รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5024-2002

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 57

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.50
100
100 / 100
2
34.00
100
100 / 100
3
57.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้รับอนุมัติงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 290,227,700.- บาท มีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไตรมาส 1 เป็นจำนวนเงิน 33,383,322.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.50 (ณ 24 ธันวาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้รับอนุมัติงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 290,298,000.- บาท มีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไตรมาส 2 เป็นจำนวนเงิน 97,674,429.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.65 (ณ 26 มีนาคม 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้รับอนุมัติงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 290,227,700.- บาท มีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไตรมาส 3 เป็นจำนวนเงิน 165,628,809.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.07 (ณ 29 มิถุนายน 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จบำนาญ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 / งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 x 100 = ก %

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบ ง.401

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง