รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

- ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (เป้าหมายการติดตั้งและซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 150 ดวง/เขต) : 5024-0941

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 111.18

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.53
100
100 / 100
2
76.97
100
100 / 100
3
111.18
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า/ซ๋อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ๋อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 54 ดวงโคม จากเป้าหมาย 150 ดวงโคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า/ซ๋อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ๋อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 117 ดวงโคม จากเป้าหมาย 150 ดวงโคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า/ซ๋อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563- มิถุนายน 2564 ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ๋อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 169 ดวงโคม จากเป้าหมาย 150 ดวงโคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คำนิยาม/ค่าอธิบาย - พื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย หมายถึงถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่/อาคารรกร้าง ว่างเปล่าที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมการกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์ / การกระทำใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้ สำนักงานเขตจะต้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ ระบุสภาพปัญหาและจัดทำแผนดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมาย การติดตั้งและซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 150 ดวง/เขต) วิธีคำนวณ จำนวนดวงโคมที่ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด คูณด้วย 100 หารด้วยเป้าหมายการติดตั้ง/ซ่อมแซม (150 ดวงโคม)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง