รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (7) ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ : 5042-2007

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
95
95 / 100
2
4.00
100
100 / 100
3
5.00
100
100 / 100
4
0.00
95
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายความรับผิดชอบในการจัดเวทีชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้มีการจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับกลุ่มโซน และคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับเขตสายไหมเรียบร้อยเเล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คณะกรรมการเครือข่ายชุมชนระดับเขตสายไหมกำลังดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขต เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ สิ่งที่ต้องการพัฒนาในภาพรวมระดับเขตสายไหม เพื่อบรรจุในเเผนตัวชี้วัดกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณถัดไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เครือข่ายประชาสังคมเขต หมายถึง เครือข่ายประชาชนในระดับพื้นที่ โดยสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วย ผู้แทนจากกลุ่มประชาสังคมในพื้นที่เขตที่มีบทบาทและสนใจการพัฒนาพื้นที่เขต หรือตามทะเบียนบัญชีประชาคมเขตที่ได้จัดทำไว้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลการดำเนินงานที่ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (โดยผลสำเร็จระดับ 5 คือ แผนงาน/โครงการที่ได้จากเครือข่ายประชาสังคม และผลักดันไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ระดับ 5 - แผนงาน/โครงการที่ได้จากเครือข่ายประชาสังคมนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ได้ร้อยละ 100 ของน้ำหนักคะแนน ระดับ 4 - มีการคัดเลือกแผนงาน/โครงการจากเครือข่ายประชาสังคมเพื่อผลักดันให้ไปสู่การปฏิบัติ (ริเริ่ม) อย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการ ได้ร้อยละ 80 ของน้ำหนักคะแนน ระดับ 3 - มีการกำหนดแผนงาน/โครงการจากเครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่เขต ได้ร้อยละ 60 ของน้ำหนักคะแนน ระดับ 2 - มีการกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาเมืองจากเครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่เขต ได้ร้อยละ 40 ของน้ำหนักคะแนน ระดับ 1 - มีการประสานเครือข่ายประชาสังคมระดับในพื้นที่เขต ได้ร้อยละ 20 ของน้ำหนักคะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 1. ประเด็นสำคัญที่ได้จากเครือข่ายประชาสังคม 2. แผนงาน/โครงการในการพัฒนาพื้นที่เขต 3. แผนงาน/โครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้นำไปสู่การปฏิบัติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง