รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (8) ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 5042-2005

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
80.00
100
100 / 100
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำแบบแจ้งรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนรับคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด โดยในนปีภาษี พ.ศ. 2564 กำหนดระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม2564 ดังนั้น ยังไม่มียอดจัดเก็บ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ซึ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ สนข. จัดเก็บได้จริง หาร ยอดประมาณการของสนข. คูณ 100 การให้คะแนน 1. สนข. สามารถจัดเก็บได้ตั้งแต่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ได้ 5 คะแนน 2. สนข. สามารถจัดเก็บได้ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ได้ 4 คะแนน 3. สนข. สามารถจัดเก็บได้ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 ได้ 3 คะแนน 4. สนข. สามารถจัดเก็บได้ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ได้ 2 คะแนน 5. สนข. สามารถจัดเก็บได้น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 65 ได้ 1 คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง