รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่เขตสาทร : 5029-851

ค่าเป้าหมาย จำนวนกิจกรรม : 5

ผลงานที่ทำได้ จำนวนกิจกรรม : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนกิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
2.00
0
0 / 0
3
2.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จัดกิจกรรม ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในบริเวณวัดยานนาวา ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ โดยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน เขตสาทร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ยกเลิกโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนนับกิจกรรมโครงการที่กำหนดไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จำนวนนับกิจกรรมโครงการที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
:๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง