รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ : 5024-0940

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
70.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง จำนวน 3 คลอง ได้แก่ 1. คลองบางปะแก้ว 2. คลองดาวคะนอง 3. คลองราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่เดือนธันวาคม - ตุลาคม 2563 ดำเนินการสำรวจคลอง จัดทำแผน สรุปปัญหา เสนอผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง จำนวน 3 คลอง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 ได้แก่ 1. คลองบางปะแก้ว ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง 2. คลองดาวคะนอง ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง 3. คลองราษฎร์บูรณะ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดเช็คอิน ศาลาริมคลองวัดประเสริฐฯ เทศกิจติดตั้ง ตู้เขียว ตรวจความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง จำนวน 3 คลอง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 - มิถุนายน 2564 ได้แก่ 1. คลองบางปะแก้ว ได้มีการสำรวจเพื่อจะปรับปรุงศาลาริมน้ำวัดเกียรติประดิษฐ์ 2. คลองดาวคะนอง ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานข้ามคลองดาวคะนอง 3. คลองราษฎร์บูรณะ ได้มีการเพิ่มจุดถ่ายรูป พักผ่อนเพิ่มเติมบริเวณท่าน้ำวัดสารอด คิดเป็นร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบดูแลสภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาและจัดการระบบไหลเวียนน้ำ (ม.) 2. ระดับความสำเร็จของคลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้อง กับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ (ผลผลิต) การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรมของชุมชนทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จัก หรือจำได้ คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่กำหนด ตามเอกสารแนบ 1 การดำเนินการของแต่ละหน่วยงานประกอบด้วย 1. สำนักการระบายน้ำ 1.1 ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงภูมทัศน์คลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563 1.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองสายหลักตามแผนที่กำหนด คลองละ 2 จุด ทั้งก่อนและหลัง ดำเนินการกิจกรรมด้านการรักษาความสะอาดเพื่อหาค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen : Do) 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองบางปะแก้ว (ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝ่ายโยธา) 2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองดาวคะนอง (ไม่ใช้งบประมาณ) (ฝ่ายโยธา) ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) และค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen : NH3N) 1.3 เก็บขยะในคลองและทางเดินริมคลองและ ขัดล้างทำความสะอาดเขื่อนผนังกั้นน้ำบริเวณคลอง สายหลักของกรุงเทพมหานคร 1.4 ขุดลอก คู คลองและเปิดทางน้ำไหล หรือดูดตะกอนดินเลน 1.5 ตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบตลอดแนวคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น เช่น ราวกันตกริมคลอง สถานี สูบน้ำ ประตูระบายน้ำ ฯลฯ 2. สำนักสิ่งแวดล้อมล้อม จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองโดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพื่อดำเนินการสร้างความร่มรื่นหรือตกแต่งไม่ดอกไม้ประดับให้มีความสวยงามและเป็น อัตลักษณ์ของพื้นที่ 3. สำนักการโยธา จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองโดยจัดทำรายละเอียดโครงการกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมายเพื่อซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น 4. สำนักการจราจรและขนส่งจัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ ตรวจสอบและซ่อมแซมท่าเทียบเรือและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งป้ายบอกทางตรวจสอบและซ่อมแซม ท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น 5. สำนักเทศกิจ จัดทำแผนการตรวจและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลอง เพื่อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นมาตรการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันการเกิดพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม 6. สำนักงานเขต 6.1 จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลอง ตามความรับผิดชอบของเขตโดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 6.2 บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เข่นการเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน 6.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลอง เช่นท่าน้ำของตนเอง สะพานทางเดินข้ามคลอง ที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน ฯลฯ 6.4 สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน 6.5 สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้างคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น 6.6 พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์สร้างจุดเช็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับต่างๆให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง สัดส่วนความสำเร็จในการบูรณาการดำเนินการ ประกอบด้วย 1. ความสำเร็จตามภารกิจหน่วยงาน หมายถึงความสำเร็จซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ที่หน่วยงานนำเสนอคิดเป็นร้อยละ 60 2. ความสำเร็จในภาพรวม หมายถึงความสำเร็จ ซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามข้อ 1 ของ ทุกหน่วยงาน และส่งผลให้สภาพของคลอง มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ โดย พิจารณาจากสภาพภูมทัศน์ของคลองซึ่งเป็นไปตาม ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 40 ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการกับคลองเป้าหมาย ตามเอกสารแนบ 1 โดยจัดทำแผน การดำเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 และรายงานผลผ่านระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA digital plans)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงาน ตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน และความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 1. เอกสารประกอบการดำเนินการ 2. ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA digital plans) หลักฐาน 1. แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 3. ภาพถ่ายกิจกรรมก่อน/หลังดำเนินการ ฯลฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้อำนวยการเขตเป็นระยะๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง