รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 : 5022-6504

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
85.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ดำเนินการ 30% : วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตหนองแขมได้มีการจัดบูทให้ความรู้กับประชาชน ร่วมกับโรงพบาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ในโครงการสูงวัยสุขใจ ไม่ปวด ไม่เล็ด เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะและนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์โดยการทำน้ำหมักชีวภาพ บริเวณ สน.หนองแขม (เก่า) 2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ 30% : ในเดือนธันวาคม 2563 ฝ่ายรักษาความสะอาดได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอย 4 ประเภท และตระหนักถึงปัญหาขยะ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง และส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก 3 ช. จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 บริเวณตลาดหน้าวัดหนองแขม และชุมชนเลียบคลองภาษีเจริญ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 บริเวณหมู่บ้านพระปิ่น 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ชุมชนสะพาน 1 ครั้งที่ 4 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 บริเวณ สน.หนองแขม (เก่า) ได้มีการจัดบูทให้ความรู้กับประชาชน ร่วมกับโรงพบาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ในโครงการสูงวัยสุขใจ ไม่ปวด ไม่เล็ด เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะจากต้นทาง 3. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ดำเนินการ 30 % : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิ และชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดำเนินการเรียบร้อย 4. โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการ 30 % : เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนจิตรณรงค์ ชุมชนสงวนคำ ชุมชนสร้อยมาลา และชุมชนหมู่บ้านพุดตาน 5. กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ดำเนินการ 30 % : เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 640 ตัน 6. กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล สำรวจจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย ดำเนินการ 30 % : เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอยได้ปริมาณ 1,890 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ดำเนินการ 30% : เนื่องจากสถานะการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมให้ความรู้ได้เนื่องจากเขตหนองแขมเป็นพื้นที่สีแดง 2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ 50% : จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม การคัดแยกขยะตามหลัก 3 ช. งดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ไม่ทิ้งขยะลงคลอง บริเวณชุมชนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 3. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ดำเนินการ 60 % : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดำเนินการเรียบร้อย 4. โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการ 60 % : เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านทวีทอง 3 หมู่บ้านหนองแขม หมู่บ้านแลนซีโอ และ หมู่บ้านนิสา เฟส 4 5. กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ดำเนินการ 60 % : เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 3,675 ตัน 6. กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล สำรวจจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย ดำเนินการ 60 % : เจ้าหน้าที่สำรวจการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอยได้ปริมาณ 11,135 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ดำเนินการ 70% : - นำปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่ได้จากการคัดแยกขยะอินทรีย์ จากตลาดเพชรเกษม79 มาใช้ประโยชน์ บำรุงต้นไม้บริเวณ ถนนบางบอน4 - จัดทำคอกปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง บริเวณคลองมหาศร 2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ 75% : อยู่ระหว่างปรับปรุง Face Book ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ และเชิญชวน ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ตามวิถี New normal 3. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ดำเนินการ 85 % : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากขยะในชุมชนเอี่ยมวุฒิ และชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดำเนินการเรียบร้อย 4. โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการ 85 % : เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านเบญจพร และหมู่บ้านนิราสิริ 5. กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ดำเนินการ 85 % : เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 1,730 ตัน 6. กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล สำรวจจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย ดำเนินการ 85 % : เจ้าหน้าที่สำรวจการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย ได้ปริมาณ 1,740 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด หมายถึง มูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจากบ้านเรือน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 2. นำกลับไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2564 ลบ ปริมาณมูลฝอยที่่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หารปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.63- ก.ย. 64)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.รายงานผลตามแบบประเมินที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 2. แบบรายงานการเก็บรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ประจำปี 2564 3.ภาพถ่ายกำรดำเนินกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))