รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น : 5022-6505

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
45.00
0
0 / 0
3
80.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 - กิจกรรมรวบรวมพื้นที่สีเขียวตามนิยามของฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ 25% ขั้นตอนนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวตามที่ได้สำรวจ - โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการ20% ขั้นตอนจัดทำแผนและรูปแบบการปลูก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 - กิจกรรมรวบรวมพื้นที่สีเขียวตามนิยามของฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ 45 % ขั้นตอน...นำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่สำรวจเข้าสู่ระบบ - โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการ 45 % ขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 - กิจกรรมรวบรวมพื้นที่สีเขียวตามนิยามของฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ 75 % ขั้นตอน....บันทึกข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงในระบบฯ - โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการ 80 % ขั้นตอน....ขั้นตอนการปลูกต้นไม้ตามแผนที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ให้สำนักงานเขตดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี 2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการสำรวจรวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1.กำหนดให้พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ คิดคะแนนประเภทละ 100% รวม 200% 2.เฉลี่ยผลลัพธ์ตามข้อ 1 ให้เหลือร้อยละ 100 3.นำผลที่ได้จากข้อ 2 พิจารณาในส่วนความสมบูรณ์ของข้อมูลใน 3 ส่วน คือ 1) รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละแห่ง 2) ที่ตั้ง 3) ภาพถ่ายทั้งนี้หักข้อละ 1% ของคะแนนที่ได้รับ 4) หลังจากตัดคะแนนในส่วนความสมบูรณ์จะเป็นคะแนนที่ได้ของแต่ละสำนักงานเขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.สถานที่ตั้งสวนฯ บนแผนที่ฐานข้อมูลฯ 2.รายละเอียดพื้นที่สีเขียวรายแห่ง 3.ภาพถ่ายสวนฯ ในโปรแกรมฯ แห่งข้อมูล พื้นที่สีเขียวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0072 : จำนวนโครงการก่อสร้างที่ควบคุมฝุ่นละอองฯ (จำแนกรายชื่อโครงการก่อสร้าง ที่ตั้ง สำนักงานเขต))

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0073 : จำนวนโครงการก่อสร้างที่ผ่าน EIA ที่ดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละอองฯ (จำแนกรายชื่อโครงการก่อสร้าง ที่ตั้ง สำนักงานเขต))