รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(/) ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5029-860

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
75.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนโครงการที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนโครงการที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนโครงการที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สำหรับใช้วัดความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ที่ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการรายโครงการ คูณ 100 / จำนวนโครงการทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รวบรวมรายงานจากระบบ Dailyplans + Digitalplan

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง