รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักร : 5026-2004

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า : 1

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
95
95 / 50
2
1.00
100
100 / 50
3
1.00
100
100 / 100
4
0.00
95
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตจตุจักรโดยฝ่ายปกครองได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ต้องรอสถานการณ์ผ่อนคลายจึงจะเริ่มดำเนินการได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด งบ 53,160 บาท กำหนดจัดในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 แต่ขอเห็นชอบจาก ผอ. เลื่อนการกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 - กิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร งบ 37,040 บาท กำหนดจัดกิจกรรมของอาสาฯ ใน วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ขอเห็นชอบจาก ผอ. เลื่อนการกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณ และจำกัดจำนวนคน ไม่เกิน 20 คน ในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ณ ริมคลองบางซื่อ เขตจตุจักร - วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ไตรมาสที่ 3/2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดของสำนักงานเขตจตุจักรที่เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพที่สำนักงานเขตจตุจักรจัดการอบรมขึ้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนอาสาฯ เข้าร่วมรณรงค์ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารหลักฐาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง