รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดเจรจา (5) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5042-2006

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
0.00
95
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวริมคลองสอง บริเวณบ้านมั่นคงศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเขตสายไหมต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสายไหม - อยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพเสริมรายได้ ช่วงระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 - อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เขตสายไหม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตสายไหม ช่วงไตรมาสที่ 4 ภายหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 คลี่คลาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่เขตให้แก่ประชาชนทั่วไป สินค้าชุมชน หมายถึง สินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า OTOP, Bangkok Brand, หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโดยคนในชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. ภาพถ่ายแสดงการจัดกิจกรรม 2. รายงานผลการจัดกิจกรรม 3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมฯ หมายเหตุการจัดกิจกรรมฯ มีเงื่อนไขดังนี้ 1. จัดกิจกรรมฯ ในระดับกลุ่มเขตหรือระดับเขต 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ระดับกลุ่มเขตไม่น้อยกว่า 500 ราย - ระดับเขตไม่น้อยกว่า 50 ราย 3. กรณีระดับกลุ่มเขตต้องมีผู้ประกอบการชุมชนเข้าร่วมครบทุกเขต และต้องมีการนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของกลุ่มเขตเป็นหลัก (สามารถนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มเขตอื่นได้เป็นลำดับรอง) 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม โดยกำหนดให้มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง