รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม : 5024-944

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์การสรรหาภูมิปัญญาให้ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ที่จะจัดขึ้นใวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ที่จะจัดขึ้นใวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คำนิยาม/คำอธิบาย ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีผลงานที่เป็นรูปธรรมที่ควรอนุรักษ์และสืบทอด แบ่งเป็น 6 สาขา ได้แก่ 1. สาขาเกษตรกรรม 2. สาขาคหกรรม 3. สาขาศิลปกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 1) ด้านจิตรกรรม 2) ด้านประติมากรรม 3) ด้านสถาปัตยกรรม 4) ด้านหัตถกรรม 5) ด้านงานประดิษฐ์ 6) ด้านดนตรี (นาฏศิลป์) 4. ด้านสาธารณสุข 5. ด้านภาษาและวรรณกรรม 6. สาขาอื่น ๆ ค่าเป้าหมาย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถ่ายทอดความรู้/จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่มีทั้งหมดx100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง