งกำเนิด (แต่ละประเภท) ที่ได้รับการควบคุมฝุ่นละออง (ระยะสิ้นปีงบฯ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
:๑.๑.๓.๓ กิจกรรมการก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีการควบคุมฝุ่น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง