รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น : 5024-0943

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
100.00
100
100 / 100
3
100.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก 2. กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเขต ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดรวบรวมข้อมูลส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงในโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก 2. กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเขต ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดรวบรวมข้อมูลส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงในโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 2.1 สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านพลีโน่ ซอยสุขสวัสดิ์ 30 = 1 ไร่ 2.2 สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านเอเวอร์ซิตี้ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 = 20 ตารางวา 2.3 ร้านอาหารอบอวลรัก ซอยประชาอุทิศ 14 = 2 ไร่ 2.4 ร้อนก๋วยเตียวห้อยขา ซอยประชาอุทิศ 16 = 50 ตารางวา 2.5 สวนถนนซอยสุขสวัสดิ์ 18 = 15 ตารางวา 2.6 สวนหย่อมบริเวณการไฟฟ้านครหลวง = 1 ไร่ รวมทั้งสิ้น 4 ไร่ - งาน 85 ตารางวา ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งสิ้น 4 ไร่ - งาน 85 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเขต ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดรวบรวมข้อมูลส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงในโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 2.1 สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านพลีโน่ ซอยสุขสวัสดิ์ 30 = 1 ไร่ 2.2 สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านเอเวอร์ซิตี้ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 = 20 ตารางวา 2.3 ร้านอาหารอบอวลรัก ซอยประชาอุทิศ 14 = 2 ไร่ 2.4 ร้อนก๋วยเตียวห้อยขา ซอยประชาอุทิศ 16 = 50 ตารางวา 2.5 สวนถนนซอยสุขสวัสดิ์ 18 = 15 ตารางวา 2.6 สวนหย่อมบริเวณการไฟฟ้านครหลวง = 1 ไร่ รวมทั้งสิ้น 4 ไร่ - งาน 85 ตารางวา ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งสิ้น 4 ไร่ - งาน 85 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม พื้นที่สีเขียวหมายถึง พื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ใน “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย 10 ประเภท แยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ให้สำนักงานเขตดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี 2. พื้นที่สีเขียวไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการสำรวจ รวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี - กรณีข้อ 2 กรณีหากสำนักงานเขตได้รับการยกเว้นเนื่องจากไม่มีพื้นที่ตามที่กำหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รวม 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค,มี.ค,มิย,ก.ย.) ตามแบบฟอร์ม ที่สำนักงานสวนฯ กำหนดแทน รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภท 1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน 1.1 ความหมาย คือพื้นที่ใด ๆ ในแต่ละพื้นที่เขต ที่ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ (กำหนดตามนิยาม 7 ประเภทของสำนักงานสวนสาธารณะ สสล.) มาก่อนซึ่ง สนข./สสณ. สสล. พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า/เกาะกลางถนน/ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/แนวกำแพงอย่างต่อเนื่อง/ผนึกตึก/รั้ว/สวนบนอาคารสูง ดาดฟ้าอาคาร (Green Roof) ฯลฯ บวนบนอาคารสูง/ดาดฟ้า และสวนแนวดิ่ง นิยามตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 1.2 การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนต้องพัฒนาให้มีพันธุ์ไม้ปกคลุมขนาดตั้งแต่มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ตร.ม. ขึ้นไป โดยเน้นการปลูกไม้ถาวร อาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1.2.1 ปลูกพันธ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 1.2.2 จัดทำเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม 1.2.3 จัดทำสวนหย่อมในลักษณะสวนบนอาคารสูง (Green Roof) 1.2.4 จัดทำเป็นสวนตามแนวพื้นดินหรือพื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวดิ่ง 1.2.5 จัดทำเป็นสวนป่า หมายถึงการปลูกต้นไม้ใน ลักษณะเป็นพื้นที่ โดยมีทั้งไม้ระดับสูง กลาง ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ 4X4 ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้นเป็นพื้นที่ 1 ไร่ 1.2.6 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะต่อเนื่องเป็นแนวยาว เช่นปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า เป็นต้น คิดพื้นที่โดยนำความกว้างของทรงพุ่ม คูณความยาวของระยะทางที่ปลูก 1.3 การเพิ่มพื้นทีสีเขียวสำนักงานเขตรับผิดขอบและดำเนินการได้หลายลักษณะ กล่าวคือ 1.3.1 สำนักงานเขตเองดำเนินการในรูปแบบที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ 1.3.2 สนับสนุนหน่วยราชการอื่น ๆ /บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง 1.3.3 รวบรวมพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่น ๆ บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด หมู่บ้าน จัดสรร ฯลฯ ไดมีการดำเนินการจัดทำเป็นพื้นที่สวนตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว 1.4 สำนักงานเขตจัดทำทะเบียนพื้นที่สวนฯ รายงานเข้าสู่ระบบฯ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1.4.1 สวนซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง 1.4.2 สวนซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น 1.4.3 อื่น ๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/ห้างร้าน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน 2.1 ความหมายคือพื้นที่สีเขียวตามคำจำกัดความ ในแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 จำนวน 9 ประเภทซึ่งประกอบด้วย 2.1.1 สนามกีฬากลางแจ้ง หมายถึงสนามกีฬากลางแจ้งที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม. ขึ้นไป 2.1.2 สนามกอล์ฟ หมายถึง สนามกอล์ฟทุกแห่ง 2.1.3 แหล่งน้ำ หมายถึง สระน้ำ หนองน้ำ บึง ซึ่งมี น้ำท่วมขังนานกว่า 6 เดือนต่อปีที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม. ขึ้นไปทุกแห่ง 2.1.4 ที่ลุ่ม หมายถึงที่ลุ่มน้ำท่วมขังมีพืชขึ้นปกคลุมเช่น กก ที่มีขนาดมากว่า 500 ตร.ม. ขึ้นไปทุกแห่ง 2.1.5 ที่ว่าง หมายถึงที่ว่างหรือที่โล่งที่มีขนาดมากว่า 1 ไร่ พื้นที่โล่งหรือพื้นที่รกร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าข่ายพื้นที่ประเภทใดและมีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม. 2.1.6 พื้นที่ไม้ยืนต้น หมายถึงพื้นที่มีกลุ่มไม้ยืนต้นขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป รวมทั้งสวนผลไม้ 2.1.7 พื้นที่เกษตรกรรม หมายถึงพื้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าว นาหญ้า 2.1.8 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึงพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.1.9 พื้นที่อื่น ๆ หมายถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข่น ริมคลอง พื้นที่ใต้หรือข้างทางด่วนหรือทางพิเศษ เป็นต้น การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 1. สำนักสิ่งแวดล้อม (เจ้าภาพหลัก) รับผิดชอบ 1.1 ภาพรวมความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ตรวจประเมินกำหนด ซึ่งในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 7.21 ตร.ม./คน 1.2 จัดทำค่าเป้าหมายรายเขตเพื่อกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพพื้นที่ภายใต้ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีที่ตรวจประเมินกำหนด 1.3 พัฒนาพื้นที่สีเขียวในส่วนที่รับผิดชอบประกอบด้วย 1) พื้นที่สีเขียวในรูปแบบส่วนสาธารณะและสวน 7 ประเภท 1.4 นำเข้าข้อมูลสำรวจ รวบรวม และพัฒนาพื้นทีสีเขียวในส่วนที่รับผิดชอบตามข้อ 1.3 1.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งปรากฎในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ได้แก่รายละเอียด ที่ตั้ง และภาพถ่ายของพื้นที่สีเขียวแต่ละแห่ง 2. สำนักงานเขต (เจ้าภาพร่วม) รับผิดชอบ 2.1 สำรวจ รวบรวม และพัฒนาพื้นที่สีเขียว ในส่วนที่รับผิดชอบตามรายละเอียดที่กำหนด 2.2 นำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดฯ วิธีคำนวณ 1. สำนักสิ่งแวดล้อม A=B/C A=สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร (ตร.ม./คน) B=พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนเมี่อสิ้นสุดเดือนกันยายน ของปีที่ตรวจประเมินผล (ตร.ม.) C=จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของ กทม. คน) 2. สำนักงานเขต 1. กำหนดให้พื้นที่สีเขียวในรูปแบบที่เป็นสวนสาธารณะ สวนหย่อม คิดคะแนนประเภทละ 100 % รวม 200 % 2. เฉลี่ยผลลัพธ์ตามข้อ 1 ให้เหลือร้อยละ 100 3. นำผลที่ได้จากข้อ 2 พิจารณาในส่วนความสมบูรณ์ของข้อมูลใน 3 ส่วนคือ 1) รายละเอียดพื้นที่สีเขียว แต่ละแห่ง 2) ที่ตั้ง 3) ภาพถ่ายทั้งนี้หักข้อละ 1 % ของคะแนนที่ได้รับ 4. หลังจากตัดคะแนนในส่วนความสมบูรณ์จะเป็นคะแนนที่ได้ของแต่ละ สำนักงานเขต วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน : เอกสารหลักฐาน: -พิจารณาผลสัมฤทธิ์การดำเนินการจาก “โปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” เท่านั้น เกณฑ์การคิดคะแนน: สำนักสิ่งแวดล้อม: 1. พิจารณาผลคะแนนให้พิจารณาจากพื้นที่สีเขียว ในรูปแบบสวนซึ่งจะต้องดำเนินการตามค่าคาดการณ์ซึ่งกำหนดไว้ 2. พิจารณาการตัดคะแนนที่หน่วยงานได้รับในส่วนความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ปรากฎตามฐานข้อมูลฯ (ณ เดือนกันยายนของปีที่ตรวจประเมิน) โดยดำเนินการใน 3 ส่วนสำคัญคือ 1) สถานที่ตั้งสวนฯ บนแผนที่ฐานข้อมูลฯ 2) รายละเอียดพื้นที่ สีเขียวรายแห่ง 3) ภาพถ่ายสวนฯ ในโปรแกรมฯทั้งนี้หักข้อละ 1 % ของคะแนนที่ได้รับ สำนักงานเขต: 1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดคิด เป็นร้อยละ 100 - กรณีสำนักงานเขตได้รับการยกเว้นเนื่องจากไม่มีพื้นที่ตามที่กำหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตรวม 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) คิดคะแนนครั้งละ 25 % 2. การตัดคะแนนในส่วนความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลฯ ของสำนักงานเขต ดำเนินการใน 3 ส่วนสำคัญคือ 1) สถานที่ตั้งสวนฯ บนแผนที่ฐานข้อมูลฯ 2) รายละเอียดพื้นที่สีเขียวรายแห่ง 3) ภาพถ่ายสวนฯ ในโปรแกรมฯ ทั้งนี้ หักข้อละ 1 % ของคะแนนที่ได้รับ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับความสำเร็จ เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 5 ร้อยละ 100 สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน และพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ของน้ำหนักคะแนน 4 ร้อยละ 90 สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน และพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไปแต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ของน้ำหนักคะแนน 3 ร้อยละ 80 สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน และพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ร้อยละ 60 ของน้ำหนักคะแนน 2 ร้อยละ 70 สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน และพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ร้อยละ 40 ของน้ำหนักคะแนน 1 ร้อยละ 60 สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน และพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดน้อยกว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 20 ของน้ำหนักคะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานสำนักสิ่งแวดล้อมฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
:๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
:๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง