รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5037-0943

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
70.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการตามโครงการต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำลังดำเนินการตามโครงการต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำลังดำเนินการตามโครงการต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการตามโครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและมีบางโครงการ ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- โครงการที่เป็นงานประจำได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- ร้อยละความสำเร็จของโครงการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- โครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ - เอกสารหลักฐานในการดำเนินงาน - เอกสารรายงานต่อผู้บังคับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง