รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการได้รับการปรับปรุงภายในกำหนด : 5024-2001

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
100.00
100
100 / 100
3
100.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเขียนแบบประมาณราคา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลงนามสัญญาจ้าง 28 ธันวาคม 2563 เริ่มสัญญา 29 ธันวาคม 2563 กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ลงนามสัญญาจ้าง 28 ธันวาคม 2563 เริ่มสัญญา 29 ธันวาคม 2563 กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม การออกแบบเพื่อทุกคน หรือ Universal Design หมายถึง การออกแบบเครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกอาคาร นับตั้งแต่บ้าน อาคาร ตลอดจนพื้นที่สาธารณะ ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้ทุกคนและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันมีความสะดวก รวดเร็ว ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความปลอดภัย นอกจากนี้ การออกแบบตามหลัก Universal Design ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม ได้แก่ 1. ปรับปรุงพื้นที่ตั้งตั้งถังขยะสำหรับคนพิการ 2. ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับคนพิการ บริเวณด้านข้างฝ่ายทะเบียน 3. ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชายและหญิงอาคารสำนักงานเขต 11 ชั้น (ชั้น6-11) 4. ปรับปรุงที่จอดรถสำหรับคนพิการ 5. ปรับปรุงพื้นที่สำหรับจอดรถเข็นคนพิการภายในอาคาร 6. ติดตั้งป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร 7. ปรับปรุงทางลาด 2 แห่ง 8. ปรับปรุงทางเข้าสำนักงานเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการปรับปรุง ได้ทันตามกำหนดสัญญา ร้อยละ 80

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานตรวจรับของเจ้าหน้าที่ตรวจรับงาน รูปภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
:๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง